Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

ΥΑ: Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για σχ/ν για τη Δικαστική Αστυνομία.Υ.Ο.Δ.Δ. 105/15.02.2022

Υ.Ο.Δ.Δ. 105/15.02.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 2780/φ.356
Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με
αντικείμενο την εκπόνηση α) σχεδίου νόμου για
τη Δικαστική Αστυνομία και β) των, κατ’ εξουσι-
οδότηση του νόμου, διοικητικών πράξεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
10 του ν. 3060/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 242),
β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),


γ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
δ) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
ε) του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18
του ν. 4625/2019 (Α’ 139),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
ι) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
2. Τα υπ’ αρ. 40/07.01.2022, 377/07.01.2022, 5/
07.01.2022, 17/11.01.2022 και 74/13.01.2022 έγγραφα
του Εφετείου Αθηνών, του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών,
του Εφετείου Πατρών, του Γραφείου Ευρωπαίων Εντε-
ταλμένων Εισαγγελέων και του Πρωτοδικείου Αθηνών,
αντίστοιχα, με τα οποία υποδείχθηκαν ο Πρόεδρος και
ένα (1) μέλος της υπό σύσταση ομάδας εργασίας με αντι-
κείμενο την εκπόνηση α) σχεδίου νόμου για τη Δικαστική
Αστυνομία και β) των, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου,
διοικητικών πράξεων.
3. Το υπ’ αρ. 307οικ./04.02.2022 έγγραφο της Υπηρε-
σίας Συντονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με το
οποίο υποδείχθηκαν οι γραμματείς της ανωτέρω ομάδας
εργασίας.
4. Την ανάγκη εκπόνησης α) σχεδίου νόμου για τη Δι-
καστική Αστυνομία και β) των, κατ’ εξουσιοδότηση του
νόμου, διοικητικών πράξεων.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες
μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και
2420405001), αποφασίζουμε:
Τη σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντι-
κείμενο την εκπόνηση α) σχεδίου νόμου για τη Δικαστική
Αστυνομία και β) των, κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου,
διοικητικών πράξεων, αποτελούμενη από τους:
1. Κωνσταντίνο Σαργιώτη του Ηλία (Α.Δ.Τ.: ***),
Εφέτη Αθηνών, ως Πρόεδρο,
2. Δημήτριο Νικολόπουλο του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.:
***), Εφέτη Δ.Δ. Αθηνών, ως μέλος,

Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ως μέλος,
7. Ιωάννη Παναγόπουλο του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ.:
***), Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποσπα-
σμένο στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, ως μέλος και
8. Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.:
***), Αναπληρωτή Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως μέλος.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί ο Παναγιώτης Δημόπου-
λος του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.: ***), υπάλληλος της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με
αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Σκουλά του Στυλια-
νού (Α.Δ.Τ.: ***), υπάλληλο της Κ.Υ. Υ.Δ.
Η επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της, έως την
30η Σεπτεμβρίου 2022.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής θα πραγματοποιούνται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
με δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μελών,
μέσω της πλατφόρμας e: Presence.
Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της επιτροπής ουδεμία αποζημίωση κατα-
βάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας
αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ