Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ / ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - Τεύχος Γ’ 380/21.02.2022

Τεύχος Γ’ 380/21.02.2022

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Φεβρουαρίου 2022,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρω-
τικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν,
2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121, διορθ. σφαλμ. Α΄ 126).
Β.
1. Την υπ’ αρ. 525/22.10.2021 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Γυθείου, στην οποία ενσωματώνεται η υπ’
αρ. 1066/4.11.2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών
Καλαμάτας.
2. Την υπ’ αρ. 597/1.12.2021 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Δράμας, στην οποία ενσωματώνεται η υπ’
αρ. 7567/2.12.2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών
Θράκης.


3. Την υπ’ αρ. 999/15.10.2021 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Ιωαννίνων, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 2833/18.10.2021 πρόταση του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων.
4. Την υπ’ αρ. 1163/8.12.2021 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Ιωαννίνων, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 3355/10.12.2021 πρόταση του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων.
5. Την υπ’ αρ. 731/2.12.2021 γνώμη της Διευθύνουσας
το Πρωτοδικείο Καβάλας, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 7595/6.12.2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών
Θράκης.
6. Την υπ’ αρ. 423/13.12.2021 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Καρδίτσας, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 1359/20.12.2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφε-
τών Λάρισας.
7. Την υπ’ αρ. 398/26.10.2021 γνώμη του Διευθύνοντος
το Πρωτοδικείο Λασιθίου, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 5353/29.10.2021 πρόταση του Εισαγγελέα Εφε-
τών Ανατολικής Κρήτης.
8. Την υπ’ αρ. 280/13.12.2021 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Λευκάδας, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 2080/18.10.2021 πρόταση του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
9. Την υπ’ αρ. 931/19.10.2021 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Ρεθύμνης, στην οποία ενσωματώνεται η
υπό στοιχεία 4569Β/25.10.2021 πρόταση του Διευθύ-
νοντος την Εισαγγελία Εφετών Κρήτης.
10. Την υπ’ αρ. 931/19.10.2021 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Ρεθύμνης, στην οποία ενσωματώνεται η
υπ’ αρ. 4569/25.10.2021 πρόταση του Διευθύνοντος την
Εισαγγελία Εφετών Κρήτης.
11. Την υπ’ αρ. 1308/25.10.2021 γνώμη του Διευθύνο-
ντος το Πρωτοδικείο Ρόδου, στην οποία ενσωματώνεται
η υπ’ αρ. 4507/26.10.2021 πρόταση του Διευθύνοντος
την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου.
12. Την υπ’ αρ. 2501/7.12.2021 γνώμη της Διευθύνου-
σας το Πρωτοδικείο Χανίων, στην οποία ενσωματώνε-
ται η υπ’ αρ. 5392/10.12.2021 πρόταση του Εισαγγελέα
Εφετών Κρήτης.
Α. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια τριε-
τία, ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Μαρία - Σύλβια Αναγνωστοπούλου του Ανδρέα, σε
αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών Αργυρίου
Γκόγκολα του Θωμά, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτο-
δικείο Ξάνθης.
2. Στο Πρωτοδικείο Λασιθίου τον Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Ιωάννη Ευαγγελάτο του Αθανασίου, σε αντικατά-
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Γεωργίας Χαλκιαδά-
κη του Φωτίου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Ηρακλείου.
Β. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
τριετία, ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου τον Πρωτοδίκη Ιωάννη
Εγγλέζο του Νικολάου, σε αντικατάσταση του Πρωτο-
δίκη Παρασκευά Λασκαρίδη του Γεωργίου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
2. Στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνης την Πρωτοδίκη Μαρία
Θεοδωρίδου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Ευαγγελίας Φακίνου του Νικηφόρου.
3. Στο Πρωτοδικείο Ρόδου την Πρωτοδίκη Ρόδου Ευ-
μορφίλη Παπαδοπούλου του Θεοδώρου, σε αντικατά-

Παπαδάτου του Παναγιώτη, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Σπάρτης.
Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ανηλίκων, ως ακολού-
θως:
1. Στο Πρωτοδικείο Δράμας για μία διετία, την Πρωτο-
δίκη Αικατερίνη Κουρκούτα του Θεοδώρου, σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκη Δράμας Αναστασίας Κουτράκη
του Αναστασίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας για μια διετία, τον Πρω-
τοδίκη Αλέξανδρο Βασιλόπουλο του Ζήση, σε αντικα-
τάσταση του Πρωτοδίκη Καβάλας Δημητρίου Βογιατζή
του Άγγελου, λόγω λήξεως της θητείας του.
3. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Χρυσούλα Φιτλέρα του Γεωργίου, σε αντικατά-
σταση της Πρωτοδίκη Ευρυδίκης Μαρκοπούλου του Βα-
σιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
Δ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές, ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Δράμας για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Αικατερίνη Κουρκούτα του Θεοδώρου, σε αντι-
κατάσταση της Πρωτοδίκη Αναστασίας Κουτράκη του
Αναστασίου, λόγω λήξεως της θητείας της.
2. Στο Πρωτοδικείο Καβάλας για μια διετία, τον Πρω-
τοδίκη Αλέξανδρο Βασιλόπουλο του Ζήση, σε αντικα-
τάσταση του Πρωτοδίκη Καβάλας Δημητρίου Βογιατζή
του Άγγελου, λόγω λήξεως της θητείας του.
3. Στο Πρωτοδικείο Λευκάδας για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Χρυσούλα Φιτλέρα του Γεωργίου, σε αντικατά-
σταση της Πρωτοδίκη Ευρυδίκης Μαρκοπούλου του Βα-
σιλείου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
4. Στο Πρωτοδικείο Χανίων για μια διετία, τον Πρωτο-
δίκη Κωνσταντίνο Ντάσιο του Δημητρίου, σε αντικατά-
σταση της Πρωτοδίκη Χανίων Παρασκευής Σγουράκη
του Στέφανου, λόγω λήξεως της θητείας της.
Ε. Ανανεώνεται για μια ακόμη διετία τη θητεία:
1. Της Πρωτοδίκη Μαρίας Μαζιώτη του Γεωργίου ως
Τακτικής Ανακρίτριας στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
2. του Πρωτοδίκη Θεοφάνη Χόντζια του Ηλία ως Τα-
κτικού Ανακριτή στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
3. της Πρωτοδίκη Ευαγγελίας Φακίνου του Νικηφό-
ρου ως ανακρίτριας Πλημμελειοδικών στο Πρωτοδικείο
Ρεθύμνης.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ