Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας.

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 834/2015 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
(3)
Αριθμ. 83475 οικ.

Aντικατάσταση Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Προστα−
σίας Ανηλίκων Χαλκίδας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τoυ άρθρου 18 τoυ Ν. 2298/1995 «Συμβιβαστική
επίλυση ιδιωτικών διαφορών…Σχεδιασμός και εφαρ−
μογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις»
(62 Α΄), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 13 τoυ Ν. 2331/1995 «Πρόληψη
και καταστολή της voμιμoπoίησης εσόδων από εγκλη−
ματικές δραστηριότητες…και άλλες διατάξεις» (173 Α΄)
και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11
του Ν. 3860/2010 «Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας
για τους ανηλίκους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπι−
ση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των
ανηλίκων» (111 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών
προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονι−
σμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (16 Α΄).
β) Τoυ άρθρου 41 τoυ Ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργα−
νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών» (35 Α΄), όπως ισχύει.
γ) Τoυ άρθρου 13 τoυ Ν. 1320/1983 «Πρόσληψη στo
Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (6 Α΄).
2. Tην με αριθ. 33624/8−5−2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (276 Υ.Ο.Δ.Δ΄), με θέμα:
«Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται−
ρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας», όπως ισχύει.
3. Την με αριθ. 72923/29−10−2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δι−
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
στο Γενικό Γραμματέα …. κ.λπ.» (2895 Β΄).
4. Το αριθ. 469/2015/16−10−2015 έγγραφο του Εφετείου
Ευβοίας, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθ. 33624/8−5−2014
(276 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφασης του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 72928/
21−11−2014 όμοια απόφαση (744 Υ.Ο.Δ.Δ.) και ορίζουμε
τους κάτωθι:
Ευαγγελία Ζησοπούλου του Κωνσταντίνου, Εφέτη
Ευβοίας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 771093, ως Πρόεδρο, σε αντικα−
τάσταση του Ηλία Τουλίγκου, Εφέτη, λόγω προαγωγής
και μεταθέσεώς του, με αναπληρωτή αυτής τον Στέφανο
– Γρηγόριο Φετζιάν του Άρη, Εφέτη Ευβοίας, με Α.Δ.Τ.
Χ 075197, σε αντικατάσταση της Ελευθερίας Σπανομή−
τρου, Εφέτη, λόγω μεταθέσεώς της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 33624/8−5−2014
(276 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2015
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"