Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2022-2023 - ΦΕΚ B’ 553/09.02.2022

 ΦΕΚ B’ 553/09.02.2022

 

Αριθμ. 5095 (1)
Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδι-
κού Δικαστηρίου για τη διετία 2022-2023.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (Α΄ 141),
γ. του άρθρου 3 του ν. 3038/2002 (Α΄ 180).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το υπ’ αρ. 152/04-11-2021 έγγραφο του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, με το οποίο ζητήθηκε ο ορισμός
των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ., για τη διετία 2022-2023.
4. Την υπ’ αρ. 38/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.


5. Την υπ’ αρ. 233/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του
άρθρου 88 του Συντάγματος, για το χρονικό διάστημα
από 01-01-2022 έως και 31-12-2023, τους παρακάτω
δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο
τούτο παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους:
Α. 1) Γεωργία Φλίγγου του Χρήστου, 2) Δήμητρα Μαυ-
ροπόδη του Αριστοκλή, 3) Ευάγγελο Αργυρό του Θεο-
λόγου, 4) Ζωή Θεοδωρικάκου του Ανάργυρου, 5) Δημή-
τριο Πυργάκη του Θεοδώρου και 6) Χρήστο Νέγρη του
Νικολάου, Παρέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Β. 1) Χριστίνα Τζίμα του Δημητρίου, 2) Αργυρούλα Νι-
κολακούδη του Ευστρατίου, 3) Ιωάννη Παπαϊωάννου
του Κωνσταντίνου, 4) Δήμητρα Μουχίμογλου του Κων-
σταντίνου, 5) Σπυρίδωνα Γεωργουλέα του Γεωργίου και
6) Χρυσαφίνα Ζυγούρη του Νικολάου, Εφέτες Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ