Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ Γ 1647/2014 )

ΦΕΚ Γ 1647/2014 


YΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(5)
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−

των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
1−10−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της
Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης, Μαρίας Βίκου του Πέτρου, που
υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Αίγινας.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2074534739/1−12−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
29−9−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ει−
ρηνοδίκη Α΄ Τάξης, Αργυρής Μπάρτζη − Κασταμπολίδου
του Ευαγγέλου, που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 6051588911/1−12−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται
δεκτή η από 30−9−2014 αίτηση παραίτησης από την υπη−
ρεσία της Ειρηνοδίκη Α΄ Τάξης, Αργυρώς Ραχούτη του
Δημητρίου, που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 2766112258/1−12−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 90 του Συντάγματος και
τα άρθρα 49, 52,75 και 78 του Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυ−
ρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄ 35), όπως ισχύουν σήμερα,
και τη με αριθμό 128/30−10−2014 απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιο−
σύνης, μετατάσσεται, ύστερα από αίτηση του, ο πάρε−
δρος του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννης Τριανταφυλ−
λίδης του Αθανασίου σε θέση παρέδρου εισαγγελίας
και τοποθετείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.
Λαμβάνει δε σειρά αρχαιότητας, στον πίνακα αρχαιό−
τητας των παρέδρων εισαγγελίας, μετά την Ευαγγελία
Χατζηαγγελή του Αντωνίου−Αγαθονίκου και πριν από
την Ελένη Σαμουρκασίδου του Θεοφάνη.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.−Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 8936/1−12−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), γίνεται δεκτή η από
15−9−2014 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία της Ει−
ρηνοδίκη Α΄ Τάξης, Μαρίας Τσολάκη − Μαρκάκη του Εμ−
μανουήλ, που υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.
Η ανωτέρω διατηρεί, τιμητικά, τον τίτλο της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 9919757587/1−12−2014).
Με προεδρικό διάταγμα της 27ης Νοεμβρίου 2014, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος
και τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κυρωτικός νόμος 1756/1988, Α΄35), όπως ισχύουν, απο−
σπάται στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων ο Ειρηνοδίκης
Δ΄ Τάξης Καλαμάτας, Αθανάσιος Μουτζούρης του Ηλία,
έως 30−6−2015, λόγω υπηρεσιακών αναγκών και με δα−
πάνες του δημοσίου.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 56360/9−7−2014).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"