Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΕ: Προσβολή του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά φυσικά πρόσωπα εντός άλλου κράτους μέλους

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 1ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Kúria (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Weltimmo s.r.o. κατά Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Υπόθεση C-230/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Οδηγία 95/46/ΕΚ - Άρθρα 4, παράγραφος 1, και 28, παράγραφοι 1, 3 και 6 - Υπεύθυνος για την επεξεργασία τυπικώς εγκατεστημένος εντός κράτους μέλους - Προσβολή του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά φυσικά πρόσωπα εντός άλλου κράτους μέλους - Προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου και αρμόδια αρχή - Άσκηση των εξουσιών της αρχής ελέγχου - Εξουσία επιβολής κυρώσεων))
(2015/C 381/06)
Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική
Αιτούν δικαστήριο
Kúria
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Weltimmo s.r.o.
κατά
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Διατακτικό
1)
Το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, έχει την έννοια ότι παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κράτους μέλους διαφορετικού από αυτό εντός του οποίου είναι καταχωρισμένος ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, υπό την προϋπόθεση ωστόσο ότι αυτός ασκεί, μέσω μόνιμης εγκαταστάσεως στο έδαφος του κράτους μέλους αυτού, πραγματική και ουσιαστικού χαρακτήρα δραστηριότητα, έστω και περιορισμένη, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία αυτή.
2)
Προκειμένου να προσδιορίσει, υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη, ιδίως, το γεγονός, αφενός, ότι η δραστηριότητα του υπευθύνου της εν λόγω επεξεργασίας, στο πλαίσιο της οποίας αυτή πραγματοποιείται, συνίσταται στη διαχείριση ιστοσελίδων αγγελιών ακινήτων σχετικά με ακίνητα που βρίσκονται στο έδαφος του κράτους μέλους αυτού, ιστοσελίδων συντεταγμένων στη γλώσσα του εν λόγω κράτους, και ότι η ανωτέρω δραστηριότητα συνδέεται, κατά συνέπεια, κυρίως, ή ακόμα και αποκλειστικώς, με το εν λόγω κράτος μέλος, και, αφετέρου, ότι ο υπεύθυνος αυτός έχει ορίσει εκπρόσωπο εντός του εν λόγω κράτους μέλους, επιφορτισμένο με την είσπραξη των απαιτήσεων από τη δραστηριότητα αυτή, καθώς και με την εκπροσώπησή του σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες σχετικές με την επεξεργασία των οικείων δεδομένων.
3)
Αντιθέτως, δεν ασκεί επιρροή το ζήτημα της ιθαγενείας των ατόμων τα οποία αφορά η ως άνω επεξεργασία δεδομένων.
4)
Σε περίπτωση που η αρχή ελέγχου κράτους μέλους στην οποία υποβάλλονται καταγγελίες, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 4, της οδηγίας 95/46, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το εφαρμοστέο εν προκειμένω δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι όχι το δίκαιο του κράτους μέλους αυτού, αλλά εκείνο άλλου κράτους μέλους, το άρθρο 28, παράγραφοι 1, 3 και 6, της οδηγίας αυτής έχει την έννοια ότι η ως άνω αρχή δεν μπορεί να ασκεί τις αποτελεσματικές εξουσίες παρεμβάσεως που της παραχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας παρά μόνο στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται. Επομένως, δεν μπορεί να επιβάλει κυρώσεις βάσει του δικαίου του κράτους μέλους αυτού στον υπεύθυνο για την επεξεργασία των δεδομένων ο οποίος δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφος αυτό, αλλά οφείλει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 28, παράγραφος 6, της ίδιας οδηγίας, να ζητήσει την παρέμβαση της αρχής ελέγχου που υπάγεται στο κράτος μέλος του οποίου το δίκαιο έχει εφαρμογή.
5)
Η οδηγία 95/46 έχει την έννοια ότι ο όρος «adatfeldolgozás» (τεχνικές εργασίες επεξεργασίας δεδομένων), που χρησιμοποιείται στην απόδοση της οδηγίας αυτής στην ουγγρική γλώσσα, ειδικότερα στα άρθρα 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', και 28, παράγραφος 6, αυτής, πρέπει να νοείται ως ταυτόσημος προς τον όρο «adatkezelés» (επεξεργασία δεδομένων).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"