Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι (Πολ/Ποιν - Εισ - ΔΔ - Ειρην) ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1098/2021

 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1098/2021
 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 69275
Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύν-
σεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και
των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4871/ 2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-


οσύνης» (Α’ 7).
4. Το υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΝΟΜ/23892/2063/21.12.2021
έγγραφο του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, απoφασίζoυμε:
Συγκροτούμε το Συμβούλιο Σπουδών της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της Πο-
λιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, των Ειρηνοδικών καθώς
και των Εισαγγελέων, το οποίο αποτελείται από τους:
1) Δημήτριο Εμμανουηλίδη του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 507515), Σύμβουλο Επικρατείας, Γενικό Διευθυντή
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
2) Ιουλία Αργυροπούλου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 283736),
Πρόεδρο Εφετών Αθηνών, Διευθύντρια Κατάρτισης και Επι-
μόρφωσης της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών.
3) Σταμάτιο Δασκαλόπουλο του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
ΑΒ 421029), Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, Διευθυντή
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης των Ει-
σαγγελέων.
4) Στέφανο Παύλου του Κλεάνθη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 856073),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με αναπλη-
ρωτή του τον Γεώργιο Τριανταφυλλάκη του Δημητρίου
(Α.Δ.Τ. ΑΚ 234652), Καθηγητή της ιδίας Σχολής, για θητεία
δύο (2) ετών και
5) Κωνσταντίνο Πρατικάκη του Χαρίδημου (Α.Δ.Τ.
ΑΑ 375022), αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών των κατευ-
θύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των
Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων, με αναπληρώ-
τριά του την Βασιλική Κρομμύδα του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 174923).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 

 

 

Αριθμ. 67805
Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύ-
θυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4871/ 2021 «Μεταρ-
ρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Το από 15.12.2021 έγγραφο του Τμήματος Νομικής,
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, απoφασίζoυμε:
Συγκροτούμε το Συμβούλιο Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, το οποίο αποτελείται από τους:
1) Δημήτριο Εμμανουηλίδη του Αριστείδη (Α.Δ.Τ.
ΑΖ 507515), Σύμβουλο Επικρατείας, Γενικό Διευθυντή
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
2) Ειρήνη Τσαλατσάνη του Ηλία (Α.Δ.Τ. Χ 500013), Πρό-
εδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης,
Διευθύντρια Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύ-
θυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
3) Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 139220),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διευθύντρια Οικο-
νομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών
Υποθέσεων.

4) Κωνσταντίνο Γώγο του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΕ 163499),
Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αναπλη-
ρωτή του τον Κωνσταντίνο Χρυσόγονο του Χρυσόγονου
(Α.Δ.Τ. ΑΑ 252509), Καθηγητή της ιδίας Σχολής, για θητεία
δύο (2) ετών και
5) Μαρία - Ειρήνη Νίκολη του Σταμάτη (Α.Δ.Τ. ΑΒ 398636),
αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχο-
λή Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης της Διοικητι-
κής Δικαιοσύνης, με αναπληρώτριά της την Αθηνά Καφφέ
του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 220262).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως).
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ