Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021

Καταβολή εφάπαξ διαφορών αποδοχών ΦΕΚ B 5815/2020

ΦΕΚ B 5815/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/81897/ΔΕΠ (1)
Καταβολή εφάπαξ διαφορών αποδοχών στους
δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κύ-
ριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 61 του ν. 4689/2020 «Ενσωμάτωση


στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800,
2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση
του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του
Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξε-
ως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του
ν. 3663/2008 (Α’ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις» (Α’ 103).
2. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 247).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).
5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2010 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
7. Την υπ’ αρ. 59690/14-12-2020 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
8. Tην υπ’ αρ. 168494/18-12-2020 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
9. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021, συνολικού ύψους 9.060.000
ευρώ περίπου (8.400.000 ευρώ για τους Δικαστικούς
Λειτουργούς και 660.000 ευρώ για τα μέλη του κύριου
προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Η δαπάνη θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από
τον ειδικό φορέα 1023- 711-0000000 «Γενικές Κρατικές
Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών στον Αναλυτικό
Λογαριασμό Εξόδων 2120221003 «Έκτακτες αναδρο-
μικές παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων
ειδικού μισθολογίου δικαστικών λειτουργών και κύριου
προσωπικού Ν.Σ.Κ.» των Υπουργείων Δικαιοσύνης και
Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Το χρηματικό ποσό (διαφορές αποδοχών) που απορ-
ρέει από τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4689/2020
(Α’ 103) για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη
του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία, κατά

το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως και 31.12.2018,
θα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι την 30.06.2021.
2. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με ξεχω-
ριστή μισθοδοτική κατάσταση, όπου το εν λόγω ποσό
θα εμφανίζεται συνολικά για κάθε δικαιούχο, από τους
οικείους εκκαθαριστές των αρμοδίων Υπηρεσιών των
Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Η εν λόγω
κατάσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα πλη-
ρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, εντός των προ-
θεσμιών καταβολής που κάθε φορά ισχύουν για κάθε
τύπο πληρωμής.
3. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία
λειτουργοί κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού δια-
στήματος (από 1.1.2017 έως και 31.12.2018), η εκκαθά-
ριση και πληρωμή του εν λόγω χρηματικού ποσού για το
διάστημα αυτό θα γίνει από την Υπηρεσία, στην οποία
υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας.
4. Για τον υπολογισμό του ποσού της παρ. 1 λαμβάνο-
νται υπόψη ενδεχόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οπότε
και προσαυξάνεται αναλόγως το ποσό που αφορά το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 2
1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του
ανωτέρω ποσού στους δικαιούχους είναι η υποβολή,
από μέρους τους, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986,
πριν από την είσπραξη του ως άνω ποσού, με την οποία
θα δηλώνεται ότι ο δικαιούχος: α) δεν έχει ήδη λάβει το
ποσό αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε
λόγο και β) παραιτείται από κάθε άλλη αξίωση που αφο-
ρά μισθολογική ωρίμανση και μισθολογική προαγωγή,
είτε του έχει επιδικαστεί είτε όχι, για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 βάσει συνταγματικών ή
άλλων διατάξεων της εσωτερικής ή ενωσιακής νομο-
θεσίας.
2. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 θα υποβληθεί στον
οικείο εκκαθαριστή, για δε τους δικαστικούς λειτουρ-
γούς και τα μέλη του κύριου προσωπικό του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους που αποχώρησαν, καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο, από την υπηρεσία εντός του χρονικού
διαστήματος από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, στον οικείο
εκκαθαριστή που τους κατέβαλε τις τελευταίες αποδο-
χές.
3. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 δύναται να συντάσ-
σεται και ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιή-
θηκε με το τριακοστό όγδοο άρθρο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). Οι ως
άνω υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του οικείου
εκκαθαριστή.
4. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν
λάβει σε εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων
ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά που θα λάμβαναν εάν
δεν είχαν μεσολαβήσει οι διατάξεις του άρθρου 236 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 (Α’ 106), τα ποσά
αυτά συμψηφίζονται με το χρηματικό ποσό του ίδιου
άρθρου, κατά το μέρος που αναφέρονται στο ίδιο χρο-
νικό διάστημα.
Άρθρο 3
Σε περίπτωση θανάτου δικαστικού λειτουργού ή μέ-
λους του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκλη-
ρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 έως
και 31.12.2018, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με
την παρούσα ρύθμιση ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβλη-
θεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους
εκκαθαριστές των προβλεπομένων κατά τις κείμενες δι-
ατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβο-
λή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και
δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης
στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.
Άρθρο 4
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν εφαρμόζονται
σε όσους εξομοιώνονται ή συνδέονται μισθολογικά με
δικαστικούς λειτουργούς ή με μέλη του κύριου προσω-
πικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"