Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Συγκρότηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων. Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 203/06.03.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 203/06.03.2023

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 9522/φ.364
Συγκρότηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτρο-
πής Προσωπικών Δεδομένων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 46 του ν. 5002/2022 «Διαδικασία άρσης
του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και
προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών» (Α’ 228),
β) της παρ. 2 του άρθρου 89 του Συντάγματος,
γ) του άρθρου 48 του ν. 4938/2022 «Κώδικας Οργανι-
σμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουρ-


γών και λοιπές διατάξεις (Α’ 109),
δ) της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2408/1996
«Τροποποίηση Διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κα-
νόνων για τη Μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 62 του ν. 5016/2023 «Διεθνής Εμπορική
Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 21),
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 45),
στ) της περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006
«Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και
άλλες διατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),
ζ) της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
η) του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κρά-
τος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ι) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και του άρθρου 18 του ν. 4625/2019
(Α’ 139),
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιβ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και
ιγ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).
2. Τα υπό στοιχεία Γ 80/23.01.2023, 305α/20.02.2023,
335/08.02.2023 και 5593οικ./22.02.2023 έγγραφα του
Συμβουλίου της Επικρατείας, της Εισαγγελίας Εφετών
Πειραιώς, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα και της Υπηρεσίας Συντονισμού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αντίστοιχα, με τα οποία υπο-
δείχθηκαν ο Πρόεδρος, τα τακτικά και αναπληρωματι-
κά μέλη, καθώς και ο γραμματέας της υπό συγκρότηση
Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδο-
μένων.
3. Την ανάγκη συγκρότησης της Μόνιμης Επιστημονι-
κής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων.
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας,
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού. Μεταγενέστερες, ενδεχομένως, δαπάνες
μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευ-
σης θα καλυφθούν με την έκδοση σχετικής απόφασης
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ειδικός Φορέας 1017-
206-0000000 και, ειδικότερα από τους Αναλυτικούς
Λογαριασμούς Εξόδων 2420404001, 2420403001 και
2420405001), αποφασίζουμε:
Τη συγκρότηση της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής
Προσωπικών Δεδομένων (Μ.Ε.Ε.Π.Δ.), ως ακολούθως:
1. Ορίζουμε τον Νικόλαο Μαρκόπουλο του Κωνστα-
ντίνου (Α.Δ.Τ.: ****), Πάρεδρο Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ), ως Πρόεδρο της Μ.Ε.Ε.Π.Δ.
2. Ορίζουμε ως τακτικά μέλη της Μ.Ε.Ε.Π.Δ.:
α) τον Δημήτριο Πυργάκη του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.: ***), Πάρεδρο ΣτΕ, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόε-
δρο της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος,
β) τον Νικόλαο Φιστόπουλο του Σωτηρίου (Α.Δ.Τ.: ***), Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς,
γ) την Ευαγγελία (Λίλιαν) Μήτρου του Δημητρίου
(Α.Δ.Τ.: ***), Καθηγήτρια του Τμήματος Πληρο-

πιστημίου Αιγαίου και δικηγόρο Αθηνών,
δ) τον Γεώργιο Γιαννόπουλο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ****) Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
ε) τη Φερενίκη Παναγοπούλου του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.:
****), Επίκουρη Καθηγήτρια του Παντείου Πανε-
πιστημίου και
στ) τον Φίλιππο Μίτλεττον του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.:
****), Δικηγόρο Αθηνών.
3. Ορίζουμε τα αναπληρωματικά μέλη της Μ.Ε.Ε.Π.Δ.
και τη σειρά αναπλήρωσης απόντων ή κωλυομένων τα-
κτικών ή/και αναπληρωματικών μελών, ως εξής:
α) Χριστίνα Τζέμου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ****),
Εισηγήτρια ΣτΕ,
β) Στυλιανή Φλώρου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: **
****), Εισηγήτρια ΣτΕ,
γ) Ελένη Χατζοβούλου-Λεμπέση του Θεμιστοκλή
(Α.Δ.Τ.: Α****), Εισηγήτρια ΣτΕ,
δ) Σπυρίδωνα Τάσση του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Α****), Δικηγόρο Αθηνών,
ε) Βασίλειο-Μιχαήλ Καρκατζούνη του Στυλιανού
(Α.Δ.Τ.: ****), Δικηγόρο Αθηνών,
στ) Απόστολο Βόρρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ****), Δικηγόρο Αθηνών και
ζ) Κωνσταντίνα Κυριάκου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: ***), Δικηγόρο Αθηνών.
4. Χρέη γραμματέα της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. θα εκτελεί η Κων-
σταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους (Α.Δ.Τ.: ***),
Προϊσταμένη του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων
Πολιτικών της Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης.
5. Με απόφαση του Προέδρου της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. μπορεί
να ορίζονται ομάδες εργασίας με συμμετοχή τακτικών
και αναπληρωματικών μελών.
6. Στις εργασίες της Μ.Ε.Ε.Π.Δ. συμμετέχουν, κατόπιν
προσκλήσεως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 46 του
ν. 5002/2022, το μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) Γρηγόριος Τσόλιας
του Βασιλείου (ΑΒ 601242), Δικηγόρος Αθηνών, ο οποίος
αναπληρώνεται από την Κυριακή Καρακάση του Εμμανου-
ήλ (ΑΒ 860415), Ειδική Επιστήμονα-Νομικό της Α.Π.Δ.Π.Χ.
7. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και στον εκτελούντα χρέη
γραμματέα της ομάδας εργασίας ουδεμία αποζημίωση
καταβάλλεται πέραν τυχόν οδοιπορικών εξόδων, ημερή-
σιας αποζημίωσης και εξόδων διανυκτέρευσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ