Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΝΑΚΡΙΤΕΣ (ΦΕΚ Γ 1635/2014 )

ΦΕΚ Γ 1635/2014 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(2)

Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Ορίζονται, τακτικοί δικαστές και αναπληρωτές δικα−
στές ανηλίκων για μία τριετία, στα Πρωτοδικεία ως
κατωτέρω:
1. Μυτιλήνης, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόε−
δρος Πρωτοδικών Αλεξάνδρα − Ελένη Σταυροπούλου
του Αγαθαγγέλου, σε αντικατάσταση της Πρόεδρου
Πρωτοδικών Στυλιανής Σπυριδωνίδου του Δημητρίου, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και
αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μα−
ρία Μπουτάκη του Δημητρίου, σε αντικατάσταση του
Πρωτοδίκη Απόστολου Ρίζου του Γεωργίου, ο οποίος
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
2. Κατερίνης, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρω−
τοδίκης Δέσποινα Σκαρλάτου του Πέτρου, σε αντικατά−
σταση της Πρωτοδίκη Ελένης Τσαγάνη του Αποστόλου,
η οποία απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
3. Πρέβεζας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου του Κωνστα−
ντίνου, σε αντικατάσταση της Πρόεδρου Πρωτοδικών
Ευμορφίλης Παπαδοπούλου του Ηλία, η οποία μετατέ−
θηκε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής
δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Παναγιώτης Τζοβάρας
του Αποστόλου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Ζωής
Γαλούνη του Νικολάου, η οποία απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά.
4. Άρτας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης
Κωνσταντίνος Μάντζιος του Βασιλείου, σε αντικατάστα−
ση του Πρωτοδίκη Λάμπρου Μανώλη του Γεωργίου, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Ορίζονται, τακτικοί δικαστές και αναπληρωτές
δικαστές ανηλίκων για μία τριετία, στα Εφετεία ως
κατωτέρω:
1. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, τακτικός δικαστής ανηλί−
κων ο Εφέτης Αλέξανδρος Παλούκης του Γεωργίου, σε
αντικατάσταση του Εφέτη Γεωργίου Αλεξόπουλου του
Επαμεινώνδα, ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκο−
ντα αυτά και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης
Πολυξένη Μάρκου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση
της Εφέτη Ιφιγένειας Ματσούκα του Κωνσταντίνου, η
οποία μετατέθηκε στο Εφετείο Θράκης.
2. Θράκης, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Ιφι−
γένεια Ματσούκα του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση
της Εφέτη Ωραίας Σταυρίδου του Αργυρίου, η οποία
μετατέθηκε στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και αναπλη−
ρωτής δικαστής ανηλίκων η Εφέτης Δήμητρα Σίσκου
του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ιφιγένειας
Ματσούκα του Κωνσταντίνου, η οποία ορίζεται τακτικός
δικαστής ανηλίκων.
Β. Ορίζονται, τακτικοί δικαστές και αναπληρωτές δι−
καστές ανηλίκων για μία τριετία, στα Πρωτοδικεία ως
κατωτέρω:
1. Κέρκυρας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρω−
τοδίκης Αλέξανδρος Γιαννόπουλος του Νικολάου, σε
αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Παντελή Μποροδήμου
του Βασιλείου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο
Αθηνών.
2. Βόλου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Ελένη Μούρτζη του Κωνσταντίνου, σε
αντικατάσταση του Πρόεδρου Πρωτοδικών Αριστοφά−
νη Τσιτσιούλα του Βασιλείου, ο οποίος μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Αθηνών και αναπληρωτής δικαστής ανη−
λίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πηνελόπη Λέτσιου του
Αγγέλου, σε αντικατάσταση της Πρόεδρου Πρωτοδικών
Ελευθερίας Σπανομήτρου του Παύλου, η οποία προήχθη
σε Εφέτη Ευβοίας.
3. Κω, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης
Αντώνιος Κουρτούγλου του Φωτίου σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Νάντιας Ρωμανίδου του Μιχαήλ, η οποία
απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
4. Ρόδου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών Αντώνιος Σβύνος του Χαρτοφίλη, σε αντι−
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ουρανίας Ευαγ−
γελίου του Χρήστου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτο−
δικείο Φλώρινας, και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων
η Πρωτοδίκης Αικατερίνης Καρτσιούνη του Μιλτιάδη.
5. Κορίνθου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Ελένη Οικονόμου του Αποστόλου, σε αντι−
κατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αικατερίνης
Παπαδημητροπούλου του Ανδρέα, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, και αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαρία Βάσσιου του Παναγιώτη,
σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρίας Λουτράρη του
Θεοδώρου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πειραιά.
6. Αμαλιάδας, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόε−
δρος Πρωτοδικών Δημήτριος Νέγκας του Γεωργίου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Βασιλικής
Τζούδα του Ασημάκη, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτο−
δικείο Αιγίου και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο
Πρωτοδίκης Κωνσταντίνος Μέτος του Ευαγγέλου, σε
αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Αθανασίου Πανταζό−
πουλου του Παναγιώτη, ο οποίος απαλλάσσεται από
τα καθήκοντα αυτά.
7. Λαμίας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης
Πολυξένη Παντοπούλου του Αλεξάνδρου, σε αντικατά−
σταση της Προέδρου Πρωτοδικών Πηνελόπης Λέτσιου
του Αγγέλου, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βό−
λου και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης
Ιωάννης Μπαντίδης του Σπυρίδωνα, σε αντικατάσταση
του Πρωτοδίκη Ελευθερίου Τοπαλνάκου του Γεωργίου,
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καστοριάς
8. Αγρινίου, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Θεοδώρα Θεοδοσιάδου του Σταύρου,
σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ελένης
Τσερούλη του Σωτηρίου, η οποία απαλλάσσεται από τα
καθήκοντα αυτά και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων
ο Πρωτοδίκης Χρήστος Μπούκας του Κωνσταντίνου, σε
αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Βασιλικής Παπαγιάννη του
Αχιλλέα, η οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
9. Καλαμάτας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόε−
δρος Πρωτοδικών Παρασκευή Καρκαρτζούνη του Πα−
ναγή, σε αντικατάσταση του Προέδρου Πρωτοδικών
Δημητρίου Νέγκα του Γεωργίου, ο οποίος μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδας και αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων η Πρόεδρος Πρωτοδικών Πολυξένη − Μαρία
Παπασαραντοπούλου του Αριστόδημου, σε αντικατά−
σταση του Πρωτοδίκη Ιωάννη Σιμιτσή του Αθανασίου,
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
10. Καβάλας, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόε−
δρος Πρωτοδικών Χριστίνα Ζαπάρτα του Αστερίου,
σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Αρετής
Παπαθανασίου του Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθη−
κε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής
δικαστής ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Νικόλαος Κασμερί−
δης του Γεωργίου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη
Βηθλεέμ Πίγκα του Δαμιανού, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Χαλκιδικής.
11. Αλεξανδρούπολης, τακτικός δικαστής ανηλίκων η
Πρόεδρος Πρωτοδικών Ευλαλία Λιούμπα του Ιωάννη,
σε αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Μαρίας
Παπαδοπούλου του Αντωνίου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων ο Πρωτοδίκης Αργύριος Γκόγκολας του Θωμά,
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Δημητρίου Θεοδωρα−
κόπουλου του Κωνσταντίνου, ο οποίος απαλλάσσεται
από τα καθήκοντα αυτά.
12. Σάμου, τακτικός δικαστής ανηλίκων ο Πρόεδρος
Πρωτοδικών Κωνσταντίνος Δεληκάρης του Ιωάννη, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Ευαγγελί−
ας Μπάλλα του Κωνσταντίνου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και αναπληρωτής δικαστής
ανηλίκων η Πρωτοδίκης Άννα Καλού του Ελευθερίου, σε
αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Κωνσταντίνου Πασιαλή του
Παναγιώτη, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Σύρου.
13. Ξάνθης, τακτικός δικαστής ανηλίκων η Πρόεδρος
Πρωτοδικών Μαρία Ζαχαριάδου του Αναστασίου, σε
αντικατάσταση της Προέδρου Πρωτοδικών Δομνίκης
Λασπά του Οδυσσέα, η οποία προήχθη σε Εφέτη Αθη−
νών και αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων η Πρωτοδίκης
Αδαμαντία Κρόκου του Χαραλάμπους, σε αντικατάστα−
ση του Πρωτοδίκη Βασιλείου Καραναστάση του Ιωάννη,
ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καβάλας.
14. Ροδόπης, αναπληρωτής δικαστής ανηλίκων ο Πρω−
τοδίκης Γεώργιος Σαφούρης του Ζήση, σε αντικατά−
σταση του Πρωτοδίκη Αργυρίου Γκόγκολα του Θωμά, ο
οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης.
Γ. Ανανεώνεται η θητεία, για μία ακόμη τριετία, στο
Πρωτοδικείο Λευκάδας, της τακτικής δικαστή ανηλίκων
Πρωτοδίκη Λαμπρινής Τάλαρου του Γεωργίου και της
αναπληρώτριας δικαστή ανηλίκων Πρωτοδίκη Ελένης
Μέγα του Νικολάου.
Με Προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(Κυρωτικός Νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύει σήμερα:
Α. Διορίζεται, για μία διετία, στο Εφετείο Δυτικής Στε−
ρεάς Ελλάδας τακτικός ανακριτής ανηλίκων ο Εφέτης
Αλέξανδρος Παλούκης του Γεωργίου, σε αντικατάσταση
του Εφέτη Γεωργίου Αλεξόπουλου του Επαμεινώνδα,
ο οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά και
αναπληρωτής ανακριτής ανηλίκων η Εφέτης Πολυξέ−
νη Μάρκου του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση της
Εφέτη Ιφιγένειας Ματσούκα του Κωνσταντίνου, η οποία
μετατέθηκε στο Εφετείο Θράκης.
Β. Διορίζονται, ανακριτές και ανακριτές ανηλίκων για μία
διετία, στα Δικαστήρια Πλημμελειοδικών ως κατωτέρω:
1. Ιωαννίνων, τακτικός ανακριτής η Πρωτοδίκης Αρε−
τή Κουκουτίμπα του Βασιλείου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Αναστασίας Μπούλδα του Παντελή, η οποία
μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Βόλου.
2. Αλεξανδρούπολης, τακτικός ανακριτής και ανακρι−
τής ανηλίκων η Πρωτοδίκης Μαγδαληνή Ηλιοπούλου
του Παναγιώτη, σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Γε−
ωργίου Σαφούρη του Ζήση, ο οποίος μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Ροδόπης.
3. Κέρκυρας, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδίκης Αλέ−
ξανδρος Γιαννόπουλος του Νικολάου, σε αντικατάστα−
ση του Πρωτοδίκη Φωτίου Σιβρίδη του Αλεξάνδρου, ο
οποίος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα αυτά.
4. Άρτας, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλίκων
η Πρωτοδίκης Μαρία Μαζιώτη του Γεωργίου, σε αντικα−
τάσταση του Πρωτοδίκη Λάμπρου Μανώλη του Γεωργί−
ου, ο οποίος μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας.
5. Κορίνθου, τακτικός ανακριτής του Β΄ τακτικού ανα−
κριτικού τμήματος ο Πρωτοδίκης Ιωάννης Γαλτσιώτης
του Χρήστου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Μαρί−
ας Λουτράρη του Θεοδώρου, η οποία μετατέθηκε στο
Πρωτοδικείο Πειραιά.
6. Λιβαδειάς, τακτικός ανακριτής και ανακριτής ανηλί−
κων η Πρωτοδίκης Αικατερίνη Μασσαλή του Σταματίου,
σε αντικατάσταση του Πρωτοδίκη Διονυσίου Ρεπούση
του Χαραλάμπους, ο οποίος απαλλάσσεται από τα κα−
θήκοντα αυτά.
7. Αγρινίου, τακτικός ανακριτής ο Πρωτοδίκης Χρή−
στος Μπούκας του Κωνσταντίνου, σε αντικατάσταση
της Πρωτοδίκη Βασιλικής Παπαγιάννη του Αχιλλέα, η
οποία μετατέθηκε στο Πρωτοδικείο Λαμίας.
Γ. Διορίζεται, για μία τριετία, στο Δικαστήριο Πλημμε−
λειοδικών Αθηνών τακτικός ανακριτής στο 16ο τακτικό
ανακριτικό τμήμα ο Πρωτοδίκης Θωμάς Μασιάλας του
Βασιλείου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Βασιλικής
Αργύρη του Σπυρίδωνα, η οποία μετατέθηκε στο Πρω−
τοδικείο Πειραιά, και ειδικός ανακριτής στο 2ο ειδικό
ανακριτικό τμήμα ο Πρωτοδίκης Αντώνιος Αραποστάθης
του Νικολάου, σε αντικατάσταση της Πρωτοδίκη Δήμη−
τρας Μόρφη του Νίκωνα−Γεωργίου, η οποία μετατέθηκε
στο Πρωτοδικείο Θηβών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"