Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙς ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ


φεκ Β 3017/14 Νοεμβρίου 2012Αριθμ. οικ.2/83408/0022 (1)
Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδο−
χών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρ−
μογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρ−
θρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12−11−2012).


1. Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση των απο−
δοχών και συντάξεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
των περιπτώσεων 13 έως 36 της υποπαραγράφου Γ1 της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
(ΦΕΚ 222/Α΄/12−11−2012) και αντιστοιχούν στο χρονικό
διάστημα από 1.8.2012 μέχρι την εφαρμογή του νόμου
αυτού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μισθοδοσία
ή σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2013, παρακρατούνται
από τη μισθοδοσία ή σύνταξη των μηνών Ιανουαρίου
έως Δεκεμβρίου 2013, ως εξής:
(α) για ποσά μέχρι εκατό ευρώ (€100) εφάπαξ,
(β) για ποσά μέχρι διακόσια πενήντα ευρώ (€ 250) σε
δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(γ) για ποσά μέχρι πεντακόσια ευρώ (€ 500) σε τρεις
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(δ) για ποσά μέχρι επτακόσια πενήντα ευρώ (€ 750)
σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ε) για ποσά μέχρι χίλια ευρώ (€ 1.000) σε πέντε ισό−
ποσες μηνιαίες δόσεις,
(στ) για ποσά μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500)
σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ζ) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€ 2.000) σε επτά
ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(η) για ποσά μέχρι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€
2.500) σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(θ) για ποσά μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€ 3.000) σε
εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ι) για ποσά μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000)
σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
(ια) για ποσά μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) σε
έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
(ιβ) για ποσά άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000)
σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις καταληκτική ημε−
ρομηνία για την παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών
είναι η 31−12−2013.
2. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ποσά αναφέρονται
σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή
τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρα−
τιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλε−
πομένων κρατήσεων.

14 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο Ο.Κ. για τη γνωστοποίηση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παναγιώτα Μαντή είπε...

  Ο Νικόλαος Δημητρακόπουλος έχει μείνει στην ιστορία για τα δικαστηριακά νομοθετήματα και εν γένει τα μέτρα που έλαβε ως Υπουργός Δικαιοσύνης (από 6.10.1910 έως 18.5.1912), επί Κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου, για την ανόρθωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και για την
  ανύψωση του δικαστικού σώματος. Για το ζήτημα των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών ο Δημητρακόπουλος υποστήριζε
  την ανάγκη αύξησής τους «προς κρείττονα συγκρότησιν της δικαιοσύνης της χώρας και όχι χάριν των υπηρετούντων προσώπων». Οι σχετικές δαπάνες, έλεγε, συνδέονται στενώς προς
  αυτήν την υπόσταση του Κράτους και
  επομένως, προσέθετε, «ή πρέπει εκ παντός τρόπου και δι’ οιουδήποτε μέσου οι προς κάλυψιν των δαπανών τούτων πόροι να ευρεθώσι ή πρέπει το Κράτος να αποβάλη πάντα
  λόγον υπάρξεως». Έτσι κατόρθωσε να
  ψηφισθεί στη Βουλή νόμος που προέβλεπε αύξηση των αποδοχών των δικαστών κατά 50%, σταδιακά εντός τριετίας. Δεν περίμενε να ζητήσουν οι ίδιοι οι δικαστές την αύξηση των χαμηλών για το λειτούργημά τους
  αποδοχών ούτε να αναγκασθούν να ζητήσουν τη μέσω δικαστικών αποφάσεων
  επιβολή της αύξησης. Στους λόγους του στη Βουλή δεν παρέλειπε να τονίζει ότι προϋπόθεση της γενικότερης ανορθώσεως είναι η ανόρθωση της δικαιοσύνης, έλεγε δε χαρακτηριστικά ως προς το και σήμερα επίκαιρο ζήτημα της διόρθωσης των δημοσίων οικονομικών ότι "Άλλ' 'ισως δεν κατενοήθη παρ' ημίν επαρκώς, ότι πανταχού μεν, κατ' εξοχήν όμως εις την Ελλάδα, βάσις και θεμέλιον της οικονομικής ανορθώσεως είναι η δικαστική ανόρθωσις και ότι άνευ δικαστικής ανορθώσεως, χίμαιρα πρέπει να θεωρηθή ή επιδιωκόμενη οικονομική ανόρθωσις".
  Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι, ευθύς μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ως Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Δημητρακόπουλος έδωσε τον τόνο της αμείλικτης αυστηρότητας στη διοίκηση της δικαστικής υπηρεσίας. Έστειλε αμέσως εγκύκλιο στους δικαστικούς λειτουργούς του Κράτους, για να τους ειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει επιείκεια προκειμένου περί δικαστικών παραπτωμάτων, όπως και ότι τίποτε δεν θα παραμελούσε, απ' όσα θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανύψωση της δικαστικής εξουσίας στην περιωπή, που ποθούσε το έθνος. Ο Δημητρακόπουλος είχε εγκαινιάσει το σύστημα των αιφνιδιαστικών εφόδων στα δικαστικά γραφεία, όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και των επαρχιών. Τον έβλεπαν ξαφνικά να καταφθάνει σ' απίθανες μέρες και ώρες, για να κάνει προσωπικά τον έλεγχο της υπηρεσίας ενός προέδρου, ενός εισαγγελέως, ενός ανακριτή. Και αλλοίμονο σ' εκείνους που βρίσκονταν σε αταξία. Ο πέλεκυς έπεφτε βαρύς στο κεφάλι τους.Από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου μέχρι τον τελευταίο Δικαστή, όλοι τον έτρεμαν. Ζητούσε επισήμως τις εκθέσεις των επιθεωρήσεων των δικαστικών γραφείων και τους πίνακες
  των εργασιών, όπου εμφαίνεται ο αριθμός των συζητηθεισών κατά τριμηνία
  υποθέσεων, ο αριθμός των υπό διάσκεψη εκκρεμών κλπ. και τους μελετούσε ο
  ίδιος προσωπικά. Με τέτοια, και πολλά άλλα, μέτρα πέρασε πράγματι το
  μήνυμα και παγιώθηκε η αντίληψη, ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί, ότι ανορθώθη-
  κε, ότι οι δικαζόμενοι μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο Κράτος δικαίου.

  (Πηγές: Σπ. Μελά, "Ο Γιος του Ψηλορείτη", εκδ. Μπίρη, 1958,
  Μ. Σταθόπουλου, "Τα μέτρα για την ανόρθωση της δικαιοσύνης και το νομοθετικό έργο του Νικόλαου Δημητρακόπουλου", ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, 55, ΤΕΥΧΟΣ 5).

  Γιατί η ιστορία διδάσκει...

  Παν. Μαντή
  Πρωτοδίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μην πτοείστε. Απο 1.1.2014 θα ξαναπληρωθούμε. Μέχρι τότε όλοι στους αγρούς για αγριόχορτα και κουτόχορτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εχω έναν κόμπο στο στομάχι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Άρα,μ ένας πρωτοδίκης με εφταετία, για τον επόμενο χρόνο, περίπου, θα παίρνει 15θήμερο 900-950 ευρώ. Και όταν έρθει η ώρα να τελειώσουν οι αναδρομικές κρατήσεις, η καλή κυβέρνηση θα έχει βρει τρόπο, όχι να παίρνει όσα προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, δη΄περίπου 2250 το μήνα, αλλά πολύ λιγότερα. Διότι, ως γνωστό, το δύσκολο είναι να σου κόψουν. ΆΠαξ και σου κόψουν δεν είναι ανόητοι να στα ξαναδώσουν. Όλο και κάτι θα μηχανευθούν για να παγιωθεί η κατάσταση. Εκεί λοιπόν που, πριν τις περικοπές, μαζί με τα δώρα ηο μισθός σου ανέρχονταν στα 4.100 ευρώ μηνιαίως, τώρα θα παίρνεις 1900 και θα λες ευχαριστώ και θα ακούς και την κάθε Πιπιλή να σου πιπιλάει τα αυτιά με φάλτσα, ψευδή πληροφόρηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Άρα για τον πρωτοδίκη 35ο ευρώ μείον επί δώδεκα μήνες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνώ με την κα Μαντή και απόλυτα ορθές οι επισημάνσεις της. Ωστόσο, αν σήμερα βρίσκονταν ένας Υπουργός Δικαιοσύνης δυναμικός, ώστε να επιβλέπει προσωπικά τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, θα είχαν πέσει όλοι να τον φάνε επικαλούμενοι προσχηματικά και καταχρηστικά την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης (και αγνοώντας ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της λειτουργίας των Δικαστηρίων όχι όμως και για την επεμβαση στην ουσιαστική κρίση τους βάσει του άρθρου 91 του Σ, που τον καθιστά αρμόδιο για την πειθαρχική δίωξη των δικαστών). Σήμερα βραβείο ανεξαρτησίας παίρνει όποιος αντιγράφει κομματικές μπροσούρες, μιλάει ελεύθερα και ανεμπόδιστα για να λέει ότι "έχουμε δήθεν δημοκρατία", "καθεστώς κατοχής και κυβέρνηση δωσιλόγων", απειλεί διαφωνούντες συναδέλφους ή πολίτες ("να δοθούν τα στοιχεία του", "τον έχω σημειώσει και για αργότερα", "να διαγραφεί από την Ένωση"), απέχει επί δίμηνο από τα καθήκοντά του λαμβάνοντας κανονικά τον μισθό του κλπ. κλπ.. Θα τα ανέχονταν άραγε αυτά ο Δημητρακόπουλος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Επιστροφή των ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων..." αναφέρει η ερμηνευτική εγκύκλιος!!!!!!!! Σιγά, μην μας ζητήσουν και ....τόκους οι "έχοντες και κατέχοντες" της Εκτελεστικής εξουσίας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο Δημητρακόπουλος δε θα χρειαζόταν να ανεχθει όλα αυτά που λέτε, γιατί δε θα οδηγούσε τους δικαστές σε αυτές τις αντιδράσεις.Ο,τι σας βολεύει διαβαζετε στο κείμενο?Το πρώτο σκέλος?Θολωσαν τα μάτια σας?Ξέρετε τι λέει η ψυχολογία?Δράση-Αντίδραση.Επί Δημητρακόπουλού έλειπΕ η κακώς εννοούμενη "Δράση" κατά των δικαστών.Εχαιραν της αναγνώρισης που πρέπει να έχουν οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης σε μια δημοκρατική χώρα.Γιατί λοιπόν να βρεθούν σε τέτοια διαμάχη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανάλυση που αφορά αποκλειστικά τα "αχρεωστήτως καταβληθέντα" όπως χαρακτηρίζονται. Αυτά είναι η διαφορά όσον εισπράχτηκαν από 01-08-2012 έως 30-11-2012 και στην περίπτωση ενός πρωτοδίκη ξεπερνούν το ποσό των 2.500,00 (2720,52 πρωτοδίκης 6ετίας) ή και ακόμα και 3.000,00 ευρώ (πάντα μεικτά). Δηλαδή αναφερόμαστε στις περιπτώσεις (θ) και (ι) του ΦΕΚ που συνεπάγεται καταβολή του ποσού σε εννέα δόσεις το λιγότερο. Μιλάμε για ποσά από 280,00 (302,28 για πρωτοδίκη 6ετίας) ευρώ και πάνω μεικτά, δηλαδή περίπου 200,00 (214,17 για πρωτοδίκη 6ετίας) ευρώ και πάνω καθαρά.
  Ανάλυση που αφορά το νέο μισθολόγιο μιας και αυτό έπραξε η νομοθετική εξουσία για την δικαστική στο μεσοπρόθεσμο. Η ανάλυση του συναδέλφου παραπάνω όσον αφορά τις κρατήσεις είναι σχεδόν τέλεια αν και στρογγυλοποιεί προς τα πάνω τα δεκαδικά, κάτι που δεν αλλάζει ιδιαίτερα το αποτέλεσμα. Με απλά λόγια 580,00 ευρώ μεικτά ή 410,00 ευρώ καθαρά.
  Το πρόβλημα όλων των μισθωτών (όχι μόνο το δικό μας) όχι απλά μεγαλώνει αλλά γιγαντώνεται με την αύξηση του Φ.Μ.Υ. με βάση τα όσα ακούγονται. Μιλάμε για κρατήσεις που θα φτάσουν από 12% περίπου σήμερα, το 16% (-555,00 ευρώ καθαρά το ελάχιστο) ή ακόμα και 18% (-614,00 ευρώ καθαρά το ελάχιστο).
  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κ. 20/11 11:35
  Ο Δημητρακόπουλος σαφώς και θα ανεχόταν την αντίδραση των δικαστών, εάν κάποιος τον είχε πληροφορήσει για τη θεσμική απαξίωση της Δικαιοσύνης και τη μη ορθολογικη αντιμετωπιση των προβλημάτων(βλ ν 4055/12), για την οικονομική εξαθλίωση των δικαστών(μεγαλύτερες περικοπές από όλους και δη αναδρομικώς), την άρνηση της Πολιτείας να παρέχει τα απαραίτητα για την άσκηση του λειτουργήματός τους. Αντιγραφω απο το σχόλιο της κ. Μαντη: "Άλλ' 'ισως δεν κατενοήθη παρ' ημίν επαρκώς, ότι πανταχού μεν, κατ' εξοχήν όμως εις την Ελλάδα, βάσις και θεμέλιον της οικονομικής ανορθώσεως είναι η δικαστική ανόρθωσις και ότι άνευ δικαστικής ανορθώσεως, χίμαιρα πρέπει να θεωρηθή ή επιδιωκόμενη οικονομική ανόρθωσις".
  ... Σημερα τί λέτε λοιπόν, θα συνφωνούσε ο Δημητρακόπουλος με τον τροπο αντιμετωπισης της Δ/νης από την Πολιτεία;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. επειδή κοντεύω να ξεχάσω και τα λίγα νομικά που γνωρίζω πώς ακριβώς κατέστησαν αυτά αχρεωστήτως καταβληθέντα, ποια η νομική βάση, και κατά πόσο αυτό είναι συνταγματικό (για τους διοικητικούς συναδέλφους). πως κατέστημεν αδικαιολογήτως πλουτίσαντες και ποια η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του πλουτισμού και της ζημίας που επήλθε από την ανικανότητα των εκάστοτε ιθυνόντων να εισπράξουν από αυτούς που μέχρι στιγμής δεν τους έχουν αγγίξει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανώνυμος είπε...
  "επειδή κοντεύω να ξεχάσω και τα λίγα νομικά που γνωρίζω πώς ακριβώς κατέστησαν αυτά αχρεωστήτως καταβληθέντα, ποια η νομική βάση"... και να συμπληρώσω τα όσα γράφεις, συνάδελφε, για να πικρογελάσουμε και λίγο: μήπως κατάλαβαν λάθος το μήνυμα και αίτημα του ελληνικού λαού; "φέρτε πίσω τα κλεμμένα" ήταν, αν θυμάμαι καλά, όχι τα "αχρεωστήτως" (;;;) καταβληθέντα. Τα παρανόμως "εισπραττόμενα" και τις "μίζες", πότε θα τις εισπράξει αναδρομικώς πίσω η Πολιτεία; Εγώ, αλήθεια, μπορώ να πάρω πίσω το καλοκαίρι που πέρασε και στερήθηκα τις διακοπές μου και τα παιδιά μου, αχρεωστήτως, για να γράφω ασταμάτητα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ανωνυμε 22 Νοεμβρίου 2012 12:24 π.μ., την απαντηση την πηρες.
  Αντι για να σου δωσουν πισω το καλοκαιρι σου, ετοιμασου να σου περικοψουν και το μισθο επειδη απεχεις.
  Ειδες τι παθαινεις για να εισαι αχαριστος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ