Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Αντικειμενικοποίηση Υπολογισμού της Αποζημίωσης των «μη οικονομικής φύσεως» ζημιών από τροχαίο ατύχημα (άλλως της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης)


Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Αντικειμενικοποίηση Υπολογισμού της Αποζημίωσης των «μη οικονομικής φύσεως» ζημιών από τροχαίο ατύχημα (άλλως της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης)

Tο «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων» (εφεξής Επικουρικό Κεφάλαιο) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο συστάθηκε με το ν. 489/1976 και το οποίο παρεμβαίνει με σκοπό την αποζημίωση τρίτων ζημιωθέντων από τροχαίο ατύχημα στις περιπτώσεις εκείνες, που κατά κανόνα, δεν υπάρχει ή που δεν εντοπίζεται η ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού[1]. Με αυτό τον τρόπο το Επικουρικό Κεφάλαιο λειτουργεί υποστηρικτικά του θεσμού της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων, τελώντας υπό την αυστηρή εποπτεία και έλεγχο της εκάστοτε αρμόδιας για την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης Αρχής.


Με επίγνωση του ιδιαίτερου κοινωνικοοικονομικού μας ρόλου, εκθέτουμε κατωτέρω τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με το υφιστάμενο στη χώρα μας σύστημα υπολογισμού αποζημίωσης των «μη οικονομικής φύσεως» ζημιών από τροχαίο ατύχημα, το οποίο θεωρούμε ότι προκαλεί σημαντικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις στην εν γένει διαδικασία διακανονισμού των ζημιών από τροχαίο ατύχημα, με άμεσες και πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις στους ίδιους τους καταναλωτές, στις δραστηριοποιούμενες στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ιδιαιτέρως στο Επικουρικό Κεφάλαιο.


Α.         ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.         Το θέμα
1α. Το θέμα αφορά ειδικά στις αποζημιώσεις που δίδονται σε δικαιούχους αποζημίωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος όχι για την κάλυψη συγκεκριμένων ζημιών οικονομικά μετρήσιμων (όπως είναι το κόστος του νοσοκομείου, η διατροφή στα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του θανόντος, η απώλεια εισοδήματος, το κόστος για την αποκατάσταση της υγείας του θύματος, το κόστος μετατροπής της κατοικίας ή του οχήματος του ζημιωθέντος λόγω αναπηρίας κ.ά.), αλλά σ΄ αυτές που δίδονται για την κάλυψη «ζημιών» μη οικονομικής φύσης, δηλαδή για την αντιμετώπιση του πόνου και της ψυχικής συντριβής που υφίσταται είτε ο ίδιος ο ζημιωθείς είτε τα μέλη της οικογενείας του. Η αποζημίωση σ΄ αυτές τις περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (του παθόντος) ή λόγω ψυχικής οδύνης (των μελών της οικογένειας του θύματος σε περίπτωση θανάτου του τελευταίου).

1β. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα υπολογισμού, τα ποσά της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, επειδή ακριβώς δεν στηρίζονται σε ιατρικά δεδομένα ή σε αμιγώς οικονομικά στοιχεία, καθώς αφορούν αγαθά τα οποία δεν έχουν αξία οικονομικά μετρήσιμη, προσδιορίζονται από τον Έλληνα δικαστή ελεύθερα και υποκειμενικά κάνοντας ο τελευταίος επί του προκειμένου χρήση της πλήρους ανεξαρτησίας του και της διακριτικής ευχέρειάς του.

Αποτέλεσμα τούτου είναι η αποσπασματική αντιμετώπιση της επιδίκασης των ποσών της χρηματικής ικανοποίησης, τα οποία δεν υπακούουν σε κανόνες, είναι συχνά ανομοιόμορφα αλλά και άδικα, υπό την έννοια ότι οδηγούν σε άνιση μεταχείριση ομοειδών καταστάσεων.

Επιπλέον παρατηρείται και μια άλλη δυναμική εξέλιξη της νομολογίας μας, συνιστάμενη στη συνεχή διόγκωση του ύψους των επιδικαζόμενων ποσών χρηματικής ικανοποίησης στον τομέα του τροχαίου ατυχήματος, ως απόρροια κάθε φορά της αύξησης των κατώτατων ορίων της υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων.

Τέλος, ο κύκλος των προσώπων τα οποία εντάσσονται στην έννοια της οικογένειας, όπως έχει διαμορφωθεί νομολογιακά στη χώρα μας και τα οποία δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης είναι ιδιαίτερα ευρύς, συγκρινόμενος με τον συνήθως ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, διογκώνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το κόστος αποζημίωσης ενός τροχαίου ατυχήματος.

1γ. Στο σημείο τούτο αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογες τάσεις διόγκωσης των αποζημιώσεων που επιδικάζονται λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης δεν παρατηρείται σε άλλους δικαιϊκούς τομείς (τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό και ένταση), όπως επί παραδείγματι στις περιπτώσεις χρηματικών ικανοποιήσεων εξαιτίας εργατικού ατυχήματος.

Εξ αυτού του λόγου είναι κατά την κρίση μας πρόδηλο ότι στη νομολογιακή αυτή εξέλιξη στις υποθέσεις των τροχαίων ατυχημάτων συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και προφανώς αδικαιολόγητα η ύπαρξη της υποχρεωτικής ασφάλισης και δη η υποχρεωτική παρουσία του ασφαλιστή ή του Επικουρικού Κεφαλαίου. Εκτιμούμε ότι έχει εσφαλμένα διαμορφωθεί η εντύπωση ότι τις αποζημιώσεις πληρώνει η απρόσωπη ασφαλιστική εταιρία, ενώ στην ουσία παροράται το γεγονός ότι το κόστος των αποζημιώσεων επιβαρύνει εν τέλει το σύνολο της κοινωνίας των ασφαλισμένων.

Έτσι, παρά τη θεωρητικά παρεπόμενη και ως εκ τούτου αμιγώς εγγυητικής φύσεως ευθύνη του ασφαλιστή, έχει καταστεί πλέον νομολογιακός κανόνας στην περίπτωση των τροχαίων ατυχημάτων να εξαντλούνται υπέρ παθόντος ή λοιπών δικαιούχων, λόγω ψυχικής οδύνης, τα εκάστοτε προβλεπόμενα στην ασφαλιστική σύμβαση ασφαλιστικά ποσά. Η δε οικονομική θέση των άμεσα εμπλεκομένων μερών στην πράξη υποσκελίζεται, εστιάζοντας ο δικαστής στην οικονομικά ισχυρότερη θέση του ασφαλιστή. 

2.                     Οι επιπτώσεις
Οι επιπτώσεις από την προαναφερθείσα κατάσταση (ανομοιομορφία ως προς το ύψος των επιδικαζόμενων ποσών, συνεχής διόγκωση αυτών και ευρύς κύκλος αποζημιούμενων) είναι, όπως εξ αρχής επισημάνθηκε, πολλές και ιδιαίτερα δυσμενείς. Προκειμένου να αναδείξουμε τη διάσταση του προβλήματος, κατωτέρω αναφερόμαστε ειδικά στις σημαντικότερες των επιπτώσεων που αφορούν στους ίδιους τους καταναλωτές και στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Ειδικότερα:

2α. Για τους καταναλωτές:
§                     Μεγάλος αριθμός των διαφορών από τροχαίο ατύχημα με σωματικές βλάβες ή θάνατο οδηγείται στα Δικαστήρια με την ελπίδα της ευνοϊκής μεταχείρισης από το Δικαστή. Καθίσταται συνεπώς δυσχερής έως αδύνατος ο γρήγορος και εξώδικος διακανονισμός των απαιτήσεων προς βλάβη των ίδιων των δικαιούχων, οι οποίοι εισπράττουν τις αποζημιώσεις τους με μεγάλη καθυστέρηση. Σε πολλές δε περιπτώσεις, οι δικαιούχοι εισπράττουν ποσό ίσο ή και μικρότερο από αυτό που τους είχε προσφερθεί εξωδίκως, καθώς σημαντικό μέρος της επιδικασθείσας από τα δικαστήρια αποζημίωσης εισπράττεται από τρίτα πρόσωπα, όπως π.χ. δικηγόρους, πραγματογνώμονες κ.α..
§                     Προκαλείται σε κάθε περίπτωση αύξηση του πραγματικού κόστους των αποζημιώσεων, οι οποίες και μόνο λόγω των μακροχρόνιων δικαστικών διενέξεων επιβαρύνονται με υπέρογκους τόκους υπερημερίας, δικαστικά έξοδα κ.α.. Άμεση συνέπεια της διόγκωσης του ύψους των αποζημιώσεων είναι η επιβάρυνση του συνόλου εν τέλει της κοινωνίας των ασφαλισμένων, οι οποίοι καλούνται να αυξήσουν τις εισφορές τους (ασφάλιστρο) προκειμένου να είναι εφικτή η κάλυψη των υποχρεώσεων του συνεχώς διογκούμενου κινδύνου.
§                     Η ανομοιόμορφη σε πολλές περιπτώσεις αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών, γεγονός το οποίο είναι σε κάθε περίπτωση κοινωνικά απαράδεκτο.

2β. Για το Επικουρικό Κεφάλαιο:
§                     Η διαρκής αύξηση του κόστους των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων προκαλεί σοβαρά ζητήματα οικονομικής ρευστότητας και αδυναμίας ανταπόκρισης του Επικουρικού Κεφαλαίου στις υποχρεώσεις του. Και τούτο, διότι, όπως είναι ευνόητο, η συνεχής και ανεξέλεγκτη αύξηση των υποχρεώσεων του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν συνάδει με τον επικουρικό χαρακτήρα της λειτουργίας του και τους εξ αυτού του λόγου συγκεκριμένους και περιορισμένους οικονομικούς πόρους του[2].
§                     Το πρόβλημα τούτο μεγεθύνεται σε ανησυχητικό βαθμό, εάν λάβει κανείς υπόψη του την επίσης παρατηρούμενη, τα τελευταία δύο (2) χρόνια, διόγκωση των περιπτώσεων που εμπλέκεται και καταβάλλει αποζημιώσεις το Επικουρικό Κεφάλαιο, κυρίως λόγω της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας έξι ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της αύξησης περαιτέρω του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων. Σημειωτέον εκτιμούμε ότι και τα δύο ανωτέρω γεγονότα συνδέονται σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον έμμεσα, είτε με το υψηλό κόστος των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων είτε με την προκαλούμενη εξ αυτού του λόγου σημαντική αύξηση των ασφαλίστρων.

 


Β.         ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

1.                     Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία

Ο προβληματισμός για τον υπολογισμό των χρηματικών ικανοποιήσεων και η ανάγκη καθιέρωσης σε εθνικό επίπεδο συστήματος που επιτρέπει τον αντικειμενικό προσδιορισμό των οφειλομένων αποζημιώσεων λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα.

Το ζήτημα αυτό έχει ήδη απασχολήσει πολλά άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, τα οποία βρίσκουν σήμερα λύσεις στην υιοθέτηση διαφόρων μεθόδων αντικειμενικού προσδιορισμού των μη οικονομικής φύσεως ζημιών, όπως είναι ο αυστηρός καθορισμός κλιμάκων, πινάκων ή ποσών αποζημίωσης που εφαρμόζονται υποχρεωτικά εκ του νόμου, ή η διαμόρφωση / δημοσίευση κριτηρίων κοινά αποδεκτών και συστηματικά εφαρμοζομένων, ως κατευθυντήριες οδηγίες, από τους εθνικούς δικαστές.

Κατωτέρω αναφέρουμε ενδεικτικά, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ορισμένες από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις.


Ισπανία:
Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Ισπανίας, η οποία έχει διαμορφώσει και υιοθετήσει με νόμο ένα πλήρες σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού των αποζημιώσεων για σωματικές βλάβες και θάνατο σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, μέσω του οποίου καθορίζονται τόσο τα  πρόσωπα που δικαιούνται αποζημίωσης, όσο και τα ποσά που δίδονται ως αποζημιώσεις σωρευτικά τόσο για τις οικονομικής φύσεως ζημίες (όπως είναι π.χ. η απώλεια εισοδήματος και η διατροφή), όσο και για τις μη οικονομικής φύσεως ζημίες (όπως είναι η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης).

Πρόκειται για νομικό σύστημα με καθολική δεσμευτική ισχύ, το οποίο περιελήφθη υπό μορφή παραρτήματος στο βασικό νομοθετικό κορμό περί ασφαλίσεως αυτοκινήτου και επικυρώθηκε με νόμο το 1995, εφαρμόζεται δε εφεξής υποχρεωτικά από τα Ισπανικά Δικαστήρια.

Εν περιλήψει, στο ισχύον παράρτημα περιλαμβάνεται πίνακας με όλες τις δυνατές περιπτώσεις μόνιμων σωματικών κακώσεων, οι οποίες έχουν περαιτέρω διαβαθμιστεί και αντιστοιχούν σε συγκεκριμένους πόντους. Το άθροισμα των πόντων μετατρέπεται σε ποσό σε ευρώ, το οποίο τελεί σε συνάρτηση με την ηλικία του παθόντος και συνιστά τη συνολική αποζημίωση που δικαιούται ο παθών για όλα τα είδη ζημιών που υπέστη (ήτοι για τις οικονομικής και μη οικονομικής φύσεως ζημίες).

Στις περιπτώσεις πρόσκαιρης ανικανότητας του θύματος, προβλέπεται ως αποζημίωση (στην οποία συμπεριλαμβάνεται πάντα και η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη) η καταβολή ενός ημερησίου επιδόματος, το οποίο διακρίνεται σε νοσοκομειακό και μη νοσοκομειακό.

Όσον αφορά τέλος στις περιπτώσεις θανάτου προβλέπεται επίσης πίνακας, ο οποίος προσδιορίζει τον κύκλο των δικαιούχων αποζημίωσης προσώπων και αποκωδικοποιεί σε χρηματική αξία την αποζημίωση που τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται (η υπολογιζόμενη αποζημίωση αφορά σωρευτικά τις οικονομικής και μη οικονομικής φύσεως ζημίες), λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δικαιούχων, τη σχέση τους με το θύμα και την ηλικία του θύματος κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το ατύχημα.

Δέον να επισημανθεί ότι σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αποζημιώσεων, η Ισπανική Νομοθεσία (ισχύον παράρτημα) προβλέπει δυνατότητα αυξομειώσεων του ποσού αποζημίωσης που υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω πινάκων με την εφαρμογή προκαθορισμένων, κατά περίπτωση, διορθωτικών συντελεστών, που σχετίζονται με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά στοιχεία του παθόντος, όπως είναι π.χ. το ετήσιο εισόδημά του.

Σημειώνεται επίσης ότι για τις ανάγκες εφαρμογής του συστήματος έχει συσταθεί ειδικό διοικητικό όργανο αποτελούμενο από ιατρούς πραγματογνώμονες, οι οποίοι συνδράμουν στην ορθή αποτύπωση της σωματικής βλάβης σε πόντους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι εκτός ρυθμιστικού πεδίου του συστήματος βρίσκονται τα ιατρονοσοκομειακά έξοδα, καθώς και τα έξοδα κηδείας, τα οποία αποζημιώνονται επιπροσθέτως και σε εύλογα πλαίσια.Γαλλία:
Στη Γαλλία δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης έχουν μόνο, όπως έχει νομολογιακά διαπλασθεί, ο σύζυγος και οι συγγενείς πρώτου βαθμού του θανατωθέντος, δηλαδή οι γονείς και τα τέκνα και όχι άλλα πρόσωπα. Το επιδικαζόμενο κάθε φορά ποσό καθορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου για κάθε δικαιούχο αναλόγως με την ένταση του δεσμού που διατηρούσε με τον θανατωθέντα.

Όσον αφορά στον υπολογισμό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, το Γαλλικό Δίκαιο προβλέπει την κατηγοριοποίηση των σωματικών βλαβών σε 7 βαθμίδες - κλίμακες, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και στη συνέχεια υπαγάγει την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σωματικής βλάβης στην αντίστοιχη βαθμίδα, η οποία με βάση «πόντους» και πολλαπλασιαστή καταλήγει σε συγκεκριμένο ποσό χρηματικής ικανοποίησης. Έτσι, ως προς την απαίτηση αυτή προβλέπεται συγκεκριμένο σύστημα αντικειμενικοποίησης.

Δέον να σημειωθεί ότι αποφασιστικό ρόλο στην εκτίμηση της σοβαρότητας ή μη, και του βαθμού της σωματικής βλάβης, και κατ’ επέκταση στον υπολογισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης διαδραματίζει ο εξειδικευμένος ιατρός (ιατρικός σύμβουλος – πραγματογνώμονας), ο οποίος αποφαίνεται συνολικά για τις συνέπειες που επέρχονται στο θύμα και με βάση την έκθεσή του γίνεται η υπαγωγή του περιστατικού σε μία από τις ανωτέρω 7 βαθμίδες – κλίμακες.
 
Γερμανία:
Σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο ατύχημα, η Γερμανική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης στους συγγενείς ή στην οικογένεια του θανόντος. Κατ’ εξαίρεση μόνον αναγνωρίζεται τέτοιο δικαίωμα και δύναται να επιδικασθεί μικρή χρηματική ικανοποίηση (περίπου 2.500 ευρώ) σε στενό συγγενή του θανόντος, ο οποίος αποδεδειγμένα υπέστη έντονο ψυχικό κλονισμό με την είδηση του θανάτου που απαιτεί ειδική φαρμακευτική αγωγή ή νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Αντιθέτως, σε περίπτωση σωματικών βλαβών, το Γερμανικό Δίκαιο προβλέπει δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης του παθόντος λόγω ηθικής βλάβης. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, δύναται να αξιωθεί και να επιδικασθεί υπέρ του παθόντος εύλογη αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται κατά την κρίση του δικαστηρίου ή και εξωδίκως μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του τρίτου ζημιωθέντος και του ασφαλιστή του ζημιογόνου οχήματος. Στην πράξη ωστόσο (και όχι μέσω ρητής νομικής πρόβλεψης) έχει εδραιωθεί ένα σύστημα αντικειμενικόποιησης των ποσών που επιδικάζονται λόγω ηθικής βλάβης, το οποίο βασίζεται στη χρησιμοποίηση από τα δικαστήρια αλλά και εξωδίκως αναλυτικών πινάκων που περιλαμβάνονται σε βιβλίο της ADAC (αναγνωρισμένη γερμανική λέσχη αυτοκινήτου), με τους οποίους επιχειρείται η συστηματοποιημένη καταγραφή της σχετικής νομολογίας στον χώρο των αποζημιώσεων ατυχημάτων αυτοκινήτου. Στο βιβλίο αυτό της ADAC περιέχονται πίνακες με όλα τα είδη των σωματικών κακώσεων και τα αντιστοιχούντα ποσά ηθικής βλάβης ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμα του παθόντος & τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ατυχήματος.

Ολλανδία:
Το Ολλανδικό δίκαιο, όπως και το Γερμανικό, δεν προβλέπει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης υπέρ της οικογενείας του αποβιώσαντος. Επισημαίνεται ότι τον Ιανουάριο του 2003 είχε υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την καθιέρωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης περιοριζόμενη στο ποσό των 10.000 ευρώ ανά δικαιούχο, χωρίς όμως η εν λόγω προωθούμενη μεταβολή να τεθεί εν τέλει σε ισχύ.

Προβλέπεται όμως νομοθετικά η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του παθόντος, η οποία υπολογίζεται βάσει σταθερής νομολογίας, η οποία αποτυπώνεται κατά τρόπο συστηματικό. Η νομολογία αυτή συλλέγεται σε ένα ημιεπίσημο βιβλίο (“Smartengeld gids”), το οποίο αναθεωρείται κάθε τρία (3) χρόνια, ώστε να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η λειτουργία ενός προσαρμοσμένου στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα μηχανισμού αντικειμενικοποίησης των ποσών της ηθικής βλάβης, στο οποίο προσφεύγουν κατά κόρον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με αποτέλεσμα το 90% των περιπτώσεων σωματικών βλαβών να διακανονίζεται εξώδικα (στοιχεία Ολλανδικής ασφαλιστικής αγοράς).

Αγγλία:
Το Αγγλικό Δίκαιο αναγνωρίζει, σε περίπτωση θανάτου, δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης μόνο στο σύζυγο και στους γονείς ανήλικου – άγαμου θανατωθέντος τέκνου. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται με νόμο και αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ανωτέρω καθοριζόμενο με νόμο ποσό αποζημίωσης διανέμεται μεταξύ των τυχόν περισσοτέρων δικαιούχων και μπορεί να μειώνεται αναλόγως προς το βαθμό συνυπαιτιότητας του θανατωθέντος.

Αντίθετα, το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης δεν καθορίζεται με νόμο, αλλά εκδίδονται τακτικά οι λεγόμενοι Πίνακες Δικαστικών Μελετών (Judicial Studies Board) που αποτελούν μια ημιεπίσημη έκδοση της πάγιας νομολογίας, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη, ως κατευθυντήριες οδηγίες, από όλους τους εμπλεκόμενους (Δικαστήρια, δικηγόροι, ασφαλιστές, παθόντες). Στους Πίνακες αυτούς περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις σωματικών κακώσεων με προσωρινή ή μόνιμη ανικανότητα, όλων των ηλικιών θυμάτων, με προσδιορισμό του ακριβούς αντικειμενικού ποσού που δίδεται ως ηθική βλάβη, το οποίο γίνεται, κατά κανόνα, αποδεκτό (ή σε μέγιστη προσέγγιση) από τα δύο μέρη.

2.                     Σύστημα αντικειμενικοποίησης προσαρμοσμένο στην ελληνική τάξη πραγμάτων – Εφαρμογή του νέου συστήματος στις υποθέσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου.

2α.       Από την προεκτεθείσα ανάλυση προκύπτει σαφώς η ανάγκη υιοθέτησης, στο χώρο του τροχαίου ατυχήματος, ενός νέου καινοτόμου συστήματος αντικειμενικού υπολογισμού των «μη οικονομικής φύσεως» ζημιών, το οποίο θα λειτουργήσει διορθωτικά στα πολλαπλά νομικά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος, και δη θα διασφαλίζει την άμεση και προσήκουσα αποκατάσταση των ζημιωθέντων από τροχαία ατυχήματα, παράλληλα όμως θα στηρίζει το πολύτιμο οικοδόμημα του θεσμού της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων και ιδίως την αδιάλειπτη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου. 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία εξάλλου επαληθεύει επακριβώς την σκοπιμότητα χρήσης ενός ανάλογου συστήματος.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στην Ελλάδα και ιδίως την καταλληλότερη προσαρμογή του στα εθνικά δικαιϊκά δεδομένα και κυρίως στο αίσθημα δικαίου και ηθικής τάξεως της ελληνικής κοινωνίας ζητάμε τη συγκρότηση με πρωτοβουλία σας Ειδικής Ομάδας Εργασίας, η οποία με τη συνεργασία εκπροσώπων της διοίκησης, του νομικού κόσμου, των δικαστών, ασφαλιστών και καταναλωτών θα επεξεργασθεί και θα προτείνει τη βέλτιστη για τη χώρα μας νομοθετική ρύθμιση αντικειμενικοποίησης των «μη οικονομικής φύσεως» ζημιών στο πεδίο των αυτοκινητικών διαφορών, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν στις υποθέσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ιδιαίτερη φύση του Επικουρικού Κεφαλαίου όχι μόνο δικαιολογεί αλλά επιβάλλει τη θέσπιση της ως άνω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τις υποθέσεις που το αφορούν, καθώς είναι αναγκαία και προς όφελος όλων η στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του. Δέον να σημειωθεί ότι στη νομοθεσία μας υπάρχει ήδη προηγούμενο ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για τις υποθέσεις του Επικουρικού Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, με διάταξη του ν. 2837/2000 θεσπίστηκε ειδική ρύθμιση, η οποία προστέθηκε στο ν. 489/1976 (άρθρο 19 παρ. 2) και προβλέπει ότι οι τόκοι που υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο 6% ετησίως, κατά παρέκκλιση του εκάστοτε ισχύοντος (πολύ υψηλότερου) τόκου υπερημερίας.  
                                                                                            


[1] Σύμφωνα με το ν. 489/1976 το Επικουρικό Κεφάλαιο έχει υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα σε περίπτωση που: i) ο υπαίτιος του ατυχήματος παραμένει άγνωστος, ii) το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστο όχημα, iii) ο υπαίτιος προκάλεσε το ατύχημα με πρόθεση και iv) η ασφαλιστική επιχείρηση του υπαιτίου πτώχευσε ή η σε βάρος της εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της. 

[2] Σύμφωνα με τo νόμο (άρθρο 20 του Π.Δ. 237/1986, το οποίο κωδικοποίησε το ν. 489/1976) η λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης από χερσαία οχήματα και τους ασφαλισμένους σ’ αυτές. Συγκεκριμένα, η καταβαλλόμενη υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου εισφορά υπολογίζεται σήμερα σε ποσοστό 5% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα. Η εισφορά δε αυτή βαρύνει κατά 70% τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και κατά 30% τους ασφαλισμένους.

==========================
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ανωτέρω σημείωμα  μας το απέστειλε ο κ. Δημήτριος Ζορμπάς, Πρόεδρος της Επιτροπής ατυχημάτων της Ε.Α.Ε.Ε. και   Πρόεδρος του Επικουρικού Κεφαλαίου (το οποίο και ευχαριστούμε) και το  έχουν επεξεργαστεί η Επιτροπή Ατυχημάτων της Ε.Α.Ε.Ε. και το Επικουρικό Κεφάλαιο, ενώ ήταν συνοδευτικό επιστολής προς όλους τους διατελέσαντες Υπουργούς Δικαιοσύνης από το 2011 έως σήμερα.


17 σχόλια:

 1. Μα τι καθομαστε και αναλυουμε?
  Ειναι γραφικο πλεον.
  Καθονται σοβαροι ανθρωποι, γραφουν ατελειωτα κατεβατα γεματα νομικες σκεψεις για να καταρριψουν τα νομικα εκτρωματα, και αυτα πολυ απλα περνανε και δεν ιδρωνει το αυτί κανενος.
  Ζούμε εποχές νομικού κανιβαλισμού και μιθριδατισμού.
  Αποδεικνύεται ότι οι νομικές σκέψεις και τα νομικά επιχειρήματα εφαρμόζονται μόνο στις "εύκολες" εποχές.
  Τωρα ισχύει απλά το δίκαιο της...ανάγκης.
  Λες και ζούμε σε καθεστώς δεκαετούς πολέμου δηλαδή.
  Αν και δεν νομίζω να έγιναν τέτοια ούτε όταν η Ελλάδα ειχε δέκα χρονια πόλεμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να τηρήσουμε την ευπρέπεια στα σχόλια, αλλά εδώ βιάζεται η λογική και η ανθρώπινη αξία.

  Αυτές οι απόψεις, πλήρως και σκόπιμα εναρμονισμένες με το πνεύμα των λοιπών νέων μέτρων, του θαυμαστού νέου κανιβαλικού κόσμου, οδηγούν στη ζούγκλα. Δηλαδή στο δίκαιο του ισχυροτέρου, για να μην το ξεχνάμε.

  Να δω τι θα γίνει όταν κάποιος πάρει σβάρνα με ανασφάλιστο όχημα συγγενείς όσων γράφουν τέτοια σχόλια ή όταν πάνε να κάνουν αναγκαστική εκτέλεση σε φυσικό πρόσωπο.

  Θα επανέλθω με αναλυτικότερο σχόλιο.

  ανώνυμος νέος δικηγόρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η ρύθμιση για τους τόκους εκρίθη βεβαίως αντισυνταγματική αλλά αυτό ουδέν ενδιαφέρει τον κ Ζορμπά....
  Σε ότι αφορά τις προτάσεις του άς κοιτάξει και λίγο στην Αγγλία που δεν υπάρχει όριο ευθύνης ασφαλιστή και στην Ιταλία που αποζημιώνεται και η βιολογική ζημία με κάτι αποζημιώσεις σημαντικότατες,,,,¨Οτι τον βολεύει βέβαια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με τη πρώτη ματιά φαίνονται σωστές οι απόψεις του ΕΚ. Ομως η αντικειμενικοποίηση της μη περιουσιακής ζημίας ( 932 ΑΚ )θα περιορίσει αισθητά τη δικηγορική ύλη, καθόσον ο ανυπαίτιος ζημιωθείς θα γνωρίζει το ακριβές ύψος της μη περιουσιακής βλάβης. Επιπρόσθετα, θα μειωθει η δικαστηριακή ύλη και θα συντμηθεί ο χρόνος αποζημίωσης των ζημιωθέντων. Επίσης, θα ωφεληθούν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Ο ασφαλισμένος? Στην Ελλάδα παραμένει αναπάντητο ερώτημα. Αλλωστε, στην Ελλάδα τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ασφαλισμένου ( αξία αυτοκινήτου ) και όχι σύμφωνα με το ύψος του ασφαλιστέου κινδύνου. Δηλαδή οι ασφαλισμένοι καταβάλουν διαφορετικό ασφάλιστρο ενώ έχουν την ίδια ασφαλιστική κάλυψη ( 500.000 Ε ). Δεν συμβαίνει το ίδιο στις αφάλειες ζωής. Επίσης, η διαφορά του ασφαλίστρου ανάμεσα στον προσεκτικό οδηγό και τον απρόσεκτο ( bonus malus ) είναι αποθαρρυντική. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν πρόκειται για κοινωνική ασφάλιση αυτοκινήτων που βασίζεται στην αλληλεγγύη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. το συγκριτικο δικαιο (οι περισσοτερες χωρες δεν αναγνωριζουν καν ψυχικη οδυνη) να τα βλεπουν καποιοι συναδελφοι, που επιδικαζουν κατι 200.000 ευρω ψυχικη οδυνη λες και ειναι ενα απλο ποσο...
  μην αναφερθω σε διοικητικα δικαστηρια, οπου με πληρη ευθυνη του θανοντος, χαριν επιεικιας, εχουν επιδικασθει και 400.000 ευρω αποζημιωσεις..
  και υποψιν τις ψυχικες οδυνες δεν τις πληρωνει αλλος.. εμεις τις πληρωνουμε μεσω κρατησεων, μεσω επιπλεον φορων, μεσω των μειωσεων στους μισθους μας..
  επισης σε ολες τις χωρες του κοσμου αμα σε πιασουν να οδηγεις ανασφαλιστο οχημα, το λιγοτερο πας φυλακη, το περισσοτερο κατασχεται το οχημα σου..
  μονο στην ελλαδα ασφαλιζεις μετα το οχημα σου, και απαλλασσεσαι απο καθε ευθυνη!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο κύριος που έχει γράψει το σημείωμα σίγουρα δεν έχει χάσει συγγενή και ειδικά κοντινό από τροχαίο ατύχημα. Λυπάμαι αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ζωή του αδελφού μου ενός νέου παιδιού 22 ετών που χάθηκε επειδή ένας μεθυσμένος και ανεύθυνος οδηγός τον σκότωσε, αποτιμάτε κατά τον κύριο αυτόν σε 2500 ευρώ. Ευτυχώς κάποιος Ελληνας Δικαστής έκρινε ότι ο αδελφός μου δεν ηταν κάποιο αδέσποτο σκυλί όπως ο κύριος αυτός προτείνει αλλά άνθρωπός που η οικογένεια του για να τον μεγαλώσει έκανε θυσίες που η παράλογη μοίρα τις κατέστρεψε. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που αποτιμούν την ανθρώπινη ζωή τόσο χαμηλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΗΤΑΝ ΣΑΦΕΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ.
  ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΤΑ ΠΩΣ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΕΡΔΗ.ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ .
  H ANTIKEIMENIKOΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Π.Χ ΠΩΣ Θ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΧΑΝΕΙ ΤΑ 3 ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ; H AΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 20% ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΌΝΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΖΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΙΧΡΟΙ ΟΠΩΣ ΠΕΝΙΧΡΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
  ΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΟΙΠΟΝ : TΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΜΑΣ , ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ , ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΑΝΤΟΥ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΕΣ , ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ , ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ.
  ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ Ν ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ . ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ .
  ΟΜΩΣ ΠΡΟΤΙΜΟΥΜΕ Ν ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ , ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ , ΟΠΩΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΞΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ -ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΛΠ. ΜΗΠΩΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΤΥΧΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΑΝ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ;
  ΔΕΥΤΕΡΟΝΤΩΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ -ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΠ) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ.ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΥΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ; ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ (ΚΑΙ ΕΑΝ ΣΥΜΒΕΙ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΟ) ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΑ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΗ.
  ΕΧΕΙ ΒΙΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΚ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΝΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ Η ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΛΩΜΕΝΟΣ Ως ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ;
  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΟZΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ .
  ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 200.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ; ΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ .
  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ , ΠΟΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ 280.000 ΕΥΡΩ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ . ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 931 Α.Κ, ΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΑΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΖΗΜΙΑ. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΤΑΝ ΠΧ. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΙΣΘΟ; KAI ΤΕΛΟΣ ΑΣ ΜΑΣ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓΓΛΟΣΑΞΩΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τα καλά και συμφέροντα. Αντί να εφαρμόσουν κάποιο σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων, κάθονται και επιχειρηματολογούν επί νομικών, οικονομικών και πολιτικών ζητημάτων που κανένα όφελος δεν προάγουν. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η ένωαση των ασφαλιστικών εταιριών έχει ζητήσει εδώ και χρόνια με επίμονο τρόπο να εισαχθεί ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων με υποβοήθηση από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υπουργείου μεταφορών και έχω διαβάσει έκθεσή τους που λέει ότι αν όλα τα οχήματα πληρώνουν ασφάλιστρα, τότε ουδέν πρόβλημα ρευστότητας θα υπάρχει και θα απαλλαγεί έτσι και το επικουρικό κεφάλαιο. Αντ'αυτού, οι υπέθυνοι του επικουρικού εντοπίζουν το πρόβλημα στα δικαστικά έξοδα, τις υπερβολικές αποζημιώσεις, τους τόκους κλπ. Εξυπηρετούν δυστυχώς σκοπιμότητες που όπως πολύ σωστά λένε οι προλαλήσαντες, πηγάζουν από το δίκαιο της ανάγκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΟΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΑΛΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ.ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 70% ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.ΤΟ ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ 0,35%.ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ.ΠΡΙΝ 6 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΕΞΙΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ –ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ).
  ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 4% ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ ΑΛΛΑ ΤΟ 46% ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ.ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 100-400%.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΗ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΥΤΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΣ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΩ
  ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΑΓΩΓΗ.
  ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕPΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΑ ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ.
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΙ.ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΖΟΥΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥΣ.
  ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Συναδελφε 20 Νοεμβρίου 2012 9:40 μ.μ., εσύ τι ψυχικές οδύνες επιδικαζεις?
  Δινεις ας πουμε 5-10 χιλιαδες ευρω στη μανα που εχασε το παιδι?
  Με το επιχειρημα ας πουμε οτι στη Σουηδια δεν αναγνωριζεται χρηματικη ικανοποιηση λογω ψυχικης οδυνης?
  Συγχαρητηρια.
  Τιποτα αλλο δεν εχω να σου πω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. αξιοτιμε κυριε δικαστα (22 Νοεμβρίου 2012 4:07 μ.μ.)με ολο το σεβασμο.Σε ολες τις μανες που χανουν ενα παιδι,ολο το χρυσαφι του κοσμου να επιδικαστει δεν θα ειναι αρκετο.
  Επιτρεψτε μου ομως να αναφερθω σε μια ξεχωριστα.Την κ Μυλωνα που εχασε απο ατυχημα το γιο της στην εθνικη οδο αθηνων-πατρων (φοιτητη στην πατρα).οχι μονο δεν ζητησε ψυχικη οδυνη αλλα αφιερωσε εκτοτε ολη της τη ζωη στην προληψη τροχαιων ατυχηματων με το ινστιτουτο Πανος Μυλωνας και με τις πρωτοβουλιες της σωζει ζωες.

  Μια ακομα παρατηρηση γενικη.Αυξηση κοστους ατυχηματων σημαινει αυξηση ασφαλιστρων για ολο το κοσμο και μειωση αντιστοιχη μειωση.
  Οι ασφαλιστικες εταιριες με αναλογιστικες μεθοδους υπολογιζουν με βαση το κοστος των ζημιων το τεχνικο ασφαλιστρο μετα προσθετουν τα εξοδα τους και το προσδοκωμενο κερδος τους και βγαζουν το εμπορικο ασφαλιστρο που πληρωνει ο κοσμος.Συνεπως τα κερδη τους δεν εχουν να κανουν με την ατικειμενικοποιηση.Σε ολες τις χωρες που εγιναν τετοιες κινησεις εγιναν απο τις καταναλωτικες οργανωσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ποιά είναι η ποινή για το ανασφάλιστο όχημα και ποιό δικαστήριο είναι αρμόδιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμε 23 Νοεμβρίου 2012 10:36 π.μ, ειναι πιο εντιμο να ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ η ικανοποιηση λογω ψυχικης οδυνης, παρα να προσδιοριζεται σε ....6.000 ευρω. Τι δεν καταλαβαινετε αγαπητέ μου κυριε?
  Και τι σχεση εχει το παραδειγμα που φερατε, με την μητέρα που εχασε το παιδι της και δεν ζητησε?
  Εγω δηλαδη τι θα κανω οταν θα μου υποβληθει τετοιο αιτημα?
  Θα πω στη μανα "να μην ζητησεις τιποτα, εξαλλου ολο το χρυσαφι του κοσμου δεν αρκει να σε παρηγορησει, αρα δεν σου δινω δεκαρα, κοιτα και την κυρια Μυλωνα τι εκανε?"
  Συγνωμη αλλά αδυνατώ κυριε μου να σας παρακολουθησω...
  Οσον αφορα το επιχειρημα οτι τις ψυχικες οδυνες τις πληρωνουν οι φορολογουμενοι με αυξησεις ασφαλιστρων, η απαντηση μου ειναι ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ.
  Δεν μπορω να φανταστω πιο ευγενικό σκοπό να πληρωσει ενας φορολογουμενος, απο τις ΔΕΚΑΔΕΣ πληρωμές που κανει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙ Ο ΓΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ,ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝΕΠΕΙΔΗ ΕΖΗΣΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑ ΒΕΒΑΙΩΤΗΤΟΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΟΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Παρακαλω ποσο κοστιζει ο ανθρωπινος πονος? μπορει να μου πει κανεις?
  ειμαι θυμα τροχαιου χτυπησα σοβαρα το ποδι μου με μια μονιμη αναπηρια,δεν μπορω να εργαστω αυτο ειναι το λιγοτερο γιατι ο πονος που περασα για εναν χρονο στο κρεβατι δεν αποζημιωνεται με κανενα ποσο.
  Υπαρχει κατι αλλο εκτος απο χρηματικη
  ικανοποιηση?πιστεψτε με πως τα χρηματα καλυπτουν ελαχιστα τον πονο
  απλα διευκολυνουν στην προσληψη καποιου ατομου για βοηθεια.
  Τελος να σας πω πως εγω ανταλασω τον πονο μου και την αναπηρια μου για ολα τα χρηματα του πλανητη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. κυριοι καλησπερα.σε όλους.
  Θα μπορούσε καποιος από εσας να μου ξεκαθαρίσει το εάν εντός του ασφαλιστικού ορίου των 500.000 ευρώ περιλαμβάνονται και οι τόκοι ή αν το ασφαλιστικό όριο είναι 500.000 ευρώ συν τόκοι?

  Ξεκαθαρίζω την κάθετη διαφωνία μου με τον εξευτελιστικό νόμο του Επικουρικού. Οταν μεγαλώσει το νύχι, κόβεις το νύχι, όχι και το δάχτυλο.

  Δικηγόρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Καλησπέρα σε όλους και συμφωνώ με τον κύριο Δικηγόρο παραπάνω για το θέμα του Επικουρικού νόμου. Η ασφάλεια αυτοκινήτου συμπεριλαμβάνεται ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ