Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

N. 5021/2023 Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

 


 

Τεύχος A’31/15.02.2023

 

 

Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και

ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς: ίδρυση μουσείων - Ν.Π.Δ.Δ., κρατική

ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών

αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσεί-

ου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασί-

ας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασι-

ών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό

του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και

την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

 

 

Άρθρο 19

Συλλογές

1. Σε έκαστο των Μουσείων των περ. α) έως ε) της

παρ. 1 του άρθρου 3 παραχωρούνται, αποκλειστικά

για την έκθεση, φύλαξη, προστασία και τους λοιπούς

σκοπούς του άρθρου 4, οι συλλογές των μνημείων και

αντικειμένων που εκτίθενται ή φυλάσσονται σε εκάστη

ειδική περιφερειακή υπηρεσία των περ. α) έως ε) του

άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α’ 7), αντίστοιχα. Τα ανήκο-

ντα στο ελληνικό Δημόσιο κινητά μνημεία του πρώτου

εδαφίου παραμένουν στην κυριότητα και νομή του ελληνικού Δημοσίου, είναι πράγματα εκτός συναλλαγής,

κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα,

ανεπίδεκτα χρησικτησίας, ακατάσχετα και τελούν εσαεί

υπό την κρατική μέριμνα.

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

                   ΝΟΜΟΣ 3852 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010)

 

Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης

 

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ