Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. για τον Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.          
        ΕΝΩΣΗ
   ΔΙΚΑΣΤΩΝ   &   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ                         
               ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
            (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
                   ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
      ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
                               Τ.Κ. 101. 71
             e- mail: endikeis@otenet.gr
                      
                                                                                      Αθήνα, 06-04-2017
                                                                                      Αριθμ. Πρωτ. 141Άρθρο 6A
Παράγραφος 1 Να αντικατασταθεί «Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών» με τη φράση «Ο προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου της έδρας»

Άρθρο 7
Να καταργηθεί η παράγραφος 2.

Άρθρο 15
Παράγραφος 4
Να προστεθεί μετά το τρίτο εδάφιο «Ο κατάλογος των εκλογίμων συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή και εγκρίνεται υποχρεωτικά από την ολομέλεια. Κάθε διαφωνία για την κατάρτιση του καταλόγου επιλύεται από την ολομέλεια, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου με ψηφοφορία».
Παράγραφος 5 (όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4411/2016).
Να καταργηθεί το εδάφιο: «Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου ή τακτικού μέλους συμβουλίου στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας επιτρέπεται μία φορά μόνο.».

Να οριστεί «Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου ή τακτικού μέλους συμβουλίου στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας δεν επιτρέπεται.».
Το εδάφιο 7 της παραγράφου 5 να τροποποιηθεί ως εξής: «Ο πρόεδρος και τα τακτικά μέλη του συμβουλίου εκπίπτουν από την θέση τους, εάν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης»
Παράγραφος 6
Στην περίπτωση δ’ του εδαφίου β’ να προστεθεί η φράση «και ειδικότερα για τους ειρηνοδίκες, στην ίδια τάξη»
Παράγραφος 9.
Να προστεθεί «Στα δικαστήρια στα οποία δεν εκλέγονται διοικήσεις και στα οποία υπηρετούν περισσότεροι του ενός πρόεδροι δεν μπορεί να ασκεί καθήκοντα διεύθυνσης ο ίδιος δικαστικός λειτουργός για περισσότερο από δύο έτη».

Άρθρο 16
Παράγραφος 3.
Να καταργηθεί το εδάφιο «Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως διευθύνοντος στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας επιτρέπεται μία φορά μόνο»
Να οριστεί «Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως διευθύνοντος στον ίδιο βαθμό ιεραρχίας δεν επιτρέπεται.».
Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 να τροποποιηθεί ως εξής «Οι ανωτέρω εισαγγελείς εκπίπτουν από τη θέση τους, εάν τους επιβληθεί αμετάκλητα πειθαρχική ποινή βαρύτερη της επίπληξης».
Μετά το τρίτο εδάφιο να προστεθεί «Ο κατάλογος των εκλογίμων συντάσσεται από την εφορευτική επιτροπή και εγκρίνεται υποχρεωτικά από την Ολομέλεια. Κάθε διαφωνία για την κατάρτιση του καταλόγου επιλύεται από την Ολομέλεια, η οποία είναι αποκλειστικά αρμόδια για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου με ψηφοφορία».

Άρθρο 17
Παράγραφος 7
Να καταργηθεί η διάταξη όπως έχει.
Να οριστεί «Οι ολομέλειες των Ανωτάτων Δικαστηρίων έχουν δικαίωμα αναπομπής του Κανονισμού στις ολομέλειες των Δικαστηρίων ή  των Εισαγγελιών μόνο σε περίπτωση τυπικής παράλειψης».
Αιτιολογία : Η διάταξη όπως ισχύει σήμερα ακυρώνει στην πράξη το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων. Μεταβάλει την απόφαση της Ολομέλειας ενός Δικαστηρίου σε γνωμοδοτική αφού την τελική απόφαση την λαμβάνει το Ανώτατο Δικαστήριο.

Άρθρο 40
Παράγραφοι 3 και 4
Να καταργηθούν.
Να προστεθεί παράγραφος ως εξής «Ο δικαστικός λειτουργός επιτρέπεται να διαμένει σε πόλη εκτός της έδρας του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί».
Αιτιολογία: Η ισχύουσα διάταξη είναι προφανώς αναχρονιστική και έχει περιπέσει σε αχρησία. Δημιουργεί ταυτόχρονα κινδύνους για τους συναδέλφους σε περίπτωση που κάποιος προϊστάμενος θέλει να την εφαρμόσει στους υπηρετούντες στο Δικαστήριο ή στην Εισαγγελία του.

Άρθρο 43
Παράγραφοι 3 και 4
Να καταργηθούν.
Αιτιολογία: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί μια κυρωτική διάταξη υπαλληλικού χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς. Την περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης ή άλλων πειθαρχικών παραπτωμάτων την αντιμετωπίζει ο νομοθέτης με άλλα μέτρα και άλλες διατάξεις. Χρήση της συγκεκριμένης διάταξης έγινε μόνο στην περίπτωση που συνάδελφοι, τηρώντας την απόφαση του ΔΣ, πραγματοποιούσαν διακοπές συνεδριάσεων των δικαστηρίων. Ως τέτοιο μέτρο αποτροπής των διακοπών συνεδριάσεων θεσπίστηκε.

Άρθρο 44
Παράγραφος 11
Να καταργηθεί.
Αιτιολογία: Ο κίνδυνος αυθαιρεσίας του προϊσταμένου του Δικαστηρίου είναι υπαρκτός. Υπαλληλοποιεί πλήρως τον Δικαστή ο οποίος εξαρτάται από την κρίση του προϊσταμένου του για το εάν υπάρχει «κίνδυνος ουσιώδους καθυστέρησης στην έκδοση απόφασης». Πέραν των άλλων είναι και μια διάταξη αναποτελεσματική.

Παράγραφος 24
Να καταργηθεί.
Εισάγεται δυσμενής διάκριση σε βάρος δικαστικών λειτουργών σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Ο δικαστικός λειτουργός δεν δικαιούται με την υφιστάμενη διάταξη να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής παιδιού, εφόσον ο σύζυγός του δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα. Λείπει οποιοσδήποτε δικαιολογητικός λόγος για την εξαίρεση αυτή από τον γενικό κανόνα.

Άρθρο 49
Παράγραφος 9
Να καταργηθεί το εδάφιο α’ και να οριστεί: «Δεν αποτελεί λόγο παράλειψης από την προαγωγή στον επόμενο βαθμό η καθυστέρηση στη δημοσίευση και θεώρηση αποφάσεων που εκδίδει ο δικαστής, καθώς και η επεξεργασία δικογραφιών από τον εισαγγελικό λειτουργό, παρά μόνο με ειδική αιτιολογία του Α.Δ.Σ.» Επίσης να προστεθεί εδάφιο «Δεν είναι αδικαιολόγητη η καθυστέρηση που οφείλεται στην ιδιαίτερη δυσκολία ή στον μεγάλο αριθμό των υποθέσεων που χειρίζεται ο δικαστικός λειτουργός»
Αιτιολογία: Η διάταξη αυτή, όπως ισχύει σήμερα, στην απολυτότητά της καταλήγει σε προφανείς αδικίες. Όλες οι αποφάσεις δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Δεν είναι καθόλου απίθανο ένας συνεπής δικαστής ή εισαγγελέας να βρεθούν κάποια στιγμή εκπρόθεσμοι είτε γιατί η υπόθεση που χειρίζονται είναι εξαιρετικά δύσκολη, είτε γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό προσωπικό πρόβλημα κάποια στιγμή της σταδιοδρομίας τους.

Άρθρο 50
Παράγραφος 3
Προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η απόφαση για την τοποθέτηση ή την μετάθεση δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται με βάση την αρχαιότητα. Κατ’ εξαίρεση και για θέσεις που δεν υπερβαίνουν το 10% των κρινομένων επιτρέπεται η παρά την αρχαιότητα μετάθεση ή τοποθέτηση για κοινωνικούς λόγους, ιδίως για λόγους υγείας, συνυπηρέτησης και οικογενειακούς λόγους. Μετάθεση ή τοποθέτηση σε θέση καθ’ υπέρβαση των οργανικών θέσεων αποκλείεται».
Παράγραφος 5
Να τροποποιηθεί το β’ εδάφιο ως εξής «Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος νπδδ σύζυγος δικαστικού λειτουργού επιτρέπεται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο σύζυγος δικαστικός λειτουργός».
Αιτιολογία. Είναι μια διάταξη όμοια με αυτή που ισχύει για στρατιωτικούς, ένστολους, προσωπικό καταστημάτων κράτησης, ιερέων που υπηρετούν ως δάσκαλοι (άρθρο 21 ν. 2946/2001). Αυτή τη στιγμή οι δικαστικοί λειτουργοί υφίστανται δυσμενή διάκριση σε σχέση με τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων.


Άρθρο 51
Να προστεθεί παράγραφος 8
«Τα έξοδα του δικαστικού λειτουργού για την εγκατάσταση και τις μετακινήσεις του στο Δικαστήριο ή στην Εισαγγελία που αποσπάται, καθώς και στις περιπτώσεις μετάβασής του σε μεταβατικές έδρες ή για επιθεωρήσεις στα Δικαστήρια, καταβάλλονται από το Δημόσιο τον επόμενο μήνα της πραγματοποίησής τους».

Άρθρο 75
Να οριστεί ότι «Ο διορισμός σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών
 Δικαστηρίων, γίνεται ύστερα από επιτυχία στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται κάθε έτος 
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά τον ειδικό νόμο που διέπει τη λειτουργία της, 
για τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Διοικητικής Δικαιοσύνης, β) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης
 και γ) Εισαγγελέων. Ειδικά για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης μπορεί να προβλεφθεί 
με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
 Δικαιωμάτων και ορίζει τις λεπτομέρειες, ότι θα διενεργείται ειδικός χωριστός διαγωνισμός μεταξύ των ήδη
 υπηρετούντων Ειρηνοδικών Γ΄ και Δ΄ Τάξης, που έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, από τον
 οποίο θα καλύπτεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τον συνολικό αριθμό των εισακτέων κατά τον
 ετήσιο διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον ειδικό αυτό διαγωνισμό δεν αποκλείει τη συμμετοχή των Ειρηνοδικών
 κάθε Τάξης στον γενικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών».  

Εξειδίκευση της διάταξης στην αιτιολογική έκθεση
«Από τις θέσεις που προκηρύσσονται για την εισαγωγή σπουδαστών στην ΕΣΔΙ, ποσοστό 10% αυτών καλύπτεται από Ειρηνοδίκες Γ’ και Δ’ τάξης που έχουν συμπληρώσει 2 έτη προϋπηρεσίας ως δικαστικοί λειτουργοί. Εφόσον οι Ειρηνοδίκες που επιθυμούν να εισαχθούν στην ΕΣΔΙ είναι σε αριθμό περισσότεροι από το 10% των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, τότε διαγωνίζονται μεταξύ τους για την πλήρωση των θέσεων. Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές και περιλαμβάνουν μία εξέταση ενός πρακτικού θέματος στο ποινικό και στην ποινική δικονομία και μία εξέταση χειρισμού – επεξεργασίας δικογραφίας στο αστικό-εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία. Εάν ο αριθμός των Ειρηνοδικών που επιθυμούν να εισαχθούν στην ΕΣΔΙ είναι μικρότερος ή ίσος του ποσοστού 10% των θέσεων που προκηρύσσονται, τότε για τη δυνατότητα εισαγωγής τους αποφαίνεται το Α.Δ.Σ. το οποίο θα εκτιμήσει τα προσόντα και τις εκθέσεις επιθεώρησης του κάθε υποψηφίου. Οι θέσεις που θα μείνουν ακάλυπτες μέχρι τη συμπλήρωση του ποσοστού 10% θα δίνονται στην περίπτωση αυτή στους υποψηφίους του κύριου διαγωνισμού».

Άρθρο 77Β’
Παράγραφος 1. Να συμπληρωθεί «Οι δόκιμοι ειρηνοδίκες από του διορισμού τους υποβάλλονται σε εξάμηνη ειδική άσκηση στο Πρωτοδικείο και στο Ειρηνοδικείο της τοποθετήσεώς τους….»

Άρθρο 78
Να προστεθεί παράγραφος 12 ως εξής: «Όταν στα θέματα του ΑΔΣ συζητείται θέμα απόσπασης δικαστικών λειτουργών σε θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή άλλων ειδικών νόμων, η ημερομηνία συνεδρίασης και το θέμα γνωστοποιούνται δέκα ημέρες πριν εγγράφως σε όσους δικαστικούς λειτουργούς έχουν τα τυπικά προσόντα για την απόσπαση με κλήση για υποβολή υποψηφιότητας αν το επιθυμούν και αυτοπρόσωπη παράσταση κατά τη συνεδρίαση. Επίσης υποχρέωση κοινοποίησης της σχετικής εισήγησης με την ίδια προθεσμία υφίσταται και όταν πρόκειται να παραλειφθεί από προαγωγή ή να μετατεθεί χωρίς αίτησή του δικαστικός λειτουργός, ο οποίος δύναται να παρασταθεί αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση».

Άρθρο 90
Παράγραφος 9. Προστίθεται εδάφιο γ’ ως εξής: «Όταν το πειθαρχικό παράπτωμα φέρεται να έχει τελεσθεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων για την οποία διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση ή έχει κινηθεί ποινική δίωξη, τότε η πειθαρχική διαδικασία αναστέλλεται μέχρι την αμετάκλητη περάτωση της ποινικής διαδικασίας»

Άρθρο 99
Παράγραφος 1
Να διατυπωθούν τα εδάφια α’, και δ’  ως εξής:
«Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι: α) ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τα μέλη του Αρείου Πάγου, τον Εισαγγελέα και τους Αντεισαγγελείς αυτού και για τους Συμβούλους, τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, …
δ) ο Προϊστάμενος Επιθεώρησης για όλους τους δικαστικούς λειτουργούς των πολιτικών- ποινικών δικαστηρίων, εκτός από τα μέλη του Αρείου Πάγου…»
Αιτιολογία. Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πειθαρχικής δίωξης έχουν διευρυνθεί και αυτό είναι ανησυχητικό. Ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του ΑΠ έχουν ειδική θεσμική αρμοδιότητα για την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και είναι ανεπίτρεπτο να δημιουργείται χωρίς λόγο σύγχυση αρμοδιοτήτων. Επίσης το δικαίωμα πειθαρχικού ελέγχου του Υπουργού Δικαιοσύνης θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στα μέλη των Ανωτάτων Δικαστηρίων στα οποία δεν μπορεί να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο ο Προϊστάμενος της Επιθεώρησης.

Στο Τμήμα Πρώτο, Μέρος Πρώτο - Γενικές Διατάξεις, μετά το κεφάλαιο Θ’ να τεθεί κεφάλαιο Ι ως ακολούθως :

32Α Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης
1.       Για τις ανάγκες διοίκησης ολοκληρωμένων συστημάτων  διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, που λειτουργούν σε δικαστικούς σχηματισμούς καθώς και κάθε άλλου έργου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται Κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργων Δικαιοσύνης, η οποία διέπεται από τις αρχές του ν.3979/2011. Αντικείμενο της Κοινής Ομάδας Διοίκησης Έργων Δικαιοσύνης είναι η διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη των ανωτέρω έργων, καθώς και η καταγραφή αναγκών και ο σχεδιασμός και υλοποίηση νέων.
2.       Η Κοινή Ομάδα Διοίκησης Έργων Δικαιοσύνης αποτελείται : α) από την Επιτροπή Διαχείρισης που συγκροτείται από τους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το Γενικό Επίτροπο Διοικητικών Δικαστηρίων , τον Γενικό Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής του κάθε Ανώτατου Δικαστηρίου, τον Τμηματάρχη Πληροφορικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και έναν καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών- Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που ορίζεται από τον Πρύτανη, β) Από την Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, την Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Διοικητικής Δικαιοσύνης και την Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κάθε Διεύθυνση συγκροτείται από α) Δικαστικούς Λειτουργούς που αποσπώνται κατόπιν αποφάσεως του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για θητεία τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης για τρία ακόμα χρόνια και β) Γραμματείς ΠΕ του Κλάδου Πληροφορικής των οικείων Δικαστηρίων κατόπιν αποφάσεως των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
3.       Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προσδιορίζεται η σύνθεση των ως άνω διευθύνσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία της Κοινής Ομάδας Διοίκησης Έργων Δικαιοσύνης.

Αιτιολογική έκθεση
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των έργων ΟΣΔΔΥ-ΠΠ και ΟΣΔΔΥ-ΔΔ προκύπτουν ανάγκες διαχείρισης των εφαρμογών, λήψης αποφάσεων σχετικά με τις αναγκαίες παραμετροποιήσεις και ομογενοποιήσεις των διαδικασιών που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες για την αποδοτική λειτουργία του έργου σε κάθε δικαστήριο. Επίσης η υποστήριξη έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  στους δικαστικούς σχηματισμούς απαιτεί συχνά τεχνογνωσία αλλά και διαμόρφωση καταλλήλων συνθηκών για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των συστημάτων εντός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δικαστηρίων. Επίσης μέσω του οργανωτικού σχήματος αυτού μπορεί να γίνει η καταγραφή αναγκών και ο σχεδιασμός νέων έργων. Το οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται στις διατάξεις αποτελείται από στελέχη των δικαστηρίων, δικαστές και γραμματείς, που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των διαδικασιών και μπορούν να επιλύσουν προβλήματα που προκύπτουν από την λειτουργία των συστημάτων και να βελτιστοποιήσουν την απόδοσή τους. Ειδικότερα η συμμετοχή των δικαστών στο οργανωτικό σχήμα είναι απαραίτητη για την διασφάλιση της λειτουργίας των έργων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου καθώς και του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντασσόμενη στα εν γένει δικαιοδοτικά τους καθήκοντα. Επιπλέον αναπτύσσεται ένα αίσθημα “ιδιοκτησίας” των συστημάτων από τα στελέχη των δικαστικών σχηματισμών γεγονός το οποίο επιδρά θετικά στην αφομοίωση τους από τους εμπλεκόμενους , με συνέπεια την καλύτερη λειτουργία. Η συνολική λειτουργία θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ανωτάτων Δικαστηρίων με την υποστήριξη αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"