Σάββατο 18 Μαρτίου 2023

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των ΔΔ Τεύχος A’ 62/15.03.2023

Τεύχος A’ 62/15.03.2023

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Επι-
τροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητι-
κών Δικαστηρίων.

 

 


 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 108 παρ. 2 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143) και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Την Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β´ 4805).
3. Τις 65995/27.12.2022 και 2282/24.01.2023 (σε ορθή
επανάληψη) εισηγήσεις της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα άρθρα 24
παρ. 5 περ. ε και 108 παρ. 2 του ν. 4270/2014 αντιστοί-
χως, όπως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προ-
καλείται δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί
επακριβώς κατά ποσό στο παρόν στάδιο της διαδικασί-
ας, ωστόσο είναι προϋπολογισμένη και εγγεγραμμένη
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’
έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης (Ε.Φ. 1017-101-0000000, Α.Λ.Ε. 2420906001
«Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων»).
5. Την 40/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συνιστάται στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων πάγια προκαταβολή
για την αντιμετώπιση των δαπανών δημοσίων σχέσεων.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Δικαιοσύνης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ