Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

ΥΑ Ηχογράφησης Πρακτικών Ποινικής Δίκης - ΦΕΚ B 136/2021

 ΦΕΚ B 136/2021

Αριθμ. 45304 (4)
Ηχογράφηση Πρακτικών Δίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 143 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
(ν. 4620/2019 Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Α’ 96).
2. To άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που διατηρήθηκε σε
ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
3. Το π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-


σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.».
4. Το π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. To π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α’ 136),
όπως ισχύει.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με
φωνοληψία εφαρμόζεται στα ποινικά δικαστήρια με την
ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας από
την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής
διαδικασίας.
2. Η φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών γίνεται
από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδη-
γίες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση με ηχο-
γράφηση και αποηχογράφηση που διενεργούνται με
την χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων και, εφόσον
παρίσταται αναγκαίο, με την συνδρομή βοηθητικού
προσωπικού.
3. Η διαδικασία της ηχογράφησης και της αποηχογρά-
φησης από τους γραμματείς των δικαστηρίων δύναται
να υποστηριχθεί από ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα. Για το σκοπό αυτό:
Α) Δημιουργείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συ-
στημάτων ΟΣΔΔΥ ΠΠ και του συστήματος ηχογράφη-

σης - αποηχογράφησης των ποινικών δικαστηρίων ώστε
το έκθεμα κάθε δικαστηρίου να μπορεί να εξαχθεί από
το πρώτο σύστημα και να εισαχθεί στο δεύτερο στη πε-
ρίπτωση που το δικαστήριο έχει ενταχθεί στο σύστημα
ΟΣΔΔΥ ΠΠ.
Β) Δημιουργείται η δυνατότητα ένταξης καταλόγου
αναγνωστέων κειμένων καθώς και εγγράφων που τα διά-
δικα μέρη καταθέτουν με την προσθήκη ετικετών και την
υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων που
να επιτρέπει την καταχώρηση και την ανάκτησή τους.
Δημιουργείται η δυνατότητα λειτουργίας αναζήτησης
επί ηχητικού αρχείου της τρέχουσας δίκης.
Γ) Δημιουργείται η δυνατότητα για επισύναψη της
απόφασης, κλεισίματος της ημέρας και διάθεσης των
πρακτικών ανά ημέρα, η δυνατότητα πρόσβασης πα-
ραγόντων της δίκης στο αποηχογραφημένο κείμενο και
στο ηχογραφημένο αρχείο.
Δ) Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί
εντός του χώρου του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δι-
καστηρίου. Η αποθήκευση του ηχογραφημένου και του
αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό απο-
θετήριο πρακτικών (ΚΑΠ) σε εξοπλισμό πληροφορικής
(κεντρικό διακομιστή) που βρίσκεται στο υπολογιστικό
κέντρο (computer room) του Πρωτοδικείου Αθηνών.
4. Αρμόδια επιτροπή για την παρακολούθηση της ομα-
λής εξέλιξης της ηχογράφησης και αποηχογράφησης
των πρακτικών των ποινικών δικών είναι η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) του έργου «Ψη-
φιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών
Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ».
5. Οι αίθουσες των δικαστηρίων στις οποίες λειτουργεί
το σύστημα ηχογράφησης αποηχογράφησης ανακοι-
νώνονται με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης
του έργου.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"