Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΦΕΚ B 2420/2015 )

ΦΕΚ B 2420/2015 

Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντι−
κείμενο την εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Πολι−
τικής Δικονομίας και τη σύνταξη των προβλεπόμε−
νων στο άρθρο ένατο του Ν. 4335/2015 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80)» κανονι−
στικών πράξεων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
1. Γεώργιο Παπαγεωργίου του Γρηγορίου, Εφέτη
Αθηνών, αποσπασμένο στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,
2. Βασιλική Κόκοτα του Λουκά, Δικηγόρο Θεσσαλο−
νίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό
Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
3. Γεώργιο Καρανικόλα του Βύρωνα, Δικηγόρο Θεσσα−
λονίκης, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Πολιτικό
Γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
4. Δημήτριο Μελίδη του Θεοδώρου, Δικηγόρο Πειραιά,
ως μέλη.
Χρέη γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η
Αγγελική Ζηκογιάννη του Αθανασίου, υπάλληλος της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι−
αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να περατώσει το έργο της
έως 31 Ιανουαρίου 2016.
Β) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη
γραμματέα της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"