Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

N. 5023/2023 Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα- πηρίας ή χρόνιας πάθησης, (αλλαγή ΑΚ - ΚΠολ - ΠΚ - ΚΠΔ - ΚΟΔΔΛ - ΚΔΔ - ΚΣυμβ)

 


Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ανα-

πηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της

ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πο-

λιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώ-

δικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητι-

κής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων

και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με

τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με

Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και

λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβα-

σης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία.

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-

τουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109)

 

Άρθρο 22

Ορισμός υπεύθυνου στο δικαστήριο για

ζητήματα πρόσβασης των ατόμων με

αναπηρία, ενημέρωσής τους, και διευκόλυνσης

της εξυπηρέτησής τους - Τροποποίηση

περ. β) παρ. 7 άρθρου 17 ν. 4938/2022

 

Άρθρο 23

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας με ποσοστό

αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και

άνω - Προσθήκη παρ. 3Α και τροποποίηση

παρ. 4 άρθρου 1 ν. 3226/2004

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ