Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Αριθμός Δικαστικών Λειτουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια στην ημεδαπή, για το 2023-2024. Τεύχος B’ 1215/06.03.2023

Τεύχος B’ 1215/06.03.2023

 

 Αριθμ. 7166 οικ (2)
Καθορισμός του αριθμού των Δικαστικών Λει-
τουργών στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευ-
τική άδεια απουσίας στην ημεδαπή, για το εκπαι-
δευτικό έτος 2023-2024.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 55 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (κυρωτικός ν.
4938/2022, Α’ 109) και ιδίως την παρ. 10 αυτού.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).

 

απάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
Ορίζουμε τον αριθμό των δικαστικών λειτουργών
στους οποίους θα χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, προ-
κειμένου είτε να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών, ετήσιας διάρκειας, στις σχολές
νομικών, πολιτικών και οικονομικών επιστημών είτε να
εκπονήσουν διδακτορική διατριβή εφόσον, στην τελευ-
ταία περίπτωση, ο δικαστικός λειτουργός έχει ολοκλη-
ρώσει δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και έχει υποβάλει προς
τον/τους επιβλέποντα/ες ολοκληρωμένο και λεπτομερή
πίνακα περιεχομένων της διατριβής, σύμφωνα με βεβαί-
ωση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, όπου αναφέ-
ρεται και ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωσή της
για το εκπαιδευτικό έτος 2023-2024, ως εξής:
1. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε δύο (2).
2. Στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, σε δύο (2).
3. Στις Εισαγγελίες, σε δύο (2).
4. Στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, σε δυο (2).
5. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε δύο (2).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ