Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Πολ/Ποιν) ΦΕΚ Γ 2239/2020

ΦΕΚ Γ 2239/2020 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 18ης Δεκεμβρίου 2020,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 90 του Συντάγματος, των άρθρων 49, 51, 52
και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατά-


στασης Δικαστικών Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α’35),
όπως ισχύουν, τις διατάξεις της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός επικράτειας» (Α’ 94), το π.δ. 83/2019
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121) και
την υπ’ αρ. 189/5-11-2020 απόφαση του Ανώτατου Δι-
καστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-
νης, αποσπάται στο Εφετείο Δωδεκανήσου, ο Εφέτης
Αθηνών, Δημήτριος Τριανταφύλλου του Παναγιώτη, για
έξι (6) μήνες.
(Αρ. αποφ. δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οι-
κονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
57137/8-12-2020 - ΑΔΑ: ΨΧΨ2Ω-04Θ, 57137Α/8-12-2020 -
ΑΔΑ: ΩΣΘΧΩ-ΔΜ9).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"