Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2016- 2017 (ΦΕΚ B 1440/2017 )

ΦΕΚ B 1440/2017 


Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/60899/
16.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3047/23.9.2016) απόφασης της
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συ-
γκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου για το δικαστικό έτος 2016 - 2017».ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/20218 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/60899/
16.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3047/23.9.2016) απόφασης
της Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί
συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2016 - 2017».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 3, 8 παρ. 3 και
32 παρ. 1 και 5 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α΄ 52), όπως
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 2741/1999, 2 του
ν. 3060/2002 και 57 παρ. 1 του ν. 3659/2008.
3 Την ΦΓ8/22043/4.4.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1213/11.4.2012,
τ.Γ΄) απόφαση περί συστάσεως Κλιμακίων προληπτικού
ελέγχου δαπανών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 της ΦΓ8/65456/
24.9.2014 απόφασης της Ολομέλειας «Κανονισμός
Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Β΄ 3139/
21.11.2014).
5. Την 2/29.6.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3047/29.6.2016) απόφαση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκρο-
τήσεως των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το
δικαστικό έτος 2016 - 2017» και δη την παρ. η΄ αυτής.
6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη ΦΓ10/60899/
16.9.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3047/23.9.2016) απόφαση μας «Περί
συγκροτήσεως των Κλιμακίων προληπτικού ελέγχου
δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό
έτος 2016 - 2017», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
τοποθετούμε στο Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δα-
πανών στο V Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το
υπόλοιπο του δικαστικού έτους 2016 - 2017, ήτοι μέχρι
15.9.2017, την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βιο-
λέττα Τηνιακού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2017
Η Πρόεδρος
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"