Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023

Αντικατάσταση μελών του Συμβουλίου Σπουδών ΕΣΔι Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 231/13.03.2023

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 231/13.03.2023

 

 

 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 11750
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών
για τις κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής
Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των
Εισαγγελέων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).


4. Την υπ’ αρ. 69275/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τις κατευθύνσεις της
Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών,
καθώς και των Εισαγγελέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1098).
5. Το υπ’ αρ. 528/22.02.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για τις
κατευθύνσεις της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων, την
Εριφύλη Τοπτσή του Ηλία (Α.Δ.Τ. ****), αιρετή εκ-
πρόσωπο των εκπαιδευομένων της 29ης εκπαιδευτικής
σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, με
αναπληρώτριά της, την Παναγιώτα Ιωαννίδου του Πα-
ντελή (Α.Δ.Τ. ****), σε αντικατάσταση της Δήμη-
τρας Παναγίδη του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ****) και του
Απόστολου Κλείτσα του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ****),
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 11023
Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουρ-
γών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαι-
οσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις
στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις»
(Α’ 246).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
4. Την υπ’ αρ. 67805/21.12.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων «Συγκρότηση Συμβουλίου Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της
Διοικητικής Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ 1098).
5. Το υπ’ αρ. 528/22.02.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχο-
λής Δικαστικών Λειτουργών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τακτικό μέλος του Συμβουλίου Σπουδών
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τoν Εμ-
μανουήλ Καλαϊντζή του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. ****),
αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευομένων της 29ης εκ-
παιδευτικής σειράς στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λει-
τουργών, με αναπληρώτριά του, την Κυριακή Σαλμάνη
του Αστερίου (Α.Δ.Τ. ***), σε αντικατάσταση
της Αθηνάς Σχινά του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ. ***)
και της Βικτωρίας Καλογεράτου του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.
****), αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ