Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2015/DIR1

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΚΕΝΉΣ ΘΈΣΗΣ ECA/2015/DIR1
Διευθυντής — Έλεγχος
(ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14)
Τμήμα I
(2015/C 356 A/01)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το οποίο ιδρύθηκε από τη Συνθήκη προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της ΕΕ. Όντας ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ, συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.
Το Συνέδριο παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί την είσπραξη και την ανάλωση των κονδυλίων της ΕΕ. Εξετάζει την ορθή καταχώριση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πράξεων, τη νόμιμη και κανονική εκτέλεσή τους, καθώς και την κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό διαχείρισή τους. Το Συνέδριο δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, διατυπώνει γνώμες για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης.
Το Συνέδριο επιδιώκει την ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας, προάγει τη διαφάνεια και επικουρεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την εποπτεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως κατά τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής. Δέσμευση του Συνεδρίου είναι να λειτουργεί κατά τρόπο αποτελεσματικό, ευρισκόμενο στο προσκήνιο των εξελίξεων στον τομέα του ελέγχου και της διοίκησης του δημόσιου τομέα.
Η οργάνωση του Συνεδρίου έχει ως βάση την εκτέλεση έργων. Με τον διορισμό τους οι υπάλληλοι εντάσσονται σε μια «δεξαμενή πόρων (pool)» που καλύπτει όλο το Συνέδριο και κατανέμονται διοικητικά στα διάφορα Τμήματα ανάλογα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του οργάνου.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Το Τμήμα I είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των δαπανών της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της δράσης για το κλίμα, των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας, καθώς και της υγείας και της προστασίας των καταναλωτών. Στους τομείς αυτούς αντιστοιχούν ετησίως πιστώσεις πληρωμών ύψους περίπου 58 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Η διεύθυνση είναι επιφορτισμένη με την οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος. Επίσης συνεπικουρεί τα Μέλη του Τμήματος προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, παρέχοντάς τους σχετικές συμβουλές. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση είναι αρμόδια:
για την οργάνωση και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του Τμήματος,
για τον έλεγχο της ποιότητας των ελεγκτικών δραστηριοτήτων,
για τον συντονισμό ζητημάτων που άπτονται της διοίκησης του προσωπικού.
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Η θέση του διευθυντή είναι προς πλήρωση από την 1η Φεβρουαρίου 2016.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης της θέσης του διευθυντή του Τμήματος Ι (βαθμός AD14), σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»). Η εν λόγω διαδικασία επιλογής, η οποία αποσκοπεί στη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής που διαθέτει η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, θα λάβει χώρα παράλληλα με την εσωτερική και διοργανική διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων.
Ο διορισμός θα γίνει στον βαθμό AD14. Ο βασικός μισθός ανέρχεται σε 13  322,22 ευρώ μηνιαίως. Στον μισθό αυτό, ο οποίος υπόκειται σε κοινοτικό φόρο αλλά απαλλάσσεται από την εθνική φορολογία, μπορούν να προστεθούν ορισμένες αποζημιώσεις και επιδόματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης.
Ο διευθυντής είναι ο ανώτερος τη τάξει υπάλληλος του Τμήματος και αναφέρεται στα Μέλη αυτού. Διαχειρίζεται τους πόρους του και φέρει τη συνολική ευθύνη της εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας εμπροθέσμως, χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας, καθώς και με τη μεθοδολογία και τα πρότυπα ελέγχου του Συνεδρίου. Για τον σκοπό αυτό, ο διευθυντής διαθέτει σε κάθε έργο τα αναγκαία για την εκτέλεσή του, ήτοι:
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους (αποστολές και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες),
υπηρεσίες ελέγχου: ανθρώπινους πόρους (υπαλλήλους και στελέχη), υποστήριξη με τη διάθεση εμπειρογνωσίας σε θέματα ποιότητας και επισκόπηση του ελέγχου ποιότητας, γνώσεις.
Ο διευθυντής επικουρεί τον Πρόεδρο του Τμήματος στη διοίκηση του προσωπικού και τη λοιπή διαχείριση του Τμήματος, καθώς και στα καθήκοντα προγραμματισμού, παρακολούθησης και κατάρτισης εκθέσεων. Εξασφαλίζει την απρόσκοπτη διεξαγωγή όλων των αποστολών και την εκτέλεση όλων των ελεγκτικών έργων που του ανατίθενται.
ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ
Η διαδικασία επιλογής είναι ανοικτή στους υποψηφίους οι οποίοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας που ορίζεται για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.
Εκπαίδευση
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης:
επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πιστοποιούμενο με πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη, ή
επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο, και συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη, ή
όταν δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική εκπαίδευση ισοδύναμου επιπέδου.

2.
Επαγγελματική πείρα
Αποδεδειγμένη και συναφή δεκαπενταετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του ως άνω πτυχίου, ει δυνατόν σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης τετραετούς τουλάχιστον πείρας ως διοικητικών στελεχών. Ειδικότερα, αποδεδειγμένη και επιτυχή πείρα στον τομέα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου της ποιότητας των ελέγχων, των διαδικασιών αντιπαράθεσης με τους ελεγχομένους και της δημοσίευσης εκθέσεων.

3.
Γνώσεις
Άριστη γνώση των προτύπων και μεθόδων ελέγχου γενικώς και ειδικότερα στον τομέα του δημοσιονομικού ελέγχου και του ελέγχου συμμόρφωσης.
Άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση τουλάχιστον μίας ακόμη επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Η γνώση πρόσθετων γλωσσών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Για υπηρεσιακούς λόγους απαιτείται η καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής.

4.
Ικανότητες
Ικανότητα χάραξης και υλοποίησης στρατηγικής, καθορισμού στόχων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων, καθώς και λογοδοσίας, δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, άριστη γνώση των μεθόδων διαχείρισης και άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Το Συνέδριο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποψηφιότητα γυναικών και ανδρών με τα κατάλληλα προσόντα, αποκλείοντας κάθε είδος διακριτικής μεταχείρισης.
ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο υποψήφιος πρέπει συγκεκριμένα:
να είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ,
να απολαύει των πολιτικών δικαιωμάτων του,
να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του βάσει της σχετικής νομοθεσίας,
να παρέχει τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Θα συγκροτηθεί επιτροπή προεπιλογής.
Η εν λόγω επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων η οποία θα περιλαμβάνει διάφορα προκριματικά στάδια βάσει:
α)
των εγγράφων που θα υποβάλει ο υποψήφιος· κατά το στάδιο αυτό θα επιλεγούν μόνο οι 10 καλύτερες από τις υποψηφιότητες που θα γίνουν δεκτές·
β)
μελέτης περίπτωσης η οποία θα υποβληθεί εγγράφως· και
γ)
συνέντευξης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, υποχρεωτικά στην αγγλική ή στη γαλλική, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: vacancies@eca.europa.eu
Στο θέμα της αίτησης πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς της παρούσας προκήρυξης. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει απαραιτήτως τα εξής έγγραφα:
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1 σελίδα κατ’ ανώτατο όριο),
πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα «Europass» (3 σελίδες κατ’ ανώτατο όριο)
(συμβουλευθείτε τον ιστότοπο: http://europass.cedefop.europa.eu)· θα γίνουν δεκτά μόνο τα βιογραφικά σημειώματα που θα έχουν καταρτιστεί βάσει του προαναφερόμενου υποδείγματος,
συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη, με ημερομηνία και υπογραφή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2015, στις 12 το μεσημέρι.
Η προσοχή των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη εφιστάται στο ότι την ημέρα της συνέντευξης οφείλουν να προσκομίσουν, αποκλειστικώς σε αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα, τα δικαιολογητικά που αφορούν τις σπουδές, την επαγγελματική πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντά τους. Επισημαίνεται ότι κανένα από τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα επιστραφεί στους υποψηφίους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), «ο αποδέκτης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνον για τους σκοπούς οι οποίοι αιτιολογούν τη διαβίβασή τους».
Λουξεμβούργο, 8 Οκτωβρίου 2015.
Για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Vítor CALDEIRA
Πρόεδρος


Image
Image
Image
Image
Image
Image

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"