Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΙ ΑΝΙΣΧΥΡΕΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ


Αριθμός απόφασης 3.941/2012
Αριθμός κατάθεσης αγωγής: ……………..
Αριθμό κατάθεσης παρεμπίπτουσας αγωγής: ……………..
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αποτελούμενο από το Δικαστή Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ευαγγελία Ανδριοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:
Α) Του ενάγοντος ………………………………..
Των εναγομένων: …………………... και 3) του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Υπατίας, αριθ. 5) και εκπροσωπείται νόμιμα
Β) Του παρεμπιπτόντως ενάγοντος …………………..
Των παρεμπιπτόντως εναγομένων: ………………….

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Μεταξύ των πηγών δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και οι Οδηγίες, που προβλέπονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 288 ΙΙΙ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Οδηγία είναι η πλέον ιδιόρρυθμη πράξη που προβλέπει το κοινοτικό/ενωσιακό δίκαιο∙ απευθύνεται μόνο στα κράτη μέλη και άρα καταρχήν όχι στα φυσικά και νομικά πρόσωπα (βλ. και Ε.Σαχπεκίδου, ευρωπαϊκό δίκαιο, 2011, σελ. 460). Η Οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος, στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (βλ. σχετ. και Π.Κανελλόπουλο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2010, σελ. 288, Λ.Κοτσίρη, ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, τομ. Ι, 2003, σελ. 72, Ε.Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 460). Επομένως, η Οδηγία δεσμεύει το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, το οποίο (αποτέλεσμα) δεν είναι οι γενικοί κοινοτικοί σκοποί, αλλά τα από το περιεχόμενο της ίδιας της Οδηγίας απορρέοντα έννομα αποτελέσματα, στα οποία τα κράτη μέλη αποδέκτες πρέπει να δώσουν εσωτερική ισχύ (Λ.Κοτσίρης, ό.π., σελ. 72). Σε σχέση με την ελευθερία επιλογής του τύπου και των μέσων πραγμάτωσης του επιδιωκόμενου αποτελέσματος πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτή είναι αρκετά περιορισμένη αφενός διότι συνήθως οι Οδηγίες χαρακτηρίζονται από ρυθμιστική ένταση αφετέρου διότι η ελευθερία επιλογής δεν επηρεάζει την υποχρέωση των κρατών μελών να επιλέγουν την πιο κατάλληλη μορφή και μέθοδο διασφάλισης του επιδιωκομένου με την Οδηγία αποτελέσματος (Λ.Κοτσίρης, ό.π., σελ. 72-73). Περαιτέρω, το άρθρο 288 ΙΙΙ ΣΛΕΕ (βλ. αντίστοιχα και άρθρο 249 ΣΕΚ) δεν προσδίδει στην Οδηγία ρητά δύναμη άμεσης εφαρμογής, αφού προϋποθέτει μεταφορά αυτής στο εθνικό δίκαιο μέσω των αρμόδιων εθνικών οργάνων. Ωστόσο η ίδια η διάταξη δεν αποκλείει την αμεσότητα εφαρμογής της Οδηγίας που έχει πληρότητα, εφόσον παρέλθει η προθεσμία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Έτσι, το ΔΕΚ έχει την τάση να αναγνωρίζει άμεσο αποτέλεσμα στην Οδηγία, όταν αυτή είναι σαφής και απονέμει δικαιώματα στα άτομα, τα οποία μπορούν να τα επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών τους δικαστηρίων, ιδίως όταν το κράτος μέλος παρέλειψε να τηρήσει την προθεσμία που η Οδηγία έθεσε για τη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσδοσης στην Οδηγία άμεσου αποτελέσματος, τόσο οι εθνικές αρχές όσο και τα εθνικά δικαστήρια υποχρεούνται αυτεπαγγέλτως δυνάμει το κοινοτικού δικαίου να την εφαρμόζουν άμεσα (βλ. και Λ.Κοτσίρη, ό.π., σελ. 74). Γίνεται, εξάλλου, δεκτό ότι η προαναφερόμενη ευχέρεια του κράτους να επιλέξει μεταξύ περισσότερων δυνατών μέσων, προκειμένου να επιτύχει το επιδιωκόμενο με την Οδηγία αποτέλεσμα, δεν αποκλείει τη δυνατότητα των ιδιωτών να επικαλεστούν ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τα δικαιώματα, των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να καθοριστεί με επαρκή ακρίβεια βάσει των διατάξεων της Οδηγίας και μόνο (βλ. έτσι και Λ.Κοτσίρη, ό.π., σελ. 76, με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία του ΔΕΚ). Περαιτέρω, σε περίπτωση κανονικής συμμόρφωσης του κράτους μέλους προς την Οδηγία, οι έννομες συνέπειες για τον ιδιώτη πηγάζουν αποκλειστικά και μόνο από τις πράξεις μεταφοράς των εθνικών αρχών και ουδέποτε από την ίδια την Οδηγία. Εντούτοις, οι πράξεις μεταφοράς των εθνικών αρχών δεν βρίσκονται στην απόλυτη διάθεση των εθνικών αρχών και επομένως δεν μπορούν να τροποποιούνται, να ανακαλούνται ή να αντικαθίστανται από τις εθνικές αρχές που τις εξέδωσαν ή από τον ίδιο τον εθνικό νομοθέτη, ακόμη κι αν πρόκειται για τον συντακτικό νομοθέτη (Π.Κανελλόπουλος, ό.π., σελ. 294, Ε.Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 467). Η υλοποίηση του επιδιωκόμενου με την Οδηγία αποτελέσματος δεν πραγματοποιείται απλώς και μόνο με την κανονική έκδοση των πράξεων μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά το κράτος μέλος εξακολουθεί να δεσμεύεται από το κείμενό της και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί έστω και αργότερα από τις υποχρεώσεις του (Ε.Σαχπεκίδου, ό.π., σελ. 467).
ΙΙ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Δεύτερη Οδηγία του Συμβουλίου της 30.12.1983 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων» (84/5/ΕΟΚ), προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 4 αυτής ότι «κάθε κράτος μέλος ιδρύει ή εγκρίνει οργανισμό, αποστολή του οποίου είναι να αποκαθιστά, τουλάχιστον εντός των ορίων της υποχρέωσης ασφάλισης, τις υλικές ζημίες ή τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται από όχημα αγνώστων στοιχείων ή για το οποίο δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση ασφάλισης της παραγράφου 1». Στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου το ζήτημα της ίδρυσης και ευθύνης του προβλεπόμενου από την πιο πάνω Οδηγία οργανισμού είχε ήδη προβλεφθεί στα άρθρα 16 επ. Ν. 489/1976, που ήδη κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986, καθώς ιδρύθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων».
ΙΙΙ. Επίσης, σύμφωνα με την Οδηγία του Συμβουλίου της 24.4.1972 «περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και με τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής» (72/166 ΕΟΚ) προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 1 αυτής ότι «κάθε κράτος μέλος λαμβάνει … όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αστική ευθύνη, η σχετική με την κυκλοφορία οχημάτων με συνήθη στάθμευση στο έδαφός του να καλύπτεται από ασφάλιση». Στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου η συμμόρφωση της Ελλάδας προς την Οδηγία αυτή έλαβε χώρα με τις σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 489/1976, που ήδη κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986. Μάλιστα, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η κάλυψη της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία οχημάτων στην Ελλάδα γίνεται στα πλαίσια του εθνικού μας δικαίου αφενός με την πρόβλεψη της υποχρεωτικής κάλυψης με ασφάλιση της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης (άρθρα 2 επ. Π.Δ. 237/1986) αφετέρου με την πρόβλεψη της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης (άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ΄ Ν. 489/1976, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο τέταρτο του Ν. 4092/2012). Επομένως, η εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας προς την αμέσως πιο πάνω Οδηγία γίνεται όχι μόνο με την πρόβλεψη υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά και με την πρόβλεψη ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου για τις πιο πάνω περιπτώσεις, δεδομένου ότι αφενός το Κράτος είναι υπεύθυνο για την άσκηση ελέγχου και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιριών αφετέρου η προαναφερόμενη Οδηγία απαιτεί κατά τρόπο σαφή την λήψη μέτρων για ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και όχι για απλή σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης.  Με άλλα λόγια η ως άνω Οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη την πραγματική ασφαλιστική κάλυψη, με ευθύνη κάθε κράτους μέλους.
IV. Με το άρθρο τέταρτο Ν. 4092/2012 τροποποιήθηκαν διατάξεις του Π.Δ. 237/1986 και ειδικότερα με το στοιχείο γ΄ του ως άνω άρθρου αντικαταστάθηκε το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, το οποίο πλέον προβλέπει μεταξύ άλλων α) ότι η αποζημίωση που καταβάλλει του Επικουρικό Κεφάλαιο για χρηματικές ικανοποιήσεις λόγω ψυχικής οδύνης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ για κάθε δικαιούχο και β) ότι η αποζημίωση στην περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας το συνολικό ποσό για την αποζημίωση από το Επικουρικό Κεφάλαιο καταβάλλεται όχι ολόκληρο, αλλά με βάση ορισμένα ποσοστά που η ως άνω διάταξη λεπτομερώς ορίζει. Πλην, όμως, ο ποσοτικός αυτός περιορισμός της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος είναι ανίσχυρος με βάση όσα προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα, η περιορισμένη στο ποσό των 6.000,00 ΕΥΡΩ αξίωση κατ’ αυτού για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης είναι ευθέως αντίθετη προς την Δεύτερη Οδηγία του Συμβουλίου της 30.12.1983 (84/5/ΕΟΚ), η οποία ορίζει ότι η αξίωση για αποζημίωση τόσο για υλικές ζημίες όσο και για σωματικές βλάβες (στις οποίες υπάγεται και η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης∙ βλ. έτσι ενδεικτικά ολΑΠ 9/1993, ΕλλΔνη (1994), 333, ΝοΒ (1994), 375) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα ελάχιστα όρια ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, ο περιορισμός σε ορισμένο μόνο ποσοστό της οφειλόμενης από το Επικουρικό Κεφάλαιο αποζημίωσης του παθόντος σε περίπτωση πτώχευσης του ασφαλιστή ή άκαρπης εκτέλεσης σε βάρος του ασφαλιστή ή τέλος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας είναι αντίθετος προς την Οδηγία του Συμβουλίου της 24.4.1972 (72/166 ΕΟΚ), η οποία όπως ήδη αναφέρθηκε επιβάλλει στα κράτη μέλη τη λήψη μέτρων ώστε κάθε όχημα που κυκλοφορεί στο έδαφός τους να καλύπτεται ασφαλιστικά, δηλ. όχι απλά να έχει συνάψει σύμβαση ασφάλισης, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερο του τροχαίου ατυχήματος χρόνο να δύναται ο παθών να αποζημιωθεί από ασφαλιστική εταιρία ή άλλο φερέγγυο πρόσωπο. Κατά συνέπεια, εφόσον με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 τροποποιούνται οι πράξεις μεταφοράς των πιο πάνω Οδηγιών, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να μην συμμορφώνεται πλέον με τις επιταγές των Οδηγιών αυτών, οι οποίες έχουν ένα σαφές περιεχόμενο και άρα άμεση εφαρμογή, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4092/2012 είναι ανίσχυρες, σύμφωνα εξάλλου και με όσα αναφέρονται πιο πάνω στη με στοιχείο Ι σκέψη της παρούσας. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι την αντίθεση των ως άνω διατάξεων του Ν. 4092/2012 εντόπισε και επισήμανε και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής στην Έκθεση που συνέταξε σχετικά με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, που στη συνέχεια αποτέλεσε το κείμενο του Ν. 4092/2012.
V. Το άρθρο 2 ΑΚ εκφράζει τη γενικότερη αρχή του δικαίου περί μη αναδρομικότητας των νόμων, που αποβλέπει στην κατά το δυνατό βεβαιότητα των δικαιωμάτων ασφάλειας των συναλλαγών και σταθερότητας δικαίου, η οποία (αρχή) όμως δεν κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και έτσι η διάταξη αυτή δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ. Επομένως, ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, κατ’ αρχήν, να προσδώσει στο νόμο αναδρομική ισχύ, με μόνο περιορισμό τη μη προσβολή συνταγματικώς προστατευομένων δικαιωμάτων. Στον νόμο μπορεί να δοθεί αναδρομική δύναμη ρητώς ή σιωπηρώς (έμμεσα), όταν δηλαδή από την έννοια και το σκοπό του συνάγεται νομοθετική βούληση περί αναδρομικής ισχύος του, ώστε να ρυθμιστούν και περασμένα γεγονότα ή σχέσεις του παρελθόντος. Εξαιρέσεις από το επιτρεπτό της αναδρομικής ισχύος του νόμου προβλέπονται στο Σύνταγμα από τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 1 και 78 παρ. 2. Από την απόλυτη απαγόρευση στο Σύνταγμα της αναδρομικότητας των νόμων που ορίζουν οι συνταγματικές διατάξεις, συνάγεται, ότι στις άλλες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς είναι μεν επιτρεπτή, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα όρια που θέτουν τα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος, καθώς και οι υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος) διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε (μαζί με τη Σύμβαση) με το Ν.Δ. 53/1974 και έχει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, ει μη δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους προβλεπομένους υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου όρους. Αι προαναφερόμεναι διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός κράτους, όπως θέση εν ισχύϊ νόμους, ους ήθελε κρίνη αναγκαίους προς ρύθμισιν της χρήσεως αγαθών, συμφώνως προς το δημόσιον συμφέρον, ή προς εξασφάλισιν της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων». Στην κατά τα ανωτέρω προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το άρθρο 17 του Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα, αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άρα και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα και μάλιστα οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Έτσι, σύμφωνα, με τη ρύθμιση της ως άνω διεθνούς συνθήκης, μέσω της αναδρομικής ισχύος νόμου είναι δυνατόν να επέρχεται απόσβεση ή κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί με προγενέστερο νόμο, μόνο εφόσον, η κατάργηση ή απόσβεση επιβάλλεται για λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημόσιου συμφέροντος ή ωφέλειας, η συνδρομή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων, αφού διαφορετικά η έναντι του κοινού νομοθέτη προστασία των περιουσιακών αυτών δικαιωμάτων θα έμενε χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα (βλ. για τα προαναφερόμενα και ολΑΠ 6/2007, ΕΕμπΔ (2007), 715, Δ (2008), 29, ολΑΠ 40/1998, ΝοΒ (1999), 752, Αρμ (1999), 46, Δ (1999), 230, ΕΕμπΔ (1999), 28).
VI. Με το άρθρο τέταρτο στοιχείο γ΄ Ν. 4092/2012, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, ορίζεται μεταξύ άλλων και ότι «η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική απόφαση». Επομένως, οι καταργούμενες με την ως άνω διάταξη ενοχικές αξιώσεις των ζημιωθέντων από τροχαίο ατύχημα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου εμπίπτουν στην έννοια του όρου «περιουσία» του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, καθώς και στην έννοια του όρου «ιδιοκτησία» του άρθρου 17 του Συντάγματος. Εξάλλου, υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4092/2012 νομοθετικό καθεστώς ότι οι ως άνω αξιώσεις των παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου μπορούσαν να ικανοποιηθούν δικαστικά. Συνεπώς, η αναδρομική κατάργηση των πιο πάνω ενοχικών αξιώσεων είναι αντίθετη στα άρθρα 4 και 17 του Συντάγματος και 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Μάλιστα, η προαναφερόμενη νομοθετική μεταβολή δεν φαίνεται να επιβάλλεται από λόγους δημόσιας ωφέλειας. Συγκεκριμένα, κατά την Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4092/2012, με τις πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, επιχειρώντας να σταθμιστούν οι υποχρεώσεις του χωρίς να διακινδυνεύει η οικονομική του θέση, λόγω ακριβώς του ιδιαίτερου επικουρικού του σκοπού. Πλην, όμως, αν ως δημόσια ωφέλεια νοείται η θέση του Επικουρικού Κεφαλαίου και η αποζημίωση παθόντων από τροχαία ατυχήματα, στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 αναιρούν την ίδια τη λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο πλέον δεν θα καταβάλει παρά μόνο ελάχιστο μέρος των αποζημιώσεων που οι παθόντες τροχαίων ατυχημάτων δικαιούνται, με αποτέλεσμα να καταργούνται δικαιώματα αυτών που κατ’ επίφαση ο Ν. 4092/2012 ήθελε να προστατέψει. Εξάλλου, οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4092/2012 προσβάλλουν και την συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, καθώς προβλέπονται μέτρα που δεν είναι αναγκαία ούτε πρόσφορα για την προστασία του Επικουρικού Κεφαλαίου και την αποζημίωση των παθόντων από τροχαία ατυχήματα, αφού το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχθεί με την προληπτική επιτήρηση και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιριών, αλλά και την μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Επίσης, οι πιο πάνω διατάξεις του Ν. 4092/2012 θίγουν τον πυρήνα του σχετικού δικαιώματος των παθόντων να αξιώνουν την ικανοποίηση των ήδη γεννημένων απαιτήσεών τους από το Επικουρικό Κεφάλαιο.
VII. Με το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986 ορίζεται ότι «οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) ετησίως». Η διάταξη αυτή αναγνωρίζει υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ευνοϊκή μεταχείριση ως προς το θέμα της επιδίκασης τόκων, χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δημοσίου συμφέροντος, δοθέντος ότι το απλό ταμειακό συμφέρον του Επικουρικού Κεφαλαίου δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώματος των παθόντων από τροχαία ατυχήματα να απαιτήσουν και να λάβουν τόκους για τις αξιώσεις τους σε ποσοστό ίδιο με εκείνο που καταβάλλουν οι ιδιώτες. Εξάλλου, δεν συνιστά τέτοιο λόγο δημοσίου συμφέροντος το γεγονός ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους. Επομένως, η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986 έρχεται σε αντίθεση α) µε τα άρθρα 4 παρ. 1, και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού µε αυτή αναγνωρίζεται υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου ευνοϊκή μεταχείριση, β) με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, αφού δεν προκύπτει ότι υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος, που να καθιστά ανεκτή τη διαφοροποίηση αυτή, γ) µε την διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ενόψει του ότι γίνεται προσβολή της περιουσίας του κάθε παθόντος-δανειστή του Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς να γίνεται επίκληση σοβαρού λόγου δημοσίου συμφέροντος και δ) µε την ήδη και συνταγματικώς κατοχυρωμένη (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος) αρχή της αναλογικότητας (βλ. για τα προαναφερόμενα ολΑΠ 4/2012, ΕφΑΔ (2012), 578, ΧρΙΔ (2012), 440).
Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων της πρώτης αγωγής ισχυρίζεται ότι στις ……………. και περί ώρα ……………., στο ………… Αττικής, ο πρώτος των εναγομένων οδηγώντας στην οδό ………… με κατεύθυνση από τις οδούς ………………… προς την οδό …………… το με αριθμό κυκλοφορίας …………. ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στην αποκλειστική κυριότητα και κατοχή της δεύτερης εναγομένης και το οποίο κατά το χρόνο του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος δεν ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη, παραβίασε την πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής πορείας (STOP) που υπήρχε στο δικό του ρεύμα πορείας και εισήλθε αιφνιδιαστικά στη διασταύρωση των ανωτέρω οδών με την οδό …………….., όπου μέχρι τότε εκινείτο νόμιμα ο ενάγων οδηγώντας το με αριθμό κυκλοφορίας ………………… ΙΧΕ αυτοκίνητο, που ανήκε στην κυριότητα και κατοχή του ιδίου, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ότι το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, που οφείλεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενάγοντος και την πρόκληση υλικών ζημιών στο αυτοκίνητό του. Με βάση το ιστορικό αυτό ο ενάγων ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι εις ολόκληρο ο καθένας τους να του καταβάλουν το συνολικό ποσό των 23.155,00 ΕΥΡΩ, για την αποκατάσταση της θετικής του ζημίας, καθώς και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το επίδικο τροχαίο, όπως ειδικότερα κάθε μερικότερο κονδύλιο εξειδικεύεται στην υπό κρίση αγωγή και μάλιστα με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Περαιτέρω, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και τέλος να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες επιβαρύνσεις (βλ. τα με αριθμό 267987, 178955 και 373196 γραμμάτια αγωγοσήμου με τα επ’ αυτών επικολληθέντα ένσημα του Ταμείου Νομικών), αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 αριθ. 12 και 35 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667 και 670 έως 676 ΚΠολΔ (άρθρο 681Α ΚΠολΔ), είναι δε επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330, 340, 345, 346, 481, 482, 914, 926, 932 ΑΚ, 2, 4, 9, 10 Ν. ΓπΝ/1911, ο οποίος διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του ΑΚ με τα άρθρα 47 και 114 ΕισΝΑΚ, 1, 2, 16 επ., 19 παρ. 1 περ. β΄ Ν. 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», 173 επ., 907 και 908 παρ. 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ. Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι η ένδικη αγωγή είναι νόμιμη ως προς το τρίτο των εναγομένων καθ’ όλο το αιτητικό της, καθώς οι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης του ενάγοντος που εισήχθησαν με τον Ν. 4092/2012, ακόμα και εάν θεωρηθεί ότι εφαρμόζονται επί υποθέσεων για τις οποίες δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, αλλά συζητήθηκαν πριν την ψήφιση του Ν. 4092/2012, είναι με βάση τα όσα αναφέρονται στην πιο πάνω μείζονα σκέψη ανεφάρμοστοι, πολύ περισσότερο που στην ένδικη περίπτωση οι αξιώσεις του ενάγοντος είχαν γεννηθεί πριν την ψήφιση του Ν. 4092/2012 και επομένως τίθεται εν προκειμένω και ζήτημα αντισυνταγματικότητας της αναδρομικής ισχύος των διατάξεων αυτών του Ν. 4092/2012. Επίσης, το αίτημα του ενάγοντος για επιδίκαση τόκων υπερημερίας με βάση το άρθρο 346 ΑΚ είναι νόμιμο, λόγω της πρόδηλης αντισυνταγματικότητας του άρθρου 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986, που περιορίζει την υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου για καταβολή τόκων σε ποσοστό 6% ετησίως, σύμφωνα με τα λεπτομερώς αναγραφόμενα στην πιο πάνω μείζονα σκέψη. Πρέπει, επομένως, η υπό κρίση αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

…………………………

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, δίχως την παρουσία των διαδίκων, στην Αθήνα, στις 29.11.2012
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

70 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε τον κ. Μ.Π που μας την απέστειλε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα συγχαρητήριά μου στον κ. Πρόεδρο (που δεν έχει τύχει να γνωρίζω).
  Δικηγόρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολλά συγχαρητήρια στον αξιότιμο Δικαστή. Η απόφαση όμως μου προκαλεί και χαρά και λύπη. Χαρά γιατί βλέπω μία δικαστική απόφαση να αποκθιστά το έλλειμμα δικαιοσύνης που εισαγάγουν τα πρόσφατα νομοθετικά τερατουργήματα. Και λύπη γιατί έχω την εντύπωση (που ελπίζω να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα) ότι έπρεπε να προηγηθούν άλλα γεγονότα, άσχετα με τη νομική επιστήμη και το περί δικαίου αίσθημα, για να αρχίσει η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο θεσμό της δικαιοσύνης. Υ.Γ. Το ξέρω ότι η άποψή μου αυτή πιθανότατα αδικεί τον συγκεκριμένο Δικαστή, αλλά γι' αυτό αναφέρθηκα σε εντύπωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΨΟΓΟΣ !! Ευτυχώς υπάρχουν και οι ΟΔΗΓΙΕΣ της ΕΕ.
  Νικόλαος Σακκάς, Ειρηνοδίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μπραβο και παλι μπραβο στον Δικαστη με ολη την σημασια της λεξης.
  Τετοιες αποφασεις θελουμε που τεκμηριωμενα βαζουν τα οργανα της εκτελεστικης εξουσιας, των ασφαλιστικων εταιρειων και της πλουτοκρατιας στη θεση τους. Θελουμε τους Δικαστες να βγαζουν τετοιες αποφασεις και οχι Δικαστες που με τις αποφασεις τους παραβλεπουν την καταπατηση των δικαιωματων των εργατων και της πλειονοτητας του Ελληνικου Λαου. Θελουμε Δικαστες με σταση τετοια που θα κοψει τα πόδια του φαυλου συστηματος που εχει καθιερωσει η αρχουσα ταξη τα τελευταια πενηντα χρονια στην Ελλαδα. Θελουμε Δικαστες καλα αμοιβομενους, κυριως ομως Δικαστες που δεν θα εξεγειρονται οταν θιγονται τα προσωπικα τους συμφεροντα, αλλα θα ειναι παντα σε εγρηγορση για να δωσουν καταφυγιο σε καθε αδικα κατατρεγμενο πολιτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγχαρητήρια Χαράλαμπε...Κάπως έτσι εκλαμβάνεται και ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ο Δικαστής ως Θεσμός όχι ως μία ακόμη υπαλληλική σχέση. Α.Σ. Πρωτοδίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εξαίρετη σκέψη. Επιτέλους ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και με τις αποφάσεις μας. Μην εκπλαγείτε όμως αν ασκηθεί αναίρεση υπέρ του νόμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Χαραλαμπε, συγχαρητηρια για την αποφαση αυτή, που ειναι ενα διαμαντι νομικης καταρτισης.
  Αποτελεί κόλαφο για τους καθε λογης αγραμματους που νομοθετούν, με μονο γνωμονα το πώς θα κόψουν από παντού, αδιαφορώντας για κάθε έννοια νομιμοτητας και νομικού πολιτισμού.
  Να δω τωρα, τι θα αντιλέξουν τα παπαγαλάκια για αυτήν την ΑΡΤΙΟΤΑΤΗ απόφαση.
  Μήπως τα κολοσσιαια επιχειρηματα οτι "η πατριδα δεν εχει λεφτα", ότι "στη Σουηδία δεν εχει ψυχικές οδύνες", ότι "οι φορολογούμενοι πληρώνουν τις μεγαλες αποζημιώσεις που άκριτα επιδικάζουν τα δικαστηρια", ότι "όλο το χρυσάφι του κόσμου δεν μπορεί να αναπληρώσει την απώλεια ενος ανθρώπου" και άλλες ανοησίες;
  Ας κατανοήσουν κάποτε οι κρατούντες αλλά και οι ευρωπαίοι καθοδηγητές, ότι το ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ "δίκαιο της ανάγκης", δεν θα υποκαταστήσει κάθε έννοια νομικού πολιτισμού.
  Ολες τις αντισυνταγματικές και αντιευρωπαικές νομοθεσίες θα τις καταργήσουμε από εδρας.
  Οπως ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ.
  Να ειναι σιγουροι οσοι μας θελουν προσκυνημενους, ότι εχουν χασει ήδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τελικά δημοσιεύονται αποφάσεις;
  Η ερώτησή μου είναι ρητορική...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπράβο Πρόεδρε! Με κεφαλαίο γιατί σου αξίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τετοιες γενναίες αποφάσεις τιμούν τους ηρωικούς ΕΛΛΗΝΕΣ δικαστές και αποδεικνύουν την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της Ελληνικής Δικαιοσύνης ως συνταγματικά κορυφαίας εξουσίας η οποία ελέγχει και την νομοθετική. Μια συμβολική επιβεβαίωση του ξεχασμενου από πολλούς Εθνικού μας Υμνού...ΧΑΙΡΕ Ω ΧΑΙΡΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ... Συγχαρητήρια στον ΑΝΘΡΩΠΟ πάνω απ΄όλα ΔΙΚΑΣΤΗ και θα ακολουθήσουν και όλοι οι άλλοι, ΜΑΖΙ ενωμενοι.

  Σας ευχαριστω
  Ανεξαρτητη Ελληνιδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο ενάγων δεν ζητά χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (αλλά λόγω ηθικής βλάβης, διότι τραυματίστηκε). Επίσης δεν επικαλείται πτώχευση του ασφαλιστή του αντιδίκου του ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή άκαρπη εκτέλεση (αλλά ότι το όχημα του αντιδίκου του ήταν ανασφάλιστο).
  Μήπως η όλη συζήτηση για το άρθρ. τέταρτο ν. 4092/2012 περιττεύει; Άλλες περιπτώσεις δεν ρυθμίζει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σήμερα στην Ευελπίδων είδα μία γυναίκα γύρω στα 50 να κρατάει στην αγκαλιά της ένα ψεύτικο μωρό έξω από το κτίριο των αυτοκινήτων. Αρρώστησα. Υπέθεσα ότι έχασε το μωρό της σε δυστύχημα και της έχει σαλέψει. Αυτό πώς πληρώνεται και πώς επανορθώνεται? Είναι δυνατόν να βάζεις την ανθρώπινη απώλεια σε καλούπια και πίνακες με ποσοστά? Είναι δυνατόν να στερείς από τη δικαιοσύνη την ελεύθερη κρίση κάθε ξεχωριστής περίπτωσης?
  Δικηγόρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μετριότατη απόφαση (διευκρινίζω ότι σχολιάζω ως νομικός - κριτήρια που δεν αναγνωρίζει ο νόμος, μου είναι αδιάφορα για την εκτίμηση δικαστικών αποφάσεων):
  - Στα θέματα περί αναδρομικότητας γενικά σωστή.
  - Στο πρώτο θέμα, των οδηγιών, σχεδόν ακατανόητος. Φαίνεται να εννοεί πως οι κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν ότι θα πρέπει ένας ασφαλιστικός οργανισμός να είναι πάντα υπεύθυνος, παράλληλα με τον ζημιώσαντα, για ολόκληρη την αποζημίωση του παθόντα. Η διάταξη της οδηγίας όμως, που παραθέτει, δεν λέει αυτό. Επίσης υποστηρίζει ότι οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις είναι άμεσης εφαρμογής. Με πρώτη ματιά, αυτό δεν μπορεί να ισχύει (δεν χρειάζεται να το εξηγήσω πολύ: επιχειρήστε να εφαρμόσετε, αντί των διατάξεων του ελληνικού δικαίου για το Επικουρικό Κεφάλαιο, τις διατάξεις των οδηγιών).
  - Στο θέμα του τόκου 6%, η απόφαση είναι "παιδική" (δηλ. παρεδρικής λογικής - μόλις βλέπουμε πρόβλημα, εφαρμόζουμε αντισυνταγματικότητα και, αν δεν έχουμε άλλο μέσο, τραβάμε μία αντίθεση στην αρχή της αναλογικότητας, που έχει καταστεί το φάρμακο δια πάσαν νόσον). Δείχνει άγνοια της νομολογίας του Αρείου Πάγου για το αντίστοιχο 6% υπέρ του Δημοσίου. Βάσει της λογικής εκείνης θα έπρεπε να γίνει επεξεργασία για να μη δημιουργεί αδικίες η διάταξη.
  Λυπάμαι, κύριε Σεβαστίδη, για το σκληρό τόνο, αλλά ξέρεις ότι είσαι προβεβλημένος και ότι μπορεί να ωθήσεις κόσμο να σε αντιγράψει. Συνεπώς πρέπει να γράψεις ένα πιο ώριμο σκεπτικό. Ιδίως στο θέμα του 6%, είχες την ευκαιρία πρωτοποριακής διάπλασης δικαίου και ακολούθησες μια λογική ξεπερασμένη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κ. Σεβαστίδη, έδειξες πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι δεν ανήκεις στην κατηγορία των συνδικαλιστών που αναμασούν λόγια χωρίς περιεχόμενο. Η απόφασή σου, που δημοσιεύθηκε πριν αρχίζει να εφαρμόζεται στην πράξη ο νόμος και που είναι πλήρως τεκμηριωμένη, θα γίνει οδηγός για πολλούς δικαστές του α' βαθμού. Χρειάζεται τέτοιες δικαστικές αποφάσεις που απασχολούν όλους μας να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, όπως και της συναδέλφου της Ξάνθης που δημοσιεύθηκε προ ημερών.

  Εφέτης Αθηνών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τον ανώνυμο των 5:06΄. Θυμίζω ότι από μια άλλη οδηγία είχε ξεκινήσει η μεγάλη φάμπρικα, όπως κατέληξε, των "μονιμοποιήσεων" των "συμβασιούχων", από μια οδηγία που δεν έλεγε τίποτε απολύτως. Τίποτε δεν λέει ούτε αυτή η οδηγία που επικαλείται η απόφαση. Ακόμη όμως και αν έλεγε, θα έπαυε να είναι οδηγία; μία κατεύθυνση δηλαδή επιτακτικής νομοθέτησης προς το νομοθέτη. Κάτι ακόμα: Το κοινοτικό δίκαιο ελέγχεται στην εφαρμογή του από την οικεία έννομη τάξη, δηλαδή από το ΔΕΚ. Τα δικαστήρια των κρατών - μελών δεν έχουν πρέπει να φροντίζουν για την τήρηση της δικής τους έννομης τάξης, με σημείο αναφοράς το σύνταγμα της έννομης τάξης τους. Ζήτημα ιεράρχησης δεν τίθεται μεταξύ του κοινοτικού δικαίου από τη μια, του συντάγματος και των υποκείμενων αυτού νόμων από την άλλη. Η θεωρία που έχει αναπτυχθεί αποτελεί νομικισμό και είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ομοσπονδιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ατελής όμως, διότι δεν είναι βούληση των λαών της Ευρώπης η ομοσπονδιοποίηση, όπως με ένταση και αφορμή τα χρέη διαφόρων χωρών της ευρωζώνης πρόσφατα έχει αναδεχθεί. Στις λειτουργικές ομοσπονδίες που υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική (ΗΠΑ, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Καναδάς κλπ) εντός της εδαφικής περιφέρειας της ομοσπονδίας λειτουργούν παράλληλα η έννομη τάξη της ομοσπονδίας, με τα ομοσπονδιακά δικαστήρια, τους ομοσπονδιακούς νόμους, τις ομοσπονδιακές φυλακές κλπ και οι έννομες τάξεις κάθε ομόσπονδου κράτους, με αντίστοιχα δικαστήρια και θεσμούς της "εσωτερικής" αυτής έννομης τάξης. Στην κορυφή ΠΑΝΤΟΤΕ βρίσκεται ένα συνταγματικό δικαστήριο (ανώτατο δικαστήριο ονομάζεται στις ΗΠΑ), βασικό καθήκον του οποίου είναι η διατήρηση της ομοσπονδιακής συνοχής, μέσω του ελέγχου της συνταγματικότητας των ομοσπονδιακών νόμων και των νόμων των συστατικών κρατών, που δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με το ομοσπονδιακό σύνταγμα. Δεν νοείται όμως η επίκληση από δικαστήριο συστατικού κράτους της ομοσπονδιακής νομοθεσίας, με την εξαίρεση του ομοσπονδιακού συντάγματος και μάλιστα ως προς τις θεμελιώδεις αρχές του. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου να επικαλούνται και να εφαρμόζουν το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο και δη τις Οδηγίες, έστω και αν είναι απολύτως σαφείς. Με πολύ προσοχή μπορούν να αναζητούν στηρίγματα στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, εντός των ορίων όμως του άρθρου 28 του Συντάγματος. Επί της ουσίας, το επικουρικό κεφάλαιο πληρώνει με χρήματα του ελληνικού λαού, εμμέσως. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός έχει πτωχεύσει, δεν έχει χρήματα για να επιδοτεί χρηματικές ικανοποιήσεις πάνω από τις δυνατότητές του. Είναι γνωστό ότι τέτοιου είδους χρηματικές ικανοποιήσεις εξαρτώνται ως προς το ύψος τους και από το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του δικαιούχου και του υπόχρεου. Άλλες ικανοποιήσεις επιδικάζονται από τα δικαστήρια της Ελβετίας ή της Δανίας και άλλες από αυτά της Ελλάδας. Θεωρώ και επί της ουσίας συνετή την πρόβλεψη του νόμου για το επικουρικό κεφάλαιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. εχεις ανασφαλιστο οχημα?
  κανενα προβλημα...
  τα κοροιδα οι λοιποι που πληρωνουν την ασφαλεια τους, θα πληρωσουν ακομα περισσότερα για να μην πληρωσεις μια δεκαρα τσακιστη..
  και αν σου κανει αναγωγη το επικουρικο, κανενα προβλημα.. απλως εκποιεις την περιουσια, και ασε το επικουρικο να επιτυχει διαρρηξη μετα καμμια 20ετια αναβολων..
  οσο για ποινικες συνεπειες μην ανυσηχεις:ετσι και βγαλεις μετα ασφαλεια, αθωωνεσαι!!!!

  "ζησε το ονειρο σου στην Ελλαδα"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. μια χαρα τα λεει ο παραπανω ανωνυμος.. ο ελληνας αυτη τη στιγμη παιρνει μισθους βουλγαριας, και πρεπει να συντηρει ενα συστημα που πληρωνει αποζημιωσεις ελβετιας..
  αν αυτο δεν το καταλαβαινουμε εμεις που ειμαστε δικαστες τι να πω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΜΩΣ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΣΘΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ.ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ ΤΗΣ 30_11_12 7.51μμ (άσε τα διόδια κι όλα τα άλλα).

   Διαγραφή
 19. Αν υπήρχε πράγματι ενδιαφέρον για την επίλυση του νομικού θέματος (του de lege lata), θα απευθύνονταν προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. αν αυτη η αποψη δεν σταθει στον ΑΠ μετα απο 10 χρονια, να δω απο που θα βρει το επικουρικο να παρει πισω τα αχρεωστητως καταβληθεντα...

  νομιζω καποια στιγμη πρεπει να δημιουργηθει η προτυπη δικη και στην πολιτικη δικη..
  γιατι καποιοι μπερδεψαν τις μειωσεις των αποδοχων μας με την ασκηση των καθηκοντων μας (αθωωση για τη λιστα, για τους καφεδες, αντισυνταγματικοτητα σε μειωσεις σε υψηλομισθους οδηγους κτελ, τωρα αυτο)..
  αν ο δικαστης νομιζει ετσι οτι την "λεει στο κρατος" ειναι εντελως λαθος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. στο ιδιο κλιμα με την αθωωση αυτων που πεταξαν τους καφεδες στο γερμανο προξενο, με την αιτιολογια οτι "οι καφεδες επεσαν κατα λαθος""

  και αν νομιζεται οτι κατι τετοιες αποφασεις θα βρουνε αποιχηση στην κοινη γνωμη )πλην καποιων δικηγορων, που εισεπραταν το 10-20% των αποζημιωσεων του επικουρικου ως αμοιβη) περιμενετε οταν στον επομενο μηνα κληθει ο κοσμακης να πληρωσει +20% ασφαλιστρα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Νομίζω οτι ο Δικαστής όπως ο Νομοθέτης πρέπει να αντιλαμβάνεται πρωτίστως την κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα στην οποία ζει και η απόφαση να είναι σε συνάρτηση και εντός του κοινωνικού και οικονομικού περίγυρου απο την οποία επηρρεάζεται και οχι εκτός κοινωνίας για να μην πω εκτός τόπου και χρόνου... τι να την κάνω μια ωραία οικοδομική άδεια όταν αναφέρεται σε ξένο οικόπεδο και τι να την κάνεις μια ωραία απόφαση όταν αναφέρεται σε οικονομικά άλλου κράτους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Με εκπληξη μου διαβάζω αρκετα σχολια διθυραμβικά και αποτίμηση της απόφασης ως συνδικαλιστική αντίδραση.
  Πριν 3 χρόνια εκλέχτηκα μαζί με άλλους συναδελφους στην Διοικηση του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.Διαπιστωσαμε οτι υπαρχει ενα ανοιγμα 700 εκ ευρω.Προσπαθησαμε να βρουμε λυση.Ζητησαμε δανειο απο ολες τις τραπεζες,επεξεργαστηκαμε αντασφαλιστικη επιλυση,προτειναμε μια μικρη επιβαρυνση στην τιμη των καυσιμων ως εσοδο του ταμειου,ζητησαμε κρατικη ενισχυση,επεξεργαστηκαμε προτασεις για τα ανασφαλιστα οχηματα.Δυστυχως εισπραξαμε μονο αρνησεις.
  Στη συνεχεια επεξεργαστηκαμε αναλογιστικα τα στοιχεια μελετησαμε το πληθος των καταγγελιων που ειχαμε καναμε δειγματοληπτικους ελεχγους στην διαδρομη των αποζημιωσεων και διαπιστωσαμε πολλα παρα πολλα.Τα εχουμε παραδωσει εκει που πρεπει.
  Η μονη λυση για την επιβιωση του επικουρικου επρεπε να προελθει απο την αλληλεγυη των ασφαλισμενων και των αποζημιουμενων.Παραλληλα δεχομαστε μια τρομερη αυξηση στη δευσμεση του λογαριασμου μας και πλεον ηταν αδυνατο να ικανοποιησουμε καποια σειρα στις αποζημιωσεις η να δωσουμε μερικες καταβολες σε ατομα που τα ειχαν απολυτη αναγκη. Ο κοσμος αρχισε να χρησιμοποιει τα παντα για να αποζημιωθει.
  Ζητησαμε απεγνωσμενα λυση.
  Υποστηριζουμε τη λυση που εδοθη απο την πολιτεια γιατι ειναι η μονη εφικτη που εχουμε.Η λυση αυτη συμφωνα με ελληνες και ευρωπαιους νομικους ειναι ορθη βαζοντας περιορισμους στις αποζημιωσεις ως μετρο εξυγιανσης ασφαλιστικης εταιριας που ειναι σε με πτωχευση η κινδυνευει συμφωνα με την οδηγια που μαλλον δεν διαβασε ολη ο αξιοτιμος δικαστης.
  Σε ολη αυτη την περιοδο γνωρισαμε ανρθωπους που θαυμαζουμε ανθρωπους που ντρεπομαστε,απειληθηκαμε και πολλα αλλα.
  Καναμε και λαθη και ζητουμε συγνωμη.
  πιστευουμε ομως ακραδαντα οτι πρεπει το επικουρικο να παραμεινει στη ζωη για το συνολο της κοινωνιας.Παρακαλουμε το συνολο των εμπλεκομενων να συνδραμει την προσπαθεια μας
  να απομονωσει οτι χρειαζεται να ιεραρχησει τις πραγματικες αναγκες των αποζημιουμενων δεν ειναι κακο να δουμε και τι γινεται στις αλλες χωρες.
  Σε καμια περιπτωση δεν πρεπει να γινουν οι διαταξεις επιβιωσης του Επικουρικου σημειο αντιδρασης των νομικων με την πολιτεια ως συσωρευμενη αντιδραση πολλων γεγονοτων ασχετων με το επικουρικο.
  150.000 αποζημιουμενοι πρεπει να αποζημιωθουν εστω και μερικως παρα να μην παρει κανεις τιποτα.

  ενα μελος της διοικησης του Επικουρικου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. 1) Ο εν λόγω Δικαστής ως "συνδικαλιστής δεν θα έπρεπε να δημοσιεύει αποφάσεις, παρά μόνο τις επείγουσες και οχι για λόγους εντυπωσιασμού.
  2) Η μείζονα δεν συνέχεται με το αίτημα του ενάγοντος ( ιδέτε ΄σχετικό σχόλιο παραπάνω ).
  3) Η ΟλΑΠ 9/1993 εφαρμόζει εσωτερικό δίκαιο, καθόσον η "οδηγία" δεν αναφέρεται σε μη περιουσιακή ζημία, η οποία δεν ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Τέλος, στην παραπάνω ολομέλεια υπάρχει ισχυρή μειοψηφία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλύτερα θα ήταν όσοι Δικαστές δεν είναι εξοικειωμένοι με το Ευρωπαικό Δίκαιο να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα ενώπιον του ΔΕΕ για να υπάρχει έτσι αυθεντική ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου, αν σε συγκεκριμένη περίπτωση τίθεται ζήτημα εφαρμογής του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. AΛΛΟΙΜΟΝΟ ΚΥΡΙΟΙ ΤΩΝ 5.06'ΚΑΙ 6.26'ΕΑΝ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
  ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΩΣ ΤΕΤΟΙΟ.
  ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΕΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΙ ΨΗΦΙΖΑΝ.
  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ 14 ΧΡΟΝΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 6.000 Η ΤΟΥ ΑΔΙΚΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΣΕΙ ΣΤΗ ΜΙΖΕΡΙΑ. ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΕΑΝ ΜΑΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΕΜΑΣ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ. ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΧΕΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΕΜΕΙΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ.
  ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΥΓΧΑΝΕΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗΣ.
  ΜΗΟΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Το Δ.Ε.Κ. αποφάνθηκε εδώ και πολλά χρόνια ακριβώς για το νομικό ζήτημα που αντιμετώπισε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (βλ. την από 24-7-2003 διάταξη του ΔΕΚ - όχι απόφαση, γιατί υπήρχε και προγενέστερη, πάγια, νομολογία του - στην υπόθεση C-166/02 που εκδόθηκε μετά από προδικαστικό ερώτημα του Tribunal Judicial da Comarca de Alcacer do Sal της Πορτογαλίας). Το ΜονΠρωτ όμως δεν την αναφέρει καθόλου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Να φροντίσει η πολιτεία να μην κυκλοφορούν ανασφάλιστα αυτοκίνητα, για να μην πληρώνει ο Ελληνικός Λαός, μέσω του Επικουρικού Κεφαλαίου (εμμέσως).
  Να γίνονται αυστηροί έλεγχοι στους οδηγούς.
  Πρέπει, όμως, να γίνονται και αυστηρότατοι έλεγχοι στις ασφαλιστικές εταιρίες, κυρίως για την οικονομική τους κατάσταση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ποιο νομικο προσωπο ιδιωτικου δικαιου?
  κρατικοδιαιτο ειναι το Επικουρικο, με σωρεια δανειων με κρατικη εγγυηση..
  οταν πτωχευσει (και με τη δικη μας ευγενικη συμβολη) πατε να πειτε τον ανεργο και τον μιθωτο των 500 ευρω να τσονταρει ακομα περισσοτερα, ωστε ο ανασφαλιστος οδηγος να μην πληρωσει μια..
  Ο συναδελφος παραπανω που λεει οτι ο τετραπληγικος θα παρει μονο 6.000 ευρω, οταν καταδικαζει εις ολοκληρον το επικουρικο με το υπαιτιο, φδεν γνωριζει οτι μπορει να υποχρεωθει να τα καταβαλει και ο υπαιτιος οδηγος??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Οπότε την αποτυχία την κυβέρνησης να συλλάβει τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα, θα την πληρώσουν και πάλι οι συνεπείς κατά τους επικριτές της απόφασης. Τι και αν πληρώνω ασφάλεια. Αν πτωχεύσει η ασφαλιστική εταιρεία, θα κληθώ να πληρώσω τα σπασμένα της ανυπαρξίας ελέγχου των ασφαλιστικών εταιρειών. Και ναι ανώνυμε 9:32 μπορείς να στραφείς και κατά του υπαιτίου, και ο οποίος αν είναι άφραγκος θα εισπράξεις αέρα κοπανιστό. Από ό,τι καταλαβαίνω οι επικριτές της απόφασης, με εξαίρεση μερικούς (όπως ο 6:26) που μίλησαν νομικά και μόνο, είναι της άποψης οι αποφάσεις να βγαίνουν με βάση τη σκοπιμότητα της στιγμής και όχι το νόμο. Ε! τότε μην κατηγορείτε ούτε τη σκόπιμη απόφαση του ΣτΕ για το μνημόνιο, ούτε τη σκόπιμη απόφαση για τις περικοπές της κυβέρνησης ούτε για τις τόσες άλλες σκοπιμότητες που θα προκύψουν στο μέλλον. Καλό σας βραδύ και σκεπαστείτε μην κρυώσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να βγαίνουν με αυστηρά νομικά κριτήρια και όχι με ιδεολογικά ή συνδικαλιστικά. Αλλιώς θα χαθεί κάθε εμπιστοσύνη του πολίτη στη Δικαιοσύνη και ο καθένας θα ψάχνει το πότε και που δικάζει ο "δικός μας" (άγρα δικαστών).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ο "δικαστικός ακτιβισμός" δεν πρέπει να περάσει. Οι καλυμμένες υπό το μανδύα της δικαστικής απόφασης απόψεις των δικαστών για τον κόσμο, την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το χρώμα των ανθρώπων δεν επιτρέπονται. Με λύπη μου το λέω, αλλά είναι ωστόσο αναγκαίος νομίζω ο αυστηρός πειθαρχικός έλεγχος των δικαστών της Θεσσαλονίκης που απάλλαξαν των κατηγοριών εκείνους τους τραμπούκους, που ήταν μάλιστα κομματικά υποκινούμενοι, που επιτέθηκαν κατά του Γερμανού Προξένου. ΘΕΩΡΩ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΦΕΣΗ, αλλά δεν αρκεί, πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά οι δικαστές με αυστηρότητα. Η Ελλάδα είναι Χώρα του Δυτικού Κόσμου; Θα ήθελαν οι επιπόλαιοι δικαστές της Θεσσαλονίκης να συμπεριφερθούν με τον τρόπο αυτό οι Γερμανοί Πολίτες στην Έλληνα Πρόξενο στη Γερμανία; Επειδή δεν θα το ήθελαν, έτσι τουλάχιστον πιστεύω, τότε γιατί δικαιολόγησαν τους τραμπούκους του Μπαλασόπουλου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. @9.41 μμ: Όλες οι προτάσεις που κάνατε επιβαρύνουν γι'άλλη μια φορά το σύνολο της κοινωνίας και αφήνουν στο απυρόβλητο αυτούς που δεν ασφαλίζουν τα οχήματά τους. Έχω πληροφορηθεί ότι η ένωση ασφαλιστικών εταιριών έχει κάνει μακροχρόνιο, αλλά άκαρπο μέχρι στιγμής αγώνα, προκειμένου να πείσει το δημόσιο (τροχαία και υπουργείο Μεταφορών) να ειγαγάγουν σύστημα ηλεκτρονικού εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων. Γιατί δε συντονίζεστε με τις εταιρίες σ'αυτό το δίκαιο αίτημα? Γιατί δεν κυνηγάτε τους ανασφάλιστους και κυνηγάτε μια ζωή τα εύκολα κορόιδα που πληρώνουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Τελικά οι δικηγόροι και τα στελέχη του Επικουρικού (ο ένας τουλάχιστον το έγραψε ευθαρσώς) που παρακολουθούν το blog είναι παραπάνω απ' αυτούς που θα ανέμενε κανείς. Το ίδιο και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Το τραγικό για τους πρώτους δεν είναι το τυχόν νομικό σφάλμα της συγκεκριμένης απόφασης, αφού θα μπορούσαν να ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα, αλλά το ότι είναι τόσο καλά "δεμένη" νομικά ώστε θα την ακολουθήσουν και άλλα Δικαστήρια. Για τους δεύτερους το τεράστιο πρόβλημα, που ήδη συζητάνε με τους ευρωπαίους φίλους, είναι ότι τα Δικαστήρια άρχισαν να σηκώνουν κεφάλι και να διαλύουν τις ΠΝΠ που με τόσο "κόπο" έχτισαν.
  Φίλοι Δικαστές με τέτοιες αποφάσεις δομείται ξανά η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στο θεσμό που εκπροσωπείται και που θέλετε να αποκαταστήσετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Απόφαση σταθμός στο κρίσιμο ζήτημα της ισχύος των διατάξεων για το Επικουρικό. Τεκμηριωμένη και πλήρως αιτιολογημένη. Δεν καταλαβαίνω όσους διαφωνούν τόσο έντονα με την απόφαση. Κανένα νομικό επιχείρημα δεν αντιπαραθέτουν, αλλά μόνο δικαιολογούν τη σκοπιμότητα των ρυθμίσεων αυτών. Αυτά δεν είναι νομικά. Ούτε μπορεί να δώσουν άλλοθι στην ψήφιση ανίσχυρων νόμων. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι που φαίνεται να αντιδρούν είναι οι στενά συνδεόμενοι με το Επικουρικό Κεφάλαιο, των οποίων η άποψη είναι μεν σεβαστή, αλλά είναι προφανές ότι εξυπηρετεί τα συμφεροντα του "εργοδότη" τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Συγχαρητηρια! Αυτη τη δικαιοσυνη θελουμε, ακομματιστη, υπερανω σκοπιμοτητων και καθε κεντρου ή παρακεντρου εξουσιας.

  Μου φαινεται οτι η περικοπη μισθων ξυπνησε κοιμισμενες συνειδησεις. Ας ελπισουμε οτι με την ευκσιρια της κρισης αρχων, αξιων, κοινωνικων δικαιωματων, θα δημιουργηθει μια νεα καλυτερη Ελλαδα. Απαραιτητη η δικαιοσυνη σ αυτη την προσπαθεια

  Δικηγορος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Η λύση είναι μία: να απαγορευθεί η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων και το ΕΚ να αναλαμβάνει μόνο τις ασφαλιστικές που ανακαλείται η άδειά τους. Η δε απαγόρευση να εφαρμόζεται άμεσα απο την ΕΛ.ΑΣ με αφαίρεση του οχήματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Αρχίζω και γελάω πάρα πολύ!

  Πολλά συγχαρητήρια Χαράλαμπε, κ. Πρόεδρε για την απόφαση.

  Και ακόμα περισσότερα συγχαρητήρια για το έναυσμα που μας δώσατε. Ας τους απαντήσουμε τοιουτοτρόπως λοιπόν και ώσπου να πάνε στον ΑΠ... όρεξη νά 'χετε.

  Και έτσι, Κυρίες και Κύριοι, εξελίσσεται η έναρξη της Επανάστασης της Δικαιοσύνης, ειδικά εάν σταματήσουν οι κινητοποιήσεις, λόγω συσσωρευμένης οργής. Μετά να δεις εσύ αποφάσεις για το Δημόσιο. Κάτι δεν θα βγαίνει, συνέχεια, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για να δούμε μετά και τους μάγκες της τρόικα, βλέποντας συνεχώς πως κάτι δεν βγαίνει, ποσό ακόμα Ελληνικό χρέος θα κουρέψουν. Και έτσι θα κάνουμε καλό και στο Δημόσιο Συμφέρον!

  Και συγχαρητήρια επίσης για τον λυσσαλέο τρόπο που σας απαντάνε οι ενάντιοι του αγώνα των Δικαστών, εκ των οποίων και πλείστα όσα συστημικά παπαγαλάκια. Αυτό σημαίνει πως πάμε καλά. Ενδιαφέρον θα είχε, κάποτε στο μέλλον, ο Διαχειριστής να μας έδινε το IP του καθενός.

  ΚΑΛΟ ΜΉΝΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Πόσο άσχετος μπορεί να είσαι ανώνυμε της "1 Δεκεμβρίου 2012 11:51 π.μ." για να ζητάς πειθαρχικό έλεγχο Δικαστών για Δικαστική κρίση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Κύριε 11:23΄, είναι δικαστική κρίση ότι ο καφές εξαερώθηκε, ή ότι δεν αποτελεί έργω εξύβριση, ή ότι η βία δεν εμπόδισε τελικά τον Πρόξενο να παρευρεθεί στην εκδήλωση (με σπασμένα γυαλιά προσθέτω εγώ και με τα ρούχα του λερωμένα από τον καφέ που δεν ήρθε από τον ουρανό, κυρίως όμως με την αξιοπρέπειά του προσβεβλημένη), λες και η απόπειρα παράνομης βίας δεν αποτελεί έγκλημα στην Ελλάδα. Η έφεση μπορεί να διορθώσει τη λάθος δικαστική απόφαση, αν ασκηθεί και γίνει δεκτή, αλλά η κραυγαλέα άδικη - μεροληπτική υπέρ των κατηγορουμένων κρίση των συγκεκριμένων δικαστών, που δείχνει συνάμα έλλειψη πολιτισμού και προσβάλλει τη Δικαιοσύνη και την Ελληνική Δημοκρατία, θα μείνει ατιμώρητη;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. σ' ενα χωριο της βορειας ελλαδας αποψε ο νταης, δικομανης προεδρος του χωριου σπαει στο ξυλο των χαμηλων τονων αντιπαθη γειτονα του.. ο τελευταιος σκεφτεται αν θα κανει μηνυση. .σκεφτεται οτι ο προεδρος θα κατεβασει τους επισης νταηδες δικηγορους που εχει, το μισο χωριο να φωνασκουν στην αιθουσα, ενω αυτος το πολυ να εχει ενα μαρτυρα και τα εγγραφα του νοσοκομειου..
  σκεφτεται οτι ενα δικαστηριο στη θεσσαλονικη αθωωσε καποιους που προπηλακισαν εναν προξενο, αν και υπηρχε βιντεο που εδειχνε τι εκαναν, φοβουμενο τον κοσμο που γιουχαιζε απ' εξω, τους δικηγορους που τσιριζαν μεσα, το ο,τι ο γερμανος ηταν ηπιων τονων και δεν κουβαλησε και αυτος 20 μεγαλοδικηγορους..
  τελικα αποφασιζει να μην κανει μηνυση.. αλλωστε κατα την κριση του η δικαιοσυνη ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΤΑΗΔΩΝ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΜΗΝΗΣΕΙς ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠ' ΕΞΩ ΑΠ' ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΟΥΧΑΡΟΥΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. δεν μπορω να διανοηθω συναδελφους μου δικαστες, που θεωρουν εντιμο, νομιμο και ηθικο ο νομιμοφρων πολιτης να πληρωνει τα σπασμενα αυτου που εχει ανσφαλιστο οχημα..

  ΥΓ Δεν καταλαβα τι αντιπροταση ειναι αυτη να βρεθουν τα ανασφαλιστα μεσω των ασφαλιστικων εταιριων.. λες και το θεμα ειναι να βρεθουν ,και οχι η ατιμωρησια οσων όντως συλλαμβανονται σημερα..
  αν δηλαδη σημερα επιβαλλονταν αυστηρες ποινες, δημευση του αυτοκινητου κατ' αρθρον 71 ΠΚ, δεν θα υπηρχε συμμορφωση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. οσοι επικροτουν αυτην την αποφαση, να υποθεσω οτι ειναι οι ιδιοι που επικροτουσαν τις αποφασεις για τους συμβασιουχους πριν μερικα χρονια, μεσω των οποιων πληθωρα υπαλληλων, που ειχαν διορισθει μεσω προσωπικων φιλιων με δημαρχους κατα παραβαση του
  ΑΣΕΠ, νομιμοποιηθηκαν μεσω δικαστικων αποφασεων, την ιδια ωρα που αλλοι επιτυχοντες του ΑΣΕΠ του 2006 ακομα περιμενουν τον διορισμο τους..
  και οι οποιοι συμβασιουχοι σημερα κατα πλειοψηφια αργομισθουν..
  οποιοις αμφιβαλλει για τα ανωτερω ας κανει τις επομενες εκλογες των ΠΟΕ-ΟΤΑ να παρει μια γευση απο μεσα...
  και ας δει σε ποσο εκτιμηση μας εχουν οι μονιμοι υπαλληλοι των ΟΤΑ (και το πως μας κοροιδεψαν καποια μεγαλα δικηγορικα γρταφεια σχετικα με την αναγκαιοτητα των συμβασιουχων στους ΟΤΑ), αλλα και οι ιδιοι οι συμβασιουχοι (που αποδιδουν την μονιμοποιηση τους στος μεγαλοδικηγορους που ειχαν)..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ανωνυμε 1 Δεκεμβρίου 2012 11:51 π.μ., προτεινεις πειθαρχικο ελεγχο δικαστη για ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ;
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ;
  Ελπιζω να μην εισαι δικαστης, γιατι αλλιως θα επρεπε να απομακρυνθεις απο το Σωμα ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. δηλαδη αν βρεθει αυριο δικαστης που πει οτι ο ηλιος ειναι μπλε δεν θα ελεγχθει πειθαρχικα, γιατι ειναι "κριση δικαστη"??????????
  δηλαδη τι διαφορα εχει το να πεις οτι αποδειχθηκε οτι ο ηλιος ειναι μπλε, απ' το να πεις οτι ο καφες επεσε μονος του????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΑΞΙΟΤΙΜΟΙ Κ ΔΙΚΑΣΤΕΣ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,

  ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΛΕΟΝ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ.
  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ.
  ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΘΑ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΛΛΑ ΕΣΕΙΣ.
  ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ 6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΟ 1,5% ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
  ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ.
  ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΜΕΣΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,
  ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΕΤΕ ΜΙΑ ΟΙΓΑΡΧΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ι ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ.

  ΕΜΕΙΣ ΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. «Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να βγαίνουν με αυστηρά νομικά κριτήρια και όχι με ιδεολογικά ή συνδικαλιστικά. Αλλιώς θα χαθεί κάθε εμπιστοσύνη του πολίτη στη Δικαιοσύνη και ο καθένας θα ψάχνει το πότε και που δικάζει ο "δικός μας" (άγρα δικαστών).»
  «Ο "δικαστικός ακτιβισμός" δεν πρέπει να περάσει. Οι καλυμμένες υπό το μανδύα της δικαστικής απόφασης απόψεις των δικαστών για τον κόσμο, την πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, το χρώμα των ανθρώπων δεν επιτρέπονται»
  Επαναφέρω αυτά τα δύο ποστς για να επισημάνω το αδιανόητο φαινόμενο, να βρίσκεται η ελληνική νομική επιστήμη - δια στόματος «δικαστικών λειτουργών»- ακόμα στον προηγούμενο, και ίσως και προ-προηγούμενο, αιώνα, εκεί όπου η νομική τυποκρατία είχε επιβάλλει την αυτονόμηση της νομικής επιστήμης και την μετατροπή της σε μια επιστήμη των λέξεων ( wortwissenschaft) και της νομικής θεωρίας σε μία θεωρία των εννοιών (begriffsjurisprudenz), θεωρώντας ότι το αντικείμενο τους αποτελούσε ένα κλειστό, εν είδει πυραμίδας σύστημα τυπικών σχέσεων μεταξύ εννοιών και κανόνων και όλα αυτά ερήμην του κοινωνικού. Όμως αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι ή «συνάδελφοι» η νομική επιστήμη δεν έχει και δεν επιτρέπεται να έχει σχέση μόνο με την ερμηνεία των εννοιών, λειτουργώντας έτσι σε ένα απομονωμένο γυάλινο περιβάλλον έξω από την κοινωνική πραγματικότητα. Οι κανόνες δικαίου δεν «φυτρώνουν» αλλά αντίθετα προσπαθούν να ρυθμίσουν αντιτιθέμενα συμφέροντα. Και όταν η πλάστιγγα της ρύθμισης γέρνει υπέρ της εξυπηρέτησης των συμφερόντων μιάς ολιγομελούς ελίτ, σε βάρος της μεγάλης μάζας των πολιτών και όταν αυτό γίνεται με τρόπο αντισυνταγματικό και άρα αντιδημοκρατικό, ο ρόλος του δικαστή είναι να τοποθετείται στο πλευρό των αδικουμένων και όχι, υπό την πρόφαση της εννοιολογικής καθαρότητας της νομικής επιστήμης, να συμμαχεί ανερυθρίαστα με την παρανομούσα ελιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Δεν αξίζει να σου απαντήσω κύριε τιμωρέ της δικαστικής κρίσης και αδέκαστε όψιμε υπερασπιστή των αδυνάμων Προξένων. Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι. Και μη παρεξηγηθείς γιατι αν δεν είσαι πτωχός στο πνεύμα τότε είσαι κάτι πολύ χειρότερο. Ενας από τα πραγματικά φίδια που έχουν βγει από το αυγό τους χρόνια τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ανωνυμε 2/12/2012 6.37
  ΑΞΙΟΤΙΜΕ Κ ΔΙΚΑΣΤΑ ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΕ

  ΣΥΝΔΥΑΖΕΙΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ.
  ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΕΙΣ ΤΟ ΟΤΙ Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ.ΚΕΡΔΙΖΕΙΣ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΦΟΒΟ.
  ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Αξιότιμε κύριε συνάδελφε των 9.51 ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Προς άρση πάσης παρεξηγήσεως ομολογώ ότι είμαι δικηγόρος και όχι δικαστής, όπως άθελα μου σας άφησα να πιστεύετε, αποκαλώντας σας συναδέλφους. Αλλά σας θεωρώ συναδέλφους και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να δηλώσω και από εδώ ότι είμαι αλληλέγγυος στον αγώνα σας, ακόμη και αν προσωρινά βλάπτομαι, από την απραξία και την εξ αυτής προερχόμενη μείωση εσόδων. Εαν όμως διαλυθεί η δικαιοσύνη, μακροπροθεσμα θα βλαβώ και εγώ όπως και οι λοιποί συνάδελφοι, από μια δικαστική λειτουργία διατεταγμένη στην υπηρεσία αλλότριων συμφερόντων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. @ ανώνυμος είπε...
  Αρχίζω και γελάω πάρα πολύ!....
  1 Δεκεμβρίου 2012 10:05 μ.μ.
  ===========================

  Προς άρση παρεξηγήσεων, θα πρέπει οι αναγνώστες να γνωρίζουν ότι η IP των σχολιαστών είναι γνωστή μόνο στη GOOGLE. Αυτό άλλωστε το ξέρουν καλά οι εισαγγελείς και ανακριτές που ζήτησαν από τη ΔΕΕ τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών ιχνών των σχολιαστών και έλαβαν την απάντηση ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνον από τη GOOGLE (τουτέστιν με δικαστική συνδρομή)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Κύριε 9:03΄, θα ήθελα να μου απαντήσεις ωστόσο, γιατί δεν μπορώ με το πτωχό μου πνεύμα να το καταλάβω, αν θεωρείς δικαιολογημένη τη "δικαστική κρίση" ότι ο καφές έπεσε στον Γερμανό Πρόξενο από τον ουρανό, ίσως από το Θεό και όχι από τους μπα(χα)λασοπουλοκολλάδες (του γλυκού νερού τους μάγκες), τους αγράμματους αυτούς συνδικαλιστές, που ωσονούπω θα εκλεγούν και Βουλευτές! Αν αυτό το θεωρείς "δικαστική κρίση", που με μια απλή έφεση μπορεί να διορθωθεί, το μόνο που μπορώ είναι να ελπίζω ότι δεν είσαι Δικαστής, γιατί αν είσαι...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Πάμε παλι.
  Ανωνυμε 2 Δεκεμβρίου 2012 3:50 μ.μ., που αναφερεις περι "μπλε ηλιου", επαναλαμβανω.
  Εισαι ο ιδιος που προτεινε παραπανω πειθαρχικο ελεγχο ΔΙΚΑΣΤΗ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ;
  Αν δεν εισαι δικαστης, δικαιολογειται καπως η αγνοια (οχι εντελως ομως).
  Αν εισαι Δικαστης, πρεπει να απομακρυνθεις απο το Σωμα αυριο το πρωι.
  Θα το πω και τριτη φορα;
  Τι δεν καταλαβαινεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. "Αυτό άλλωστε το ξέρουν καλά οι εισαγγελείς και ανακριτές που ζήτησαν από τη ΔΕΕ τον εντοπισμό των ηλεκτρονικών ιχνών των σχολιαστών και έλαβαν την απάντηση ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνον από τη GOOGLE (τουτέστιν με δικαστική συνδρομή"

  Αλήθεια ζητήθηκε από εισαγγελείς και ανακριτές ο εντοπισμός των ηλεκτρ. ιχνών των σχολιαστών αυτού του μπλόγκ ?
  Στα πλαίσια ποιάς διαδικασίας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Απάντηση σε dikastis.gr, 10:22 μ.μ.

  ΟΚ, αλλά θα μπορούσες να ήσουν λίγο περισσότερο hacker.

  Και θα περίμενε κανείς από την ΔΕΕ να μην έχουν τέτοια κωλύματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Η αναφορά σε εισαγγελείς αφορά αλλά blog μετά απο μηνύσεις για συκοφαντικες δυσφημισεις κτλ. Ο ανακριτής αφορά απάτες και λοιπά κακουργήματα τελεσθεντα με τον υπολογιστή
  Η ολη παρανόηση οφείλεται στη κακή διατύπωση της απάντησης μας. Συγνώμη . Οντως δίνει την εντύπωση οτι αναφέρεται στο παρόν blog. Κατηγορηματικά ΟΧΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Ο ενάγων δεν ζητά χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (αλλά λόγω ηθικής βλάβης, διότι τραυματίστηκε). Επίσης δεν επικαλείται πτώχευση του ασφαλιστή του αντιδίκου του ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή άκαρπη εκτέλεση (αλλά ότι το όχημα του αντιδίκου του ήταν ανασφάλιστο).
  Μήπως η όλη συζήτηση για το άρθρ. τέταρτο ν. 4092/2012 περιττεύει; Άλλες περιπτώσεις δεν ρυθμίζει;
  ανωνυμος 30 Νοεμβρίου 2012 4:37.μ.μ
  ΕΡΩΤΗΜΑ:ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ;KAI AN NAI ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΣΠΕΥΣΕ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ;
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΝΑΙ Η ΟΧΙ;


  AY

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Εισαι δικαστης εσυ 3 Δεκεμβρίου 2012 5:16 μ.μ., που ζητας επεμβαση του Εισαγγελεα ΑΠ για την αποφαση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Δε θα σχολίαζα την ανάρτηση. Εκ πρώτης όψεως η απόφαση φαίνεται ισχυρά θεμελιωμένη. Αλλά μέρικά σχόλια βγάζουν μάτι.
  1) Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα είναι κυρίως εξωδικαστικό. Το επικουρικό θέλει γκρέμισμα και χτίσιμο από την αρχή. Πρέπει να αναλαμβάνει μόνο αποζ.από ασφ.εταιρίες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν. Δεν είναι δυνατόν να είναι πανάκεια δια πάσα νόσο και στο έλεος κάθε "αυτοκινητάκια" δικηγόρου. Είμαι δικηγόρος κ οι συνάδελφοί μου ξέρουν τι εννοώ. Ελπίζω ο ιός να μην έχει χτυπήσει και το δικαστικό.
  2) Πριν ξαναχτιστεί νομοθετικά το επικουρικό, απαιτείται εντοπισμός και κατάσχεση ανασφάλιστων οχημάτων. Αλλιώς τίποτα δεν έχει νόημα, αν θεωρούμε αποδεκτή τη μόνιμη επιβάρυνση των γνωστών υποζυγίων.

  Πέραν του επικουρικού, εντυπωσιάστηκα από τα σχόλια για την αθώωση των κατηγ. στην επίθεση κατά του γερμανού προξένου. Πρώτα απ'όλα, έχω έλλειψη πληροφόρησης ποιο ήταν το κατηγορητήριο και για ποιο ακριβώς λόγο αθωώθηκαν. Ωστόσο, επειδή διαβάζω και αλλού την οργανωμένη επίκριση κατά των δικαστών, θα θεωρούσα σκόπιμο να κάνατε ένα πιο πλήρες ρεπορτάζ και να μας ενημερώσετε γι'αυτή την υπόθεση. Απ'όσα γνωρίζω, ο γερμανός πρόξενος ούτε μήνυση υπέβαλε ούτε ζήτησε ποινική δίωξη ούτε τίποτα. Αν αυτό ισχύει, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν δικαστές που θέλουν ντε και καλά να καταδικάσουν. Κύριοι, αυτό είναι αδιανόητο. Δεν είμαστε σε δικαστικό κράτος, όπου η δικαιοσύνη ανακατεύεται εκεί που δεν τη σπέρνουν. Όλοι γνωρίζουμε τους λόγους που σε αδικήματα ήσσονος σημασίας απαιτείται έγκληση. Αντ'αυτού προτείνουν ορισμένοι να γίνουμε κράτος εισαγγελέων, όπου εκεί που θα με έχει βρίσει κάποιος στο δρόμο κι εγώ δε θέλω να δώσω συνέχεια, θα πετάγεται ένας εισαγγελέας, θα ασκεί ποινική δίωξη, και μετά, ενώ δεν θα έχω πάει στο δικαστήριο γιατί δεν επιθυμώ την καταδίκη του άλλου, θα πετάγεται κι ένας δικαστής και θα τον καταδικάζει με το έτσι θέλω. Δεν είναι πράγματα αυτά. Λυπάμαι που υπάρχουν δικαστές που σκέφτονται έτσι. Δίνουν τροφή στους αδαείς να φωνάζουν για εφαρμογή του νόμου, ενώ δεν ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα ούτε βέβαια και τι λέει ο νόμος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Σου θυμίζω ανώνυμε "4 Δεκεμβρίου 2012 1:29 μ.μ.", επειδή τους πήρες όλους σβάρνα ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η Δικαστής τους αθώωσε και η Εισαγγελία άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Κύριε συνήγορε του 1.29 , πέρα του ότι με κάνατε και γέλασα με την αληθινή και ουχί ειρωνική έννοια ("πετάγεται ένας εισαγγελέας"¨-αυτά να τα πείτε σε φωνασκούντες πολίτες του τύπου "που είναι ο εισαγγελέας"), έχετε απόλυτο δίκιο. Οι συλληφθέντες στα γεγονότα όμως της Θεσσαλονίκης δεν κατηγορούνταν όμως για έργω εξύβριση του προξένου με την ρίψη καφέ (που φυσικά δεν άσκησε έγκληση), αλλά για άλλες πράξεις, που όταν διάβασα τις διάβασα και μένα μου δημιουργήθηκε η απορία γιατί αθωώθηκαν (όπως και στην περίπτωση Βαξεβάνη, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία),αλλά σε αμφότερες τις περιπτώσεις σκέφτηκα πως ο συνάδελφος που αποφάσισε, ξέρει καλύτερα από μένα που τα διαβάζω από τον καναπέ του σπιτιού μου. Για τα σχόλια εδώ όμως είστε σίγουρος ότι έγιναν από Δικαστές ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Ανώνυμε 10.51 μμ, εγώ απλά λέω ότι, αν ισχύει ότι ο πρόξενος δεν ασχολήθηκε με το θέμα, ορθώς το δικαστήριο τους αθώωσε και πολύ κακώς ο εισαγγελέας άσκησε έφεση (βρωμάει πολιτική παρέμβαση η έφεση). Επαναλαμβάνω: ΑΝ έχουν έτσι τα πράγματα. Από εκεί κ έπειτα, δεν τους πήρα όλους σβάρνα, μόνο τους σχολιαστές-δικαστές που μιλούν επικριτικά για την αθωωτική απόφαση. Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Ήρθε και η αποφασάρα των Αθηνών για την ΔΕΗ. Τσουπ τσουπ, μία μία έρχονται από παντού!

  Δείτε την εδώ

  ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

  ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ

  Η απόφαση σε απλά Ελληνικά:

  1. Αν σου κόψουν το ρεύμα επειδή δεν πλήρωσες το χαράτσι, κάνεις αγωγή στην ΔΕΗ και ζητάς ένα 300σάρι ευρώ για την διακοπή και ένα 300σάρι για κάθε ημέρα που σου το κρατούν κομμένο (πράξη δια παραλήψεως).

  2. Άλλο ένα 300σάρι εάν πας στην ΔΕΗ να πληρώσεις το λογαριασμό χωρίς το χαράτσι και ο υπάλληλος δεν το δεχτεί. Φεύγεις και ξαναπάς την επόμενη ημέρα για άλλο ένα ζεστό 300σάρι!

  3. Και τέλος άλλο ένα 300σάρι εάν σου ξαναέρθει λογαριασμός με χαράτσι.

  Και όλα αυτά από μεθαύριο. Επανάσταση!

  Θα κάνουν σίγουρα έφεση αλλά κανένας Δικαστής δεν πρόκειται να αναστείλει την προσωρινή εκτελεστότητα.

  Ένα μεγάλο μπράβο στους Συναδέλφους για το θάρρος τους.

  Πάμε γι' άλλα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Ανωνυμε 4 Δεκεμβρίου 2012 11:51 μ.μ., οχι, ΔΕΝ εγινες κατανοητος.
  Εγω τουλαχιστον δεν αντιλαμβανομαι ΚΑΘΟΛΟΥ το πνευμα σου.
  Η απροκλητη εμπρακτη εξυβριση, διωκεται ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ και φυσικα ΔΕΝ απαιτειται μηνυση απο τον παθοντα, εν προκειμενω τον προξενο.
  Δευτερον, ο εισαγγελεας της εδρας ειχε καταδικαστικη προταση, οπότε ειναι ΑΠΟΛΥΤΑ λογικο να κανει εφεση στην αθωωτικη αποφαση.
  Εσυ αμεσως μυριζεσαι "πολιτικες παρεμβασεις", και το αναφερεις για να σπιλωσεις τον εισαγγελεα που εκανε εφεση, οτι δηθεν "πιεστηκε" πολιτικα.
  Εισαι δικαστης, και μιλας με τοση ευκολια για "πολιτικες" παρεμβασεις για μια...εξυβριση;
  Κατι δεν παει καλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Βρε συνάδελφε κι εγώ συμφωνώ με την απόφαση για το χαράτσι, αλλά αυτά τα σχόλια του τύπου "να πάρουμε τον κόσμο με το μέρος μας", δεν νομίζεις ότι είναι λίγο...άστοχα?Αυτό είναι που εξετάζουμε για να κρίνουμε την αντισυνταγματικότητα ή μη?Κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε και δίνουμε τροφή...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Συνάδελφε 6 Δεκεμβρίου 2012 1:32 π.μ.
  έχεις απόλυτο δίκαιο.

  Το έγραψα σαν να μιλούσα μόνο σε συναδέλφους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν εννοώ να το κάνουμε επί τούτου. Δεν είναι όμως εξωπραγματικά τα νομοσχέδια που έρχονται; Δεν είμαστε οι καθ' ύλην αρμόδιοι υπερασπιστές του Λαού ενάντια στην αυθαιρεσία της εκτελεστικονομοθετικής εξουσίας; Μόνο εμείς μείναμε. Υπ' αυτήν την έννοια. Σωστή η παρατήρηση πάντως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Η σχολιαζόμενη απόφαση εφάρμοσε δίκαιο που δεν υφίστατο κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής ( ο 4092 ισχύει από 7.11.2012 )και ως γνωστό χρόνος παροχής της έννομης προστασίας είναι ο χρόνος συζητησης της αγωγής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. "Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνει και τις ήδη γεγεννημένες αξιώσεις κατά του
  Επικουρικού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έχουν επιδικαστεί με οριστική
  δικαστική απόφαση."

  Ανώνυμε 9:04 από το παραπάνω τι δεν καταλαβαίνεις. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση, όπως η 3.941/2012 που ψέγεις. Διάβασε και λίγο το νόμο χωρίς την προκατάληψη ότι η απόφαση πρέπει οπωσδήποτε να βγει λάθος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ