Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

ΦΕΚ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕλΣυν) - ΦΕΚ ΠΡΟΣΓΩΓΩΝ (ΣτΕ) ΦΕΚ Γ 3175/2021

ΦΕΚ Γ 3175/2021 

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με το από 13.12.2021 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης
σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 5 του άρθρου 90
του Συντάγματος, 2) της παρ. 4 του άρθρου 59 του Κώ-
δικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 1756/1988 (Α’ 35), 3) της παρ. 3 του άρθρου 24
του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»
(Α’ 137), όπως ισχύουν και του π.δ. 83/2019 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-


ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), αποχωρεί
από την Υπηρεσία, από 15 Νοεμβρίου 2021, η Γενική
Επίτροπος της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
Χρυσούλα Καραμαδούκη του Γεωργίου, λόγω συμπλή-
ρωσης τεσσάρων ετών θητείας στη θέση αυτή.
Η ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που
κατείχε.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ελληνικού Δημοσίου: 6189284831/19.11.2021).


Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Δεκεμβρίου 2021,
που εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Συντάγματος, τα άρθρα 49 και 61 του Κώδικα Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-
γών (κ.ν. 1756/1988, Α’ 35) και την απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης,
με αριθμό 24/2021 προάγονται σε θέσεις Εισηγητριών
του Συμβουλίου της Επικρατείας οι Δόκιμες Εισηγήτριες
του Συμβουλίου της Επικρατείας: 1) Στυλιανή Φλώρου
του Κωνσταντίνου από 18-10-2021, 2) Μαγδαλινή Γόγο-
λα του Δημητρίου και 3) Αθανασία Κοντόγιωργα του Δη-
μητρίου, από 18-7-2021, επειδή συμπλήρωσαν την απαι-
τούμενη από το νόμο δοκιμαστική υπηρεσία και έχουν
τα νόμιμα προσόντα.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης 68424/
20-12-2021).
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ