Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών — «Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις»

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
14ης Νοεμβρίου 2013 [αίτηση του Vrchní soud v Praze
(Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — διαδικασία σχετική με την εκτέλεση
χρηματικής ποινής επιβληθείσας στον Marián Baláž
(Υπόθεση C-60/12) (
1
)

(Αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές
υποθέσεις — Απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ —
Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί
χρηματικών ποινών — «Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία
ειδικά σε ποινικές υποθέσεις» — To «Unabhängiger
Verwaltungssenat» στο αυστριακό δίκαιο — Φύση και
έκταση του ελέγχου που ασκεί το δικαστήριο του κράτους
μέλους εκτέλεσης)
(2014/C 9/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική
Αιτούν δικαστήριο
Vrchní soud v Praze
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Marián Baláž
Αντικείμενο
Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Vrchní soud v Praze —
Ερμηνεία του άρθρου 1, στοιχείο α', σημείο iii, της αποφάσεως-
πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου
2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώ­
ρισης επί χρηματικών ποινών (ΕΕ L 76, σ. 16) — Έννοια του
δικαστηρίου που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις —
«Unabhängiger Verwaltungssenat» στο αυστριακό δίκαιο —
Έννοια της «ευκαιρίας να δικαστεί» ένα πρόσωπο από δικαστήριο
κατά το άρθρο 1, στοιχείο α', σημείο iii, της αποφάσεως-πλαισίου
— Περιεχόμενο
Διατακτικό
1) Η έννοια «δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές 
υποθέσεις» του άρθρου 1, στοιχείο α', περίπτωση iii, της απο­
φάσεως-πλαισίου 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης
Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών, όπως τροπο­
ποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμ­
βουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, συνιστά αυτοτελή
έννοια του δικαίου της Ένωσης και έχει την έννοια ότι σε
αυτήν εμπίπτει κάθε δικαστήριο που εφαρμόζει διαδικασία η
οποία συγκεντρώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά ποινικής δια­
δικασίας. Το Unabhängiger Verwaltungssenat in den Ländern
(Αυστρία) ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά, οπότε πρέπει να θεω­
ρηθεί ότι εμπίπτει στην εν λόγω έννοια.
2) Το άρθρο 1, στοιχείο α', περίπτωση iii, της αποφάσεως-πλαι­
σίου 2005/214, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο
2009/299, έχει την έννοια ότι ένα πρόσωπο πρέπει να θεω­
ρηθεί ότι είχε την ευκαιρία να δικαστεί από δικαστήριο που
έχει δικαιοδοσία ειδικά σε ποινικές υποθέσεις στην περίπτωση
κατά την οποία, πριν ασκήσει την προσφυγή του, υποχρεώ­
θηκε να ακολουθήσει διοικητική διαδικασία πριν την κίνηση
ένδικης διαδικασίας. Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου αυτού να
εξετάσει την υπόθεση πρέπει να είναι πλήρης τόσο ως προς τη
νομική εκτίμηση όσο και ως προς την αξιολόγηση των πραγ­
ματικών περιστατικών.
(
1
) ΕΕ C 109 της 14.4.2012


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:009:0005:0006:EL:PDF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"