Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

ΕνδΕ: ήλωση του Προέδρου της EAJ για τις πειθαρχικές διώξεις δικαστών στην Πολωνία


 

 

 

ΕΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210

ΤΗΛ: 2132156114 - FAX 210 88 41 529

Τ.Κ. 101. 71

e- mail: endikeis@otenet.gr                                                                                           

                                                                                    Αθήνα, 24-02-2022

                                                                              Αρ. πρωτ.: 115

 

 

Δήλωση του Προέδρου της EAJ

για τις πειθαρχικές διώξεις δικαστών στην Πολωνία

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJ) κ. Duro Sessa κοινοποίησε σε όλα τα μέλη της EAJ την από 9.2.2022 Δήλωση, που αφορά το ζήτημα της άσκησης πειθαρχικών διώξεων κατά των Πολωνών Δικαστών, οι οποίοι, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ, αμφισβητούν τη νομιμοποίηση του πολιτικώς εξαρτημένου από την

εκτελεστική εξουσία νέου Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου να διορίζει δικαστές βάσει πολιτικών κριτηρίων.  Πρόσφατα ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας, που έχει και την ιδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα, διέταξε την αναστολή των καθηκόντων της Δικαστή Joanna  Hetnarowicz Sikora, μέλους του Δ.Σ. της Πολωνικής Δικαστικής Ένωσης Iustitia, επειδή η τελευταία έκανε δεκτό αίτημα που υποβλήθηκε από διάδικο περί εξαίρεσης δικαστή που είχε διορισθεί από το νέο Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο της Πολωνίας, δεχόμενη ότι το όργανο αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα με όσα έχουν ήδη κριθεί από το ΔΕΕ και το ΕΔΔΑ. Η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση του ΔΕΕ της 14ης.7.2021 (C-204/21) που διατάσσει την αναστολή των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύνης των δικαστών, επειδή εξετάζουν, κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου, την τήρηση των απαιτήσεων περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας δικαστηρίου, που έχει συσταθεί νόμιμα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 19 παρ.1 της ΣΕΕ και του άρθρου 47 του Χάρτη. Ο Πρόεδρος της EAJ καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ θα γίνονται σεβαστές από την Πολωνία και ότι θα ακυρωθούν οι πειθαρχικές αποφάσεις κατά των πολωνών δικαστών. Σχετικό ομόφωνο ψήφισμα έχει υιοθετηθεί κατά τη Συνέλευση της EAJ της 10ης.9.2021. Οι δικαστικές ενώσεις της Πολωνίας εξακολουθούν να αγωνίζονται για τη δικαστική ανεξαρτησία και την προάσπιση του κράτους δικαίου. Όλες οι δικαστικές ενώσεις που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ) στηρίζουν τον αγώνα τους.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως με τις πρόσφατες αποφάσεις του, που δημοσιεύθηκαν την 16η.2.2022 (C-156/21 Ουγγαρία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και C-157/21 Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου), το  ΔΕΕ απέρριψε τις προσφυγές της Ουγγαρίας και της Πολωνίας κατά του μηχανισμού αιρεσιμότητας, ο οποίος εξαρτά την είσπραξη της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης από την τήρηση από τα κράτη μέλη των αρχών του κράτους δικαίου.

Ακολουθεί η μετάφραση της Δήλωσης του Προέδρου της EAJ.

 

                                            Ντόκα Αικατερίνη            

                                            Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ

                                 Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της ΕΔΕ

 

 

 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών                                                             

                                                            Ζάγκρεμπ/Ρώμη 9 Φεβρουαρίου 2022

 

ΔΗΛΩΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών (EAJ) έχει ενημερωθεί ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πολωνικής Δικαστικής Ένωσης “Iustitia”- μέλος της EAJ -  η δικαστής Joanna  Hetnarowicz Sikora από το Επαρχιακό Δικαστήριο του Słupsk στις 29 Νοεμβρίου 2021 έκανε δεκτό αίτημα διαδίκου για εξαίρεση δικαστή, του οποίου ο διορισμός είχε  γίνει από το πολιτικοποιημένο νέο Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και δεν πληρούνταν τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του δικαστηρίου.

Ο Περιφερειακός Εισαγγελέας του Γκντάνσκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει και την ιδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα.

Στις 30 Ιανουαρίου 2022 ο αναπληρωτής Πειθαρχικός Εισαγγελέας για άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε δικαστές Michał Lasota ζήτησε τη δίωξη της δικαστή Hetnarowicz Sikora, δηλώνοντας πως παραβίασε τον νόμο, καθώς η δικαστής αμφισβήτησε τη νομιμότητα του διορισμού άλλου δικαστή.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2022 ο Υπουργός Δικαιοσύνης/Γενικός Εισαγγελέας Zbigniew Ziobro διέταξε την άμεση παύση της δικαστή Joanna Hetnarowicz Sikora από τα δικαστικά της καθήκοντα για ένα μήνα ή μέχρι την έκδοση απόφασης από το πειθαρχικό δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι αποτελεί απειλή για το δικαστικό σύστημα. Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ενώ η δικαστής Joanna Hetnarowicz Sikora βρισκόταν στην έδρα εκδικάζοντας υποθέσεις, πριν την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, της επιδόθηκαν οι παραπάνω αποφάσεις μαζί με την απόφαση του Προϊσταμένου του Δικαστηρίου του Słupsk για την άμεση παύση των καθηκόντων της, κατ’ εντολή του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Η συνάδελφός μας αναγκάσθηκε να διακόψει την εκδίκαση της υπόθεσης και να εξηγήσει στους διαδίκους την αιτία της διακοπής.

Η δικαστής διώκεται επειδή δέχθηκε αίτημα διαδίκου για εξαίρεση δικαστή που είχε διορισθεί από το νέο Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [C-624/18, C-625/18 (19.11.2019), C-487/19 (6.10.2021)] και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [Advance Pharma εναντίον Πολωνίας (αρ. αίτησης 1469/20) – 03.02.2022], με τις οποίες έχει επανειλημμένως κριθεί πως το νέο Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο της Πολωνίας από το έτος 2018 και εντεύθεν  είναι άμεσα εξαρτημένο από την εκτελεστική εξουσία. Συνεπώς τα πρόσωπα που επιλέγονται από το όργανο αυτό για να ασκήσουν δικαστικά καθήκοντα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζει ότι "κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικασθεί από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο".

Οι αποφάσεις του αναπληρωτή Πειθαρχικού Εισαγγελέα των Δικαστών και του Υπουργού Δικαιοσύνης συνιστούν ευθεία παράβαση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Ιουλίου 2021 (υπόθεση C-204/21),  με την οποία το Δικαστήριο υποχρέωσε την Πολωνία να αναστείλει την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για την άσκηση πειθαρχικών διώξεων κατά δικαστών, οι οποίοι εξετάζουν αν πληρούνται οι απαιτήσεις της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας ενός δικαστηρίου, που έχει συσταθεί με νόμο, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 19(1) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι ενέργειες παραβιάζουν και την απόφαση της 15ης Ιουλίου 2021 του ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι δικαστές των τακτικών δικαστηρίων δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε πειθαρχική ευθύνη για τις δικαστικές τους αποφάσεις.

Το ανωτέρω παράδειγμα καταδεικνύει το ανησυχητικό γεγονός πως οι Αρχές της Πολωνίας αγνοούν τις βασικές αξίες της δικαστικής ανεξαρτησίας και της διάκρισης των εξουσιών και ιδιαίτερα την αρχή πως οι δικαστές δεν λογοδοτούν για τις αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους [Γνωμοδότηση CM 2010(12) παρ.66 και 68].

Το ανωτέρω παράδειγμα δείχνει ότι οι Πολωνικές Αρχές αγνοούν τις αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ.

Τέτοιες ενέργειες σχεδιάζονται και εκτελούνται από τις Πολωνικές Αρχές με σκοπό να εκφοβίσουν τους δικαστές, ώστε να μην ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία, ακολουθώντας τη θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου, που είναι δεσμευτική όχι μόνο για τους δικαστές, αλλά και για όλες τις κρατικές Αρχές και ισχύουν για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν, ώστε να υποχρεώσουν τις Αρχές της Πολωνίας να αποδεχθούν τις υποχρεώσεις τους και ειδικότερα να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ  γίνονται σεβαστές και ότι δεν θα καθυστερήσει περαιτέρω η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η ακύρωση των αποφάσεων που εκδόθηκαν από το παράνομο Πειθαρχικό Τμήμα της Πολωνίας.

 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών

Duro Sessa

 

 

                                  


ΠΗΓΗ ΕνΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ