Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021

Αντικατάσταση μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021

ΦΕΚ B 5930/2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 63019 (1)
Αντικατάσταση τριών τακτικών μελών του Ανω-
τάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-
2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β) των παρ. 2 και 5 του άρθρου 2 του ν. 345/1976
(Α΄141), όπως ισχύει.


2. Την υπ’ αρ. 95021/8.1.2020 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης με θέμα: «Συγκρότηση του Ανωτάτου Ειδι-
κού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021» (Β’ 19).
3. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι οι κάτωθι Αρεοπαγίτες: Γεώργιος
Χοϊμές (πρώτο τακτικό μέλος), Μαρία Νικολάκεα (τρί-
το τακτικό μέλος), Αρτεμισία Παναγιώτου (τέταρτο
τακτικό μέλος), μέλη της συνθέσεως του Ανωτάτου Ει-
δικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021, προήχθη-
σαν στον βαθμό του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου
(Γ’ 1042/3.07.2020).
5. Το υπ’ αρ. 146/2020 πρακτικό συνεδριάσεως του
Συμβουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και Δημόσια
Συνεδρίαση, σχετικά με την συμπληρωματική κλήρω-
ση για την αντικατάσταση μελών του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για το υπόλοιπο της διετίας 2020 - 2021,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, για το υπόλοιπο της διετίας 2020- 2021:
α) Πρώτο τακτικό μέλος του Ανωτάτου ειδικού Δικα-
στηρίου, την Κωστούλα Φλουρή - Χαλεβίδου του Δη-
μητρίου, Αρεοπαγίτη, σε αντικατάσταση του Γεωργίου
Χοϊμέ του Ιωάννη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
β) Τρίτο τακτικό μέλος του Ανωτάτου ειδικού Δικαστη-
ρίου, τον Βασίλειο Μαχαίρα του Διονυσίου, Αρεοπαγίτη,
σε αντικατάσταση της Μαρίας Νικολακέα του Παναγιώ-
τη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
γ) Τέταρτο τακτικό μέλος του Ανωτάτου ειδικού Δι-
καστηρίου, τον Κυριάκο Μπαμπαλίδη του Πολυχρόνη,
Αρεοπαγίτη, σε αντικατάσταση της Αρτεμισίας Παναγιώ-
του του Σπυρίδωνος, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Ι
Αριθμ. 63020 (2)
Αντικατάσταση ενός (1) επίκουρου μέλους του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία

2020-2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (Α΄141), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 3 του ν. 3038/2002 (Α΄180).
2. Την υπ’ αρ. 8403/17.2.2020 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης με θέμα: «Ορισμός Επίκουρων μελών του
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2021»
(Β’ 587).
3. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
4. Το γεγονός ότι η Μαρία Πετσάλη, Εφέτης Αθηνών,
επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για
τη διετία 2020-2021, προήχθη στο βαθμό του Προέδρου
Εφετών (Γ’ 1336/1.9.2020).

στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
σχετικά με τον ορισμό ενός (1) Εφέτη πολιτικών Δικαστη-
ρίων για την επικουρία των μελών του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου για το υπόλοιπο της διετίας 2020- 2021,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88
παρ. 2 του Συντάγματος, για το υπόλοιπο της διετίας
2020-2021, την Παρασκευή Γρίβα του Δημητρίου, Εφέ-
τη Αθηνών, σε αντικατάσταση της Μαρίας Πετσάλη του
Σταύρου, Προέδρου Εφετών Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"