Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων στην ΕΣΔι - Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 257/22.03.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 257/22.03.2023

 

 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 13921
Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών
Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρου 55Δ του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246),


όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 5001/2022
«Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών
υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών -
Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 227) και τροποποιήθη-
κε με την παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 5016/2023 (Α´ 21).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Το υπ’ αρ. 2359/24.02.2023 έγγραφο του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Αθηνών.
5. Το υπ’ αρ. 1407/02.03.2023 έγγραφο του Προέδρου
του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών
Υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών,
το οποίο αποτελείται από τους:
1) Αναστασία Παπαδοπούλου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ******), Αρεοπαγίτη, Γενική Διευθύντρια στην Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
2) Ελένη Λυκεσά του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. *****),
Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διευθύντρια Οικο-
νομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών
Υποθέσεων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
3) Σοφία Μαντζακίδου του Ναπολέοντος (Α.Δ.Τ. ******), Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, Διευθύντρια
Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.
4) Ιωάννα Κορρέ του Ευαγγέλου (Α.Δ.Τ. *****),
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου
Αθηνών, με αναπληρώτριά της, την Σμαράγδα Σάρδη
του Στυλιανού (Α.Δ.Τ. ****), Προϊσταμένη Διοικη-
τικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, για θητεία ενός
(1) έτους και
5) Αγγελική Καπίρη του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ****),
Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδι-
κείου Αθηνών, με αναπληρώτριά της, την Δήμητρα Συμε-
ωνίδη του Θωμά (Α.Δ.Τ. ****), δικαστική υπάλληλο
του κλάδου Γραμματέων, για θητεία ενός (1) έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ