Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας. - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 225/13.03.2023

 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 225/13.03.2023

 

Αριθμ. 5964οίκ.
Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του Θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 81 και της παρ. 1 του
άρθρου 104 Α του ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού
Κώδικα» (Α’ 95), ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4637/2019
«Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποι-
νικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» (Α’ 180), και με
τον ν. 4855/2021 «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα,
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 215).
β) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999
(Α’ 45),


γ) του ν. 4620/2019 «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας» (Α’ 96),
δ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του Συντάγματος,
ε) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

στ) των π.δ. 81/2019 (Α’ 119), π.δ. 83/2019 (Α’ 121) και
π.δ. 84/2019 (Α’ 123),
ζ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7),
2. Την υπ’ αρ. 56169/17-11-2022 κοινή υπουργική από-
φαση «Παροχή Κοινωφελούς Εργασίας» (Β’ 6259).
3. Το υπ’ αρ. 150985/02-02-2023 έγγραφο της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
4. Το υπ’ αρ. 103/10-02-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών.
5. Το υπ’ αρ. 5577οικ./14-02-2023 (σε ορθή επανάλη-
ψη) έγγραφο της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Τη σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο-
λούθησης του Θεσμού της Κοινωφελούς Εργασίας, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 15 της υπ’ αρ. 56169/17-11-2022
(Β’ 6259) κοινής υπουργικής απόφασης, με αντικείμενο
όπως αυτό ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.
Β. Τον ορισμό των μελών της εν λόγω Επιτροπής, ως εξής:
1. Τον Αντώνιο Παπαματθαίο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.:
****, Εισαγγελέα Πρωτοδικών ως Πρόεδρο, με ανα-
πληρώτριά του την Αγγελική Κουρινιώτη του Νικόλαου
με Α.Δ.Τ.: ***, Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
2. Την Χρυσάνθη Ταταρίδου του Φιλίππου με Α.Δ.Τ.:
****, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, ως μέλος,
με αναπληρώτρια αυτής την Ιωάννα Μίχα του Παναγιώ-
τη με Α.Δ.Τ.: ****, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
του Τμήματος της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών.
3. Τον Αλέξανδρο Ιακωβίδη του Άγγελου με Α.Δ.Τ.:
****, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών
και Διοικητικής Μέριμνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως μέλος.
4. Τον Δημήτριο Ιατρού του Ανδρέα με Α.Δ.Τ.:
****, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστηρικτι-
κών Λειτουργιών της Δικαιοσύνης της Κεντρική Υπηρε-
σίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως μέλος.
5. Τον Γεώργιο Ζαρογιάννη του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.:
***, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
της Κεντρική Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
ως μέλος.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Αρχοντία Διακάκη του
Αθανασίου με Α.Δ.Τ.: ****, υπάλληλος του κλάδου
ΤΕ Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επι-
μελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών, με
αναπληρώτρια αυτής την Σπυριδούλα Μίχου του Νικό-
λαου με Α.Δ.Τ.: ***, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Επι-
μελητών Κοινωνικής Αρωγής της Υπηρεσίας Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Αθηνών.
Γ. Στα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζη-
μίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ