Σάββατο 4 Μαρτίου 2023

Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 184/02.03.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 184/02.03.2023

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 8320οικ
Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις των περ. στ´, ζ´, θ´ της παρ. 1
του άρθρου 6 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/9.7.2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-


οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 559οικ./11.01.2022 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 13).
5. Το υπ’ αρ. 314/2022 πρακτικό συγκρότησης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.
6. Το υπ’ αρ. 224/2022 πρακτικό συγκρότησης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστικών Λει-
τουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
7. Το από 07.12.2021 πρακτικό ανακήρυξης Προέδρου
και Συμβούλων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, απο-
φασίζουμε:
Ορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με ενιαύσια θητεία:
α) τον Ευάγγελο Μπακέλα του Ηλία (Α.Δ.Τ. ****),
Εισαγγελέα Εφετών και Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέ-
ων Ελλάδος, σε αντικατάσταση της Μαργαρίτας Στενιώ-
τη του Ταξιάρχη (Α.Δ.Τ. ****), Εφέτη και Προέδρου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της οποίας η
θητεία έληξε.
β) τον Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου (Α.Δ.Τ. ***), 

Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Πρόε-
δρο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σε αντικατάσταση του Παναγιώτη Τσούκα
του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ****), Συμβούλου της
Επικρατείας και Προέδρου της Ένωσης Δικαστικών Λει-
τουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του οποίου
η θητεία έληξε.
γ) τον Ηλία Κλάππα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ***),
Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, σε αντι-
κατάσταση του Δημητρίου Βερβεσού του Κωνσταντίνου
(Α.Δ.Τ. ****), Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, του οποίου η θητεία έληξε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ