Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Aντικατάσταση Προέδρου ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1100/2021

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1100/2021 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 58473
Aντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Κα-
λαμάτας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 του ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών - Επιτάχυνση διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης - Σχεδιασμός και εφαρμογή Σω-
φρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 62), όπως
το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 13 του ν. 2331/1995 «Πρόληψη και καταστολή της
voμιμoπoίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
τες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πά-
γου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 173) και αντικατα-


στάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3860/2010
«Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους
δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης
και της εγκληματικότητας των ανηλίκων» (Α’ 111), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου
11 και 8 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
(Α’ 16),
β) του άρθρου 41 του Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(ν. 1756/1988, Α’ 35),
γ) του άρθρου 13 του ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στο
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 6).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α’ 145),
στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
η) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Τα υπ’ αρ. 55468/2-11-2021 και 58815/5-11-2021
έγγραφα του Τμήματος Δικαστικών Λειτουργών του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Την υπ’ αρ. 6239/22-3-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 256) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6239/22-3-2021 απόφα-
σης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός Προέδρου και
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προ-
στασίας Ανηλίκων Καλαμάτας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 256), ως εξής:
Ορίζουμε τη Θωμαή Κιμισκίδου του Γεωργίου Εφέτη,
με Α.Δ.Τ. ****, ως Αναπληρώτρια του Προέδρου,
σε αντικατάσταση της Ευδοξίας Πιστιόλα του Λεωνίδα,
Εφέτη, με Α.Δ.Τ. ****, λόγω μετάθεσής της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 6239/22-3-2021 απόφα-
ση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Υ.Ο.Δ.Δ. 256).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 7 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ