Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Διευκρινιστική ανακοίνωση για αίτηση προς το Νομικό Συμβούλιο τουΚράτους26/11/2012
Αθήνα 26-11-2012

Αρ.πρωτ.:190

Σας στέλνουμε το συνημμένο σχέδιο αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για τη διακοπή της παραγραφής των απαιτήσεών μας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όσοι συνάδελφοι έχουν αποφασίσει να ασκήσουν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα για την αναπροσαρμογή των αποδοχών τους στο προσήκον ύψος.

Επισημαίνεται ότι:
Κάθε συνάδελφος πρέπει να συμπληρώσει: Α) Στη σελίδα 3 της αίτησης , το ποσό της τέταρτης και της πέμπτης δόσης των αναδρομικών του Ν.3620/2007. Το εν λόγω ποσό είναι το ίδιο και για τις δύο αυτές δόσεις, συμπίπτει δε και με το ποσό των δύο προηγηθεισών δόσεων (δεύτερης και τρίτης). Όποιος από τους συναδέλφους δεν το θυμάται, μπορεί να ρωτήσει το λογιστήριο. Β) Την ημερομηνία και συγκεκριμένα την ημέρα που θα καταθέσει την αίτηση. Γ) Κάτω από την ημερομηνία, τα ατομικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, βαθμό και υπογραφή).
Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την Παρασκευή 30-11-2012 στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οδό Ακαδημίας, αλλιώς παραγράφονται οι σχετικές απαιτήσεις μας, αλλά μόνο για το μήνα Νοέμβριο του 2010 και όχι για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (βλ. ΑΕΔ αποφ. 32/2008 και 1/2012).
Η αίτηση θα κατατίθεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, αρκεί να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος. Μπορεί επίσης να σταλεί και με συστημένη επιστολή, αλλά ως χρόνος κατάθεσης θεωρείται ο χρόνος περιέλευσής της στην υπηρεσία.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της Ένωσης τηλ. 210-8827380.
Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου Γεώργιος Μανωλίδης
Αρεοπαγίτης Πρόεδρος ΕφετώνΑκολουθεί υπόδειγμα αίτησης


Προς:
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Ι. α. Διά της παρούσης ζητώ να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλει βάσει της διάταξης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, το ποσό των 150.000,00 ευρώ, άλλως δε και επικουρικά το ποσό των 100.000,00 ευρώ, που μου οφείλει λόγω του, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 26, 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος και των απορρεουσών από αυτές αρχών της διάκρισης των λειτουργιών, της ισοδυναμίας και ισοτιμίας αυτών, της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και της αναλογίας των αποδοχών των δικαστών προς το λειτούργημά τους, καθορισμού του βασικού μισθού και του υπολογιζόμενου σε ποσοστό αυτού επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, που μου καταβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2010 μέχρι και 30.11.2012 σε ύψος κατώτερο από αυτό που επιτάσσει η, δυνάμει των ως άνω συνταγματικών διατάξεων και αρχών, αντιστοιχία της βουλευτικής αποζημίωσης με το βασικό μισθό του Δικαστικού Λειτουργού με βαθμό Αρεοπαγίτη ή αντίστοιχο, επικουρικά δε, με το βασικό μισθό του Δικαστικού Λειτουργού με βαθμό Προέδρου του Αρείου Πάγου ή αντίστοιχο και η διαμόρφωση των βασικών μισθών των λοιπών βαθμών της δικαστικής ιεραρχίας βάσει των εκάστοτε ισχυόντων συντελεστών.
β. Άλλως, ζητώ να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλει, βάσει της διάταξης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, το ποσό των 50.000 ευρώ, λόγω της αντιθέσεως προς τις ως άνω συνταγματικές διατάξεις και αρχές και ιδιαιτέρως προς τη διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους, των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 2 υποπαρ. 2 του ν. 3833/2010, τρίτου παρ. 1 του ν. 3845/2010 και 55 παρ. 23 περ. ε΄ του ν. 4002/2011, με τις οποίες επήλθαν μειώσεις στο αντισταθμιστικό επίδομα, την πάγια αποζημίωση και την αποζημίωση εξόδων παράστασης, με αποτέλεσμα οι αποδοχές μου να διαμορφωθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2010 μέχρι και 30.11.2012 σε ύψος ανεπίτρεπτα κατώτερο απ’ αυτό που επιτάσσουν οι ως άνω συνταγματικές διατάξεις και αρχές, ως αναγκαίο όρο για την επιτέλεση του δικαιοδοτικού έργου.
γ. Άλλως, ζητώ να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλει βάσει της διάταξης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ, το ποσό των 3.000,00 ευρώ, που μου οφείλει ως διαφορά του καταβληθέντος κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2010 μέχρι και 30.11.2012 αντισταθμιστικού επιδόματος, ενόψει του ότι με το άρθρο 1 παρ. 2 υποπαρ. 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) το καταβαλλόμενο στους Δικαστικούς Λειτουργούς αντισταθμιστικό επίδομα μειώθηκε κατά 20%, οι δε εν συνεχεία επιβληθείσες επ’ αυτού μειώσεις έλαβαν χώρα επί του κατά 20% μειωθέντος αντισταθμιστικού επιδόματος, ενώ, σύμφωνα με τις απορρέουσες από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος αρχές της καθολικότητας της επιβάρυνσης και της ισότητας αυτής έναντι των βαρυνομένων, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2 εδ. α΄ του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών είναι ανάλογες με το λειτούργημά τους και ενόψει του ότι με το άρθρο 1 του ν. 3833/2010 όλα τα λοιπά επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές, περιλαμβανομένων των εξόδων παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου της Βουλής, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και των Υπουργών και Υφυπουργών, μειώθηκαν μόνο κατά 12%, το εν λόγω επίδομα έπρεπε να μειωθεί μόνο κατά 12% και οι εν συνεχεία λαβούσες χώρα μειώσεις να επιβληθούν επί του κατά 12% μειωθέντος αντισταθμιστικού επιδόματος.
ΙΙ. Δια της παρούσης ζητώ, επίσης, να μου καταβληθούν άμεσα τα ποσά των και ευρώ, τα οποία αναγνωρίσθηκαν ως οφειλόμενα σε μένα από το Ελληνικό Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276), όπως ισχύει, τα οποία έπρεπε να μου είχαν καταβληθεί από 1.7.2010 και 1.7.2011 (τέταρτη και πέμπτη δόση έκτακτης παροχής). Τα ως άνω ποσά πρέπει να μου καταβληθούν νομιμοτόκως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 ΕισΝΑΚ, 341 εδ. α΄ του ΑΚ και το άρθρο 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26.6./10.7.1944), από της παρελεύσεως της ως άνω δήλης ημέρας, κατά την οποία το Ελληνικό Δημόσιο είχε αναγνωρίσει την υποχρέωση καταβολής τους (1.7.2010 και 1.7.2011), άλλως, από της επιδόσεως της παρούσης.

Η παρούσα επέχει θέση οχλήσεως, για κάθε νόμιμη συνέπεια, περιλαμβανομένης της ενάρξεως της τοκοφορίας και της διακοπής της παραγραφής, κατά το άρθρο 93 περ. γ΄ του ν. 2362/1995 (Α΄ 247).

Αθήνα, Νοεμβρίου 2012

9 σχόλια:

 1. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Η ΟΧΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΦΟΣΟΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 105 ΕΙΣΝΑΚ, Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ? (ΒΛ. ΚΑΙ ΑΕΔ 2/2012)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εφόσον πρόκειται για κάτι μαζικό και είναι τόσο υψίστης σημασίας δε θα έπρεπε να γνωρίζουμε έστω ποιός είναι ο συντάκτης του κειμένου που καταθέσαμε? νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποιός συνέταξε το κείμενο με το οποίο εγείρει αξιώσεις, έστω και αν αυτό κατατέθηκε μόνο για συγκεκριμένο σκοπό (διακοπή παραγραφής).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πολύ έξυπνο θεωρείς τον ευατό σου,
  κ. 11:07 μμ (28-11).

  Αλλού αυτά....
  Τι δικαίωμα έχεις εσύ να μάθεις ποιός συνέταξε ένα "κείμενο" που σου δόθηκε δωρεάν, ως σχέδιο προς διευκόλυνση σου.

  Εάν συμφωνείς το καταθέτεις. Αν όχι γράφεις το δικό σου "κείμενο" και το καταθέτεις.
  Αν δεν θέλεις δεν καταθέτεις καθόλου σχετικό "κείμενο".

  Τον πλήρωσες τον συντάκτη του "κειμένου" και απαιτείς κιόλας να μάθεις ποιός είναι;

  ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΑΛΛΟΥ.
  ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΑΙ.

  Και κάτι, άλλο, "το έξυπνο πουλί, από τη μύτη πιάνεται"....

  "... νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να γνωρίζει ποιός συνέταξε το κείμενο με το οποίο εγείρει αξιώσεις...
  Τι μας λές, "φτωχέ" δικαστή;
  Ένας "καθόλου".


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. κ. 3:21 (27-11)
  και όσοι έχουν προεξοφλήσει διεκδικούν τα αναδρομικά.

  Εξάλλου, αφού το Δημόσιο δεν κατέβαλε τις αντίστοιχες δόσεις στις Τράπεζες ή στο ΤΤ, αυτές παραμένουν οφειλόμενες από τους προεξοφλήσαντες, ακριβώς λόγω της προεξόφλησης.
  Δυστυχώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δεν αντιλαμβάνομαι προς τι η επίθεση. Ναι συνάδελφος είμαι, ναι συμμετέχω στις κινητοποιήσεις (ίσως και με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα από πολλούς), ναι επιθυμώ τη δικαίωση μου όπως και αν αυτή επέλθει τελικά. Βέβαια η σχετική δυσφορία που επικρατεί στους κόλπους της δικαιοσύνης δε με έχει μετατρέψει σε αναιδή και αυθάδη ούτε σε αναίτια και αδιάκριτα καχύποπτο. Δεν θεωρώ ότι ζήτησα κάτι τραγικό. Και αν θες να ξέρεις εμείς οι συνάδελφοι της επαρχίας (μικρών πρωτοδικείων) οι οποίοι ξαφνικά την Τρίτη ενημερωθήκαμε για μια ενέργεια που έληγε την Παρασκευή με τον κίνδυνο της παραγραφής, ούτε χρόνο είχαμε να γράψουμε κάτι άλλο ιδίου ή διαφορετικού περιεχομένου, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η αποστολή έπρεπε να γίνει τουλάχιστον την Πέμπτη για να περιέλθει στο ΝΣΚ την Παρασκευή (εμπρόθεσμα) και δεν μπορούσε να γίνει στα κατά τόπους δικαστικά γραφεία του ΝΣΚ, όπου αυτά υπάρχουν αφού δεν έχουν όλες οι πόλεις. Νομίζω ότι ρωτάω κάτι που όλοι το σκέφτηκαν τουλάχιστον οι απομακρυσμένοι από το κέντρο λήψεως και εκτέλεσης των αποφάσεων (Αθήνα). Αυτά προς το έτερο έξυπνο πουλί!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν καταλαβαίνω. Οσοι προεξοφλήσαμε κάναμε εκχώρηση της απαίτησής μας στην Τράπεζα. Η Τράπεζα ως εκδοχέας δεν πρέπει να προβεί σε σχετικές κινησεις; Δικό της θέμα δεν είναι; Πως θα ζητήσω εγώ ποσά τα οποία έχω εκχωρήσει σε άλλον;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. http://www.zougla.gr/politiki/article/sti-diavgia-i-alages-stous-mis8ous-ereton-ipalilon-ipourgion-meli-dep-dikaston

  Στο πρόγραμμα Διαύγεια, το ποσό των μισθών που θα λαμβάνουν πλέον οι δικαστές όλων των βαθμίδων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο/Η Ανώνυμος είπε:

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  Με την παρ. Γ, υποπαράγραφος Γ1 του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 ....

  (ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΟ)
  ==========
  Τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση μας την έχουν αποστείλει και άλλοι. Όμως επιφυλασσόμαστε να τη δημοσιεύσουμε λίγο αργότερα για λόγους που θα εξηγήσουμε τότε (έχουν να κάνουν με τους τρίτους που "επιτηρούν" τον ιστοχώρο).

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"