Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ (Πολ/Ποιν - Εισ) Τεύχος Γ’ 1977/18.08.2022

σ.σ. Το παρόν ΦΕΚ δημοσιεύθηκε στις 19-8-2022, αλλά από παραδρομή δεν το αναρτήσαμε.

 

 Τεύχος Γ’ 1977/18.08.2022

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 59, 60, 63, 89, 91 και την παρ. 4 του άρθρου
129 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστα-
σης Δικαστικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την
υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός
επικράτειας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α’ 94) και τις υπ΄αρ. 69, 74 και 118/2022 αποφάσεις του
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι-
κής Δικαιοσύνης και τις υπ΄ αρ. 56/2022 και 61/2022 απο-
φάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Α. Μετατίθενται οι κάτωθι Αντεισαγγελείς Εφετών, με


αίτησή τους, ως εξής:
1) Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, τους Αντεισαγ-
γελείς Εφετών:
1. Πειραιά, Αλεξάνδρα Σταθοπούλου του Ιωάννη.
2. Ευβοίας, Κωνσταντίνο Σιμιτζόγλου του Ιωάννη.
3. Πατρών, Αλεξάνδρα Κοσμά του Ανδρέα.
4. Βορείου Αιγαίου, Ιωάννη Παπαδάκη του Κωνστα-
ντίνου.
5. Καλαμάτας, Στυλιανό Καραμάνη του Γεωργίου.
2) Στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, την Αντει-
σαγγελέα Εφετών Κρήτης, Ελένη Ράϊου του Παύλου.
3) Στην Εισαγγελία Εφετών Λαμίας, τον Αντεισαγγελέα
Εφετών Κρήτης, Στυλιανό Γαλιατσάτο του Ηλία.
4) Στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, τον Αντεισαγγελέα
Εφετών Πατρών, Χρήστο Καραγιάννη του Θεοδώρου.
5) Στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά, την Αντεισαγγε-
λέα Εφετών Δωδεκανήσου, Κωνσταντίνα Πέτροβα του
Αναστασίου.
Β. Προάγονται, κατ’ απόλυτη εκλογή στον βαθμό του
Αντεισαγγελέα Εφετών, για πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων, οι κατωτέρω Εισαγγελείς Πρωτοδικών που
έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοποθετούνται ως εξής:
1. Πειραιά, Βικτωρία Μαρσιώνη του Εμμανουήλ, στην
Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, της προαγωγής της λογιζο-
μένης από 17.1.2022.
2. Αθηνών, Γεώργιο Πετειναρέλη του Νικολάου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής του λογιζο-
μένης από 19.1.2022.
3. Πειραιά, Αλέξανδρο Σπηλιώτη του Μιχαήλ, στην Ει-
σαγγελία Εφετών Βορείου Αιγαίου, της προαγωγής του
λογιζομένης από 19.1.2022.
4. Αθηνών, Αθηνά Λαμπέα του Νέστορος, στην Εισαγ-
γελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής της λογιζομένης
από 19.1.2022.
5. Θηβών, Αλεξάνδρα Μουσούρη του Σταύρου, στην
Εισαγγελία Εφετών Ευβοίας, της προαγωγής της λογιζο-
μένης από 19.1.2022.
6. Σερρών, Κωνσταντίνα Μελισσάρη του Ευάγγελου,
στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης, της προαγωγής της
λογιζομένης από 19.1.2022.
7. Αθηνών, Παναγιώτη-Δαυίδ Τριανταφύλλου του Κων-
σταντίνου, στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, της προα-
γωγής του λογιζομένης από 1.7.2022.
8. Αθηνών, Αλεξία Σταλίδου του Εμμανουήλ, στην Ει-
σαγγελία Εφετών Ευβοίας, της προαγωγής της λογιζο-
μένης από 1.7.2022.
9. Αθηνών, Νικόλαο Ορνεράκη του Δημητρίου, στην
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, της προαγωγής του λογιζο-
μένης από 1.7.2022.
10. Ναυπλίου, Ηλία Κωνσταντακόπουλο του Αποστό-
λου στην Εισαγγελία Εφετών Πατρών, της προαγωγής
του λογιζομένης από 1.7.2022.
11. Τρικάλων, Ευαγγελία Πούλιου του Παναγιώτη στην,
Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου, της προαγωγής της
λογιζομένης από 1.7.2022.
12. Αθηνών, Έλλη-Θάλεια Συροπούλου του Νικολάου,
στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης, της προαγωγής της λο-
γιζομένης από 1.7.2022.
13. Θεσσαλονίκης, Αθηνά Κωνσταντινίδου του Αντω-
νίου, στην Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου, της προαγωγής
της λογιζομένης από 1.7.2022.
14. Αθηνών, Νικόλαο Αντωναράκο του Λεωνίδα, στην
Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, της προαγωγής του λο-
γιζομένης από 1.7.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης: 23413/09-08-2022).
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος,
των άρθρων 59, 60, 63 και 91 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργών
(ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και την υπ’ αρ. 78/2022
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης.

Μετατίθενται οι κάτωθι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών,
με αίτησή τους, ως εξής:
1) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αγρινίου, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, Βασιλική Καρέλου
του Λάμπρου.
2) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, τους Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Αγρινίου, Γεώργιο Αργυρόπουλο του Χρήστου.
2. Κορίνθου, Νικόλαο Λυμπερόπουλο του Χρήστου.
3. Ναυπλίου, Ευσεβία Γρηγοριάδου του Γρηγορίου.
4. Αγρινίου, Θεοδώρα Καζιάνη του Σπυρίδωνος.
5. Χαλκίδας, Χριστίνα Γαβρίτσα του Κωνσταντίνου.
6. Πατρών, Άρτεμη Τσοπελογιάννη του Ιωάννη.
7. Χανίων, Αναστασία Μπερμπέρη του Ανδρέα.
8. Κέρκυρας, Δήμητρα Πλούμη του Κωνσταντίνου.
9. Κέρκυρας, Γεώργιο Ηλιόπουλο του Κωνσταντίνου.
10. Κορίνθου, Αθανασία Σιάκουλη του Βασιλείου.
11. Χαλκίδας, Μαριάννα Μάρλα του Γεωργίου.
12. Χαλκίδας, Νικολίτσα Σμυρλή του Δημητρίου.
13. Καλαμάτας, Στεφανία Πεσίνη του Τηλέμαχου.
3) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας, την Αντεισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου, Ελένη Μίγδου του Πέτρου.
4) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, την Αντεισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Ρεθύμνου, Στυλιανή Κατσάνου του
Θωμά.
5) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, Μαργαρίτα Λαΐτσου του
Ιωάννη.
6) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, την Αντεισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Κωνσταντίνα Νάκου του
Θεοδώρου.
7) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Χίου, Αθηνά Πιτσουλάκη του Ιω-
άννη.
8) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τους
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Βέροιας, Φωτεινή Χλωπτσίδου του Σιδερή.
2. Λάρισας, Γαλήνη Τσαρνέλη του Αθανασίου.
9) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, τον Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, Συμεών Τσεντεμεΐδη
του Ευσταθίου.
10) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας, τους Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Αθηνών, Χρυσάνθη Καδόγλου του Γεωργίου.
2. Άρτας, Αθηνά Παρίντα του Ιωάννη.
11) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας, τους
Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Άμφισσας, Γεώργιο Βελετσό - Παπαστεργίου του
Αναστασίου.
2. Λαμίας, Παναγιώτη Κορκακάκη του Γρηγορίου.
12) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Ελένη Σωτηροπούλου
του Σπυρίδωνος.
13) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς, τον Αντεισαγ-
γελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Αθανάσιο Γεωργάκη του
Δημητρίου.
14) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας, Αθηνά Παππά του
Γεωργίου.
15) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, τους Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Καβάλας, Αθανασία Υφαντή του Νικολάου.
2. Τρικάλων, Χαρίλαο Ράπη του Κωνσταντίνου.
16) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών, τους Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Βόλου, Ειρήνη - Δάφνη Σακελλαρίου - Φιλοσώφ του
Ηλία.
2. Σπάρτης, Ιωάννη Παπαθανασίου του Θεοχάρη.
17) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, Μαρία Δάλλα του Ανα-
στασίου.
18) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, Ιωάννα Δημητρίου του
Κωνσταντίνου.
19) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, τον Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, Κωνσταντίνο Στιβα-
κτάκη του Ιωάννη.
20) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων, την Αντει-
σαγγελέα Πρωτοδικών Καρδίτσας, Αδαμαντία Χριστο-
φοράκου του Παναγιώτη.
21) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, τους Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών:
1. Μυτιλήνης, Μαρία Βούλγαρη του Παναγιώτη.
2. Κέρκυρας, Παρασκευή Κοσκινάρη του Χρήστου.
22) Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής, την
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, Μαρία Κωτούλα
του Δημητρίου.
Με προεδρικό διάταγμα της 11ης Αυγούστου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρ-
θρα 59, 60, 63, 89, 91 και την παρ. 4 του άρθρου 129 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), την υποπαρ. Δ9
«Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας»
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και τις
υπ΄αρ. 70/2022, 86/2022 και 111/2022 αποφάσεις του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και τις υπ΄αρ. 49/2022, 53/2022 και 54/2022
αποφάσεις της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Α. Μετατίθενται οι κάτωθι Εφέτες, με αίτησή τους, ως
εξής:
1) Στο Εφετείο Αθηνών, τους κάτωθι Εφέτες:
1. Πειραιά, Ελευθέριο Γεωργίλη του Νικολάου.
2. Ευβοίας, Κυριακή Κατσιβέλη του Γεωργίου.
3. Ευβοίας, Μαρία - Αναστάση Τόλια του Θεοδώρου.
4. Ναυπλίου, Μιχαήλ - Άγγελο Γιαννακάκο του Κων-
σταντίνου.
5. Ναυπλίου, Ελένη Μοτσοβολέα του Δημητρίου.
6. Ναυπλίου, Παρασκευή Καρκατζούνη του Παναγή.
7. Καλαμάτας, Φώτιο Βλάχο του Αποστόλου.
8. Καλαμάτας, Θωμαή Κιμισκίδου του Γεωργίου.
2) Στο Εφετείο Αιγαίου, την Εφέτη Αθηνών, Μαρία -
Φανή Παλαμίδη του Γεωργίου.
3) Στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης, την Εφέτη Κρήτης,
Μαρία Σγουρού του Μιχαήλ - Γεωργίου.
4) Στο Εφετείο Βορείου Αιγαίου, τον Εφέτη Κέρκυρας,
Γεώργιο Αλμπούρα του Παντελή.

5) Στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, την Εφέτη Θρά-
κης, Θεοδώρα Θεοδοσιάδου του Σταύρου.
6) Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, τους κάτωθι Εφέτες:
1. Βορείου Αιγαίου, Αθηνά Μίξιου του Νικολάου.
2. Δυτικής Μακεδονίας, Ελένη Παρπούλα του Σωτηρίου.
3. Ιωαννίνων, Μήλια Καραγκιοζίδου του Κυριάκου.
4. Λάρισας, Αικατερίνη Ντόκα του Αποστόλου.
5. Κέρκυρας, Γεωργία Στεφανίδου του Χαραλάμπους.
6. Θράκης, Μαρία Χατζηανδρέα του Αλεξάνδρου.
7. Λάρισας, Κωνσταντία Συροπούλου του Δημητρίου.
8. Λάρισας, Αλεξάνδρα Λιόλιου του Ελευθερίου.
9. Λάρισας, Ευμορφίλη Παπαδοπούλου του Ηλία.
10. Ιωαννίνων, Ελένη Τοπούζη του Δημητρίου.
11. Λάρισας, Μαρία Παπαδοπούλου του Αντωνίου.
12. Αθηνών, Μαρία Λύγκα του Γεωργίου.
13. Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Μιχαλόπουλο του
Βασιλείου.
14. Λάρισας, Κωνσταντίνα Σπηλιωτοπούλου του Γε-
ωργίου.
15. Λάρισας, Ευαγγελία Μπάλλα του Κωνσταντίνου,
16. Κέρκυρας, Θεοδόσιο Τενεκετζίδη του Σάββα,.
17. Λάρισας, Χρήστο Ματσκίδη του Δήμου.
18. Αθηνών, Αρίστη - Ελένη Χαμπεροπούλου του Κων-
σταντίνου.
19. Αθηνών, Σουλτάνα Κρυστάλλη του Σταύρου,
20. Ιωαννίνων, Δέσποινα Βεζυρίδου του Χαραλάμπους,
21. Βορείου Αιγαίου, Ιωάννα Πάλλα του Νικολάου.
7) Στο Εφετείο Θράκη, τους κάτωθι Εφέτες:
1. Πατρών, Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου
του Αριστοδήμου.
2. Πατρών, Δέσποινα Ρασιδάκη του Γεωργίου.
8) Στο Εφετείο Κέρκυρας, τους κάτωθι Εφέτες:
1. Πατρών, Ευανθία - Ευαγγελία Δαρκούδη του Βασιλείου,
2. Πατρών, Ελένη Σταμπουλίδου του Βασιλείου.
9) Στο Εφετείο Λαμίας, την Εφέτη Πειραιά Σοφία - Αλε-
ξάνδρα Ζήκου του Νικολάου.
10) Στο Εφετείο Λάρισας, τους κάτωθι Εφέτες:
1. Θράκης, Άννα Κουσιοπούλου του Δημητρίου,
2. Ιωαννίνων, Ολυμπία Κορέα του Κωνσταντίνου.
3. Ιωαννίνων, Δέσποινα Ευκαρπίδου του Παύλου.
4. Θράκης, Ιωάννα Ζάσκα του Παύλου.
5. Λαμίας, Σοφία Πλατάκη του Εμμανουήλ.
6. Αθηνών, Ελένη Τσερούλη του Σωτηρίου.
7. Λαμίας, Αλέξανδρο Οικονόμου του Γεωργίου.
8. Θράκης, Ιωάννη Κοσμάτο του Δημητρίου.
11) Στο Εφετείο Πειραιά, τους κάτωθι Εφέτες:
1. Αθηνών, Χριστίνα Λίμουρα του Κωνσταντίνου.
2. Αθηνών, Κωνσταντίνα Παπαντωνίου του Ευαγγέλου.
3. Ευβοίας, Σωκράτη Γαβαλά του Ματθαίου.
4. Αθηνών, Κωνσταντίνα Λέκκου του Σπυρίδωνος.
5. Πατρών, Αντώνιο Αλαπάντα του Κωνσταντίνου.
6. Αθηνών, Βασίλειο Τζελέπη του Αθανασίου.
7. Καλαμάτας, Ιωάννα Ξυλιά του Θεοδώρου.
Β. Προάγονται κατ’ εκλογή στον βαθμό του Εφέτη, για
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, οι κάτωθι Πρόεδροι
Πρωτοδικών, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και τοπο-
θετούνται ως εξής:
1. Αθηνών, Δημήτριο Μακρή του Χαράλαμπους στο
Εφετείο Πατρών, Θεσσαλονίκης, Μάρθα Δήμου του Σω-
τηρίου, στο Εφετείο Λαμίας.
2. Θεσσαλονίκης, Μάρθα Δήμου του Σωτηρίου, στο
Εφετείο Λαμίας.
3. Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Ολυμπίου του Νικολάου,
στο Εφετείο Αθηνών.
4. Θεσσαλονίκης, Ευγενία Τσέττα του Γεωργίου, στο
Εφετείο Θράκης.
5. Αθηνών, Αικατερίνη Κουλούρη του Γεωργίου, στο
Εφετείο Καλαμάτας.
6. Αθηνών, Χαράλαμπο Κωτουλόπουλο του Χρήστου,
στο Εφετείο Αθηνών.
7. Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Σερβετά του Δημητρίου, στο
Εφετείο Θράκης.
8. Αθηνών, Ευθυμία Κούσβα του Νικολάου, στο Εφετείο
Αθηνών.
9. Γρεβενών, Αργυρώ Κίτσου του Ευσταθίου, στο Εφε-
τείο Κέρκυρας.
10. Ηλείας, Νικόλαο Νταή του Ευαγγέλου, στο Εφετείο
Ευβοίας.
11. Γιαννιτσών, Ευλαλία Λιούμπα του Ιωάννη, στο Εφε-
τείο Θράκης.
12. Θηβών, Ευαγγελία Μαρμαρά του Παναγιώτη, στο
Εφετείο Αθηνών.
13. Πειραιά, Παναγιώτη Λεβενιώτη του Γιαννηκώστα,
στο Εφετείο Αθηνών.
14. Αθηνών, Κωνσταντίνα Γεωργούλια του Ιωάννη, στο
Εφετείο Αθηνών.
15. Θεσσαλονίκης, Αναστασία Σαπουνοπούλου του
Κωνσταντίνου, στο Εφετείο Ιωαννίνων.
16. Καλαβρύτων, Θεοδώρα - Μαρία Βρετού του Σπυ-
ρίδωνα, στο Εφετείο Πατρών.
17. Χαλκιδικής, Άννα Πιπίνη του Ιγνατίου, στο Εφετείο
Ιωαννίνων.
18. Θεσσαλονίκης, Στεργιάνη Μαλιώρα του Δήμου,
στο Εφετείο Κέρκυρας.
19. Αθηνών, Ευδοκία Κουμούτσου του Χαραλάμπους,
στο Εφετείο Αθηνών.
20. Πειραιά, Λάζαρο Γιαπαλάκη του Λεωνίδα, στο Εφε-
τείο Κέρκυρας.
21. Ηρακλείου, Κωνσταντίνο Χατζηϊωαννίδη του Γε-
ωργίου, στο Εφετείο Κρήτης.
22. Θεσσαλονίκης, Αργύριο Εκκλησιάρχο του Γεωργί-
ου, στο Εφετείο Θράκης.
23. Καστοριάς, Ελένη Κεχαγιά του Ιωάννη, στο Εφετείο
Βορείου Αιγαίου.
24. Κιλκίς, Φωτεινή Λιάρα του Κωνσταντίνου, στο Εφε-
τείο Ιωαννίνων.
25. Έδεσσας, Αικατερίνη Αναστασιάδου του Σάββα,
στο Εφετείο Ιωαννίνων.
26. Αθηνών, Βασίλειο Μαλάμο του Σπυρίδωνα, στο
Εφετείο Αθηνών.
27. Πατρών, Μάρθα Γαλαριώτου του Αριστείδη, στο
Εφετείο Πατρών.
28. Λάρισας, Ευμορφία Καραβασίλη του Ζήση, στο
Εφετείο Ιωαννίνων.
29. Αθηνών, Ηλία Κανελλόπουλο του Αθανασίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
30. Μεσολογγίου, Ελένη Λυμπεροπούλου του Γεωργί-
ου, στο Εφετείο Πατρών.
31. Καβάλας, Πασχαλίνα Παπαζή του Δημητρίου, στο
Εφετείο Θράκης.

32. Αθηνών, Σοφία Τοπαλίδου του Ευστρατίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
33. Αθηνών, Έλλας Φραγκουδάκη του Στυλιανού, στο
Εφετείο Αθηνών.
34. Θεσσαλονίκης, Σοφία Αντωνιάδου του Χαραλά-
μπους, στο Εφετείο Θράκης.
35. Αθηνών, Νίκη Παπουτσιδάκη του Δημητρίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
36. Λάρισας, Ολυμπία Κώστα του Ανδρέα, στο Εφετείο
Αθηνών.
37. Αθηνών, Γεωργία Σταμάτη του Παρασκευά, στο
Εφετείο Αθηνών.
38. Αθηνών, Κυριακή Παπαδοπούλου του Βασιλείου,
στο Εφετείο Αθηνών.
39. Καλαμάτας, Δήμητρα Πιπερίγκα του Ταξιάρχη, στο
Εφετείο Ναυπλίου.
40. Αθηνών, Ουρανία Φλεριανού του Ιωάννη, στο Εφε-
τείο Αθηνών.
41. Αγρινίου, Ελένη Καρανικόλα του Βασιλείου, στο
Εφετείο Αθηνών.
42. Αθηνών, Κλεοπάτρα Μουλακάκη του Τηλέμαχου,
στο Εφετείο Αθηνών.
43. Λιβαδειάς, Ουρανία - Αικατερίνη Κώτσιου του Ιω-
άννη, στο Εφετείο Αθηνών.
44. Αθηνών, Μαρία Δριβελέγκα του Γεωργίου, στο
Εφετείο Καλαμάτας.
45. Θεσσαλονίκης, Σοφία Λυμπεριάδου του Χρήστου,
στο Εφετείο Λάρισας.
46. Αθηνών, Ιωάννη Σταυρόπουλο του Γεωργίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
47. Αθηνών, Χρυσή Γκουντουλάκη του Χαράλαμπους,
στο Εφετείο Καλαμάτας.
48. Αθηνών, Ηλία Ξηροτύρη του Ιωάννη, στο Εφετείο
Αθηνών.
49. Αθηνών, Αθανασία Μανέτα του Ιωάννη, στο Εφε-
τείο Αθηνών.
50. Θεσπρωτίας, Απόστολο Κολώνη του Ιωάννη, στο
Εφετείο Πατρών.
51. Θεσσαλονίκης, Βασιλική Ζώτου του Αστέριου, στο
Εφετείο Δ. Μακεδονίας.
52. Αθηνών, Αλεξάνδρα Νόκα του Νικολάου, στο Εφε-
τείο Ευβοίας.
53. Πειραιά, Βασιλική Παπιγκιώτη του Ευθυμίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
54. Πειραιά, Αφροδίτη Κουτσούλα του Γεωργίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
55. Πειραιά, Μαρία Σκουλάξινου του Γεωργίου, στο
Εφετείο Αθηνών.
56. Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη του Γεωρ-
γίου, στο Εφετείο Αθηνών.
57. Θεσσαλονίκης, Ανδρέα Αγγελόπουλο του Αγγελή,
στο Εφετείο Αθηνών.
58. Θεσσαλονίκης, Άγγελο Μαντζιάρα του Πολύβιου,
στο Εφετείο Αθηνών.
59. Θεσσαλονίκης, Χρήστο Παπαγεωργόπουλο του
Ευθυμίου, στο Εφετείο Αθηνών.
60. Ρεθύμνου, Μαρία Τσιάλτα του Γεωργίου, στο Εφε-
τείο Πειραιά.
61. Πειραιά, Γεωργία Παναγιωτοπούλου του Δημητρί-
ου, στο Εφετείο Αθηνών.
62. Αθηνών, Ελένη Γκορέζη του Βασιλείου, στο Εφετείο
Αθηνών.
63. Αθηνών, Χριστίνα Κόντου του Νικολάου, στο Εφε-
τείο Αθηνών.
64. Αθηνών, Ευγενία Μαγκλάρη του Ιωάννη, στο Εφε-
τείο Ευβοίας.
65. Αγρινίου, Νικόλαο Μανιώτη του Ιωάννη, στο Εφε-
τείο Πατρών.
66. Λάρισας, Φωτεινή Καρανικόλα του Ιωάννη, στο
Εφετείο Ναυπλίου.
67. Αθηνών, Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου του Παναγιώ-
τη, στο Εφετείο Ναυπλίου.
68. Λάρισας, Χρήστο Αλμπάνη του Κωνσταντίνου, στο
Εφετείο Θράκης.
69. Αθηνών, Ευάγγελο Στεργιόπουλο του Θεοδώρου,
στο Εφετείο Αθηνών.
70. Αθηνών, Δημήτριο Τίτσια του Κωνσταντίνου, στο
Εφετείο Αθηνών.
Η προαγωγή του υπό στοιχείου 1 δικαστικού λειτουρ-
γού λογίζεται από 01.02.2022, των υπό στοιχεία 2 έως
25 δικαστικών λειτουργών από 11.02.2022 και των υπό
στοιχεία 26 έως 70 από 01.07.2022.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. - Υπ. Δικαιοσύνης:: 23409/09-8-2022).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

2 σχόλια:

  1. Ευχαριστούμε το συνάδελφο για την επισήμανση του σφάλματος στην επικεφαλίδα.
    Ευτυχώς διορθώθηκε.
    Ζητούμε συγγνώμη για τους συνειρμούς που προκάλεσε το σφάλμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Υπάρχει κάποια εξήγηση, για ποιον λόγο αναφέρεται στο τέλος του κειμένου διαφορετική ημερομηνία ως προς το από πότε λογίζονται προαχθέντες οι ανωτερω; Αν δεν απατώμαι, οι προαγωγές αυτές έγιναν από την ίδια συνεδρίαση του Συμβουλίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ