Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (Ειρ) - ΦΕΚ Γ 3177/2021

 ΦΕΚ Γ 3177/2021
 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 29ης Νοεμβρίου 2021,
το οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα, μετά από πρόταση του

Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988, Α΄35), την υποπαρ. Δ9 της
παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), το π.δ. 83/
2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄
121, διορθ. σφαλμ. Α΄ 126) και την υπ’ αρ. 192/2021 από-
φαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής


και Ποινικής Δικαιοσύνης, αποσπώνται για ένα (1) έτος:
Α. στο Ειρηνοδικείο Πειραιά 1) η Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης
του Πταισματοδικείου Αθηνών, Ιωάννα Τουρή του Βασι-
λείου, 2) η Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης του Πταισματοδικείου
Αθηνών, Ελένη Δασκαλοπούλου του Γεωργίου, 3) η Ειρη-
νοδίκης Β΄ τάξης του Πταισματοδικείου Πειραιά, Ελένη
Κανούτα του Δήμου και 4) η Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης Καλα-
βρύτων, Ελένη Καραγιαννοπούλου του Βασιλείου (αρ.
απόφασης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομι-
κής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 61243/
17-12-2021, ΑΔΑ: 6ΣΦΓΩ- ΨΕΤ), Β. στο Ειρηνοδικείο
Κρωπίας 1) η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Θηβών, Μαρία Με-
λαδάκη του Ελευθερίου (αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης: 62376/17-12-2021, ΑΔΑ:
ΨΣΠΧΩ-Β3Η και 62376Α/17-12-2021, ΑΔΑ: 604ΤΩ-
2ΥΙ) και 2) η Ειρηνοδίκης Δ΄ τάξης Αμαλιάδας, Χα-
ρίκλεια Τερλιγκάκη του Σταμούλη (αρ. αποφάσεων
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Δι-
αχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 62369/17-
12-2021, ΑΔΑ: 67ΔΣΩ-4ΑΜ και 62369Α/17-12-2021,
ΑΔΑ: ΩΧ52Ω-Β59), Γ. στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών 1) η
Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Λαυρίου, Μαρία Στάμου του Ευ-
θυμίου, 2) η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Αθηνών, Μαριάννα
Κόλλια του Χρήστου και 3) ο Δόκιμος Ειρηνοδίκης Δ΄
τάξης Χίου, Γαβριήλ Μανώλης του Ευστρατίου (αρ.
αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικο-
νομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
63439/17-12-2021, ΑΔΑ: 96ΞΒΩ-ΛΦΚ και 63439Α/
17-12-2021, ΑΔΑ: 6ΟΥ0Ω-5ΩΑ), Δ. στο Ειρηνοδικείο
Καλλιθέας 1) η Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης του Πταισματοδικεί-
ου Πιερίας, Ευαγγελία Καραγιάννη του Αθανασίου (αρ.
αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονο-
μικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 65649/
17-12-2021, ΑΔΑ: 97ΡΝΩ-ΙΗΣ και υπό στοιχεία 65649Α/
17-12-2021, ΑΔΑ: ΨΡΚ4Ω-ΠΗΨ), Ε. στο Ειρηνοδικείο
Νίκαιας 1) η Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης του Πταισματοδι-
κείου Θηβών, Βασιλική Μιχάλη του Νικολάου (αρ. απο-
φάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομι-
κής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης: 61373/
17-12-2021, ΑΔΑ: ΨΔΕ3Ω- ΜΛΗ και 61373Α/17-12-2021,
ΑΔΑ: ΩΓΥΨΩ-65Χ), 2) η Ειρηνοδίκης Γ΄ τάξης Αθηνών,
Γεωργία Φλώρου του Κωνσταντίνου και 3) η Ειρηνοδίκης
Γ΄ τάξης Αθηνών, Μαρία Κωστούρου του Βασιλείου και
ΣΤ. στο Ειρηνοδικείο Χανίων 1) ο Ειρηνοδίκης Β΄ τάξης
του Πταισματοδικείου Ρόδου, Ιωάννης Διάκος του Γε-
ωργίου (αρ. αποφάσεων Διεύθυνσης Προϋπολογισμού
και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 66030/17-12-2021, ΑΔΑ: 6ΞΒ1Ω-ΤΡ0 και 66030Α/
17-12-2021, ΑΔΑ: Ω2ΞΥΩ-72Ψ), λόγω υπηρεσιακών
αναγκών και με δαπάνες του δημοσίου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ