Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71

Αθήνα, 3-11-2015ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ   

Το Καταστατικό της Ένωσής μας συντάχθηκε το έτος 1958 και τροποποιήθηκε τα έτη 1982 και 1999. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διαπίστωσε την αναγκαιότητα τροποποίησης αυτού, ώστε να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα και αποφάσισε τη σύγκληση καταστατικής γενικής συνέλευσης την οποία όρισε για την 4η-7-2015 για το σκοπό αυτό, η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω της αιφνίδιαςδιενέργειας του Δημοψηφίσματος της 5ης- 7-2015. Σε δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου κατά την 6-3-2015 και 12-6-2015 και μετά από πρόσκληση των μελών της ΕΔΕ να μετάσχουν στη διαβούλευση επί της τροποποίησης του καταστατικού αποφάσισε την τροποποίηση των διατάξεων που παρατίθενται κατωτέρω.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δημοσιοποίηση των υπό τροποποίηση διατάξεων, προκειμένου τα ταμειακά εντάξει μέλη της Ένωσής μας, τα οποία και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην καταστατική γενική συνέλευση να λάβουν γνώση.

 Μετά απ’ αυτά, κατωτέρω παρατίθενται οι διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού των οποίων προτείνεται η τροποποίηση, τα προτείνοντα την τροποποίηση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το κείμενο κάθε διάταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται, σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης και το οποίο θα τεθεί προς ψηφοφορία στην καταστατική γενική συνέλευση.

Σημειώνεται, ότι λόγω ανασυγκρότησης του Προεδρείου της Ένωσής μας οι κατωτέρω αναφερόμενες τροποποιήσεις θα επικαιροποιηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 4
….2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 1.000 δρχ. και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ­βουλίου.
    3. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 500 δρχ. και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.
4. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται με διπλότυπα απο­δείξεων εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόε­δρο και τον Ταμία. Όπου η είσπραξη γίνεται από τον εκκαθαριστή, όπως κατωτέρω ορίζεται, αρκεί η σημείωση αυτού για την παρακράτηση της εισφοράς εις τα οικεία του βιβλία.
5. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται από τους εκκαθαριστές αποδοχών με τον αρμόδιο υπάλληλο και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών από το νεώτερο μέλος της Ενώσεως που υπη­ρετεί στο Πρωτοδικείο. Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται στα τοπικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και οποιοσδήπο­τε άλλης τράπεζας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., στο λογαρια­σμό της Ενώσεως. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, η είσπραξη καθυστερημένων εισφορών γίνεται και από τον Πρόεδρο της Εφο­ρευτικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το οφειλόμενο ποσό. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εί­ναι εφοδιασμένος με διπλότυπα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, από τον Ταμία της Ενώσεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρ­χουν διπλότυπα στην διάθεση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόγραφη απόδειξή του. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κάνει ειδική σημείωση στην κατάσταση ψηφισάντων ότι έγινε η πληρωμή την ημέρα της ψη­φοφορίας. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στα χέρια του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίνονται στον αρμόδιο για τις εισπράξεις της Ενώσεως.

Προτείνεται από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η τροποποίηση  του άρθρου αυτού ως ακολούθως:

Άρθρο 4

….2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 10 ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ­βουλίου.
    3. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 8,50 ευρώ και μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.
4. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται με διπλότυπα απο­δείξεων εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόε­δρο και τον Ταμία. Όπου η είσπραξη γίνεται από τον εκκαθαριστή, όπως κατωτέρω ορίζεται, αρκεί η σημείωση αυτού για την παρακράτηση της εισφοράς εις τα οικεία του βιβλία.
5. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται από τους εκκαθαριστές αποδοχών με τον αρμόδιο υπάλληλο και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών από το νεώτερο μέλος της Ενώσεως που υπη­ρετεί στο Πρωτοδικείο. Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται στα τοπικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και οποιασδήπο­τε άλλης τράπεζας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., στο λογαρια­σμό της Ενώσεως. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, η είσπραξη καθυστερημένων εισφορών γίνεται και από τον Πρόεδρο της Εφο­ρευτικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το οφειλόμενο ποσό. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εί­ναι εφοδιασμένος με διπλότυπα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, από τον Ταμία της Ενώσεως. Σε περίπτωση που δεν υπάρ­χουν διπλότυπα στην διάθεση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόγραφη απόδειξή του. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κάνει ειδική σημείωση στην κατάσταση ψηφισάντων ότι έγινε η πληρωμή την ημέρα της ψη­φοφορίας. Τα ποσά που καταβλήθηκαν στα χέρια του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίνονται στον αρμόδιο για τις εισπράξεις της Ενώσεως.
Επίσης, προτείνεται από την Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου και τους συμβούλους Μπάση Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, Μαυρίδη Χαράλαμπο, Παπαδήμα Χρήστο και Ευστρατιάδη Γεώργιο η αντικατάσταση του όρου Ταμίας με τον όρο Υπεύθυνος Διαχείρισης Οικονομικών και η πρόβλεψη αναπληρωτή αυτού. Προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων η ίδια πρόταση ισχύει για όλες τις διατάξεις του καταστατικού που απαντάται ο όρος «Ταμίας».  
Από τους συμβούλους Ευστρατιάδη Γεώργιο και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνεται στο άρθρο 4 παρ. 3 να προστεθεί δεύτερο εδάφιο ως εξής: Το ΔΣ μπορεί να αποφασίσει, με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον εννέα (9) μελών, την διάθεση μέρους του ποσού της συνδρομής υπέρ κοινωφελών σκοπών.

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ενώσεως και απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.
2. Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Έκτακτα δε συνέρχεται, όταν κρίνει σκόπιμο το Διοι­κητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Ενώσεως με έγγραφη αίτησή του, που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση του Διοικη­τικού Συμβουλίου η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα τρίτο (1/3) των μελών.
…………………………………
4. Την έναρξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύ­σεων κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει τους λόγους της σύγκλησης της Γενι­κής Συνέλευσης, καταθέτει ονομαστική κατάσταση των ταμειακά
εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την οποία έχει υπο­γράψει ο ταμίας. Διαβάζονται από τον Γενικό Γραμματέα τα πρα­κτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση.
5. Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος εκ των παρόντων με εξουσιοδότηση έγγραφη, θεωρημένη για την γνησιότητα της υπο­γραφής από δημόσια αρχή, και να κατατίθεται πριν από τη συνε­δρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα από τα απόντα μέλη.

            Από τους συμβούλους Χριστόφορο Σεβαστίδη, Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Νικόλαιο Σαλάτα και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνεται να προστεθούν εδάφια στην παράγραφο 2, μετά το πρώτο εδάφιο ως εξής: «Οι εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαρκούν επί διήμερο. Η δεύτερη ημέρα των εργασιών ξεκινάει με την τοποθέτηση του Προέδρου και των μελών του ΔΣ, στη συνέχεια δίνεται ο λόγος σε όσους το επιθυμούν και οι εργασίες κλείνουν με τη λήψη αποφάσεων με φανερή ψηφοφορία»
Επίσης, προτείνεται από την Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου και τους συμβούλους Μπάση Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, Μαυρίδη Χαράλαμπο, Χρήστο Παπαδήμα και Ευστρατιάδη Γεώργιο η τροποποίηση της παραγράφου 5 ως ακολούθως: «Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο μέλος εκ των παρόντων με εξουσιοδότηση έγγραφη, θεωρημένη για την γνησιότητα της υπο­γραφής από δημόσια αρχή, η οποία κατατίθεται πριν από τη συνε­δρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως δύο απόντα μέλη.

Άρθρο 7

…………Β) Ο Ταμίας διαβάζει τον οικονομικό απολογισμό του περα­σμένου έτους και τον προϋπολογισμό για το νέο έτος. Το οικο­νομικό έτος αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και λήγει την 31ην Οκτω­βρίου του επόμενου έτους.
Απαντάται ο όρος Ταμίας βλ. ανωτέρω

Άρθρο 8

Η Διοίκηση της Ενώσεως ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη και εκλέγεται για μία διετία. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοι­κητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από τη διετία που διήνυσε το συμβούλιο που διεδέχθη. Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλο­γή σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση προς το Δ.Σ. υπογεγραμμένες από τους υποψήφιους ή από τους αντιπροσώπους τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις τους θεωρημένες για τη γνησιότητά τους από Δημόσια Αρχή. Οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται με παράβολο πεντακοσίων (500) δρχ. για κάθε υποψήφιο και θα κατατίθενται τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών.
Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς υποβολή των υποψηφιοτήτων προβαίνει σε ανακήρυξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια εκτυπώνει ψηφοδέλτια σε λευκό χαρτί. Τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους κατά αλφαβητική σειρά. Ψηφοδέλτια με ομοιόμορφα φάκελλα σφραγισμένα με τη σφραγίδα της Ενώσεως αποστέλλονται «επί αποδείξει» είκοσι (20) ημέρες πριν από τις εκλογές στις κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές από το Δ.Σ.
Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλλων η εφορευ­τική επιτροπή βεβαιώνει τούτο με πρακτικό κι έπειτα επιτρέπε­ται η ψηφοφορία σε λευκό χαρτί και κοινούς φακέλλους.
                Προτείνεται από την Προεδρο του Δ.Σ. και τους συμβούλους  Μπάση Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, Παπαδήμα Χρήστο, Μαυρίδη Χαράλαμπο, Ευστρατιάδη Γεώργιο, Μανωλίδη Γεώργιο, Σαλάτα Νικόλαο και Λυμπερόπουλο   Παναγιώτη η τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως: «Η Διοίκηση της Ενώσεως ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη και εκλέγεται για μία τριετία». Η ισχύς της ως άνω διάταξης άρχεται από τη διεξαγωγή των επόμενων αρχαιρεσιών προς ανάδειξη δ.σ. 
Από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. προτείνεται η αντικατάσταση του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 ως ακολούθως: «Οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε υποψήφιο και θα κατατίθενται τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών».
            Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν να αντικατασταθεί το εδάφιο γ της παρ. 1 ως εξής:  «Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εκτίθενται στην εκλογή σε χωριστά ψηφοδέλτια, εφόσον το επιθυμούν».
Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης Γεώργιος Ευστρατιάδης, Νικόλαος Σαλάτας και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν μετά το εδάφιο ε’ να προστεθούν τρία εδάφια ως εξής: «Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όποιος έχει εκλεγεί σε αιρετό όργανο της Ε.Δ.Ε. για περισσότερες από 3 συνεχόμενες θητείες. Μπορεί όμως να θέσει υποψηφιότητα στις αμέσως επόμενες αρχαιρεσίες. Οι μέχρι τώρα διανυθείσες θητείες δεν προσμετρώνται».
Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  προτείνει να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως εξής:
«Η Διοίκηση της Ενώσεως ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και εκλέγεται για μία τριετία. Ως Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οι δε λοιποί υποψήφιοι πρόεδροι εκλέγονται μέλη του ΔΣ, εφόσον είναι μεταξύ των δεκατεσσάρων (14) πρώτων σε σταυρούς προτίμησης κατά σειρά επιτυχίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που διήνυσε το Συμβούλιο που διεδέχθη. Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, οι δε υποψήφιοι πρόεδροι φέρουν δίπλα στο όνομά τους την ένδειξη «υποψήφιος για Πρόεδρος». Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση προς το ΔΣ υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους ή από αντιπροσώπους τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις τους θεωρημένες για τη γνησιότητά τους από Δημόσια Αρχή. Οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε υποψήφιο και θα κατατίθενται τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών.

Άρθρο 9

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία κάθε διετία το μήνα Μάιο, και σε δύο συνεχόμενες Κυριακές, την πρώ­τη για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός από την Αθήνα και τον Πειραιά και την επόμενη για τις τελευταίες. Σε εξαιρετι­κές περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες για τις δύο πρώτες Κυριακές του Ιουνίου.
Τόπος ψηφοφορίας είναι το κατάστημα του Πρωτοδικείου σε αίθουσα που ορίζεται από την εφορευτική επιτροπή. Σε κάθε Πρωτοδικείο ψηφίζουν αυτοί που υπηρετούν στην περιφέρεια του Δικαστικοί Λειτουργοί, αλλά και όσοι τυχόν ευρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας από άλλο Δικαστήριο, αφού καταθέσουν στην εφορευτική επιτροπή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ταμειακώς εντάξει και δεν ψήφισαν αλλού. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που έχουν 6αθμό Εφέτου ή Αντιεισαγγελέως Εφετών και άνω ψηφίζουν στο Πρωτοδικείο της Έδρας του Δικαστηρίου τους, ή και σε άλλο Πρωτοδικείο όπως ανωτέρω.
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στο Εφετείο και στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου του Πειραιά, ψηφίζουν στο κατά­στημα του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 η ώρα το πρωί και λήγει στις 3 το απόγευμα, εκτός από το Πρωτοδικείο Αθηνών που λήγε στις 7 το απόγευμα. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί για δυο ώρες εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σημειώ­νοντας σταυρό προτιμήσεως δίπλα από το όνομα του προτιμώμενου και με ανώτατο όριο υπέρ οκτώ (8) υποψηφίων. Εάν υπάρ­χουν περισσότεροι από οκτώ (8) σταυροί προτιμήσεως το ψηφο­δέλτιο είναι άκυρο.

Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  προτείνουν να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως εξής:
Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία κάθε τριετία το μήνα Μάιο ή Ιούνιο και σε δύο συνεχόμενες Κυριακές‚ την πρώτη για τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός από την Αθήνα και τον Πειραιά και την επόμενη για τις τελευταίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΔΣ μπορεί να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες για τις δύο τελευταίες Κυριακές του Απριλίου.
Επίσης, προτείνουν η παρ. 5 του άρθρου 9 να αντικατασταθεί ως εξής:
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σημειώνοντας σταυρό προτίμησης δίπλα από το όνομα του προτιμώμενου και με ανώτατο όριο υπέρ πέντε (5) υποψηφίων. Αν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε (5) σταυροί προτίμησης το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Δεν είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο.
            Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν να καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9.
Άρθρο 11

Η εφορευτική επιτροπή του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά το τέλος της ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους μεγάλους φακέλλους των επαρχιών και ρίχνει τους φακέλλους των ψηφισάντων στην κάλ­πη ψηφοφορίας. Στη συνέχεια αναμιγνύει αυτούς και προβαίνει στην διαλογή των ψήφων. Εάν οι φάκελλοι των επαρχιών δεν παρελήφθησαν όλοι, η εφορευτική επιτροπή μπορεί να αναβάλλει την διαλογή μέχρι πέντε (5) ημέρες. Εάν βρεθούν φάκελλοι πα­ραπάνω από αυτούς που ψήφισαν αφαιρούνται στην τύχη και ρί­χνονται έξω τόσοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Επίσης απορρίπτο­νται και δεν υπολογίζονται και οι μεγάλοι φάκελλοι των επαρχιών εάν παραληφθούν μετά το άνοιγμα της κάλπης και τη διαλογή.
Για τους σταυρούς προτιμήσεως που πήρε κάθε υποψήφιος συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραμμένο από τα μέλη της.
            Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης και Χαράλαμπος Σεβαστίδης  προτείνουν το τελευταίο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής: «Για τους σταυρούς προτίμησης που πήρε κάθε ομάδα και κάθε υποψήφιος συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραμμένο από τα μέλη της, με το οποίο ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες σύμβουλοι και οι αναπληρωματικοί τους».
Άρθρο 12


Από τους υποψηφίους εκλέγονται οι δέκα πέντε (15) πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως κατά σειρά επιτυχίας. Οι επιλαχόντες είναι οι αναπληρωματικοί των συμβούλων που εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για τη σειρά των επιτυχόντων και των αναπληρωματικών.
Εάν μεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι τουλάχιστον από ένας Ειρηνοδίκης, Πρωτόδικης, Εισαγγελικός λειτουργός και τακτικός Δικαστής από το βαθμό του Εφέτη και άνω, εκλέγεται από την κατηγορία που λείπει, εκείνος που συγκέντρωσε σε αριθμό τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση καταργήσεως του βαθμού του Ειρηνοδίκη, οι εκλεγόμενοι Πρωτόδικες θα είναι τουλάχιστον δύο (2). Οι αποκλειόμενοι, συνεπεία αυτής της εκλογής σύμβουλοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά σει­ρά επιτυχίας.
Η εφορευτική επιτροπή αφού τηρήσει τα πιο πάνω ανακηρύσσει τους επιτυχόντες συμβούλους και τους αναπληρωματι­κούς τους και συντάσσει γι’ αυτό Πρακτικό.
                                                                                                                                        Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν να αντικατασταθεί το άρθρο 12 ως εξής: «1. Η εκλογή των οργάνων της Ένωσης γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 
         2. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής 
κατανέμονται μεταξύ των ομάδων και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την
 εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον 
αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής. 
         Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί
 το εκλογικό μέτρο. Κάθε ομάδα καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο 
ή την εξελεγκτική επιτροπή όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των 
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 
         3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από 
το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο  είχε θέσει
 υποψηφιότητα.
 
         4. Ομάδα που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που της
 ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες, όσοι είναι και οι υποψήφιοί της.
 
         5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων κατανέμονται από μία στις ομάδες εκείνες που έχουν καταλάβει
 τουλάχιστο μια έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο
 από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
 
         6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της 
προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των ομάδων που έχουν το 
μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα.  Σε περίπτωση ισοδυναμίας 
γίνεται κλήρωση.
 
         7. Αν μεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι τουλάχιστον από ένας Ειρηνοδίκης, 
Πρωτόδικης, Εισαγγελικός Λειτουργός και τακτικός Δικαστής από το βαθμό του Εφέτη
 και άνω, εκλέγεται από την κατηγορία που λείπει, εκείνος που συγκέντρωσε σε αριθμό
 τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, εφόσον η ομάδα του έχει εκλέξει 
τουλάχιστον ένα σύμβουλο, καταλαμβάνοντας τη θέση του τελευταίου εκλεγέντος 
συμβούλου της ομάδας του, ο οποίος ανακηρύσσεται ως πρώτος αναπληρωματικός 
σύμβουλος της ομάδας του. Μεταξύ περισσότερων Δικαστικών ή Εισαγγελικών 
Λειτουργών των παραπάνω κατηγοριών, που ανήκουν στην ίδια ομάδα, προηγείται 
αυτός που συγκέντρωσε περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 
 
 
Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  προτείνουν να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως εξής: Από τους υποψηφίους ως Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται. Από τους υποψηφίους εκλέγονται ως μέλη του ΔΣ οι δεκατέσσερεις πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως κατά σειρά επιτυχίας. Οι λοιποί υποψήφιοι ως Πρόεδροι εκλέγονται μέλη του ΔΣ εφόσον είναι μεταξύ των δεκατεσσάρων (14) πρώτων σε σταυρούς προτίμησης κατά σειρά επιτυχίας κατά τα ακολούθως προβλεπόμενα.
Άρθρο 13

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η ψηφο­φορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε την σχετι­κή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται Πρόε­δρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσοτέρων των δύο επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια ακολουθείται εάν χρειασθεί το στάδιο της κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία, χωριστά, ακο­λουθείται και για την εκλογή των αντιπροέδρων, γενικού γραμ­ματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία. Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα, αναπλη­ρωτή γενικού γραμματέα και ταμία. Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, αναπλη­ρωτή γενικού γραμματέα ή του ταμία για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωμα­τικό μέλος. Το παλιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.
          
           Απαντάται ο όρος Ταμίας βλ. ανωτέρω

Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος προτείνουν να αντικατασταθεί το άρθρο 13 ως εξής:
Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του εκλεγέντος ως Προέδρου το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. Για την εκλογή των αντιπροέδρων, γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία διεξάγονται χωριστές μυστικές ψηφοφορίες. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του ΔΣ η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους και εκλέγεται αυτός που έλαβε την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται στην θέση για την οποία έχει διεξαχθεί η ψηφοφορία. Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι, πλην του Προέδρου, υποχρεωτικά μετέχουν ως υποψήφιοι για την εκλογή αντιπροέδρων, γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία. Αν μείνει κενή η θέση του Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού γραμματέα, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα ή του ταμία για οποιαδήποτε αιτία, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος. Το παλιό ΔΣ ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο ΔΣ να συγκροτηθεί σε σώμα.»

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε σαρά­ντα πέντε (45) ημέρες και έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρόε­δρος του Δ.Σ. ή το ζητήσουν έγγραφα το λιγότερο πέντε (5) μέλη αυτού. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υπο­χρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε τούτο συνέρχεται αυτοδικαίως την 15ην ημέρα από την υποβολή της αίτησης με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν την συνεδρίαση.
2. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητη­θούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. επτά (7) ημέρες νωρίτε­ρα. Ο χρόνος αυτός μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ενώσεως ή άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση.
3. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο εννέα (9) από τα μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανε­ρή. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, η συνεδρίαση επαναλαμβά­νεται με την ίδια απαρτία εντός πέντε (5) ημερών και αν ούτε τότε υπάρξει απαρτία συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός (5) ημερών ότε αρκεί να παρευρίσκονται οκτώ (8) από τα μέλη του.
Τα ίδια ισχύουν και όταν το Δ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου.
4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, όπως ορί­ζεται στον Κανονισμό, από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το χρόνο, θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος
κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού.
5. Μέλη του Προεδρείου, μπορούν να παυθούν από τη θέση που κατέχουν στο Δ.Σ., αν το ζητήσουν εγγράφως τα δύο τρίτα (2/3) του Δ.Σ. (10 μέλη) και αποφασίσουν γι’ αυτό επίσης τα δύο τρίτα (2/3) του Δ.Σ. Η παύση γίνεται για λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό.
6. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάσει στο εξωτερικό μέχρι τρεις (3) μήνες το ανώτερο χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απου­σία μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. δεν μπορεί να δώσει άδεια και το μέλος είναι υποχρεωμένο να παραιτηθεί. Σε περίπτωση παράλειψης για την υποβολή της παραίτησης το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την αναχώρη­σή του μέλους για το εξωτερικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

Η Πρόεδρος του δ.σ. και οι σύμβουλοι Μπάσης Βασίλειος, Ευάγγελος Κασαλιάς, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Γκαρά Σταματία, Παπαδήμας Χρήστος, Μαυρίδης Χαράλαμπος Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Νικόλαος Σαλάτας, Βαρβάρα Πάπαρη και Ευστρατιάδης Γεώργιος προτείνουν να προστεθεί παράγραφος στο άρθρο 15 του Καταστατικού στην οποία να προβλέπεται ότι: «η ιδιότητα  του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη: α) με την άσκηση καθηκόντων, κατόπιν αποσπάσεως, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τις προβλέψεις του ΚΟΔΚΔΛ ή άλλων γενικών ή ειδικών σχετικών διατάξεων ή σε άλλη Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία, β) με την άσκηση κάθε φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, γ)  με την αποχή από την ενεργό Υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή σε άλλη Υπηρεσία δ)  με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις και ότι σε περίπτωση απόκτησης των εν λόγω ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους του Δ.Σ., τούτο θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη αντικατάσταση υπηρετούντος σε θέση που επιφέρει ασυμβίβαστο από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο υπόχρεος στη σχετική δήλωση την παραλείψει το Δ.Σ. αμέσως μόλις πληροφορηθεί τη συνδρομή περίπτωσης ασυμβίβαστου τον αντικαθιστά αυτοδικαίως με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος, συντασσομένου επ’ αυτού σχετικού πρακτικού. Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από την τροποποίηση αυτής».
Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης προτείνουν να αντικατασταθεί η παρ. 2α ως εξής: «Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. και στους Προέδρους των Εφετειακών Επιτροπών 10 ημέρες νωρίτερα».
Οι σύμβουλοι Βαρβάρα Πάπαρη  και Ευστρατιάδης Γεώργιος προτείνουν:
 στην παρ. 3  να προστεθεί τρίτο εδάφιο ως εξής: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολής, το μέλος που απουσιάζει μπορεί να ψηφίσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά» και
 να προστεθεί τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Για να αποφασισθεί η σύναψη συμβάσεων, που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον εννέα (9) μελών
Οι σύμβουλοι Βαρβάρα Πάπαρη και Νικόλαος Σαλάτας προτείνουν στην παράγραφο 4 να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Το μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να συμμετέχει παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή στα πειθαρχικά συμβούλια ή στο Τριμελές Συμβούλιο Επιθεώρησης ή να ασκεί καθήκοντα επιθεωρητή».
Άρθρο 16

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση.
2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των Δικαστηρίων της χώρας.
Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενι­κής Συνέλευσης εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τις δια­δικασίες του άρθρου αυτού του Καταστατικού. Ο Πρόεδρος υπο­γράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε έγγραφο, πιστοποιη­τικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ.
3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από τον πρώτο αντιπρόεδρο. Τον πρώτο αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος αντιπρόεδρος και τον δεύτερο αντι­πρόεδρο ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψή­φους από τα λοιπά μέλη πλην του Γραμματέα και του Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους αντιπροέ­δρους μέρος από τις αρμοδιότητές του.

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρί­βεια της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων εισηγείται τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία εκτός εκείνα που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, και το αρχείο της Ενώσεως. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τους ιδιώτες. Τον γενικό γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας και τον τε­λευταίο ο σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψή­φους και δεν συμμετέχει στο Προεδρείο.
2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την «έκ­θεση πεπραγμένων» του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενι­κή Συνέλευση.

Γ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της Ενώσεως και τηρεί τα απαιτούμενα γι’ αυτό βιβλία.
Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 20.000 δραχμών ποσό στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Από την Τράπεζα ανα­λαμβάνει τα χρηματικά ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του Προέδρου του Δ.Σ. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο, προσυπο­γράφεται δε από τον Γενικό Γραμματέα και παρουσιάζει την αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου.
Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον ίδιο.

Απαντάται ο όρος Ταμίας βλ. ανωτέρω

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και όλοι οι σύμβουλοι προτείνουν την τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου Γ ως εξής: «Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 1.000 ευρώ ποσό στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας».
Προτείνεται από την Προεδρο του Δ.Σ. και τους συμβούλους  Μπάση Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, Παπαδήμα Χρήστο, Μαυρίδη Χαράλαμπο και Ευστρατιάδη Γεώργιο η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου Γ ως ακολούθως: «Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Οικονομικών αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αναπληρωτής αυτού και εάν κωλύεται και αυτός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον πρώτο».
Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης και Χαράλαμπος Σεβαστίδης προτείνουν να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2: «Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να δημοσιεύει τα πρακτικά του ΔΣ εντός 7 ημερών από τη συνεδρίαση του ΔΣ στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Δ.Ε.»
        Οι σύμβουλοι Βαρβάρα Πάπαρη και Ευστρατιάδης Γεώργιος προτείνουν να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2: «Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να δημοσιεύει τα πρακτικά του Δ.Σ. εντός 7 ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Δ.Ε., η είσοδος στην οποία θα γίνεται με ειδικό κωδικό».

                                              Άρθρο 18β

Η τριμελής Εφετειακή Επιτροπή:
α. Κάνει τις αναγκαίες εξώδικες παραστάσεις τόσο στις δικα­στικές, όσο και στις άλλες δημόσιες Αρχές, για ειδικά προβλήμα­τα που απασχολούν την Δικαιοσύνη και τους Δικαστικούς Λει­τουργούς της περιφέρειάς της, ενημερώνει δε πριν από κάθε ενέργεια της, αν είναι δυνατόν, ως και περί των αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο.
β. Ενημερώνει τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας που ανήκει με κάθε πρόσφορο τρόπο για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως που στέλνονται υποχρεωτικά σε αυτήν και φροντίζει για την υλοποίησή τους.
γ. Δέχεται τις αναφορές των μελών της Εφετειακής Περιφέ­ρειας για τοπικού ή προσωπικού ενδιαφέροντος ζητήματα και εφ' όσον ζητείται, τις διαβιβάζει υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβού­λιο, συντονίζει δε τις ενέργειές της για την επίλυση αυτών των ζητημάτων ενημερώνοντας με έγγραφο και τον ενδιαφερόμενο.
δ. Θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται σε αυτό τις λύσεις επί προβλημάτων που απασχολούν την Εφετειακή Περιφέρειά της, με πλήρη ενημερωτική έκθεσή της.
ε. Τηρεί ειδικό μητρώο των μελών της Εφετειακής Περιφέρειάς της
στ. Παρίσταται υποχρεωτικά στις Τακτικές και Έκτακτες Γενι­κές Συνελεύσεις της Ενώσεως και ενημερώνει τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας στέλνοντας στις Εφορευτικές Επιτροπές των Πρωτοδικείων έγγραφη έκθεση των εκτιμήσεών της, που προέκυψαν από την παραπάνω συμμετοχή της.
ζ. Για ζητήματα εξαιρετικού τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να συγκαλεί τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας στην έδρα της, συγκαλούμενα υποχρεωτικά και όταν υπάρχει προς τούτο έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών που υπη­ρετούν στην Εφετειακή Περιφέρεια. Η αίτηση υποβάλλεται στην Τριμελή Επιτροπή.
η. Η Συνέλευση των μελών της Εφετειακής Περιφέρειας βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και εάν παραστούν και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία.
θ. Οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών καλούνται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συμμετέχουν σ’ αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν την περιοχή τους.

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης και Βαρβάρα Παπαρη προτείνουν να αντικατασταθεί η περ. θ: ως εξής: «Οι Πρόεδροι ή σε περίπτωση κωλύματός τους κάποιο από τα μέλη των Εφετειακών Επιτροπών καλούνται υποχρεωτικά και παρίστανται στις συνεδριάσεις των ΔΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καταθέτοντας τις απόψεις και θέσεις της Εφετειακής τους Επιτροπής».
Επίσης, να προστεθεί περίπτωση ι ως εξής: «Η Εφετειακή Επιτροπή συγκαλείται υποχρεωτικά 5 ημέρες πριν από κάθε ΔΣ και λαμβάνει θέση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ».

Άρθρο 20
1. Μέσο για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι και η έκδοση περιοδικού, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορισθούν με ειδικό εσωτερικό κανονισμό. ………………………

Η Πρόεδρος του δ.σ. και όλοι οι λοιποί σύμβουλοι προτείνουν στην παρ. 1 να προστεθεί «…η έκδοση περιοδικού και η λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας…».
Άρθρο 24

1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ενώσεως μπορεί να γίνει από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό………..
Ο σύμβουλος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  προτείνει να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 1 η φράση «Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει από τη θητεία του επόμενου Δ.Σ.
                           ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕ
 

2 σχόλια:

  1. Προσωπικά έχω συγκλονιστεί που 15 χρόνια μετά την εισαγωγή του ευρώ, σκεφτήκαμε να αλλάξουμε το άρθρο στο καταστατικό που προβλέπει την συνδρομή μας σε δραχμές. Πάλι καλά που δεν πληρώνουμε σε μνες

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. 8,5 ευρω μηνιαια συνδρομη??????????

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"