Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

ΠΔ 9/2022: Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών, Προέδρων Πρωτοδικών και Πρωτοδικών στα Εφετεία και Πρωτοδικεία της χώρας.

ΦΕΚ A’ 22/11.02.2022

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 9
Κατανομή οργανικών θέσεων Εφετών, Προέδρων
Πρωτοδικών και Πρωτοδικών στα Εφετεία και
Πρωτοδικεία της χώρας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 

 

.....

 

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις των Εφετών, των Προέδρων Πρω-
τοδικών και των Πρωτοδικών, οι οποίες συνεστήθησαν
με τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α´, γ´ και δ´
του ν. 4689/2020, κατανέμονται στα Εφετεία και Πρωτο-
δικεία της χώρας, ως εξής:
Α) Εφέτες είκοσι τρεις (23):
1. Εφετείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών
θέσεων των Εφετών κατά δώδεκα (12), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν ενενήντα δύο (192).

2. Εφετείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Εφετών κατά έξι (6), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε πενήντα πέντε (55).
3. Εφετείο Θράκης: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-
κών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατρείς (13).
4. Εφετείο Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργα-
νικών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε πέντε (5).
5. Εφετείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-
κών θέσεων των Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαεπτά (17).
6. Εφετείο Πειραιά: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανι-
κών θέσεων των Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του
συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι τέσσερις (24).
Β) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1):
Πρωτοδικείο Ρεθύμνου: Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-
γανικών θέσεων των Προέδρων Πρωτοδικών κατά μία
(1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2).
Γ) Πρωτοδίκες είκοσι έξι (26):
1. Πρωτοδικείο Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-
γανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά εννέα (9), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακόσιες
πενήντα έξι (256).
2. Πρωτοδικείο Βόλου: Αυξάνεται ο αριθμός των οργα-
νικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομένου
του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκατρείς (13).
3. Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά δύο (2), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20).
4. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Αυξάνεται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά τέσσε-
ρις (4), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε
ογδόντα επτά (87).
5. Πρωτοδικείο Κατερίνης: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).
6. Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα (10).
7. Πρωτοδικείο Κοζάνης: Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-
γανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).
8. Πρωτοδικείο Κορίνθου: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δώδεκα (12).
9. Πρωτοδικείο Λαμίας: Αυξάνεται ο αριθμός των ορ-
γανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζομέ-
νου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).
10. Πρωτοδικείο Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δεκαεννέα (19).
11. Πρωτοδικείο Ναυπλίου: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).
12. Πρωτοδικείο Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά δύο (2), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20).
13. Πρωτοδικείο Χαλκιδικής: Αυξάνεται ο αριθμός
των οργανικών θέσεων των Πρωτοδικών κατά μία (1),
οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε οκτώ (8).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ