Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Ν. 4312/2014 Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.
Τροποποιούνται

1.       Ν 2523/1997: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ στη φορολογική νομοθεσία
2.       Ν. 2776/1999   Σωφρονιστικός Κώδικας 

3.       Ν. 1756/1988 Κώδικας οργανισμού   δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών    λειτουργών
4.       Ν. 2812/2000   Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων
5.       Ο Ποινικός Κώδικας
6.       Θέσεις Εισαγγελέων – Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών : Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4285/2014 (Α΄191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β) Από 1ης Ιουνίου 2016 των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά τέσσερις (4) και από 1ης Ιανουαρίου 2015 των αντεισαγγελέων πρωτοδικών − παρέδρων εισαγγελίας κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα (140) και διακοσίων σαράντα έξι (246), αντιστοίχως.»
7.       ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας− Αττικής και άλλες διατάξεις»’
8.       Άρθρο 17 Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19α του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Αναστέλλεται για τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής κάθε πράξη εκτελέσεως, που αφορά στην ατο− μική τους περιουσία κινητή και ακίνητη επισπευδομένη εναντίον τους και με την άνω ιδιότητά τους, σε όλα τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών κυρίας και επι− κουρικής Ασφάλισης, κατά το χρονικό διάστημα, που διαρκεί η εκκαθάριση ή η ειδική εκκαθάριση ή η πτώχευ− ση των νομικών αυτών προσώπων και μέχρι το πέρας αυτής, με εξαίρεση τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο.»  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"