Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης - δόκιμοι ειρηνοδίκες - ΦΕΚ B 5970/2021

ΦΕΚ B 5970/2021 

 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./272 /22837 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιο-
σύνης .
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018
«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσι-
ονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 10 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα


για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικήs κρίσης» (Α΄ 40)
και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α΄ 54).
2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους» - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119), το π.δ. 84/2019
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄123) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραι-
οτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
4. Την υπ’ αρ. 50/4-11-2021 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου.
5. Το υπ’ αρ. 61369/7-12-2021 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή oγδόντα πέντε (85) δοκίμων Ειρηνοδι-
κών Δ΄ τάξης, σε ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις, από
τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης
δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης που δημοσιεύθηκε στο
(Γ΄ 81/2016), του οποίου η ισχύς έχει παραταθεί μέχρι την
16-9-2022, βάσει του άρθρου 26 του ν. 4800/2021 (Α΄ 81).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ