Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

ΠΔ 17/2023 Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική αρμοδιότητα.

 
 

Τεύχος A’ 35/20.02.2023

Ορισμός ειρηνοδικείων που έχουν πτωχευτική
αρμοδιότητα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 207).


2. Την 545/23.12.2021 επιστολή της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), και το γε-
γονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως προκύπτει από την
53360/01.11.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης.
4. Την 14/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασί-
ζουμε:
Άρθρο 1
Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου, πτωχευτική αρ-
μοδιότητα έχει το μεγαλύτερο, κατά αριθμό οργανικών
θέσεων δικαστικών λειτουργών, Ειρηνοδικείο στην πε-
ριφέρεια του Πρωτοδικείου.
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2023
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ