Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Ν. 5016/2023 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

Τεύχος A’ 21/04.02.2023

 

Διεθνής Εμπορική Διαιτησία - Ρυθμίσεις για τη

λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και λοιπές

επείγουσες διατάξεις.

 

 

 

 

Άρθρο 48

Μεταβατικές διατάξεις

1. Διαιτησίες οι οποίες άρχισαν πριν από την έναρξη

ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να διέπονται από

τον ν. 2735/1999 (Α’ 167). Συμφωνίες διαιτησίας που ανα-

φέρονται στον ν. 2735/1999, νοούνται ως αναφερόμενες

στον παρόντα νόμο.

2. Οι μόνιμες διαιτησίες που ρυθμίζονται από το άρ-

θρο 902 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα άρθρα

131 και 132 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), εξακολουθούν να

διέπονται από τις οικείες διατάξεις.

 

Άρθρο 65

Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή

στην τακτική διαδικασία - Τροποποίηση παρ. 9

άρθρου 237 ΚΠολΔ

Στην παρ. 9 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής

Δικονομίας [π.δ 503/1985, (Α’ 182)] προστίθεται δεύτερο

εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την εξέταση

των μαρτύρων ή των διαδίκων ή τη διενέργεια της αυτο-

ψίας ή της πραγματογνωμοσύνης οι διάδικοι δικαιούνται

με προσθήκη να προβούν μόνο σε αξιολόγηση των απο-

δείξεων αυτών. Μετά το πέρας της συζήτησης ο Πρόεδρος

του Δικαστηρίου ή επί πολυμελούς συνθέσεως ο Εισηγη-

τής δύνανται να ζητούν από τους διαδίκους να προσκομί-

σουν σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφο του δικογράφου

της αγωγής, των προτάσεων και της προσθήκης.».

Άρθρο 66

Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή

στις μικροδιαφορές - Τροποποίηση παρ. 1

άρθρου 469 ΚΠολΔ

 

Άρθρο 67

Προσκόμιση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή

στα ένδικα μέσα και στις ανακοπές - Προσθήκη

παρ. 4 στο άρθρο 495 ΚΠολΔ

 

Άρθρο 68

Διορθώσεις παροραμάτων στις ρυθμίσεις

του ν. 4938/2022 για την επιθεώρηση των

δικαστηρίων, των εισαγγελιών και των

δικαστικών λειτουργών - Τροποποίηση παρ. 6

άρθρου 97, παρ. 2 άρθρου 100, παρ. 1 άρθρου

102 και άρθρου 129 ν. 4938/2022

 

Άρθρο 69

Διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής

αποζημιώσεων δικηγόρων νομικής βοήθειας

που προκύπτουν από ειδικά γραμμάτια που

έχουν εκδοθεί από 1.1.2019 έως 31.12.2022

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4871/2021

 

 Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

 

 

    ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2318/ 1995.

     Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών.

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2882/2001

.Κώδικας

   Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

  

 

 

 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4798             (ΦΕΚ Α' 68/24.04.2021)

 Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

 

 

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4938            (ΦΕΚ Α' 109/06.06.2022)

 

 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.

 

 

 

 

 

 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ