Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2021

Διαγωνισμός ΕΣΔι 26η Σειρά

                     26η ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 
 
29) 5-1-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΣΤ΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

  Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30΄. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην είσοδο του Συμβουλίου της Επικρατείας, αμέσως μετά τον έλεγχο, όπου και θα τους υποδεχθούν η Σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντία Λαζαράκη, Επόπτρια και οι εκπαιδευτές της πρακτικής άσκησης. Επίσης παρακαλούνται να έχουν μαζί τους laptop.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο προαύλιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου θα τους υποδεχθεί η Σύμβουλος του ΕλΣυν Αργυρώ Μαυρομμάτη, Επόπτρια της πρακτικής τους άσκησης.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:

Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 414 του Αντεπιτρόπου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, Επόπτη της πρακτικής άσκησης, στον 4ο όροφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Δημήτριος Μπαρδούτσος» στο υπόγειο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Διοικητικού Πρωτοδικείου της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (2ος όροφος) του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα 106 (Αμφιθέατρο) του κτηρίου 13 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων του Πρωτοδικείου της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄. Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στην αίθουσα 355 (Ακροατήριο 3ος όροφος) του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής την Αθήνα, αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 216 (2ος όροφος) του κτηρίου 16 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η πρακτική άσκηση των υποψηφίων παρέδρων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της ΚΣΤ΄ εκπαιδευτικής σειράς που επέλεξαν ως τόπο πρακτικής τη Θεσσαλονίκη, αρχίζει στις 7.1.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00΄ . Οι σπουδαστές παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 119 (1ος όροφος) της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

 

 

 
28) 14-12-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΣΔι ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 26ης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ - κατεβάστε εδώ -

  
27) 5-12-2020
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 57024
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις απο-
φοίτησης των εκπαιδευόμενων της 26ης εκπαι-
δευτικής σειράς για την κατεύθυνση Διοικητικής
Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-
τουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22 του
ν. 3689/2008 (Α’ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (Α’ 11), σε συνδυασμό με το
άρθρο 85 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Τα υπό στοιχεία Γ 844/16.11.2020 και Γ 844/23.11.2020
(σε ορθή επανάληψη) έγγραφα της Προέδρου του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας.
4. Το υπ’ αρ. 56928/17.11.2020 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Το υπό στοιχεία ΓΠ12759/11.11.2020 έγγραφο της
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
6. Το υπ’ αρ. 1753/20.10.2020 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα-
λείται δαπάνη ύψους περίπου έξι χιλιάδων εννιακοσίων
ευρώ (6.900 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα κα-
λυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2020 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ.
1975/24.11.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 26ης σει-
ράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την
κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποτελούμενη
από τους κατωτέρω:
1. Παναγιώτη Ευστρατίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΕ 153027),
Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με ανα-
πληρώτριά του τη Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου του
Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ 536737), Αντιπρόεδρο του Συμβου-
λίου της Επικρατείας.
2. Αγγελική Πανουτσακοπούλου του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΝ 168657), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με
αναπληρώτριά της την Αντιγόνη Στίνη του Γεωργίου (ΑΔΤ
ΑΗ 491947), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Στέφανο Μετάκο του Γεωργίου, (ΑΔΤ ΑΗ 564186), Πρό-
εδρο Εφετών Δ.Δ, με αναπληρώτριά του τη Μαρία Τσαγκά-
ρη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΖ 657540), Πρόεδρο Εφετών Δ.Δ.
Ορίζουμε την Ευφημία Παπαδοπούλου του Αντωνίου
(ΑΔΤ ΑΒ 862916), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρωτή της τον Γεώργιο Μακρίδη του Ιωάννη
(ΑΔΤ ΑΖ 175536), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-
στικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 57025
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 26ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση της Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δι-
καστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22 του
ν. 3689/2008 (Α’ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (Α’ 11), σε συνδυασμό με το
άρθρο 85 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το υπ’ αρ. 2904/12.11.2020 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
 
4. Το υπ’ αρ. 9361/9.11.2020 έγγραφο του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου.
5. Το υπ’ αρ. 1753/20.10.2020 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους περίπου πέντε χιλιάδων εξακοσίων
ευρώ (5.600 ευρώ), η οποία έχει προβλεφθεί και θα κα-
λυφθεί από τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2020 της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (υπ’ αρ.
1975/24.11.2020 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών), αποφασίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 26ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης,
αποτελούμενη από τους κατωτέρω:
1. Αρτεμισία Παναγιώτου του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ Χ
610068), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώ-
τριά της τη Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ (ΑΔΤ ΑΙ 518800),
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.
2. Γεώργιο Παπανδρέου του Ανδρέα (ΑΔΤ ΑΚ 038988),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Κυριάκο Μπαμπα-
λίδη του Πολυχρόνη (ΑΔΤ Χ 250337), Αρεοπαγίτη.
3. Δημήτριο Παπαγεωργίου του Σταύρου, (ΑΔΤ ΑΕ
683555), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρώτριά του την Ελένη Μετσοβίτου του Ρίζου (ΑΔΤ Φ
300800), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Ορίζουμε την Πολυξένη Κουκουτζέλη του Δημητρίου
(ΑΔΤ ΑΖ 146130), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρωτή της τον Χρήστο Σουρτζή του Δημητρίου
(ΑΔΤ ΑΒ 161107), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Αριθμ. 57026
Συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις αποφοί-
τησης των εκπαιδευόμενων της 26ης εκπαιδευ-
τικής σειράς για την κατεύθυνση των Εισαγγελέ-
ων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22 του
ν. 3689/2008 (Α’ 164), όπως έχει αντικατασταθεί με το
άρθρο 15 του ν. 3910/2011 (Α’ 11), σε συνδυασμό με το
άρθρο 85 του ν. 4689/2020 (Α΄ 103).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το υπ’ αρ. 2905/12.11.2020 έγγραφο της Προέδρου
του Αρείου Πάγου.
4. Το υπ’ αρ. 9362/9.11.2020 έγγραφο του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου.
5. Το υπ’ αρ. 6472/13.11.2020 έγγραφο της Διευθύνου-
σας την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
6. Το υπ’ αρ. 1753/20.10.2020 έγγραφο της Εθνικής
Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη ύψους περίπου τεσσάρων χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (4.500 ευρώ), η οποία έχει προ-
βλεφθεί και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2020 της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών (υπ’ αρ. 1975/24.11.2020 έγγραφο
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών), αποφα-
σίζουμε:
Συγκροτούμε τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια εξε-
τάσεων αποφοίτησης των εκπαιδευόμενων της 26ης
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για
την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, αποτελούμενη από
τους κατωτέρω:
1. Διονυσία Μπιτζούνη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ 514037),
Αρεοπαγίτη, με αναπληρώτριά της την Δημητρία Στρού-
ζα - Ξένου ή Κοκολέτση του Διονυσίου (ΑΔΤ ΑΝ 193854),
Αρεοπαγίτη.
2. Βασιλική Θεοδώρου του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ
199462), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-
ρωτή της τον Ιωάννη Προβατάρη του Χρήστου (ΑΔΤ Ι
798605), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3. Χαράλαμπο Μωυσίδη του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΚ
897478), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, με αναπλη-
ρώτριά του τη Σοφία Αποστολάκη του Στεφάνου (ΑΔΤ
ΑΖ 264559), Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Ορίζουμε τη Φωτεινή Παπαβασιλείου του Ελευθερίου
(ΑΔΤ ΑΚ 913639), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστι-
κών Λειτουργών, ως γραμματέα της ως άνω επιτροπής,
με αναπληρώτριά της τη Μαρία Παπαδοπούλου του
Νικήτα (ΑΔΤ ΑΖ 305440), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήvα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

26) 1-2-2020

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 26ης ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ


Ο Αγιασμός και η ορκωμοσία των σπουδαστών της 26ης εκπαιδευτικής σειράς θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο ¨Ευρυγένης"  του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), που βρίσκεται πίσω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, την 3 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00' .
Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στις 09.30΄.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Τα μαθήματα για τις κατευθύνσεις της Διοικητικής Δικαιοσύνης, της Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης και της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, θα αρχίσουν στις 4.2.2020 και ώρα 09.00΄. Οι σπουδαστές πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον 15΄λεπτά πριν από την έναρξη της διδασκαλίας.


25) 1-2-2020

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 3η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση πολιτικής_ποινικής δικαιοσύνης)
3η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση εισαγγελέων)


24) 29-1-2020

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση πολιτικής_ποινικής δικαιοσύνης)
2η Πρόσκληση εγγραφής (κατεύθυνση εισαγγελέων)


23) 22-1-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

21) 22-1-2020


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

 

20) 21-1-2020


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ


19) 20-1-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

18) 14-1-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

Ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα της εξέτασης της προαιρετικής ξένης γλώσσας  του 26ου εισαγωγικού διαγωνισμού (κατεύθυνση διοικητικής δικαιοσύνης) τροποποιείται  ως ακολούθως:
Αγγλικά - Γαλλικά  από 09.30' -  12.30'
Γερμανικά - Ιταλικά  από 13.00'  - 16.00'
Η εξέταση θα διεξαχθεί γραπτώς την Τετάρτη 15.1.2020 στο κτίριο του Συμβουλίου της Επικρατείας (αίθουσα Β΄ 2ος όροφος)
Εκ της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού


17) 13-1-2020

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη προφορική εξέταση 13.1.2020 του 26ου εισαγωγικού διαγωνισμού για την κατεύθυνση των εισαγγελέων αναβάλλεται για την Τρίτη 21.1.2020 και ώρα 15.00.
Οι υποψήφιοι που είχαν κληθεί να εξετασθούν κατά  την παραπάνω ημερομηνία (13.1.2020), θα εξετασθούν στις 21.1.2020.
Εκ της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού    16) 26-12-2019 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ15) 20-12-2019 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ     κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ    κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    κατεβάστε εδώ
Για την ανάκτηση του αριθμού της αίτησης σας παρακαλώ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi14) 20-12-2019 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΣΤ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


13) 19-12-2019 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ
Για την ανάκτηση του αριθμού της αίτησης σας παρακαλώ ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi

12) 19-12-2019 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) 11) 18-12-2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩΆρθρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ KΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ    κατεβάστε εδώ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ   κατεβάστε εδώ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ   κατεβάστε εδώ

 10) 10-12-2019 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 26ης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ 9-12-2019)
 Α.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

1ο Στάδιο Κατάρτισης
2ο Στάδιο Κατάρτισης
3ο Στάδιο Κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση)
Β.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
1ο Στάδιο Κατάρτισης
2ο Στάδιο Κατάρτισης
3ο Στάδιο Κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση)
Γ.ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
1ο Στάδιο Κατάρτισης
2ο Στάδιο Κατάρτισης
3ο Στάδιο Κατάρτισης (Πρακτική Άσκηση)9) 6-11-2019 

Άρθρα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NIKOPOLIS (Ασκληπιού 16 -18 Πυλαία - Θεσσαλονίκη)
 BALLROOM  Α               ΑΒΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ -  ΖΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
BALLROOM  B                ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-   ΜΙΚΕΛΗ ΦΑΝΗ
BALLROOM C                 ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  - ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ATRIUM                           ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, επιτρέπεται να έχουν ασχολίαστα κείμενα του Συντάγματος και οποιουδήποτε νομοθετήματος σχετικού με την εξεταστέα ύλη.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται  η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης.
 


8) 1-11-2019 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)

GRAND BALLROOM                    ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   -  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
EPHESUS                                     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ -   ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
EPIDAURUS                                ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΧΑΛΙΚΙΑ ΘΕΟΠΛΑΣΤΗ
PREFUNCTION                            ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ -   ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Όσον αφορά  το ποινικό δίκαιο και την ποινική δικονομία, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου, χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται  η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HYATT REGENCY THESSALONIKI (13ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Περαίας)
GRAND BALLROOM                    ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   -  ΝΤΟΜΠΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
EPHESUS                                     ΝΤΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   -   ΣΙΔΕΡΗ ΕΛΕΝΗ
EPIDAURUS                                 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  - ΤΟΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
PREFUNCTION                            ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ  -   ΨΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΟΔΗΓΙΕΣ
Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
Οι θέσεις που θα καταλάβει κάθε υποψήφιος θα γίνει γνωστή κατά την προσέλευση.
Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
Όσον αφορά τη θεματική ενότητα του ποινικού δικαίου -ποινικής δικονομίας, επιτρεπτοί είναι οι Κώδικες που έχουν μόνο το κείμενο του Νόμου, χωρίς αιτιολογική έκθεση και ερμηνευτικές παρατηρήσεις.
Οι σχολιασμένοι κώδικες καθώς και οι κώδικες στους οποίους υπάρχουν (ιδιόχειρες) σημειώσεις των εξεταζομένων απαγορεύονται επί ποινή αποκλεισμού, καθώς επίσης απαγορεύεται  η χρήση οποιοδήποτε νομοθετημάτων ή κωδίκων κατά την εξέταση του θέματος της γενικής παιδείας και της ξένης γλώσσας.
Απαγορεύεται στους υποψηφίους με ποινή αποκλεισμού από την εξέταση να κατέχουν σε όλη τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας κινητά τηλέφωνα ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές ενεργοποιημένες ή όχι και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κλπ) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.
Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα θα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν την έναρξη του διαγωνισμού στους επιτηρητές.
Υπενθυμίζεται ακόμη ότι υπάρχει δυνατότητα γραφής μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό, χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων και ότι απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε άλλου χρώματος στυλό ακόμη και στο πρόχειρο, διότι διαφορετικά θα μηδενίζεται το γραπτό.
Οι περιπτώσεις αντιγραφών θα αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα και με μηδενισμό του γραπτού.
Ο χρόνος λήξης της εξέτασης θα τηρηθεί με αυστηρότητα.
Απαγορεύεται επίσης η χρήση διορθωτικού για το σβήσιμο λαθών στο κείμενο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρήσουν μετά την παρέλευση μιάμισης ώρας από την έναρξη της εξέτασης.

7) 1-11-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)


6) 29-10-2019 

ΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 26ου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)

5) 28-10-2019 


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 892/2019 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αριθμ. 75640

Ορισμός εξεταστών ξένων γλωσσών του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών, έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΟρίζουμε, ως εξεταστές για την εξέταση των τεσσάρων

ξένων γλωσσών του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνι-

κής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους εξής:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Άννα Κυριακοπούλου-Καμπούρη του Ηρακλή (ΑΔΤ

ΑΖ 869785), διδασκάλισσα αγγλικής Γλώσσας του Τμή-

ματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου

Πανεπιστημίου Θράκης (Α΄ τακτικό μέλος).

2. Δημήτριο Χριστοδούλου του Φοίβου (ΑΔΤ AB

340101), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Β΄ τακτικό μέλος).

3. Ευγενία Δακορώνια του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 031156),

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ αναπληρωματικό

μέλος).

4. Ιωάννη Σκανδάλη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΕ 608720),

Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ ανα-

πληρωματικό μέλος).

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Ιωάννη Δεληκωστόπουλο του Στεφάνου (ΑΔΤ ΑΚ

096151), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

(Α΄ τακτικό μέλος).

2. Στέφανο Γραβάνη του Αποστόλου (ΑΔΤ ΑΝ 399103),

δάσκαλο γαλλικής γλώσσας του Τμήματος Νομικής, της

Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης (Β΄ τακτικό μέλος).

3. Γεώργιο Κυριακόπουλο του Δημητρίου (AM 579336),

Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (Α΄ ανα-

πληρωματικό μέλος).

4. Βασίλειο Κονδύλη του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΚ 240129),

Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Β΄ αναπλη-

ρωματικό μέλος).

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Αικατερίνη Ηλιάδου του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ 096328)

Επίκουρη Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α΄ τακτικό

μέλος).

2. Δημήτριο Συμεωνίδη του Γεωργίου (ΑΔΤ AB 674620),

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομι-

κής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

(Β΄ τακτικό μέλος).

3. Θεόδωρο Παπακυριάκου του Κυριάκου (ΑΔΤ AB

166567), Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,

της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης (Α΄ αναπληρωματικό μέλος).

4. Βασίλειο Βουτσάκη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ

231080), Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Β΄ αναπληρωματικό μέλος).

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

1. Στέφανο-Σπυρίδωνα Πανταζόπουλο του Σταύρου

(ΑΔΤ Κ 057785), Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Α΄ τακτικό μέλος).

2. Γεώργιο Ανδρουτσόπουλο του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΚ

505367), Επίκουρο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Β΄ τακτικό μέλος).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αριθμ. 75639

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικα-

στικών Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων),

έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣυγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγω-

γικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών (κατεύθυνση Εισαγγελέων), αποτελούμενη

από τους:

1) Δήμητρα Κοκοτίνη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΝ 091653),

Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της

την Αγγελική Αλειφεροπούλου του Αθανασίου (ΑΔΤ AH

587928), Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Αναστασία Δημητριάδου του Γεωργίου (ΑΔΤ Θ

403342), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπλη-

ρωτή της τον Δημήτριο Ασπρογέρακα του Γεωργίου (ΑΔΤ

ΑΖ 022420), Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

3) Αναστασία Μασούρα του Ευγενίου (ΑΔΤ Σ 502216),

Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, με αναπληρωτή της τον

Γεώργιο Σαπαντζή του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΝ 205175), Ει-

σαγγελέα Εφετών Αθηνών.

4) Νικολέττα Παϊσίδου του Χρήστου (ΑΔΤ AM 115430),

Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχο-

λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,

με αναπληρώτριά της την Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου

του Κλέαρχου (ΑΔΤ ΑΚ 112487), Καθηγήτρια της Νομικής

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών.

5) Ευάγγελο Σταμκόπουλο του Αναστασίου (ΑΔΤ AM

712556), Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του

τον Γεώργιο Μπουλούκο του Αριστόδημου (ΑΔΤ ΑΚ

958089), Δικηγόρο Αθηνών, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω Επιτροπής

ανατίθενται στους: α) Άννα Ατσέρπη του Λουίζου (ΑΔΤ

AH 503851), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευδοκία Ράμ-

τσιου του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 258315), υπάλληλο της

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης, για τη

διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη, β) Ελένη

Φραγκίδου του Σωτηρίου (ΑΔΤ AB 078324), γραμματέα

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά της

την Ασημίνα Σούφλα του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΙ 675663),

γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου επίσης,

για τη διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣΑριθμ. 75638

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποι-

νικής Δικαιοσύνης), έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣυγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-

κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-

τουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύ-

νης), αποτελούμενη από τους:

1) Ειρήνη Καλού του Ελευθερίου (ΑΔΤ ΑΚ 509465),

Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρο, με ανα-

πληρώτριά της την Πηνελόπη Ζωντανού του Δημητρίου

(ΑΔΤ Ρ 097979) Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου.

2) Αντώνιο Τσαλαπόρτα του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΝ 743564),

Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Κανελλό-

πουλο του Γεωργίου (ΑΔΤ Χ 082958), Αρεοπαγίτη.

3) Χαράλαμπο Βουρλιώτη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΚ 851548),

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή του

τον Βασίλειο Παππαδά του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΝ 278519),

Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

4) Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ

548800), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, της Νομικής

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με

αναπληρωτή του τον Άγγελο Κωνσταντινίδη του Ιωάν-

νη (ΑΔΤ ΑΝ 524524), Καθηγητή του Τμήματος Νομικής,

της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Θράκης.

5) Σωτήριο Μπρέγιαννο του Νικολάου (ΑΔΤ AM

061032) Δικηγόρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Ηλία

Κωνσταντόπουλο του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΝ 627304), Δι-

κηγόρο Αθηνών επίσης, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-

τίθενται στους: α) Φωτεινή Παπαβασιλείου του Ελευθερί-

ου (ΑΔΤ ΑΚ 913639), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικα-

στικών Λειτουργών, με αναπληρώτριά της την Ευφημία

Παπαδοπούλου του Αντωνίου (ΑΔΤ AB 862916), υπάλλη-

λο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,

για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη,

β) Γεώργιο Φιστούρη του Στυλιανού (ΑΔΤ ΑΚ 132313),

γραμματέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώτριά του την

Σπυριδούλα Τζαβίδη του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ 130029),

γραμματέα του Αρείου Πάγου επίσης, για τη διενέργεια

του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Αριθμ. 75637

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής του εισαγω-

γικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστι-

κών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαι-

οσύνης), έτους 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣυγκροτούμε την εξεταστική επιτροπή του εισαγωγι-

κού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λει-

τουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης), απο-

τελούμενη από τους:

1) Δημήτριο Σκαλτσούνη του Παναγή (ΑΔΤ ΑΚ 598979),

Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρό-

εδρο, με αναπληρωτή του τον Μιχάλη Πικραμένο του

Νικολάου (ΑΔΤ Σ 289465), Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου

της Επικρατείας.

2) Κωνσταντίνο Εφεντάκη του Μάρκου (ΑΔΤ ΑΝ

570831), Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ανα-

πληρώτριά του την Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του

Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ 136374), Σύμβουλο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

3) Ελπίδα Ανδρονικάκη-Γουδή του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ

ΑΕ 090360), Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου

Αθηνών, με αναπληρώτριά της την Χρυσάνθη Ζαΐρη του

Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΝ 058466), Πρόεδρο Εφετών του Διοι-

κητικού Εφετείου Αθηνών.

4) Χρήστο Γκόρτσο του Βλασίου (ΑΔΤ ΑΝ 040826),

Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτριά του

την Θεοδώρα Αντωνίου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ 763137),

Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-

διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5) Αθανάσιο Ξηρό του Γεωργίου (ΑΔΤ Σ 004271), Δικηγό-

ρο Αθηνών, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Τράντα του

Νικολάου (ΑΔΤ AB 634735), Δικηγόρο Πειραιώς, ως μέλη.

Καθήκοντα γραμματέων της ανωτέρω επιτροπής ανα-

τίθενται στους: α) Ειρήνη Μανδραβέλη του Δημητρίου

(ΑΖ 679900), υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών

Λειτουργών, με αναπληρώτρια της Χριστίνα- Αλεξάν-

δρα Μιχέλη του Κυριάκου (ΑΔΤ Χ 240477), υπάλληλο

της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών επίσης,

για τη διενέργεια του διαγωνισμού στη Θεσσαλονίκη

και β) Δέσποινα Χρονοπούλου του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΚ

540236), γραμματέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρώ-

τριά της την Αγγελική Νικολάου του Ζαχαρία (ΑΔΤ Ρ

670217), γραμματέα του Αρείου Πάγου επίσης, για τη

διενέργεια του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ


ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
 ΔΕΚΤΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Β)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)
ΔΕΚΤΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Γ)ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ)
ΔΕΚΤΟΙ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ


3) 7-10-2019 


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
7/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 2α του ν. 3689/2008 «Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών» η Γραμματεία του Αρείου Πάγου είναι αρμόδια να παραλαμβάνει αιτήσεις, μαζί με δικαιολογητικά υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή, που προκηρύχθηκε με την αριθμ.
64693/1.10.2019 (ΦΕΚ 1738/1.10.2019 τευχ. Γ΄) κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων.
Ενόψει της ρύθμισης αυτής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στο γραφείο Διεύθυνσης του Αρείου Πάγου, 4ος όροφος, γρ. 401.
Σημειώνεται ότι, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας και του πιστοποιητικού ήθους) είναι από τις 2.10.2019 έως και τις 16-10-2019.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
της Γραμματείας του Αρείου Πάγου
Αικατερίνη Φωτοπούλου
2) 6-10-2019  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2019

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΣΤ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι για τον εισαγωγικό διαγωνισµό στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών είναι τα ακόλουθα:
1.Αίτηση, στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει.
Η αίτηση θα συμπληρωθεί αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 02.10.2019 Λήξη 16.10.2019 και ώρα 15.00΄)
https://e-applications.esdi.gr:4430/Esdi/
προκειμένου να καταχωρηθούν στο σύστημα της Σχολής τα στοιχεία του υποψηφίου. Ακολούθως ο υποψήφιος θα εκτυπώσει τη συμπληρωμένη αίτησή του και θα την καταθέσει αυτοπροσώπως στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας μαζί με τα συνοδεύοντα αυτή αναγκαία δικαιολογητικά.
Κατά τη φυσική υποβολή της αίτησης είτε στη γραμματεία της Σχολής είτε στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου, θα συνυποβάλλεται και το συνοδευτικό έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον/την αιτών/αιτούσα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για περισσότερες κατευθύνσεις, πρέπει να υποβάλει τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά θα προσκοµισθούν µία µόνο φορά, ανεξαρτήτως του αριθµού των αιτήσεων.
2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται και συµπληρώνεται κατά περίπτωση.
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη ή μη ασκήσεως ποινικής διώξεως
-.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί απαλλαγής, αθωώσεως ή οριστικής παύσεως της ποινικής διώξεως
3. Aντίγραφο πτυχίου Νοµικού Τµήµατος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Εάν το πτυχίο, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π και ο αλλοδαπός τίτλος (σε  απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
4.Aντίγραφο, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, διδακτορικού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο διδακτορικός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος  (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
5.Αντίγραφο, επίσης για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν, µεταπτυχιακού διπλώματος Νοµικού Τµήµατος. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου
6. Για δικηγόρο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι : α. ο υποψήφιος έχει ή είχε διετή άσκηση δικηγορίας ή αν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος νοµικού τµήµατος, µονοετή άσκηση δικηγορίας και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος έχει διανύσει πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
Για Ειρηνοδίκη, απαιτείται πρόσφατη σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι: α.ο υποψήφιος έχει την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη και β.δεν του έχει επθιβληθεί πειθαρχική ποινή
7. Βεβαίωση του γραµµατέα του δικαστικού συµβουλίου του Πρωτοδικείου του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότητας ή του τόπου που υπηρετεί ο υποψήφιος, ότι υπέβαλε αίτηση, για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα του. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2019.
8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας.
9.Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.
10. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
11. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωµατικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Προσκοµίζονται ή αποστέλλονται το βραδύτερο µέχρι και τις 22 Οκτωβρίου 2019 στη γραμματεία της Σχολής. Οι γνωματεύσεις αυτές εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό και  β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.4210/2013(ΦΕΚ Α΄254), σε συνδυασμό με το άρθρο 37 παρ. 1 περ. ια΄του ν.1756/1988 (ΦΕΚ Α΄35) "Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών".
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα προσκοµισθούν µε επιµέλεια και ευθύνη των υποψηφίων. Βάση ν.4250/2014 ΦΕΚ Α'74/26-3-14 δεν απαιτείται επικύρωση τον αντιγράφων που ζητούνται.
Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά (πλην των πιστοποιητικών σωματικής και ψυχικής υγείας) είναι από τις 02.10.2019 έως και τις 16.10.2019.
Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν να καταθέσουν τις αιτήσεις µε τα παραπάνω δικαιολογητικά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα προσέρχονται στη Σχολή τις εργάσιµες ηµέρες από 9:300 π.µ έως και 13:30 µ.µ. Πληροφορίες: 2310 494104 -105 -107.


1) 1-10-2019  


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών
ΦΕΚ Γ 1738/2019
Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν είκοσι
(120) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέ-
μεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητική Δικαιοσύνη σαράντα τρεις (43) θέσεις, ως
εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων
εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και τριάντα (30) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εξήντα (60) θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς δέκα επτά (17) θέσεις παρέδρων εισαγ-
γελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Νοεμβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην
Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους

και Ιανουάριο του 2020.

298 σχόλια:

 1. Καλη επιτυχια στους συμμετεχοντες
  μην ακουτε τις σειρηνες
  μπορειτε μονοι σας χωρις φροντιστηριο
  καλη αναγνωση των αγωγων του αστικου κωδικα, βασικα ζητηματα εμπορικου, κωδικα πολιτικης, και ποινικο νομολογια ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είστε επιτυχών/επιτυχούσα και προετοιμαστήκατε χωρίς φροντιστήριο;
   Πόσο χρόνο πριν τις εξετάσεις προετοιμαστήκατε;
   Τι ηλικία είχατε όταν επιτύχατε στον διαγωνισμό και πόση εμπειρία είχατε προλάβει να αποκομίσετε από την δικηγορία;
   Συνδυάζατε εργασία για να βιοπορίζεστε ταυτόχρονα;
   Νομολογία για το αστικό και την πολιτική δεν χρειάζεται; Αναφέρω ενδεικτικά (είναι το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό) ότι το 2ο θέμα Αστικού-Εμπορικού-Πολιτικής των εισαγωγικών εξετάσεων παρεδρίας φέτος περιείχε ερώτημα από πολύ πολύ πρόσφατη νομολογία - απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου η οποία μάλιστα - αν θυμάμαι καλά - δεν είχε δημοσιευθεί πουθενά, παρά μόνο στον ιστότοπο του Αρείου Πάγου.
   Έστω ότι όλα χρειάζονται μελέτη νομολογίας (όντως χρειάζονται, αλλά προχωράω πάνω στον συλλογισμό σας ότι μόνο για το ποινικό χρειάζεται νομολογία)· από πού θα διαβάσει ο υποψήφιος νομολογία; Ποια περιοδικά; Χρειάζονται όλα ή να εστιάσει σε μερικά;
   Με την ξένη γλώσσα τι γίνεται; Να ανοίξει μήπως ο υποψήφιος κάποιο λεξικό νομικών όρων και να αρχίσει να αποστηθίζει;
   Με την Γενική Παιδεία τι γίνεται; Να ανοίξει μήπως ο υποψήφιος πολιτικές εφημερίδες και να διαβάζει;
   Λίγη προσοχή στις παραινέσεις κλεισίματος των αυτιών μπροστά στις σειρήνες που χαρακτηρίζετε τα φροντιστήρια. Ο διαγωνισμός είναι ένας μαραθώνιος για γερά νεύρα, με στερήσεις πραγμάτων και δραστηριοτήτων που μεγάλη μερίδα του κόσμου θεωρούμε δεδομένα (μιλάω για το πώς βίωσα εγώ τις εξετάσεις) και με έναν ωκεανό που λέγεται δίκαιο, ο οποίος απ' όπου και αν τον ξεκινήσεις, όσες φορές και αν τον διασχίσεις, πάντα θα υπάρχουν μέρη που δεν πέρασες.
   Εκτός από διάβασμα που έκανα αυτούς τους 11 μήνες που προετοιμάστηκα (τέλος Νοεμβρίου 2017 - τέλος Οκτωβρίου 2018), το μεταπτυχιακό που είχα κάνει, την εμπειρία που απεκόμισα στο γραφείο που εργάστηκα ως δικηγόρος, ήμουν και τυχερός που πέρασα με την πρώτη στα 28 μου. Αυτό το διάβασμα - το πλέον κομβικό στοιχείο για την επιτυχία στις εξετάσεις μεταξύ των λοιπών - έγινε χάρη στην κατεύθυνση που μου έδωσε το φροντιστήριο που πήγα. Οι προπονητές για τους διαγωνισμούς αυτούς είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και η επιτυχία χωρίς αυτούς συνιστά την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Και επειδή η πλειοψηφία των υποψηφίων χρειάζεται κατευθύνσεις για αυτό τον διαγωνισμό, οι σειρήνες αυτές είναι εκεί για να τις δώσουν.

   Διαγραφή
  2. 1) Είστε επιτυχών/επιτυχούσα και προετοιμαστήκατε χωρίς φροντιστήριο; ΝΑΙ
   2) Πόσο χρόνο πριν τις εξετάσεις προετοιμαστήκατε; 1 ΧΡΟΝΟ
   3) Τι ηλικία είχατε όταν επιτύχατε στον διαγωνισμό και πόση εμπειρία είχατε προλάβει να αποκομίσετε από την δικηγορία; 28 ΧΡΟΝΩΝ – 4 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ
   4) Συνδυάζατε εργασία για να βιοπορίζεστε ταυτόχρονα; ΝΑΙ
   5) Έστω ότι όλα χρειάζονται μελέτη νομολογίας (όντως χρειάζονται, αλλά προχωράω πάνω στον συλλογισμό σας ότι μόνο για το ποινικό χρειάζεται νομολογία)• από πού θα διαβάσει ο υποψήφιος νομολογία; Ποια περιοδικά; Χρειάζονται όλα ή να εστιάσει σε μερικά; ΑΡΚΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
   6) Με την ξένη γλώσσα τι γίνεται; Να ανοίξει μήπως ο υποψήφιος κάποιο λεξικό νομικών όρων και να αρχίσει να αποστηθίζει; ΌΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΡΚΕΙ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ.
   7) Με την Γενική Παιδεία τι γίνεται; Να ανοίξει μήπως ο υποψήφιος πολιτικές εφημερίδες και να διαβάζει; ΠΑΝΤΩΣ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΓΑΚΟ

   ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΑΣ ΜΑΛΛΟΝ ΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΑΝΤΑΖΕΙ ΠΑΡΑ ΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ (ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ)

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμος ο ένας Ανώνυμος και ο άλλος .... Ανώνυμος και εγώ!

   Διαγραφή
 2. Επειδή δεν διαβάσατε αυτά που έγραψα καλά καλά, επαναλαμβάνω τη φράση που συνοψίζει αυτό που λέω: Οι προπονητές για τους διαγωνισμούς αυτούς είναι πάρα πολύ χρήσιμοι και η επιτυχία χωρίς αυτούς συνιστά την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
  Όσο για τα κεφαλαία στο τέλος, η απουσία προβολής συγκεκριμένου φροντιστηρίου, η κατάθεση της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ μου εμπειρίας και απόψεως με ειλικρίνεια, αυτογνωσία και έλλειψη υπερβολών και εξωραϊσμού της προσπάθειας που έκανα, μόνο στα δικά σας μάτια φαίνονται σαν διαφήμιση φροντιστηρίου. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε να τα λέμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. μηπως να ανοιξει και ενα θεμα με σχολια για τον διαγωνισμο του νσκ που επικειται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Περασα στα 28 μου χωρις φροντιστηριο. Με την πρωτη. Ομως με 100 θεσεις, και αφου εκανα μεταπτυχιακο στο ποινικο, με το οποίο ασχοληθηκα ελαχιστα στο διαβασμα.
  Δεν βιοποριζουν με 10ωρα απ' τη δικηγορια... ουσιαστικα το τελευταιο 8μηνο απλα διαβαζα...

  ¨"Νομολογία για το αστικό και την πολιτική δεν χρειάζεται;" Χρειαζεται οση υπαρχει σε καποιο προσφατο πανεπιστημιακο βιβλιο. Η αποφαση που λες το 2017 του ΑΠ δεν θα στην εδινε κανενα φροντιστηριο, και αν την εδινε θα ηταν σ ενα πακετο με αλλες ξερωγω 100 αποφασεις (κλαιν, δηλαδη βοηθεια).. Στο ποινικο χρειαζεται πιο πολυ λογω της κακης φυσης των ποινικων πανεπιστημιακων εγχειριδιων. Στο αστικο και πολιτικη δικονομι και μονο με Γεωργιαδη-Σταθοπουλο και πχ Απαλαγακη να πας, σου αρκει... ποινικο πχ μονο με Μανωλεδακη, καηκες....
  Αγγλικα, δεν διναμε...
  Γενικη παιδεια, τιποτα ιδιαιτερο..

  Να φερω ενα παραδειγμα.. Ημουν περσυ επιτηρητης στις εξετασεις. Ενας απ' τους εξεταστες ηταν επι χρονια στο εμπορικο τμημα της Αθηνας, και ειχε βαλει θεμα (που δεν κληρωθηκε) Διεθνες Πτωχευτικο!!!! Δεν ειχα ιδεα το νομο, ουτε κανενα φροντιστηριο θα στο πει..
  Και οσες φορες ημουν επιτηρητης καταλαβα οτι τα θεματα ειναι τυχαια,εν σχεση με υποθεσεις που απασχολησαν τους εξεταστες.. μονο ο καθηγητης βαζει θεωρητικα θεματα...Δεν ειναι μια σταθερη βαση εξεταστων, ουτε μια συγκεκριμενη υλη, που θα μπορουσε ενα φροντιστηριο να κατευθυνει ιδιαιτερα.. Στο χαος του αστικου δικαιου του ΑΚ, τι παραπανω περιμενεις να σου πει ενα φροντιστηριο?? οτι πιο πολλες φορες μπαινει η συμβαση εργου απ' την αγωγη δαιτροφης???? οκ, ε και?? την προσφατη νομολογια??? δεν υπαρχει, οτι λενε τα πανεπιστημιακα συγγραμα λεει ακομα ο ΑΠ...
  τα δικαιωματα σε περιπτωση ελαττωματων του εργου? διαβασε τα σ ενα βιβλιο, βρες και μια δυο αποφασεις του ΑΠ... αυτα...
  βεβαια ο καθενας κανει τις επιλογες του... Εγω, θα συμβουλευα το φροντιστηριο για καποιον που δεν εχει ανοιξει συστηματικα νομικο βιβλιο μετα τη Νομικη, και εκανε δικηγορια της πραξης... μονο για εκει , οπως φυσικα και για πτυχιουχους εξωτερικου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ανάγνωση σχολιασμένων κωδίκων? Βοηθάνε καθόλου ή καλύτερα να διαβάσει κανείς από βιβλία? Επίσης ως προς την γενική παιδεία τί θα μπορούσε να διαβάσει κάποιος? Βοηθάνε τα μαθήματα με φιλόλογο ως προς τη δομή ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαθήματα με φιλολογο;;;;; υπερβολικο...

   Καλυτερα βιβλια, παρα σχολιασμενους κωδικες..ειναι πιο συστηματικα τα βιβλια.. ιδιως στο ουσιαστικο δικαιο

   Διαγραφή
  2. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση..Όταν λες ουσιαστικό δίκαιο έννοεις ποινικό και αστικό πχ? Πιο πολύ το ρωτάω γιατί μια προεργασία την έχω κάνει με κάποια βιβλία αλλά από ότι ειδα ρωτάνε πολύ νομολογία.. πώς θα ξέρω ποιες αποφάσεις από όλες να διαβάσω? Εσείς έχετε επιτύχει στο διαγωνισμό? Και αν ναι τι προετοιμασία κάνατε? Καλοδεχούμενη οποία απάντηση..

   Διαγραφή
  3. Κατά την αποψή μου οι σχολιασμένοι κώδικες βοηθούν στην εξοικείωση με την δομή του νομοθετήματος, δε βοηθούν ωστόσο στην ουσιαστική κατανόηση των εννοιών. Είναι κυρίως θέμα προσωπικό, τι ανάγκες και τι μοντέλο μελέτης ταιριάζει στον κάθε υποψήφιο.
   Τα μαθήματα με φιλόλογο δεν είναι υπερβολή, ειδικά αν κάποιος δεν εχει εμπειρία ως δικηγόρος και δεν έχει γραψει πολλά δικόγραφα. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη δομή και τη σαφηνεια του γραπτου. Ωστοσο ενας φιλόλογος δεν μπορεί να κατανοήσει τις νομικές εννοιες ακομα κι αν εχει διαβάσει φιλοοσφια του δικαιου ή πολιτειολογια...

   Διαγραφή
 6. κυριως με βιλβια διαβασα και περασα
  ρωτανε νομολογια, αλλα η περισσότερη ειναι η κλασικη, που υπαρχει στα νομικα βιβλια

  αλλωστε και η νομολογια πολλες φορες σε θεωρια στηριζεται, ή είναι μια απ' τις γνωμες που υποστηριζονται

  προσφατη νομολογια που να αλλαζει παγια στα θεματα των εξετασεων δεν υπαρχει σε τοσο μεγαλη εκταση
  αμα δεις Ολομελειες τελευταιων ετων με εξειδικευμενα θεματα ασχολουνται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι όμως, φέτος έπεσε ζήτημα Ολομέλειας που μέχρι να δώσουμε ήταν δημοσιευμένη μόνο στο site του Αρείου Πάγου και σε κανένα νομικό περιοδικό. Και η απόφαση αυτή άλλαξε νομολογία 40 ετών.

   Διαγραφή
  2. ετυχε...
   ποιο θεμα?? αυτο με το ελαφρυντικο του κρατουμενου στη φυλακη?

   Διαγραφή
  3. Όχι, πολιτική υπόθεση: Άκυρος Πλειστηριασμός και αναζήτηση καταβληθέντος πλειστηριάσματος από τους καταταγέντες δανειστές δυνάμει ΑΚ 904.

   Διαγραφή
  4. η νομολογια αλλαξε επ αυτου το πρωτον το 2006 (ΑΠ 1306/2006)και ειναι παγια εκτοτε, και περιλαμβανεται σ ολα τα προσφατα εγχειριδια δικονομιας

   Διαγραφή
 7. Μπορεί κάποιος να προτείνει κάποια βιβλία? Εγώ ας πούμε διάβασα Νικα Γεωργιάδη Παπαδαμακη και Μυλωνόπουλο.. Ωστόσο ο Νίκας στο εγχειρίδιο δεν θίγει την αναγκαστική εκτέλεση.. Έπειτα στο εμπορικό η ΑΕ άλλαξε οπότε τι γίνεται τώρα? Οπότε για να επανέλθω στο ερώτημα μου, ποια βιβλία πρέπει να διαβάσει κάποιος? Οποία απάντηση καλοδεχούμενη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ξεκινας απ' τα πανεπιστημιακα που διδαχθηκες ως φοιτητης, που τα εχεις και γνωστα... οπου υπαρχουν αλλαγες αναγκαστικα θα πρεπει να αγορασεις βιβλιο καινουριο με τις αλλαγες (πχ εταιριες)...
   πολιτικη δικονομια, ισως θα μπορουσες με νικα ή με μια κατ'' αρθρον ερμηνεια (πχ απαλαγακη), και συμπληρωματικα στην εκτελεση πχ Φαλτση, αλλα δεν νομιζω ο χρονος να επαρκει για τοσο μεγαλη εξειδικευση

   Διαγραφή
  2. Ο Νίκας έχει βγάλει βιβλίο και για την Αναγκαστική και μάλιστα είναι πολύ πρόσφατο (2018). Για τις ανώνυμες υπάρχουν πρόσφατα βιβλία (απο 2
   καθηγητές) με τις αλλαγές.

   Διαγραφή
  3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  4. Μυλωνόπουλο Διάβασα και πέρασα, Γενικό ΚΑΙ Ειδικό Μέρος.

   Διαγραφή
 8. Δεν γνωρίζω για την πολιτική κατεύθυνση, ωστόσο στην διοικητική, κατά κανόνα κάθε χρόνο, αν και το ιστορικό προέρχεται από κάποια υπόθεση που ίσως να μην έχει δημοσιευθεί, υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα, των οποίων οι απαντήσεις υπάρχουν στα πρόσφατα συγγράμματα και στα πιο γνωστα πέριοδικα (πχ ΘΠΔΔ, Διοικητική Δίκη). Συνεπώς δεν εξαρτάται η τελική βαθμολογία από το αν ο υποψήφιος γνωρίζει μια και μόνο απόφαση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλησπέρα κι από μένα.
  Συμμετέχουμε στον πιο δύσκολο,ίσως,διαγωνισμό και μια από τις βασικές δυσκολίες για εμένα είναι τα προφορικά. Έχω πελαγώσει. Πώς μπορώ να απομνημονεύσω όλους τους κώδικες με αρκετή λεπτομέρεια και παράλληλα να γνωρίζω και κάποια βασική πάγια νομολογία;(Πολιτική/Ποινική και Εισαγγ.) Το βρίσκω ανέφικτο, δεν μπορώ να τα παπαγαλίσω. Είναι τρομακτικό το ότι μπορούν να ρωτήσουν τα πάντα και ήδη η προφορική εξέταση έχει ούτως ή αλλως αυξημένο άγχος που μπορεί να ρίξει την επίδοσή μας.
  Μέχρι τώρα δεν έχω περάσει στα προφορικά κι ούτε έχω παρακολουθήσει,ίσως γι αυτό το έχω τόσο διογκωμένο στο μυαλό μου και δεν ζητάνε τόσο εξειδικευμένα πράγματα. Θα με βοηθούσε οποιαδήποτε εμπειρία σας από τα προφορικά είτε συμβουλή. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεν ειναι τοσο δυσκολα τα προφορικα..
   επισης η απομνημονευση ειναι πολυ χρησιμη στα ποινικα ακροατηρια

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας!

   Διαγραφή
 10. Καλησπέρα και από εμένα.
  Μιας και είμαι καινούρια στην προετοιμασία, θα ήθελα συμβουλές -εντυπωσεις από προηγούμενους υποψηφίους και επιτυχόντες, κυρίως όσον αφορά την παράλληλη ενασχόληση με τη δικηγορία και την αναγκαιότητα του φροντιστηρίου.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τα λενε πιο πανω αλλοι
   αλλοτε ειναι χρησιμο το φροντιστηριο, αλλοτε οχι
   για την παραλληλη ασκηση δικηγοριας, επισης, εξαρταται...

   Διαγραφή
  2. Εγώ πέρασα φέτος Πολιτική - Ποινική Δικαιοσύνη. Δεν δούλευα παράλληλα, για το δικό μου πρόγραμμα ήταν ασύμβατο το διάβασμα με δουλειά. Φροντιστήριο πήγα εννοείται.

   Διαγραφή
 11. Χαίρετε και από εμένα.
  Ποινική δικονομία ποιο σύγγραμα να διαβάσει κάνεις? Για το ουσιαστικό ποινικό, ο Μυλωνόπουλος νομίζω είναι αρκετός, αλλά δικονομία,πέρα από κατ'άρθρον ερμηνείες, έχει κανείς να προτείνει κάποιο σύγγραμμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παπαδαμακη ποινικη δικονομια ειναι πολυ καλη...

   Διαγραφή
 12. Καλημέρα σε όλους! Η ερώτησή μου είναι πρακτικής κυρίως φύσεως. Ενδεχόμενες εκλογές τον Οκτώβριο δεν θα καθυστερήσουν τις εξετάσεις; Έχει κανείς ιδέα τί θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εννοειται οτι οι εξετασεις θα γινουν μετα τις εκλογες

   Διαγραφή
  2. Λογικά, θα παίξει ρόλο με τις ημερομηνίες. Αργότερα τα γραπτά φαντάζομαι θα γίνουν σε περίπτωση βουλευτικών εκλογών μέχρι τέλη Οκτώβρη.Αυτό είναι κάτι που μπορεί να μετατεθει σε εύλογα χρονικά όρια. Και τέλη Νοέμβρη να γράφουμε βγαίνουν οι ημερομηνίες. Θα δούμε...

   Διαγραφή
 13. Να σας ρωτήσω εμπορικό για ΑΕ τί θα διαβάσουμε τώρα που άλλαξε άρδην? Λογικά θα ρωτήσουν με βάση το νέο δίκαιο ... Έχετε κάτι να προτείνετε?? Ευχαριστώ πολύ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. https://www.sakkoulas.gr/el/editions/s-psychomanis-dikaio-emporikon-etairion-3i-ekd-2018/
   Πλήρες και κατανοητό από την αρχή μέχρι το τέλος.

   Διαγραφή
 14. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μπορεί κάποιος απο τους επιτυχόντες να μας διαφωτίσει σχετικά με το μετά τηντην εισαγωγή στη σχολή δικαστών? Συνθήκες εργασίας,εργασιακη καθημερινότητα - πραγματικότητα, μεταθεσεις,δυσκολίες ή και ευκολίες κατά την ασκηση του λειτουργήματος,ιδιομορφίες αυτού κλπ...Να πάρουμε μια γεύση απο το πως ειναι στην πραξη η ασκηση του λειτουργηματος,περα απο την επαγγελματικη αποκατάσταση που προσφέρει στον ασκούντα αυτό..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εξαρτωνται απο πολλους παραγοντες....
   οι δικαστες της νοτιου ελλαδος, και δη της Αθηνας, εχουν πολυ λιγες μεταθεσεις, καποιοι εξ αυτων εχουν περασει ολα τους τα χρονια στην αθηνα... της θεσσαλιας εχουν μετακινησεις.. σε πολυ ασχημη θεση οι δικαστες της Βορειου Ελλαδος, που σε καθε προαγωγη στους 4 βαθμους μετακινουνται για σημαντικο χρονικο διαστημα στη νοτια Ελλαδα
   εχει εργασιακες απαιτησεις περισσοτερες απο εναν τυπικο δημοσιο υπαλληλο... τις περισσοτερες φορες διαχειρισιμος ογκος δουλειας αν υπαρχει καθημερινη σταθερη εκδοση αποφασεωων.. αλλα υπαρχουν και συνθηκες με κενα, προισταμενους, κοκ, που οι συνθηκες γινονται αφορητες...

   Διαγραφή
  2. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση..Μ εχουν λίγο τρομάξει τα όσα ακούω περί απείρων ωρών κλεισίματος στο σπίτι και αποκλειστικής ενασχόλησης μόνο με το αντικείμενο εργασίας..

   Διαγραφή
 16. μην αγχωνεσθε να διαβασετε τοσο αναλυτικα προσφατους νομους, όπως της ΑΕ. Οι εξεταστες ειναι η πλειοψηφια δικαστες και δικηγοροι, που προφανως δεν θα ξερουν ουτε θα εχουν αντιμετωπισει τα ζητηματα ενος τετοιου νομου ούτε θα επιθυμουν οι δικαστες λιγο πριν τη συνταξη να κατσουν να εντρυφησουν σ εναν καινουργιο νομο. μονη περιπτωση να ζητηθει ενας τοσο προσφατος νομος θα ηταν πχ να ειναι εξεταστης ενας καθηγητης του Εμπορικου Δικαιου, αλλα ειναι ενα λογικο ρισκο μεχρι την ανακοινωση της συνθεσης της επιτροπης των εξετασεων να μην εμβαθυνει καποιος σ'΄αυτον.
  Ιστορικα, για πολλα χρονια μετα την εισαγωγη το 2007 του νεου πτωχευτικου δεν ρωτουσαν καθολου πτωχευτικο, οπως δεν εχουν μπει τα θεματα του 4072/2012 σε κανενα πρακτικο εως και σημερα (πχ Ι.Κ.Ε.), ούτε η νεα τακτικη διαδικασια, ούτε ζητηματα του νεου δικαιου εκτελεσης, κοκ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό θα ήταν να δείτε τα τελευταία θέματα... έχει μπει 4072, μάλιστα ένα θέμα της 24ης σειράς ήταν μόνο 4072 (κοινοπραξία), όπως και αρκετά ερωτήματα αφορούσαν σε ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη.

   Διαγραφή
 17. Και ποιός σου είπε παιδί μου οτι ο δικαστής που είναι να βγεί στη σύνταξη δεν θα διαβάσει το νόμο? Και πως λες με τέτοια σιγουριά οτι δεν θα ξέρουν οι εξεταστές το νέο νόμο? Από που τα ξέρεις όλα αυτά με σιγουριά και γράφεις ανακρίβειες??


  Μαρία Βλάχου Πρόεδρος Πρωτοδικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το σχολιο μου ειχε το νοημα οτι σε συνθηκες πιεσης χρονου και τεραστιου ογκου υλης, ειναι προτιμοτερη η εμβαθυνση στα κλασικα συγγραμματα και προβληματισμους του αστικου δικαιου, παρα η αναλωση σημαντικου χρονου μελετης για την εμβαθυνση σε τοσο νεους νομους, οπως ο νεος νομος για την ανωνυμη εταιρια..
   και η στατιστικη των εξετασεων αυτο εχει δειξει

   σαφεστατα θα αναγνωσθει και ο νεος νομος των ανωνυμων εταιριων.. εμβαθυνση σ αυτον πιστευω δεν χρειαζεται

   Διαγραφή
  2. Αν ο εξεταστής αποφασίσει να βάλει θέμα από το νέο νόμο, θα έχει εμβαθύνει και θα περιμένει και από τους εξεταζόμενους να έχουν κάνει το ίδιο. Στατιστική σε εξετάσεις τέτοιου επιπέδου δεν χωρεί, αυτό μου έχει δείξει η εμπειρία μου. Πιστεύω οτι τα ανωτέρω τα είπες με καλή πρόθεση, αλλά παιδί μου αν είσαι δικαστής επέτρεψέ μου μια συμβουλή. Πρόσεχε τον τρόπο που διατυπώνεις τις σκέψεις σου. Το αρχικό σου κείμενο θα καταλάβεις και εσύ οτι δεν έχει καμία σχέση με την κατοπινή σου διευκρίνηση. Γνωρίζεις οτι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά στην επ' ακροατηρίω διαδικασία, ο τρόπος που θα διατυπώσεις τις ερωτήσεις και τις σκέψεις σου.


   Πάντα φιλικά.

   Μαρία Βλάχου Πρόεδρος Πρωτοδικών.

   Διαγραφή
  3. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η προετοιμασία των υποψηφίων στηρίζεται και στις στατιστικές. Η ύλη είναι ΤΕΡΑΣΤΙΑ. Επομένως ο υποψήφιος θα δώσει βάση στο δεδικασμένο αλλά όχι στη διαιτησία. Θα διαβάσει για το ένταλμα σύλληψης αλλά λιγότερο την έκδοση και τα προβλήματα εκτέλεσης ποινών. Θα διαβάσει αξιόγραφα αλλά λιγότερο ή καθόλου ναυτικό δίκαιο και αεροπορικό δίκαιο. Θα εντρυφήσει στην κλοπή αλλά όχι και στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Και προφανώς η εξεταστική επιτροπή θα αποφύγει να ασχοληθεί με καινοφανείς διατάξεις που παρουσιάζουν προβλήματα και ακόμα η νομολογία δεν έχει αποφανθεί με βεβαιότητα (μετά από τόσα χρόνια και μόλις τώρα ο Άρειος Πάγος θα ασχοληθεί με το αν το πλαστό πτυχίο είναι διαρκές ή στιγμιαίο αδίκημα).

   Διαγραφή
  4. Αν εισαι ΤΟΣΟ σιγουρος/σιγουρη θα περιμενα (ως υποψηφιος) να ακουσω απο που αντλειται αυτη η βεβαιοτητα και λες να διαβασουμε με στατιστικες. Σε πληροφορω οτι γνωστος μου εξεταστηκε στη διαιτησια στα προφορικα. Εκτος κι αν εννοεις οτι αλλιως πρεπει να διαβασουμε στα γραπτα κι αλλιως στα προφορικα.

   Διαγραφή
  5. Προς Ανώνυμο 3 Απριλίου 2019 - 9:46 π.μ.:
   Τα προφορικα ειναι μια άλλη ιστορια...ρωτουν απο πιο ευρυ κυκλο υλης

   στα γραπτα η υλη που αντλουν θεματα, πλην εξαιρεσεων, ειναι πιο περιορισμενη...κανεις τις επιλογες σου και προχωρας
   το βασικο ειναι να γνωριζεις τα κλασικα ζητηματα αστικου, εμπορικου και δικονομιας σε πολυ καλο επιπεδο... και δευτερευοντως ολα αυτα τα καινουργια νομοθετηματα

   Διαγραφή
 18. Καλησπέρα σας, ήθελα να ρωτήσω και εγώ με τη σειρά μου τι θα γίνει τώρα με τις επικείμενες εκλογές τον Οκτώβριο.. Υπάρχει πιθανότητα να δώσουμε πριν τις εκλογές, δηλ. τον Σεπτέμβριο πχ? Ποια είναι η γνώμη σας? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τον Σεπτεμβριο αδυνατο.. ολη η προεργασια θα επρεπε τοτε να γινει τον Αυγουστο...
   το πιθανοτερο θα ειναι τον Νοεμβριο, ή αν τους φυγουν οι προθεσμιες 2 διαγωνισμοι εντος του 2020

   Διαγραφή
 19. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ? ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 2-3 φορες το μηνα...

   Διαγραφή
  2. ΠΟΣΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ?

   Διαγραφή
 20. Μήπως γνωρίζει κανένας τα περσινά θέματα αστικού δικαίου στην κατεύθυνση πολιτικής-ποινικής δικαιοσύνης και ποιες ήταν οι απαντήσεις τους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τα περσινα 2 θεματα αστικου-εμπορικου-πολιτικης στην συγκεκριμενη κατευθυνση ητανε απο πολλα κομματια της υλης και νομιζω ηταν τα πιο απαιτητικα απο οσα εχουν πεσει τα τελευταια χρονια - το πρακτικο δεν ηταν μια ενιαια ιστορια αλλα καθε παραγραφος πραγματευοταν διαφορετικο ιστορικο απο αλλο κομματι της υλης:
   απο οσο θυμαμαι το πρωτο πρακτικο ειχε μεσα: για διαθηκη (το πρακτικο ελεγε για φωτοτυπια), δημοσιευση ιδιογραφης διαθηκης και αποδεικτικα μεσα για αυτην, ποσοστα εξ αδιαθετου κληρονομων, αστικη ευθυνη κλινικης για αμελη επεμβαση γιατρου και ειδος ομοδικιας στο δικαστηριο, το αν εχει σημασια η υπαιτιοτητα στην πρωτη δικη για την αδικοπραξια πριν την εναγωγη, ομορρυθμη εταιρεια και αν γινεται να οριστει διαχειριστης τριτο ατομο που δεν ειναι εταιρος της, τριτανακοπη σε αναγκαστικη εκτελεση απο ατομο που εχει κυριοτητα στο αντικειμενο της εκτελεσης, προθεσμια διεκδικητικης αγωγης μετα τον πλειστηριασμο ακινητου - αυτα θυμαμαι απεξω- τα ερωτηματα συνολικα ηταν καπου 11-12

   Διαγραφή
  2. σχετικα με το δευτερο θεμα αστικου-εμπορικου-πολιτικης που ειχε την ιδια δομη με το πρωτο (δηλαδη καθε παραγραφος ξεχωριστη ιστορια με ερωτηματα απο διαφορετικα κομματια της υλης) ειχε μεσα: 1η κατηγορια: ακυρωσιμη πληρεξουσιοτητα και μεταβιβασεις ακινητων, αξιωσεις αδικαιολογητου που γεννιουνται μετα τις ακυρωσεις και συναφη ζητηματα του ποιος ειναι πλεον κυριος, διαταγη πληρωμης κατα ατομου που ειναι αγνωστου διαμονης, αν η ενσταση παραγραφης καλυπτεται απο το δεδικασμενο στην δικη της ανακοπης, ισχυρισμοι του ανακοπτος για ακυρωση διαταγης πληρωμης, αφανης εταιρεια και με ποια αποδεικτικα μεσα μπορει να αποδειχθει η υπαρξη και η λειτουργια της στο δικαστηριο, ποια ειναι η προθεσμια παραγραφης των αξιωσεων απο αφανη εταιρεια, πλειστηριασμος ακινητου και ακυρωση αυτου: ποιες αξιωσεις γεννιουνται και μεταξυ ποιων (υπαρχει μια αποφαση της ολομελειας του αρειου παγου σχετικα με το συγκεκριμενο θεμα)
   αυτα θυμαμαι για το δευτερο. επισης στο πρωτο θεμα ενα ερωτημα στην ομορρυθμη ελεγε για το ζητημα του διορισμου προσωρινης διοικησης αυτης κατα αρθρο 69 ΑΚ απο ειρηνοδικη και αν συνετρεχαν οι προυποθεσεις στο πρακτικο
   το αστικο θεμα των εισαγγελεων απο την αλλη πλευρα ηταν σχετικα ευκολο αφου ηταν μονοθεματικο και ειχε να κανει μονο με συμβαση εργου (ρωτουσε για ορισμενο αγωγης σε αγωγη για αμοιβη απο εργολαβο, τι τοκους μπορει να ζητησει αυτος και απο ποτε, ποια ειναι η προθεσμια παραγραφης της αξιωσης για αμοιβη (ειναι 5ετης επειδη θεωρειται εμπορος ως χειροτεχνης)και απο ποτε ξεκιναει αυτη (ξεκιναει απο τελος του χρονου της παραδοσης του εργου), μετα ειχε κατι ισχυρισμους απο τα αρθρα του ΑΚ στην συμβαση εργου που επρεπε να πεις αν ηταν αρνηση, ενσταση ή αντενσταση, στο τελος ελεγε για μια επιταγη που ειχε συμφωνηθει να συμπληρωθει μετα απο τον ληπτη (ηταν δηλαδη λευκη) και πως λεγεται η ενσταση που μπορει να προταθει (ενσταση αντισυμβατικης συμπληρωσης λευκης επιταγης που ειναι προσωπικη-σχετικη ενσταση).αυτα.

   Διαγραφή
  3. Λόγοι ανακοπής? Δηλαδή τί λόγους ζητούσανε? Γενικά τα θέματα ήταν εύκολα, πώς ήταν οι βαθμοί?

   Διαγραφή
  4. θεματα δυσκολα, βαθμοι μετριοι εως καλοι με βαση δυσκολια

   Διαγραφή
 21. Απευθύνομαι στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς..Ισχύει αυτό που λένε ότι η δουλειά σαν δουλειά στην καθημερινότητά της, είναι σαν να δίνεις μονίμως εξετάσεις? Δηλαδή ότι απαιτείται αφοσοίωση,πειθαρχία,ξεχωριστός χώρος στο σπίτι ή εκτός αυτού με ησυχία για μελέτη και τουλάχιστον οκτάωρη απασχόληση (εκτός των ημερών που υπάρχει έδρα) σε καθημερινή βάση για να μην μείνει κάποιος πίσω? Η όλα τα παραπάνω είναι θέμα επιμελούς και οργανωτικού χαρακτήρα ή και όγκου δουλειάς ανάλογα με το Πρωτοδικείο τοποθέτησης? Μπορεί πχ κάποιος να διαβάζει και να γράφει επιμελώς και γρήγορα, ώστε να είναι χαλαρός ένα επαρκές χρονικό διάστημα μέσα στο μήνα πχ ή ο όγκος είναι τέτοιος που αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να γίνει? Υπάρχει ηρεμία ή επικρατεί το άγχος κατά την διεκπεραίωση της δουλειάς? Το οικονομικό κομμάτι δεν σε καθησυχάζει ώστε απερίσπαστος να μπορείς να δουλέψεις? Προσπαθώ να καταλάβω για τί ακριβώς θα πρέπει να μαι προετοιμασμένος όσον αφορά στο μετά την εισαγωγή μου (αν και εφόσον γίνει πράξη)..Ευχαριστώ όποιον μπει στον κόπο να μου απαντήσει..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προφανως εξαρταται απ' το Πρωτοδικειο και τις συνθηκες που εκει θα βρεις..
   στα μεγαλα Πρωτοδικεια, χρειαζεται σταθερος καθημερινος ρυθμος δουλειας και μεσα στο μηνα δεν μενουν πολλες ημερες... το καλοκαιρι, αμα δουλευεις συστηματικα το χειμωνα, μπορεις για 15-20 ημερες να σταματησεις εντελως το γραψιμο
   στα μικρα Πρωτοδικεια ειναι απλα συγκυριες...
   Αγχος υπαρχει, οπως υπαρχει και εξασφαλισμενη θεση με πολυ καλο μισθο...οπως και μεταθεσεις, αν δεν εισαι απο νοτια Ελλαδα
   σταθμιζεις και κανεις τις επιλογες σου

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ για την απάντηση σας..Οι μεταθέσεις με προβληματίζουν και το ότι πολλοί αναφέρουν ως αρνητικό τον εγκλεισμό στο σπιτι λογω μελετης,γραψιματος και φορτου..και οτι λογω αυτού περιοριζεται κατα πολυ η κοινωνικη συναναστροφη και κατ επεκταση και η προσωπικη ζωη..Σιγουρα η σταθεροτητα και η οικονομικη ασφαλεια ειναι κινητρο οπως και η ικανοποιηση οτι αποδιδεις δικαιοσύνη..Ωστόσο φοβάμαι μηπως τελικα ειναι "δουλεια καριερας" το ολον και δεν επιτρεπει παρεκκλίσεις..

   Διαγραφή
  3. δεν ειναι τοσο καριερα, οσο λειτουργηματος και αποδοσης δικαιοσυνης
   οπως μας ελεγε ενας καθηγητης στη σχολη, δεν μπορεις εσυ να πας κολυμβητηριο και να ξενυχτας, ενω ενας πολιτης περιμενει την αποφαση σου για να παρει το μισθο του, την αποζημιωση του, κοκ...

   Διαγραφή
  4. Αρα είναι περισσότερο καθήκον...Ωστόσο, ο δικαστικός λειτουργός είναι και άνθρωπος με ό,τι συνεπάγεται αυτό..

   Διαγραφή
 22. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά τη γνώμη μου χρειάζεται και εμβάθυνση σε βιβλία γιατι μια ερμηνεία όσο καλη και είναι,δεν παύει να είναι αποσπασματικη..το πλεονέκτημα της βεβαια εναντι των συγραμματων ειναι η παραθεση νομολογίας.. συμπερασμα:συγκερασμός κ των δυο

   Διαγραφή
  2. Καλυτερα τα εχειριδια γι αυτον τον διαγωνισμο.. εχουν πιο ολοκληρωμενη θεωρηση
   το γραψαμε και πιο πανω, η κατ αρθρον ερμηνειες ιδιως του ουσιαστικου δικαιου ειναι πιο πολυ για γρηγορες λυσεις για τον δικαστη...

   Διαγραφή
  3. Δηλαδή ουσιαστικό ποινικό από που διαβάσατε; Αναφέρομαι κυρίως στο ειδικό μέρος. Ο Μυλωνόπουλος έχει βγάλει μόνο για ιδιοκτησία περιουσία. Τα υπόλοιπα από που τα διαβάσατε;

   Διαγραφή
 23. Καλησπέρα σας, θα μπορούσε να μου προτείνει κάποιος ένα βιβλίο από το οποίο θα μπορούσα να διαβάσω για την εξέταση στην αγγλική γλώσσα? Ευχαριστώ εκ των προτέρων και καλοδεχούμενες οι όποιες απαντήσεις σας σχετικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Καλησπέρα σας,
  έχει κάποιος την καλοσύνη να μου δώσει σχετικές πληροφορίες με τις συνθήκες εργασίας των διοικητικών δικαστών;
  Ισχύει ότι οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες σε σχέση με την ποινική/ αστική δικαιοσύνη;
  Επίσης τι συμβαίνει με το φόρτο εργασίας, τις μεταθέσεις και τις έδρες ανά μήνα;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Και μενα θα με ενδιεφεραν αυτες οι πληροφοριες αν μπορει καποιος ας μας ενημερώσει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Αν μπορεί να μας απαντήσει κάποιος δικαστής ή σπουδαστής: μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων Ποινικού και Ποινικής(μέσα στις επόμενες μέρες) αυτονόητα θεωρούμε ότι στον επικείμενο διαγωνισμό οι απαντήσεις μας θα πρέπει να δωθούν με τους νέους κώδικες σωστά;(ίσως είναι ανόητη η ερώτηση, αλλά αποδέχομαι τον χαρακτηρισμό εκ των προτέρων 😉)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πιθανοτατα ναι... βασει και του 2 ΠΚ βεβαια, για καποιες περιπτωσεις που μπορει ο παλιοτερος να ειναι επιεικέστερος..

   εκτος αμα βαλουν κανενα περιεργο θεμα με χρονο τελεσης και εκδικασης προ των αλλαγων

   Διαγραφή
  2. Οι δικαστές και οι σπουδαστές πώς να ξέρουμε πάνω σε τι θα εξεταστούν οι υποψήφιοι; Ο διαγωνισμός είναι απολύτως διαφανής και δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτόν. Όσο για τα νομικά κείμενα, εγώ, αν έδινα φέτος, θα βάσιζα την μελέτη μου στα νέα νομοθετήματα.

   Διαγραφή
  3. Αυτά συμβαίνουν όταν δεν βγαίνει και αυτή η σχολή δικαστών να πει τί να διαβάσουμε και γενικά ποια είναι η ύλη, τώρα μάλιστα που υπάρχει και πρόβλημα με το ποινικό δίκαιο (πέρυσι ήταν και το θέμα με την αλλαγή της ΑΕ και στα προφορικά στην κατεύθυνση των εισαγγελέων είδα ότι ο εξεταστής δεν ήθελε να πούμε τις νέες αλλαγές, αλλά και πάλι πού να το ξέρεις να μυρίσεις τα δάχτυλά σου??). Θέλω να πω, δεν είναι και κακό να βγάζουν καμιά ανακοίνωση για την ύλη, για να μη πω δε ΚΑΙ τις απαντήσεις στα θέματα, και να τρέχεις μετά στα φροντιστήρια να στις λένε.... Ελεεινό... Απορώ ειλικρινά γιατί δεν βοηθάνε έτσι τουλάχιστον.... Ειλικρινά το έχω απορία. Άντε τώρα να μου απαντήσει όμως κανείς.

   Διαγραφή
  4. Πιθανότατα θα πέσει διαχρονικό δίκαιο

   Διαγραφή
 28. Καλησπέρα και από εμένα. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει απο την στιγμή που κάποιος επιτύχει στον διαγωνισμό πρέπει να διαμένει κατά την φοίτηση στη Θεσσαλονίκη και για πόσο καιρό? Εάν κάποιος αποφοιτήσει με υψηλή βαθμολογία έχει κάποιο προμόμοιο για το σε ποια έδρα θα διοριστεί?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι καθημερινή και υποχρεωτικώς διαμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Όσο για τη σύνδεση του βαθμού αποφοιτήσεως με τον διορισμό, αυτό έχει να κάνει μόνο με την παρεδρία. Όσο πιο ψηλά δηλαδή στον τελικό πίνακα, τόσο πιο σίγουρη η παρεδρία στον τόπο επιλογής. Αυτό όμως διαρκεί μόνο ένα χρόνο και μετά δεν παίζει κανένα ρόλο.

   Διαγραφή
  2. ναι, στη διαρκεια της φοιτησης δεν υπαρχει αλλη επιλογη παρα η διαμονη στη θεσσαλονικη (εκτος αμα εισαι απο γειτονικη πολη, πχ Κατερινη)..
   η σειρα εξοδου ειναι η σειρα αρχαιοτητας σου της σειρας σου σ ολη σου τη σταδιοδρομια.. αρα ο πρωτος θα παει στο πρωτο διαθεσιμο μερος που υπαρχει για τη σειρα σου, ο δευτερος στο δευτερο, κοκ... ο πρωτος θα ειναι ο πρωτος προεδρος πρωτοδικων οταν ερθει η ωρα των προαγωγων, κοκ...

   Διαγραφή
  3. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Όταν είχα περάσει εγώ στη σχολή η διάρκεια φοίτησης ήταν ένας χρόνος περίπου και ασφαλώς και μένεις στη Θεσσαλονίκη διότι τα μαθήματα είναι καθημερινά. Όσον αφορά τη βαθμολογία αποφοίτησης αυτή καθορίζει τη θέση που θα έχεις στην επετηρίδα. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τα κενά της υπηρεσίας. Αν είσαι πρώτος πιθανότατα θα πας εκεί που έχεις δηλώσει, αν και αυτό ποτέ δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Το που θα τοποθετηθείς εξαρτάται και από τις μεταθέσεις αρχαιοτέρων συναδέλφων, συναδέλφων που επιθυμούν συνυπηρέτηση και πάντα με βάση τα κενά που δημιουργούνται και τις ανάγκες που προκύπτουν στην υπηρεσία. Και είναι αλήθεια ότι συνάδελφοι από Βόρειο Ελλάδα περιμένουν ίσως και χρόνια να μετατεθούν πιο κοντά στο σπίτι τους και την οικογένειά τους. Ευχομαι να σας βοήθησα κάπως καλό μου παιδί. Σας εύχομαι από καρδιάς, καλή επιτυχία σε ότι κι αν αποφασίσετε.

   Μ Β

   Διαγραφή
 29. 1 περίπου έτος Θεσσαλονίκη (θεωρητική εκπαίδευση) + 6 μήνες Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (πρακτική εκπαίδευση) + 1 έτος παρεδρία (συνήθως σε μεγάλα πρωτοδικεία - αναλόγως α. βαθμολογίας & β. ιδίας προτίμησης) + 1 περίπου έτος (οπουδήποτε - αναλόγως α. αναγκών & β. προτιμήσεων αρχαιοτέρων) + 2 περίπου έτη (εγγύτερα - αναλόγως α. αναγκών β. προτιμήσεων αρχαιοτέρων γ. βαθμολογίας & δ. ιδίας προτίμησης) και μετά τόπος ιδίας προτίμησης (συνήθως) και εφ' όσον δεν συντρέχει κώλυμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Καλησπέρα σας. Ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου, η προκήρυξη αναμένεται εντός Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου; Έχει κάποιος σχετική πληροφόρηση; Όσο για το ποινικό, η άποψη μου είναι ότι στα γραπτά θα μπει διαχρονικό δίκαιο και στα προφορικά θα ερωτηθεί ο νέος νόμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Καλησπέρα, μπορεί κάποιος να μας πεί πως η αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων που έγινε πρόσφατα επηρεάζει τις θέσεις που θα προκηρυχθούν στον επικείμενο διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Καλησπέρα και καλή επιτυχία σε όλους! Μήπως μπορεί να μου πει κάποιος αν στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα εφαρμόσουμε τη νέα δικονομία ή την παλιά, καθώς δεν έχει βγει κάποια σχετική ολομέλεια.Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας εξηγείτε ποια εννοείτε ως νέα και παλια?

   Διαγραφή
  2. Η παλιά είναι ο Ν. 4129 και το πδ 1225 και η νέα είναι η νέα δικονομία που αναφέρει και ο Λαζαράτος και πέρισυ ήταν προς διαβούλευση. Το Ελεγκτικό Συνέδριο μου απάντησε τον Φεβρουάριο ότι θα ισχύσει όταν εκδοθεί Ολομέλεια. Τώρα δε ξέρω τι γίνεται, γι αυτό ρωτάω.

   Διαγραφή
 33. Κανένα νεωτερο για θέσεις και προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Πέρα από την ανάγκη για συστηματικό διάβασμα, ένας πολύ σπουδαίος παράγοντας, από τον οποίον κρίνεται η επιτυχία σε αυτές τις εξετάσεις είναι η καλή ψυχολογία, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Η ψυχική εξουθένωση , μπορεί πολύ αποτελεσματικά να επισκιάσει τις όποιες γνώσεις και να καταβαραθρώσει κάθε πιθανότητα επιτυχίας. Καθαρό μυαλό παιδιά, εμπιστοσύνη στις γνώσεις σας και ψυχραιμία. Εξετάσεις είναι ,και στην πραγματικότητα όχι τόσο τρομακτικές όσο η φήμη που τις ακολουθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ακόμα απαιτείται η διετής άσκηση δικηγορίας για την συμμετοχή στις εξετάσεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ποια κατεύθυνση έχει τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και γιατί; Και πιο σημαντικό για εμένα,από ποια κατεύθυνση θα εργαστώ πιο σύντομα στον τόπο μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συνάδελφε τι εννοείς όταν λες στον τόπο σου? Υπάρχει και το κώλυμα εντοπιότητας δικαστών. Εξαρτάται σε ποια πόλη αναφέρεσαι.
   http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1469

   Διαγραφή
 37. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους!Ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζουμε αριθμό εισακτέων για κάθε κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Μήπως γνωρίζει κάποιος σχετικά με τις θέσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Καλησπέρα. Γνωρίζει κάποιος αν οι εξετάσεις στο ποινικό θα αφορούν παλαιό ή νέο κώδικα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα. Δεν θα το μάθετε ποτέ αυτό - καθώς εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της κάθε επιτροπής η επιλογή των θεμάτων. Μάλιστα το συνήθως συμβαίνον είναι να μη μάθετε και μετά ακόμη από τις εξετάσεις, το τι περίμενε να δει μία επιτροπή. Ενόψει της ιδιαιτερότητας του Νέου ΠΚ, δηλαδή της άμεσης ως εκ της φύσης του εφαρμογής, θεωρώ ότι είναι σίγουρο ότι θα εξετασθείτε στο νέο ΠΚ - είτε με τη μορφή πράξης που έλαβε χώρα μετά την 01-07-2019, είτε με τη μορφή πράξης που έλαβε χώρα νωρίτερα, ώστε να πρέπει μέσα από τις διατάξεις 465 και 2 ΠΚ να εφαρμόσετε την επιεικέστερη διάταξη. Προσωπικά θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους οι ερωτήσεις θα αφορούν σε μέρη που δεν έχουν αλλάξει (γενικό και ειδικό μέρος) τουλάχιστον τόσο ραγδαία, και άντε κάποιες ερωτήσεις να είναι σε διατάξεις που έχουν αλλάξει εντελώς. Το ίδιο δε ισχύει και για τον ΚΠΔ (οπότε και οι αλλαγές είναι λιγότερες, ιδιαίτερα στη διαδικασία στο ακροατήριο). Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και στις εξετάσεις μετά τη θέση σε ισχύ του 4335. Καλό κουράγιο.

   Διαγραφή
  2. Ευχαριστώ πολύ!

   Διαγραφή
 40. Μήπως υπάρχει κάποια ενημερωση για θέσεις φέτος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Καλησπέρα σας, χωρίς πρόθεση να σας αγχωσω περισσότερο, μήπως έχει καποιος καμια ιδεα του πότε αναμένεται να βγει η προκήρυξη? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε πληροφορία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Έχουμε κάποιο νέο για την προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. 60 πολιτικοι, 17 εισαγγελεις, 43 διοικητικης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Πώς το γνωρίζεις αυτό?

   Διαγραφή
  3. Η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμη. Από πού πήρες αυτή τη πληροφορία??

   Διαγραφή
  4. Το γνωρίζω από την ΕΣΔΙ. Μας το ειπε η Γραμματεια.

   Διαγραφή
  5. Και γιατί δεν έχει βγει ήδη η προκήρυξη?

   Διαγραφή
 44. Καλημέρα! Από πού εξάγονται αυτές οι πληροφορίες? Έχει πάρει κανείς τηλέφωνο ότι θα βγει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν συγγράματα για το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και σε καταφατική περίπτωση,ποια προτείνετε να διαβάσουμε; Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Μίλησα σήμερα με την σχολή. Ως το τέλος του μήνα θα βγει η προκήρυξη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Συνάδελφοι κανένα νεοτερο νεο για την προκηρυξη?Μιλησε κανεις με την Γραμματεια της Σχολης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Καλησπέρα!Εμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μου είπαν ότι ίσως στα τέλη Σεπτεμβρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλησπέρα.Με δεδομένες τις αλλαγές στον ΠΚ,ΚΠΔ καθώς και στο εμπορικό δίκαιο(ΑΕ) για παράδειγμα,πώς οργανώνετε το διάβασμά σας και πού εστιάζετε;
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Διαβάζεις κανονικά τις νέες διατάξεις και τις μεταβατικές διατάξεις. Εγώ νομίζω ότι όλα τα θέματα θα είναι με τους καινούριους κώδικες. Το θέμα είναι ότι έρχονται και νέες αλλαγές μέχρι αρχές Οκτωβρίου. Φέτος θα γράφουμε πολύ προσεκτικά και θα έχουμε τους κώδικες ως ευαγγέλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά, γιατί μέχρι πέρυσι γράφαμε τελείως απρόσεχτα και ως ευαγγέλιο είχαμε το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

   Διαγραφή
 51. Στις εξετάσεις πολυκώδικας σημειωμένος με κίτρινο υπογραμμιστικο (stabilo) επιτρέπεται; Ή πρέπει να'ναι τελείως καθαρός ο πολυκώδικας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέρυσι που είχα υπογραμμισμένους κώδικες δεν είχα πρόβλημα στον έλεγχο. Χειρόγραφες σημειώσεις να μην έχουν μόνο, π.χ. σχόλια, παραπομπές κ.λπ. Καλή επιτυχία!

   Διαγραφή
 52. Γνωρίζει ή θυμάται κανείς αν τα πιστοποιητικά πχ από γιατρούς πρέπει να έχουν ημερομηνία μετά την έκδοση της προκήρυξης ή γίνεται και πριν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλημέρα, μπορεί να έχουν και προγενέστερη ημερομηνία καθώς έχουν τρίμηνη ισχύ. Το λέω μετά βεβαιότητας, καθώς πέρσυ δέχτηκαν τα δικά μου κανονικά που είχαν ημερομηνία κανένα 10ημερο πριν την προκήρυξη

   Διαγραφή
  2. Αναφέρομαι στα ιατρικά πιστοποιητικά

   Διαγραφή
  3. Ανώνυμε τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 - 11:40 π.μ., μπορείς σε παρακαλώ να μου πεις ποια ήταν η διατύπωση στο πιστοποιητικό του ψυχολόγου; Βρήκα ψυχολόγο αλλά δεν γνωρίζει τι ακριβώς να γράψει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

   Διαγραφή
 53. Και φέτος για τέλη Οκτωβρίου λέγεται να ξεκινήσει ο διαγωνισμός?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. Καλησπερα σάς. Απευθύνομαι σε καποιον/α πού εχει περάσει ήδη. Λόγω αδυναμίας να δώσω 5.000 για φροντιστήριο, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα αγοράς σημειώσεων εφόσον τα εχει κρατήσει ακόμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι κατεύθυνση?

   Διαγραφή
  2. Για πολιτικη κατεύθυνση, κατά προτίμηση απο Θεσσαλονικη. Εφόσον υπάρχει πλήρες υλικό και για τα 5 αντικείμενα-εκτός γενικής παιδείας και αγγλικών-υπάρχει πρόθεση για καταβολή ευλογου τιμήματος.

   Διαγραφή
 55. Απαντήσεις
  1. Ποια είναι η ερώτηση σου?

   Διαγραφή
  2. Αυτό εσείς θα το απαντησετε στον εαυτό σας, με βαση τις επιθυμίες και τις δυνατότητες σας. Κανεβα απο τα δυο λειτουργηματα δεν ειναι εύκολο και κανενας απο τους δυο δρομους στρωμενος με ροδοπέταλα.

   Διαγραφή
  3. Στο δικαστικό γιατί δεν είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα?Εννοώ, αφότου και αν καταφέρεις να εισαχθείς..

   Διαγραφή
  4. Ενώ είχα πάντοτε ως όνειρο να γίνω δικαστής, ασκώ δικηγορια αυτό το διάστημα και έχει αρχίσει να μου αρέσει, οπότε δεν ξέρω τι να κανω. Εχω ελάχιστο χρόνο για να γραφτώ σε καποιο φροντιστηριο, όπως είχα υπολογίσει να κάνω, και βρίσκομαι σε τρομερο διχασμό. Δε με ενδιαφερει ποιο ειναι το πιο εύκολο, το πιο δύσκολο θα ήθελα να επιλέξω, ούτε με ενδιαφέρει να βολευτώ στο δημοσιο κτλ, απλώς εχω καπως εξιδανικευμενη στο μυαλο μου τη δουλεια του δικαστη κ του εισαγγελεα
   ως λειτουργων της δικαιοσυνης

   Διαγραφή
  5. Σοβαρά τώρα πιστευετε οτι η μονη δυσκολια σχετικά με το δικαστικό σωμα ειναι οι εισαγωγικες εξετάσεις; Δυστυχώς υποψιαζομαι οτι αντιμετωπιζετε το δικαστικο λειτουργημα απλα ως" στρωμένη "δουλειά "με κυρος και σιγουρες υψηλες αποδοχές, εν ολιγοις θα το επιλεγατε για ολους τους λαθος λόγους...

   Διαγραφή
  6. Ποιοί είναι οι σωστοί λόγοι τότε?Γιατί επαγγελματική αποκατάσταση είναι σίγουρα και πολλοί το επιλέγουν μ αυτο το κριτήριο...και δεν βλέπω να παραπονιούνται..

   Διαγραφή
  7. Οι ιδιοι σιγουρα δεν παραπονιουνται, ουτε ο λαθος ανθρωπος στη λαθος θεση είθισται να κανει την αυτοκριτική του. Παραπονιουνται ομως οι πολίτες οταν καθυστετει αδικαιολογητα η έκδοση της αποφασης, που περιμενουν για να λαβουν τους καθυστερουμενους μισθους,για παραδεογμα, ή οι δικηγοροι που αντιμετωπιστηκαν απαξιωτικά στο δικαστηριο, σε επιδειξη εξουσιας της εδρας προς αυτούς... Αυτά βεβαια συμβαίνουν, οταν οι δικαστές ειναι απόκομμένοι απο την κοινωνικη πραγματικοτητα και εχουν επαναπαυθεί στην ασφαλεια που τους παρεχει η θεση τους. Αν συλλογιστειτε οτι οι εξετασεις της ΕΣΔΙ γινονται οχι για να αποκατασταθουν επαγγελματικά οι αποφοιτοι των νομικων σχολων, αλλα για να στελεχωθει το Σωμα με τους καλύτερους, τοτε θα καταληξετε στο ποιοι ειναι οι σωστοί λόγοι. Φιλικά πάντα.

   Διαγραφή
  8. Όσοι δεν έχουμε συγγενείς στο δικαστικό είναι λογικό να μην ξέρουμε πως ακριβώς είναι η δουλειά και να τη φανταζόμαστε απλώς. Οι λόγοι που επιλέγει ο καθένας ένα επάγγελμα είναι ξεχωριστοί για τον καθένα και δική του υπόθεση. Το αν θα ανταπεξέλθει σε αυτό που θα βρει μετά είναι επίσης δικό του θέμα. Μπορεί για κάποιον αυτό το στυλ δουλειάς να φαντάζει εύκολο, για άλλον δύσκολο αλλά θα προσπαθήσω και για άλλον εξ αρχής απρόσιτο. Επομένως μέχρι να περάσεις στο δικαστικό, χωρίς να ξέρεις και επ' ακριβώς τις συνθήκες εργασίας, μόνο εικασίες θα κάνεις. Αυτό δεν το βρίσκω κακό. Αν δεν προσπαθήσεις δεν θα μάθεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις.. Εξάλλου και εσείς οι ίδιοι λέτε ότι μόνο αν τελειώσεις τη σχολή και μπεις στο χώρο εργασίας, θα καταλάβεις πως είναι αυτή η δουλειά. Συνεπώς πέρνα για όποιο λόγο θέλεις και στη πορεία θα δεις αν θα τα καταφέρεις... Για αυτό και δεν μπορώ την ερώτηση 'Γιατί επέλεξες αυτή την κατεύθυνση?'.

   Διαγραφή
  9. θα συμφωνήσω απόλυτα με όλα όσα γράφετε...

   Διαγραφή
 56. Πότε θα βγει αυτή η προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Μετά από τις αλλαγές στον ΚΠΔ ελπίζω ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ να αυξηθούν οι θέσεις των εισαγγελέων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Είχε κανένας επικοινωνία με τη Σχολή?Μάθαμε τιποτα για χρόνο εκδοσης προκήρυξης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Σήμερα πήρα στο υπουργείο. Κατά λέξη: ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα.Το προσπαθούνε. Καλή δύναμη σε όλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα μπορούσες σε παρακαλώ να αναφέρεις το τηλέφωνο του Υπουργείου που καλέσες, προκειμένου να ενημερωθείς, διότι σε αυτό που κάλεσα εγώ ουδείς απάντησε? Σε ευχαριστώ πολύ

   Διαγραφή
  2. Θα μας βγαλουν τη ψυχη

   Διαγραφή
 60. Καλησπερα σάς και καλη επιτυχία δε όσους και όσες επιδιώξουν την είσοδο τούς στο δικαστικό σώμα στις προσεχείς εξετάσεις. Ειμαι δικηγόρος Θεσσαλονικης κ απευθύνομαι σε επιτυχοντα, κάτοικο τής πόλης πού εχει πλήρες υλικό φροντιστηριακων σημειώσεων Πολιτικής Κατεύθυνσης. Θα ήθελα να αγοράσω το υλικό αυτο εφόσον δεν επιθυμεί να το κρατήσει, καθώς να το φωτοτυπησω κ να δώσω κ αμοιβή θα διογκωνε το κόστος. Όποιος η οποία επιθυμεί να το παραχωρήσει επ αμοιβής βεβαίως, θα χαρώ να επικοινωνήσει μαζί μού. Ευχαριστω προκαταβολικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Γιατι δεν βγαινει η προκηρυξη;ποιος ο λογος που καθυστερουν;πρωτη φορα αργει τοσο πολυ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έλα ντε? Μήπως έχει κάποιος κανένα νεν?

   Διαγραφή
 62. Έρχονται αλλαγές στον ΠΚ στις 30 Οκτώβρη. Λέτε να μην βγει προκήρυξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Δηλαδή;Παμε για δυο διαγωνισμούς εντός του 2020;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. http://www.esdi.gr/nex/index.php/el/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. Καλή τύχη στους τολμηρούς!!! Το καλή επιτυχία...δεν εχει τοση σημασια μπροστά στο καλή τύχη...ειδικά για την διοικητική κατευθυνση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Δεν χρειάζεται βεβαίωση από ψυχολόγο, μόνο από ψυχίατρο και παθολόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Πλέον πιστοποιητικό ψυχικής υγείας μόνο από ψυχίατρο και όχι και από ψυχολόγο όπως τα προηγούμενα έτη, σωστά; Ελπίζω να μην πρόκειται για κάποιο λάθος εκ παραδρομής.
  "Τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, και β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Φέτος στο πιστοποιητικό ψυχική υγείας γίνεται αναφορά μόνο σε ψυχίατρο κ όχι και σε ψυχολόγο όπως περυσι...όντως απαιτείται μόνο σε ψυχίατρο να πάμε η εκ παραδρομης γράφτηκε έτσι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. Πάντως η νομοθεσία επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν έχει μεταβληθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Συνάδελφοι, έχει προσπαθήσει κανείς να κάνει σύνδεση χρήστη επιτυχώς με τα στοιχεία του περσινού λογαριασμού για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης? Γιατί εμένα μου βγάζει ανεπιτυχή προσπάθεια και όταν πατάω υπενθύμιση κωδικού δεν μου έρχεται τίποτα στο e-mail μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Δεν γίνεται με τον περσινό λογαριασμό με είπε η υπάλληλος θέλει καινούργια εγγραφή. Άλλαξε απλώς τ password κρατά ίδιο τ email και θα σε συνδέσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Συνάδελφε είχα την ίδια απορία και από τη Γραμματεία της ΕΣΔΙ ενημερώθηκα ότι απαιτείται νέα εγγραφή, δεν ισχύουν πλέον οι περσινοί λογαριασμοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Η υπευθυνη δηλωση περι μη ασκησης ποιν διωξης κλπ χρειαζεται βεβαιωση γνησιου υπογραφης?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι. Το λεει στο τελος των δικαιολογητικων

   Διαγραφή
 74. Καλησπέρα! Μόνο ψυχίατρο φέτος, μου το είπε η Γραμματεία της σχολής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 75. Ερώτηση ίσως χαζή αν θυμαμαι εσφαλμένα.
  Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας προσμετράται στο χρονικό όριο των 45 ετών;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλ δεν ειναι 45 + ο χρόνος πού έκανες; αν πηγες φαντάρος γισ 1 1/2 χρόνο δεν μετατίθεται το όριο στα 46;+

   Διαγραφή
  2. Από που προκύπτει ότι προσμετράται η θητεία στο στρατό; (νομοθέτημα και άρθρο)

   Διαγραφή
  3. Θυμάμαι σε παλαιότερη προκήρυξη ό,τι αφαιρείται. Αν υφίσταται πλέον η οχι ειναι το ερώτημα

   Διαγραφή
 76. Έχει κανείς ιδέα για τις ακριβείς ημερομηνίες εξετάσεων; Ή έστω αν δίνουν πρώτα οι ποινικοί-πολιτικοί ή οι διοικητικοί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι πρακτικό.. Όταν με το καλό περάσεις στη σχολή, μετά πας στο σύλλογό σου για να διαγραφείς από δικηγόρος αμέσως ή μπαίνεις σε αναστολή και δεν διαγράφεσαι αλλά προβαίνεις σε κάποια άλλη ενέργεια και ποια είναι αυτή?? Επίσης, τί θα γίνει με τις εισφορές ως δικηγόρος, θα πρέπει να διαγραφείς πρώτα από δικηγόρος τελείως ή μπορείς απλά να διακόψεις από ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ (και πού και πώς?) και να συνεχίσεις να φαίνεσαι ως δικηγόρος σε αναστολή, χωρίς όμως να τρέχουν εισφορές δικηγόρου?? Και μετά η πληρωμή για τη σχολή, να το πω έτσι, γίνεται κάθε μήνα κανονικά (οπότε θα έχεις εκείνη την ασφάλεια ως δημοσίου υπαλλήλου)με το που μπαίνεις στη σχολή ή αργεί και δεν θα είσαι ασφαλισμένος ακόμη?? Γιατί και το οικονομικό είναι θέμα... Και κάτι τελευταίο, όσο είσαι σπουδαστής εκεί κάνεις και δήλωση πόθεν έσχες? Απευθύνομαι σε κάποιον που έχει περάσει και το ξέρει συνεπώς, αλλά και όποιος άλλος βέβαια γνωρίζει σίγουρα κάτι ευπρόσδεκτο.. Ευχαριστώ εκ των προτέρων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. -διαγραφεσαι απο δικηγορος μολις περασεις
   -ταυτοχρονα και απ' τα ταμεια
   -σχετικα αμεσα ξεκιναει η πληρωμη απο σχολη... το πολυ με 2 μηνες καθυστερηση
   -ποθεν εσχες οταν ορκιστεις παρεδρος

   Διαγραφή
  2. Μάλιστα. Α ταυτόχρονα, δεν πας δηλαδή εφορία π.χ. …
   Κάποιοι μου είχαν πει ότι είναι δικηγόροι σε αναστολή... Δεν ισχύσει δηλαδή? Μόλις περάσεις πρέπει να διαγραφείς άμεσα? Και αν ξέρω 'γω, δεν τα πας καλά στη σχολή και θελήσεις να γυρίσεις στη δικηγορία ή γενικά αν στη πορεία δεν τα καταφέρεις για τον α χ λόγο, μετά μπορείς να ξαναγραφτείς στο δικηγορικό σώμα ή θέλει εξετάσεις πάλι? Το ρωτάω γιατί βλέπω κάποιοι παραιτούνται από εισαγγελείς και γίνονται δικηγόροι... Πώς γίνονται?? Γιατί κιόλας μου είχαν πει από τον σύλλογο κάτι παράξενα (μάλλον θέλει να κάνεις σοβαρή κουβέντα με αυτούς στο σύλλογο γιατί όποτε ρωτάω στο πόδι μου τα λένε και είναι σοβαρά ζητήματα...) ότι αν διαγραφείς από δικηγόρος δεν ξαναμπαίνεις ποτέ αν περάσουν 5 χρόνια ούτε εξετάσεις μπορείς να δώσεις... Είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τόσο ακραίο και υπερβολικό???

   Διαγραφή
  3. αν περασουν 5 χρονια απ' την παραιτηση απο δικηγορος πρεπει να ξαναδωσεις εξετασεις...
   για να γινεις δικηγορος εκει που ησουν δικαστης, πρεπει να περασουν 5 χρονια (στα αλλα μερη ελευθερα, αν περασεις εξετασεις)

   Διαγραφή
  4. Δηλαδή αν είμαι γραμμένη στον ΔΣΑ και διορισθώ δικαστής Θεσ/νίκη θα δώσω εξετάσεις στον ΔΣΑ αν περάσουν 5 χρόνια και για να δικηγορήσω στη Θεσ/νίκη θα πρέπει να περάσουν από την παραίτησή μου από τη θέση του δικαστή 5 χρόνια..? Α μπορώ να δώσω εξετάσεις γιατί στον ΔΣΘ μου είπαν κάτι περίεργα ότι δεν μπορείς να ξαναδώσεις για δικηγόρος εξετάσεις....

   Διαγραφή
  5. Πριν δώσεις εξετάσεις για δικαστικο κ περάσεις...ήδη σκέφτεσαι το ενδεχόμενο παραίτησης από δικαστής...Κ επιστροφή στη δικηγορία!!

   Διαγραφή
  6. Όλα πρέπει να τα σκέφτεται ο άνθρωπος εκ των προτέρων, γιατί η ζωή δυστυχώς μπορεί να σε ξαφνιάσει...

   Διαγραφή
  7. -Γιατι ρωτησε φιλος μου πριν λιγο καιρο ετσι ξερω...ποιος σου ειπε οτι δεν μπορεις να δωσεις εξετασεις???? αφου στην ρπαξη υπαρχουν καποιοι δικαστες που παραιτουνται και γινονται δικηγοροι ειτε πριν τη 5ετια (χωρις εξετασεις) ειτε μετα (με εξετασεις)
   -κυριως ειρηνοδικες παραιτουνται και γυριζουν δικηγορια..

   Διαγραφή
  8. Από τον ΔΣΘ (στα γραφεία του) μου το είπαν και ξαφνιάστηκα..! Δεν είναι δυνατόν να ισχύει κάτι τέτοιο, θα ήταν σκάνδαλο... Τώρα γιατί μου το είπε, άγνωστο... Μάλλον βαριόταν να εξηγήσει... Τραγικό....

   Διαγραφή
 78. παιδιά καλά τα φροντιστήρια αλλα το 80% της επιτυχίας είναι δικό μας, δλδ στο διαβασμα του καθενός, έχουν εμπορευματοποιηθει αυτές οι εξετάσεις σε μεγάλο βαθμό, τα χρήματα που δίνει καποιος για προετοιμασία ειναι κοντά στα 8.000 ευρώ, αν δώσει κ δευτερη φορά πολύ περισσότερα. Ψαξτε βιβλία στο σακουλα κ νομική βιβλιοθηκη και καντε μονο φροντιστήριο ξενη γλώσσα. η νομική βιβλιοθηκη έχει νομικά λεξικά να δειτε ορολογία.
  εγω την β' φορά που περασα διαβασα κατ' αρθο ερμηνείες και δεν πελαγωσα στο τεχνητό χάος των φροντιστηρίων με πληθώρα νομολογίας και συγγραμμάτων.
  καλή επιτυχια, ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 79. Κακα τα ψέματα.. το φροντιστήριο βοηθάει πολύ!έτοιμη νομολογία συστηματοποιημενη...τα παίρνεις τα διαβάζεις...Χωρίς να χάνεις άπειρο χρόνο να βρεις νομολογία κλπ..υποψήφιος είμαι κ πραγματικά πιστεύω χωρίς φροντιστήριο θα είχα πελαγωσει..ομως το κόστος είναι μεγάλο η αλήθεια ειναι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Αυτή η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου προφανώς δεν έχει την έννοια ότι μόνο στον Άρεια Πάγο μπορεί κάποιος να καταθέσει τα δικαιολογητικά των εξετάσεων???

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι συνάδελφε, απλά μπορούμε και στον Άρειο Πάγο. Το ξέρω διότι ρώτησα στη γραμματεία του ΑΠ.

   Διαγραφή
 81. Συμβουλή προς όλους τους συμμετέχοντες,νυν και μελλοντικούς,:όχι όλες τις δυνάμεις σε έναν μόνο στόχο...ο οποίος εξ ορισμού είναι επισφαλής λόγω του μειωμένου αριθμού θέσεων και ανεξαρτήτως προσωπικών ικανοτήτων..η ματαίωση που ακολουθεί τη αποτυχία είναι μεγάλη και δεν αξίζει σε κανέναν πτυχιούχο μιας τόσο δύσκολης σχολής ,όπως η δική μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπάρχει κάποιος ο οποίος πέρασε με την πρώτη χωρίς να είχε χαρακτηριστεί παιδί θαύμα από τα 5 του (κανονικός άνθρωπος δηλαδή ) Γιατί με όσα ακούω για 15ωρες διάβασμα τη μέρα , αποχή από εργασία και κάθε άλλη δραστηριότητα και παρ όλα αυτά πέρασαν με την τριτη φορά , αρχίζω να το θεωρώ ακατόρθωτο...

   Διαγραφή
  2. παρα πολλοι περασαν με την πρωτη
   πανω απο 50% των εισακτεων καθε σειρας

   Διαγραφή
 82. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι ο δικαστής είναι ισόβιος δημόσιος λειτουργός και σε περίπτωση παραίτησης του από δικαστής έχει το δικαίωμα να καταλάβει θέση ανώτερου υπαλλήλου στο δημόσιο χωρίς διαγωνισμούς μόνο με αίτηση του. Π. Χ προϊστάμενος σε τελωνείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Γνωρίζει μήπως κάποιος κάτι νεότερο για τις ημερομηνίες για κάθε κατεύθυνση? Καλή επιτυχία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. Καλησπέρα. Θέτω ζήτημα διαδικαστικής φύσης: μεταξύ άλλων δικαιολογητικών, απαιτείται και η υποβολή μίας υπεύθυνης δήλωσης (η 1η εκ των δύο) στην οποία δηλώνουμε υπεύθυνα ότι "από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω..δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη από την Εισαγγελική Αρχή του τόπου της κατοικίας μου ούτε από άλλη Εισαγγελική Αρχή της χώρας..". Η έλλειψη της εν λόγω τυπικής "προϋπόθεσης(?)" δεν συνιστά κώλυμα εκ των περιγραφομένων στα αρ. 37-38 Ν. 1756/1988. Ποια η συνέπεια της πλήρωσης αυτής στο πρόσωπο ενός υποψηφίου; Πάει περίπατο το τεκμήριο αθωότητας; Δίωξη -επαναλαμβάνω ΔΙΩΞΗ- είναι δυνατόν να ασκηθεί -σχετικώς εύκολα- είτε για εξύβριση είτε για πολύ σοβαρότερα αδικήματα. Υφισταται πράγματι το ενδεχόμενο απόρριψης αίτησης υποψηφίου για έναν τέτοιο λόγο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για συγκεκριμένα αδικήματα τίθεται θέμα αποκλεισμού...δες το νόμο...Κ όταν υπάρχει απόφαση δικαστηριου

   Διαγραφή
  2. Πράγματι, από το αρ. 37 παρ. 1 στοιχ.ι' Ν. 1756/88 προκύπτει ότι η σχετική υπεύθυνη δήλωση -μαλλον- αφορά στα περιγραφόμενα στο στοιχ. ε' αδικήματα και όχι σε όλα ανεξαιρέτως. Παρά ταύτα, εκτιμώ ότι μία τέτοια πρόβλεψη σαφώς αντίκειται στο τεκμήριο αθωότητας, εφόσον αρκείται στην παραπομπή στο ακροατήριο.

   Διαγραφή
  3. Από προσωπική εμπειρία σου λέω ότι όταν απλά υπάρχει παραπομπή στο ακροατήριο δεν σε αποκλείουν από τις εξετάσεις. Εδώ σε δύο φορές εξετάσεις όταν εκκρεμούσε εις βάρος μου ποινική δίωξη για ένα από αδικήματα που αναφέρονται στο νομό... απλά φυσικά Κ θα το αναφέρεις στην υπεύθυνη δήλωση.

   Διαγραφή
 85. Γεια σας,
  Θα ήθελα κάποιος εν ενεργεία διοικητικός δικαστής να έδινε πληροφορίες ως προς το φόρτο εργασίας των διοικητικών δικαστών, καθώς και των εδρών ανά μήνα.
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είμαι Πρωτοδίκης σε Διοικητικό Πρωτοδικείο. Η έδρα κατά κανόνα στα περισσότερα δικαστήρια είναι μία φορά το μήνα (ενώ π.χ. στην Αθήνα ή στη Λάρισα είναι από όσο ξέρω 2 φορές το μήνα) και αναλόγως το δικαστήριο πρέπει να βρίσκεσαι επιπλέον μέρες στο δικαστήριο για την υπηρεσία (από μερικές ημέρες το μήνα έως μερικές μέρες το δίμηνο στα περιφερειακά δικαστήρια και ποτέ σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη γιατί εκεί υπηρεσία κάνουν οι πρόεδροι)
   Ωστόσο, το δύσκολο σε αυτήν τη δουλειά δεν είναι η συχνότητα παρουσίας στα δικαστήρια, όσο ο όγκος της δουλειάς. Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια ο κάθε δικαστής βγάζει περίπου 200 αποφάσεις κατ' έτος, δηλαδή περίπου 18-20 αποφάσεις το μήνα. Δεν είναι εύκολο, αν δεις αποφάσεις διοικητικών πρωτοδικείων θα δεις ότι διαφέρουν σημαντικά στον τρόπο γραφής και στην επεξεργασία τους που από τις αστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων. Χρειάζεται καθημερινή δουλειά, συχνά και απόγευμα και κάποια ΣΚ, πολύ ψάξιμο των εγγράφων αλλά και στη νομολογία (δεν νοείται να καταλήξεις σε συμπέρασμα χωρίς νομολογία του ΣτΕ).
   Αλλά αν σου αρέσει και το έχεις στην καρδιά σου ως επάγγελμα, κάθε φορά που ολοκληρώνεις μία απόφαση θα νιώθεις τέτοια χαρά και ικανοποίηση που πραγματικά δεν θα το μετανιώσεις. Αν όμως δεν το έχεις σαν όνειρο ζωής, έχεις μάθει σε ωράριο εργασίας (έστω και σε δύσκολο ωράριο δικηγορικού γραφείου) με διεκπεραιωτική νοοτροπία (δεν είναι κακό, στο Δημόσιο πχ είναι αναπόφευκτα ο κανόνας όταν κάνεις τα ίδια πράγματα) και δεν έχεις έντονο το βάρος της ευθύνης (πραγματικά δεν είναι απλά μια κουβέντα) τότε γρήγορα (σε 1-2 χρόνια) πιθανώς να το μετανιώσεις και να θεωρήσεις ότι δεν σε καλύπτει ως επαγγελματική επιλογή.
   Μην το κάνεις μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι σαν το στρατό, αν δεν το θες εξ αρχής, πολύ πιθανό να επιλέξεις να το εγκαταλείψεις στην πορεία. Φιλικά πάντα.

   Διαγραφή
 86. Πηρε κανεις τηλεφωνο στη γραμματεια??ποτε περιπου βγαινει το προγραμμα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 87. Ας καταγράψει κάποιος δικαστικός λειτουργός με όση αντικειμενικότητα γίνεται,τα θετικά και αρνητικά της συγκεκριμένης επαγγελματικής επιλογης και ενασχόλησης,για να πάρουμε μια ιδέα όσοι δεν έχουμε προσβαση σε πληροφορίες απο άτομα του χώρου,ώστε να καταλήξουμε με σύνεση στη συγκεκριμένη επαγγελματική επιλογή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. διοικητικος δικαστης, πολιτικος δικαστης, ή εισαγγελεας? μιλαμε για 3 εντελως διαφορετικα πραγματα

   Διαγραφή
  2. Τα μόνα θετικά που μπορεί να εντοπίσει κανείς με αντικειμενική ματιά, είναι οι αποδοχές και η επαγγελματική εξασφάλιση. Ναι, οι αποδοχές είναι αντικειμενικά αξιοπρεπέστατες και η ισοβιότητα εγγυημένη. Από κει και πέρα, αντικειμενικά δεν μπορεί να κρίνει κανείς, τα θετικά και αρνητικά του λειτουργήματος βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την προσωπική ζωή και τον χαρακτήρα του καθενός. Αν είσαι ελεύθερος χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, η αναγκαστική μετάθεση/τοποθέτηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον μέχρι τα 55 σου και η διαμονή σε τόπους πολλές φορές μακρυνούς και εξωτικούς, πιθανότατα όχι μόνο δεν σε ενοχλεί, αλλά τις περισσότερες φορές σου αρέσει! Αν έχεις οικογένεια και μόνιμο τόπο κατοικίας (εκτός Αθήνας μιλάμε πάντα, η Αθήνα δεν έχει ποτέ σχεδόν πρόβλημα), αυτές οι αναγκαστικές μετοικήσεις μπορεί και να σου ρημάξουν την οικογενειακή γαλήνη, εάν η οικογένεια δεν μπορεί να σε ακολουθήσει πρέπει να μετακινείσαι συνέχεια, με το αντίστοιχο κόστος, το οποίο μπορεί να εκτοξευτεί σχεδόν στα 2/3 του μισθού σου και αυτό για 2 και 3 και 4 χρόνια, μέχρι να καταφέρεις να πλησιάσεις τον τόπο κατοικίας σου, όμως μόνο για άλλα 4 ή 5 χρόνια και πάλι απ' την αρχή! Εάν ο χαρακτήρας σου είναι πολύ κοινωνικός και εξωστρεφής, μπορεί ο αναγκαστικός εγκλεισμός και η απομόνωση στο γραφείο στο σπίτι για μέρες για να γράψεις και να δουλέψεις τις δικογραφίες να σε κάνει να υποφέρεις, δεν έχει πλέον πολλές εκδρομές στις αργίες και ελεύθερα Σαββατοκύριακα, ή έξοδο το βράδυ μέρα παρά μέρα, αναγκαστικά αυτοπεριορίζεσαι αρκετά, γιατί η δικογραφία θέλει καθαρό και ξεκούραστο μυαλό! Αν δεν είσαι, γενικά ως χαρακτήρας, όσο το δυνατόν ήρεμος, μεθοδικός, οργανωμένος και πειθαρχημένος, μπορεί να σε ταλαιπωρήσει η εκκρεμότητα γιατί οι υπηρεσίες και οι δικογραφίες έρχονται σαν τα κύματα, η μία μετά την άλλη, ασταμάτητα, μπορεί να πιεστείς, να έρθεις σε σύγκρουση με συναδέρφους. Μετά από 15 χρόνια στο σώμα, κατέληξα ότι το δικαστικό δεν είναι απλά μια επαγγελματική επιλογή, μια δουλειά όπως άλλες με ωράριο και συγκεκριμένα καθήκοντα, γίνεται στην πορεία τρόπος ζωής, όταν όμως σε ενδιαφέρει να είσαι σοβαρός και αξιοπρεπής σε αυτό που κάνεις και όχι όταν ο στόχος σου είναι να διεκπεραιώνεις τα απολύτως απαραίτητα ώστε να είσαι απλά επαρκής...

   Διαγραφή
  3. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση!

   Διαγραφή
  4. Καλησπέρα! Σεβόμενη πάντα τη θέση και την εμπειρία σας καθώς και το χρόνο που αφιερώσατε να μας τη μεταδώσετε έχω κάποιες ενστάσεις. Δε θα διαφωνήσω ως προς το θέμα των μεταθέσεων που πράγματι είναι δαπανηρό και δημιουργεί ψυχική ταλαιπωρία στον ίδιο το δικαστή και στην οικογένειά του. Όμως, ως προς το γράψιμο, τις περιορισμένες εξόδους και τις ελάχιστες εκδρομές, ένας δικηγόρος σήμερα που δουλεύει τουλάχιστον δεκάωρο την ημέρα, είτε δουλεύει σε γραφείο, είτε έχει ένα, προσπαθώντας να επιβιώσει, έχει το χρόνο για έξοδο μέρα παρά μέρα ή μήπως δε μελετά και δε γράφει δικόγραφα των είκοσι, των σαράντα ή και παραπάνω σελίδων? Ποιος δικηγόρος, εκτός από μια περιορισμένη ομάδα τυχερών, ζει ελεύθερη και ξεκούραστη ζωή με εξόδους και εκδρομές και δη με καλές αποδοχές, ενώ πολλοί συνάδελφοι χρωστούν ταμεία και εισφορές στο σύλλογο?

   Διαγραφή
  5. Καλησπέρα! Σεβόμενη πάντα τη θέση και την εμπειρία σας καθώς και το χρόνο που αφιερώσατε να μας τη μεταδώσετε έχω κάποιες ενστάσεις. Δε θα διαφωνήσω ως προς το θέμα των μεταθέσεων που πράγματι είναι δαπανηρό και δημιουργεί ψυχική ταλαιπωρία στον ίδιο το δικαστή και στην οικογένειά του. Όμως, ως προς το γράψιμο, τις περιορισμένες εξόδους και τις ελάχιστες εκδρομές, ένας δικηγόρος σήμερα που δουλεύει τουλάχιστον δεκάωρο την ημέρα, είτε δουλεύει σε γραφείο, είτε έχει ένα, προσπαθώντας να επιβιώσει, έχει το χρόνο για έξοδο μέρα παρά μέρα ή μήπως δε μελετά και δε γράφει δικόγραφα των είκοσι, των σαράντα ή και παραπάνω σελίδων? Ποιος δικηγόρος, εκτός από μια περιορισμένη ομάδα τυχερών, ζει ελεύθερη και ξεκούραστη ζωή με εξόδους και εκδρομές και δη με καλές αποδοχές, ενώ πολλοί συνάδελφοι χρωστούν ταμεία και εισφορές στο σύλλογο?

   Διαγραφή
 88. Υπαρχει κανενα νεο για το προγραμμα?πηρε κανεις στη σχολη?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Οι επιτροπές βγήκαν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"