Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΫ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287, παράγραφοι 1 και 4 της ΣΛΕΕ και των άρθρων 148, παράγραφος 1, και 162, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, καθώς και των άρθρων 43, 48 και 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2008, για τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στο 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 567/2014
το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη συνεδρίασή του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, ενέκρινε τις
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
για το οικονομικό έτος 2014.
Οι εκθέσεις, συνοδευόμενες από τις απαντήσεις των οργάνων στις παρατηρήσεις του Συνεδρίου, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές και στα λοιπά θεσμικά όργανα.
Τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι:
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (Πρόεδρος), Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Karel PINXTEN, Henri GRETHEN, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYTĖ, Λάζαρος Σ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Hans Gustaf WESSBERG, Pietro RUSSO, Ville ITÄLÄ, Kevin CARDIFF, Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, George PUFAN, Neven MATES, Alex BRENNINKMEIJER, Danièle LAMARQUE, Νικόλαος ΜΗΛΙΩΝΗΣ, Phil WYNN OWEN, Klaus-Heiner LEHNE, Oskar HERICS, Bettina JAKOBSEN.
ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΫ
(2015/C 373/01)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γενική εισαγωγή7
Κεφάλαιο 1
— Δήλωση αξιοπιστίας και στοιχεία προς υποστήριξή της9
Κεφάλαιο 2
— Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση65
Κεφάλαιο 3
— Επίτευξη αποτελεσμάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ83
Κεφάλαιο 4
— Έσοδα127
Κεφάλαιο 5
— «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση»147
Κεφάλαιο 6
— «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»165
Κεφάλαιο 7
— «Φυσικοί πόροι»213
Κεφάλαιο 8
— «Η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας»261
Κεφάλαιο 9
— «Διοίκηση»275

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
0.1.
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη για τη διενέργεια του ελέγχου των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Με την ιδιότητα του εξωτερικού ελεγκτή της ΕΕ, ενεργούμε ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της και συμβάλλουμε στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μας παρέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων μας, η οποία, μαζί με τις ειδικές εκθέσεις σχετικά με τα προγράμματα δαπανών και τα έσοδα της ΕΕ, καθώς και με τις γνώμες που διατυπώνουμε επί νέας ή υπό τροποποίηση νομοθεσίας, διατίθεται στον ιστότοπό μας:
www.eca.europa.eu
0.2.
Η παρούσα αποτελεί την 38η ετήσια έκθεσή μας σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ και καλύπτει το οικονομικό έτος 2014. Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Ανάπτυξης αποτελούν αντικείμενο χωριστής ετήσιας έκθεσης.
0.3.
Ο γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ εγκρίνεται ετησίως από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ετήσια έκθεσή μας, μαζί με τις ειδικές εκθέσεις μας, αποτελεί τη βάση της διαδικασίας χορήγησης απαλλαγής, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, αποφασίζει κατά πόσον η Επιτροπή ανταποκρίθηκε επαρκώς στις υποχρεώσεις της όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Παράλληλα με τη διαβίβασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η ετήσια έκθεσή μας διαβιβάζεται και στα εθνικά κοινοβούλια.
0.4.
Κεντρική θέση στην ετήσια έκθεσή μας κατέχει η δήλωση σχετικά με την αξιοπιστία των ενοποιημένων λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πράξεων (αναφερόμενη στην έκθεση ως «κανονικότητα των πράξεων»). Η δήλωσή μας αυτή συμπληρώνεται με ειδικές εκτιμήσεις για κάθε μείζονα τομέα δραστηριότητας της ΕΕ.
0.5.
Προς ενίσχυση της χρησιμότητας της έκθεσής μας, η διάρθρωση των κεφαλαίων της αντιστοιχεί στους τομείς του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Το εν λόγω πλαίσιο τέθηκε σε ισχύ το 2014 και σκοπός του είναι ο καθορισμός του μεγέθους και της κατανομής των δαπανών της ΕΕ για το διάστημα έως το 2020. Κατ’ αυτό τον τρόπο αναμένεται να διευκολυνθεί ο αναγνώστης στη συσχέτιση των διαπιστώσεων που διατυπώνονται στην έκθεσή μας με τις συναφείς δημοσιονομικές και λογιστικές πληροφορίες.
0.6.
Δεν υπάρχουν χωριστές οικονομικές καταστάσεις για τους επιμέρους τομείς του ΠΔΠ και, ως εκ τούτου, τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στις ειδικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν ελεγκτικές γνώμες. Aντ’ αυτού, στα εν λόγω κεφάλαια παρουσιάζονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν ειδικά τον εκάστοτε τομέα του ΠΔΠ.
0.7.
Η φετινή έκθεσή μας διαρθρώνεται ως εξής:
Στο κεφάλαιο 1 παρατίθενται η δήλωση αξιοπιστίας και η σύνοψη των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών εργασιών μας επί της αξιοπιστίας των λογαριασμών και της κανονικότητας των πράξεων.
Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας όσον αφορά τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση.
Το κεφάλαιο 3 συμβάλλει στην προώθηση του στρατηγικού στόχου μας για βελτίωση της υποχρέωσης δημόσιας λογοδοσίας στο πλαίσιο της ΕΕ. Εστιάζει στο κατά πόσον το πλαίσιο επιδόσεων παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να κατευθύνει την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων της «Ευρώπης 2020».
Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι διαπιστώσεις μας όσον αφορά τα έσοδα.
Στα κεφάλαια 5 έως 9 (που αντιστοιχούν στους τομείς 1α, 1β, 2, 4 και 5 του ΠΔΠ) (1) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελεγκτικών δοκιμασιών που διενεργήσαμε όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων και της εξέτασης επιλεγμένων συστημάτων και ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων.
0.8.
Οι απαντήσεις της Επιτροπής (ή, κατά περίπτωση, οι απαντήσεις των άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων της ΕΕ) στις παρατηρήσεις μας παρατίθενται εντός της έκθεσης, ενώ για την περιγραφή των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων μας λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές απαντήσεις του ελεγχομένου. Ωστόσο, ως εξωτερικός ελεγκτής, φέρουμε την ευθύνη της αναφοράς των διαπιστώσεων ελέγχου, της συναγωγής συμπερασμάτων από αυτές και, επομένως, της ανεξάρτητης και αμερόληπτης αξιολόγησης της αξιοπιστίας των λογαριασμών και της κανονικότητας των πράξεων.

(1)  Δεν παρέχουμε ειδική εκτίμηση όσον αφορά τις δαπάνες στο πλαίσιο των τομέων 3 (Ασφάλεια και ιθαγένεια) και 6 (Αντισταθμίσεις) του ΠΔΠ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"