Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΕΣΟΒΑΡΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΠΙΜΟΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


 


ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 30-12-2014
Αρ. Πρωτ.: 176

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΠΙΜΟΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ        
Ενημερώνουμε τους κ.κ. συνάδελφους ότι απεστάλη, σήμερα, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Αθανασίου, έγγραφο με θέμα «Εκκρεμότητες που παρέμειναν σε σοβαρά θεσμικά ζητήματα, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας».

Τα ζητήματα που θέσαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης έχουν κατά λέξη ως εξής:    
«Παρά τα αλλεπάλληλα και επίμονα αιτήματά μας, παρέμειναν σε εκκρεμότητα μέχρι σήμερα (ημέρα διάλυσης της Βουλής) σημαντικά θεσμικά ζητήματα, γεγονός για το  οποίο σας μεταφέρουμε τη βαθειά απογοήτευση και δυσφορία των Δικαστικών Λειτουργών – μελών της Ένωσής μας. Ειδικότερα:
 1. Παρότι, κατ’ επανάληψη ζητήσαμε τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, εν τούτοις, διαπιστώσαμε με έκπληξη, ότι με τον πρόσφατο νόμο 4312/2014, άρθρ. 12 § 4 (ΦΕΚ 260/12-12-2014, τ. Α) αυξάνονται (και ορθώς) κατά επτά (7) οι θέσεις των Εισαγγελικών Λειτουργών του α΄ βαθμού (τέσσερις (4) θέσεις Εισαγγελέων  &  τρεις (3) θέσεις Αντεισαγγελέων), περιέργως όμως, ουδεμία αύξηση γίνεται στις θέσεις των Δικαστών, γεγονός το οποίο, πέραν της δυσαρέσκειας, προκαλεί και μεγάλη απορία, με δεδομένο, μάλιστα, ότι λόγω της προηγούμενης ιδιότητας σας ως Δικαστού, γνωρίζετε καλά ότι η επιβάρυνση των Δικαστών είναι μεγαλύτερη, αφού, πέραν των ποινικών υποθέσεων, έχουν και τον φόρτο των αστικών υποθέσεων. Θεωρούμε ότι η δυσμενής αυτή διάκριση σε βάρος των Δικαστών είναι απολύτως αδικαιολόγητη &  απαράδεκτη.
 2. Ζητήσαμε, κατ’ επανάληψη, την τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων του Ν. 4055/2012 (Κεφάλαιο Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών) και συγκεκριμένα: α) του άρθρ. 86 § 2, που προβλέπει ότι οι Κανονισμοί Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την έγκρισή τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διάταξη η οποία αναμφίβολα περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί, στην πραγματικότητα, την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από τους υπηρετούντες στο κάθε Δικαστήριο Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου.    
 3. Τέλος, θα θέλαμε και πάλι να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των Δικαστικών Λειτουργών, για τους χειρισμούς & τις ρυθμίσεις, σχετικά με την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των ποσών, που είχαν παρακρατηθεί για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. Ως γνωστόν, η Εκτελεστική Εξουσία, αγνοώντας την υποχρέωσή της να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, προχώρησε,κατά τρόπο αυθαίρετο και προφανώς αντισυνταγματικό και παράνομο, σε περικοπή κατά το ήμισυ των ως άνω αναγνωρισθέντων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως οφειλομένων αναδρομικώς διαφορών των αποδοχών μας (όπως το ίδιο έπραξε και για τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά στους Στρατιωτικούς και στα Σώματα Ασφαλείας, των οποίων, επίσης, έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων), ενώ η καταβολή για το υπόλοιπο ήμισυ του ποσού, ρυθμίστηκε να γίνει σε τριάντα έξι  (36) δόσεις δηλαδή σε τρία χρόνια, παρότι η αξίωσή μας είχε αναγνωρισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και σε εφαρμογή της οποίας είχε ψηφισθεί, προ 5 μηνών διάταξη νόμου (άρθρ. 181 Ν. 4270/2014) και είχαν εγκριθεί από τη Βουλή και τα απαιτούμενα για το σύνολο της αξίωσής μας κονδύλια (Ν. 4263/2014 Μεσοπρόθεσμο των ετών 2015-2018). β) των άρθρ. 90 §§1 & 2, που προβλέπουν την περικοπή μισθού σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων με συνοπτική διαδικασία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας, ή την περικοπή των δικαστικών διακοπών του Δικαστικού Λειτουργού, διατάξεις οι οποίες είναι αντισυνταγματικές, διότι η μεν πρώτη επιβάλλει πειθαρχική ποινή, χωρίς την τήρηση και τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η δε δεύτερη περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα της χορήγησης αδείας, επί πλέον δε προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των Δικαστών.  Οι τελευταίοι έχουν πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας και της βαρύτητας του έργου τους και δεν έχουν ανάγκη από «φόβητρα» για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.
        Εν τούτοις, στη μεν διάταξη περί Κανονισμού Δικαστηρίων ουδεμία τροποποίηση έγινε. Ενώ εξάλλου, η πρόσφατη (με τον ίδιο ως άνω νόμο (4312/2014 άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7) τροποποίηση των δύο άλλων διατάξεων (περί περικοπής μισθού & δικαστικών διακοπών) είναι προσχηματική, αφού στην πραγματικότητα γίνεται αντιγραφή των αντίστοιχων διατάξεων του Ν. 4055/2012 και απλώς, στη μεν διάταξη του άρθρ. 43 § 3 (περικοπή μισθού) προστίθεται «μόνον» η λέξη «αδικαιολόγητα» (μη συμμετοχή σε συνεδριάσεις ή μη εκτέλεση υπηρεσίας), στη δε διάταξη του άρθρ. 44 (περικοπή δικαστικών διακοπών) προστίθεται μόνον η φράση «εκτός αν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι υγείας», προϋποθέσεις, οι οποίες, ασφαλώς, ως αυτονόητες, δεν αναφέρονταν στις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 4055/2012. Προφανώς, τα αιτήματα της Ενώσεώς μας αφορούσαν την ουσιαστική  &  όχι την προσχηματική τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων.
    Η δυσαρέσκειά μας  είναι ακόμη μεγαλύτερη, από το γεγονός ότι στην ίδια υπουργική απόφαση, με την οποία ρυθμίστηκε η καταβολή, για όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους Δικαστές, του ημίσεως των οφειλομένων, για την αναδρομική παρακράτηση των αποδοχών μας, σε τριάντα έξι (36) δόσεις, προβλέπεται κατ’  εξαίρεση ειδική ευνοϊκή μεταχείριση για ορισμένη μόνο κατηγορία, δηλαδή για εκείνους και μόνον τους Δικαστικούς Λειτουργούς, που συνταξιοδοτήθηκαν, από 1-8-2012 μέχρι 30-6-2014, και για τους οποίους η καταβολή θα γίνει για ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό σε μία δόση , τον Ιανουάριο του 2015.
   Αναμέναμε, να προβείτε σε άμεση αποκατάσταση της δυσμενούς αυτής μεταχείρισης όλων των εν ενεργεία Δικαστικών Λειτουργών, δια της επεκτάσεως της ρυθμίσεως αυτής και στους τελευταίους (εν ενεργεία), αφού, ως γνωστόν, οι συνταξιούχοι, μόνον συνεπαγωγικά σε σχέση με τους εν ενεργεία, λαμβάνουν οποιαδήποτε παροχή και κατά συνέπεια είναι προφανώς παράνομο και απαράδεκτο ορισμένη και μόνο κατηγορία συνταξιούχων, να λαμβάνει παροχή, η οποία δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί στους εν ενεργεία. Πλην όμως, με απογοήτευση και δυσφορία διαπιστώνουμε ότι ουδεμία παρόμοια αποκατάσταση έγινε μέχρι σήμερα (ημέρα διάλυσης της Βουλής)».
Ωστόσο, εκφράζουμε την ικανοποίηση μας, διότι, μετά τα επίμονα αιτήματα μας, αναρτήθηκε, σήμερα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Δικαιοσύνης η προκήρυξη για τη διενέργεια διαγωνισμούΕιρηνοδικών (54 θέσεις), ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19-3-2015. 
23234234324234

11 σχόλια:

 1. Εδώ καραβια χανονται και καποιοι κλαίγονται πρωτοχρονιατικα για τα αναδρομικούλια τους. Κατάπτωση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κατάπτωση ειναι η δική σου συμπεριφορα με όλα όσα γράφεις...

   Διαγραφή
 2. Στειλανε έγγραφο στον ΑΠΕΡΧΟMΕΝΟ υπουργό Δικαιοσυνης, ενω εχουν προκηρυχθει εκλογες. Δεν μπορω αυτη την δουλεια πια και αυτους που με εκπροσωπουν,θα κλειστω σε μοναστηρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδερφε φέτος είναι της μόδας τα ράσα με ολίγες πιέτες, εμπριμέ, με ένα γαρούφαλλο (αθάνατε Αυλωνίτη!).

   κουραμπιές.

   Διαγραφή
  2. την καλυτερη δουλειά θα κανεις με το να κλειστείς σε μοναστήρι,,, Αντε να ησυχάσουμε λίγο,,

   Διαγραφή
 3. Στου κουφού την πόρτα , όσο θέλεις βρόντα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έγγραφο προς τον απερχόμενο Υπουργό κατά την προεκλογική περίοδο.
  Τα σκέφτεστε που τα κάνετε ή σας ξεφεύγουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Από τη στιγμή που δεν γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις θα αύξανε η κυβέρνηση τον αριθμό των δικαστών και τα ποσά των αναδρομικών; Πραγματικά το πίστευε η κυρία Θάνου αυτό; Να δούμε τι θα κάνει η νέα κυβέρνηση πλέον-και οχι μόνο με τα δικά σας αιτήματα αλλά όλης της κοινωνίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επιτέλους, μετά από μία χαμένη περίοδο ανώφελων παζαριών, μία ανακοίνωση σοβαρή

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Στις 29-12 στείλατε το από 30-12 έγγραφό σας!!! ΚΑΛΟΟΟΟΟΟ
  Κάτι έπρεπε να γράψετε για να δικαιολογήσετε τη γκάφα σας, να στείλετε έγγραφο μετά τη διάλυση του Βουλής. Άντε να δούμε τι άλλο μας περιμένει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Απο που προκυπτει κ συναδελφε αυτο; Γκάφα εχεις εσυ στο μυαλό σου,,,, Α ρε ποιοι μας δικαζουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ