Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων δυνάμει της 1411οικ./5- 2-2023 ΥΑ - Τεύχος B’ 598/07.02.2023

Τεύχος B’ 598/07.02.2023

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1412 οικ. (1)
Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων
που προκύπτουν από την αναστολή λειτουρ-
γίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της
υπ’ αρ. 1411οικ./5- 2-2023 (Β’ 529) απόφασης
του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109) και β) το
άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του


ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2) Το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).
3) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 διόρθ. σφαλμ. Α’ 126).
4) Το από 5.2.2023 έγγραφο της Προέδρου του Αρείου
Πάγου.
5) Την υπ’ αρ. 1411οικ./5-2-2023 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης «Αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων
και εισαγγελιών της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας για την 6η και την 7η Φεβρουαρίου
2023» (Β’ 529).
6) Την ανάγκη ρύθμισης δικονομικών και λοιπών ζη-
τημάτων που προέκυψαν από την αναστολή λειτουργί-
ας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφέρειας
Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 6η και
την 7η Φεβρουαρίου 2023.
7) Την υπ’ αρ. 5560/6.2.2023 εισήγηση της περ. ε’ της
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες
1. Υπό την επιφύλαξη της παρ. 3, το χρονικό διάστημα
από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου
2023, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων
και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αρ.
1411οικ./5- 2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές
προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων,
καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων,
συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού,
υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλ-
λων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία
τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και
στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους
πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά,
που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό
διάστημα από τις 8 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 15 Φε-
βρουαρίου 2023 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών
που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1,
δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ή
την όγδοη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη
ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της δια-
δικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.
3. Ειδικά για την κατάθεση προτάσεων και προσθή-
κης - αντίκρουσης ενώπιον δικαστηρίων, των οποίων

η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./
5-2- 2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
το χρονικό διάστημα από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως
τις 7 Φεβρουαρίου 2023, δεν υπολογίζεται στις προθε-
σμίες των άρθρων 237 και 238, της παρ. 2 του άρθρου
468, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 1
του άρθρου 524, της παρ. 2 του άρθρου 509, του δεύτε-
ρου εδαφίου του άρθρου 548 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182 [ΚΠολΔ]), καθώς και στις
προθεσμίες που ορίζονται στον ν. 2915/2001 (Α’ 109).
Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατά-
ξεις και οι οποίες θα έληγαν από τις 6 Φεβρουαρίου 2023
έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, παρατείνονται και λήγουν
την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023. Η προθεσμία κατά-
θεσης σημειώματος που χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο
του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση αίτησης ασφαλι-
στικών μέτρων, παρατείνεται και συμπληρώνεται την
αντίστοιχη ώρα της Δευτέρας, 13 Φεβρουαρίου 2023.
Ειδικότερα, οι προθεσμίες προτάσεων και προσθήκης-
αντίκρουσης κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 237 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που θα έληγαν την Τετάρτη
8 Φεβρουαρίου και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου παρα-
τείνονται και λήγουν την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023.
4. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα από
τις 6 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο ανε-
στάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω
ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./5.2.2023
(Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, έληγε η
προθεσμία κατάθεσης συμπληρωματικής προσθήκης
και αντίκρουσης κατά του πρώτου και δεύτερου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας, η σχετική προθεσμία συντέμνεται και μετατίθεται
για την 9η Φεβρουαρίου 2023.
5. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής δια-
δικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις
εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, εφόσον πρόκειται
για δικαστήρια των οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνά-
μει της υπ’ αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του
Υπουργού Δικαιοσύνης και αφορούν εφέσεις κατά ερήμην
αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία,
αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, στον οποίο πρέπει το
αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρού-
σεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της
αναστολής της λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων,
οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και
αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και
διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσ-
διορισθεί σε δικάσιμο μετά το χρονικό διάστημα από τις
6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023, αναβάλλονται υποχρεωτικά
μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και
χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.
6. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των οποί-
ων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./
5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
σε περίπτωση που οι προθεσμίες του άρθρου 228, της
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου
686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και
οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδί-
κων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος
από τις 6 έως 7 Φεβρουαρίου 2023 και ο υπολειπόμενος
χρόνος συμπλήρωσής τους από τη λήξη της αναστολής
μέχρι τη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου,
δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι
υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτη-
μα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις
δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.
7. Αναφορικά με δίκες ενώπιον δικαστηρίων, των
οποίων η λειτουργία ανεστάλη δυνάμει της υπ’ αρ.
1411οικ./5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού
Δικαιοσύνης, όταν το χρονικό διάστημα, από τις 8 Φε-
βρουαρίου 2023 μέχρι τη συζήτηση, δεν επαρκεί για
να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι
προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέ-
φεσης ή πρόσθετων λόγων ανακοπής, η συζήτηση ανα-
βάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς
και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στην
ως άνω περίπτωση, η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων
ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την ανα-
βολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά
το άρθρο 205 ΚΠολΔ.
8. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου,
όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προ-
θεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3
του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγ-
γράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος
από τις 6 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 7 Φεβρουαρίου
2023 όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορι-
σθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω
προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος δι-
άδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης
της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο
υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς
τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν
προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η
αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξεως κατά το άρθρο
205 ΚΠολΔ.
Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λει-
τουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας
βίας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./5-2-2023 (Β’ 529)
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν λαμβάνε-
ται υπόψη για τον υπολογισμό της προθεσμίας υποβο-
λής έγκλησης ή των προθεσμιών άσκησης όλων των
προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
[ν. 4620/2019, (Α’ 96)] και της ειδικούς ποινικούς νόμους
ενδίκων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βο-
ηθημάτων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων. Μετά τη
λήξη της παραπάνω αναστολής, οι προθεσμίες αυτές
συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για
να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον
νόμο προθεσμία.
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις διοικητικές δίκες
Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ανεστάλη η λει-
τουργία του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστη-
ρίων λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει της υπ’ αρ. 1411οικ./
5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιο-
σύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές
προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων και των σχετικών
με αυτές πράξεων ενώπιον της Διοίκησης. Μετά τη
λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές
συνεχίζουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για
να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον
νόμο προθεσμία.
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ