Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (Εισαγγ) - ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (Ειρην) Τεύχος Γ’ 1193/19.05.2022

 Τεύχος Γ’ 1193/19.05.2022

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 13ης Μαΐου 2022, το
οποίο εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 51, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ. ν. 1756/1988, Α’ 35), την υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015(Α’ 94) και την υπ’ αρ. 30/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου, απο-
σπάτα
ι για έξι (6) μήνες η Εισαγγελική Πάρεδρος Ηλείας,
Ιωάννα Σκούφη του Ελευθερίου, στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Ναυπλίου.
(Αρ. αποφ. της διεύθυνσης προϋπολογισμού και
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης: 18757/29.04.2022, ΑΔΑ: ΩΖΧΛΩ-Γ91 και 18757Α/
29.04.2022, ΑΔΑ: 6ΦΜ5Ω-ΘΦΗ) .


Με προεδρικό διάταγμα της 16ης Μαΐου 2022, το οποίο
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγμα-
τος, τα άρθρα 49, 50, 52 και 78 του Κώδικα Οργανισμού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
(κ. ν. 1756/1988, Α’35), της υποπαρ. Δ9 «Δαπάνες μετα-
κινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» της παρ. Δ του
άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), και την υπ’ αρ. 35/2022
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Πολι-
τικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, μετατίθενται, με αίτησή
τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες ως εξής:
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Α’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Πταισματοδικείο Αθηνών, η Ειρηνοδίκης Α’ Τά-
ξης Πταισματοδικείου Πειραιά, Μυτακίδου Αστέρα του
Δημητρίου.
2) Στο Ειρηνοδικείο Βασιλικών, ο Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Παπαδόπουλος Ηλίας του
Ελευθερίου.
3) Στο Πταισματοδικείο Βόλου, ο Ειρηνοδίκης Α’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Βόλου, Ψύχαλος Λεωνίδας του Παναγιώτη.
4) Στο Πταισματοδικείο Ηρακλείου, οι Ειρηνοδίκες Α’
Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, Φραντζεσκάκης Εμμα-
νουήλ του Γρηγορίου,
2. Πταισματοδικείου Αθηνών, Πολυδωράκη Ζαχα-
ρούλα του Λάμπρου.
5) Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, η Ειρηνοδίκης
Α’ Τάξης Ηγουμενίτσας, Σαρακατσιάνου Βαρσάμω του
Στυλιανού,
6) Στο Πταισματοδικείο Θεσσαλονίκης, οι Ειρηνοδίκες
Α’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Χριστοφίδου Χρυ-
σάνθη του Χρήστου,
2. Πταισματοδικείου Πιερίας, Τεξακαλίδης Ιωάννης
του Κωνσταντίνου,
3. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Τσικρικά Αρετή του
Βασιλείου,
4. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Γάτσινου Ιωάννα
του Αθανασίου,
5. Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Παναγιωτίδου -
Λάμνη Γεσθημανή του Θεοχάρη,
6. Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, Κατσακιώρη Ευαγγελία
του Χρήστου.
7) Στο Πταισματοδικείο Ρόδου, η Ειρηνοδίκης Α’ Τά-
ξης Πταισματοδικείου Αθηνών, Γαλάνη Αλεξάνδρα του
Δημητρίου.
8) Στο Πταισματοδικείο Χανίων, οι Ειρηνοδίκες Α’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Χανίων, Ακρωτηριανάκης Αναστά-
σιος του Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, Ποντικάκη Ευτυχία του
Παναγιώτη.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Β’ Τάξης ως εξής:

1) Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι Ειρηνοδίκες Β’ Τάξης:
1. Πταισματοδικείου Αθηνών, Τουρή Ιωάννα του
Βασιλείου,
2. Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, Παναγιώτου Γεωργία
του Κωνσταντίνου,
3. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Καψιμάλη Ελένη του
Σωτηρίου,
4. Ειρηνοδικείου Πειραιά, Βαχαβιώλου Γαρυφαλιά
του Κωνσταντίνου,
5. Πταισματοδικείου Πειραιά, Μπακογιάννη Μαρία
του Δημητρίου.
2) Στο Πταισματοδικείου Αθηνών, οι Ειρηνοδίκες Β’
Τάξης:
1. Πταισματοδικείου Ρόδου, Διάκος Ιωάννης του
Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Λάσκαρη Σοφία του
Δημητρίου,
3. Πταισματοδικείου Πειραιά, Καραγιάννη Δέσποινα
του Παναγιώτη,
4. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Γεροστάθου Δροσούλα
του Κωνσταντίνου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας, η Ειρηνοδίκης Β’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, Τέμα Ειρήνη του Λαζάρου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, οι Ειρηνοδίκες Β’
Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Σερρών, Ταναγιάς Γεώργιος του
Σωκράτη,
2. Ειρηνοδικείου Σερρών, Λιακοπούλου Ολυμπία του
Δημητρίου,
3. Ειρηνοδικείου Σερρών, Σαράφη Νικολέτα του
Βασιλείου.
5) Στο Πταισματοδικείο Καβάλας, η Ειρηνοδίκης Β’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Παγγαίου, Αβράμ Ισιδώρα του Ιωάννη.
6) Στο Ειρηνοδικείο Λάρισας, η Ειρηνοδίκης Β’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Βόλου, Οικονόμου Ηλιάνα του Δημητρίου,
7) Στο Πταισματοδικείο Πατρών, η Ειρηνοδίκης Β’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Παπαδοπούλου Θεοδώρα
του Γεωργίου,
8) Στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου, η Ειρηνοδίκης Β’
Τάξης Πταισματοδικείου Πειραιά, Κανούτα Ελένη του
Δήμου,
9) Στο Ειρηνοδικείο Πύργου, η Ειρηνοδίκης Β’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Πανταζοπούλου Κωνσταντίνα
του Ευαγγέλου,
10) Στο Πταισματοδικείο Σερρών, ο Ειρηνοδίκης Β’
Τάξης Ειρηνοδικείου Σερρών, Δημητριάδης Δημήτριος
του Κωνσταντίνου.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Κουλιανόπουλος Ηλίας
του Δημητρίου,
2. Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, Μαυραϊδή Παναγιώτα
του Κωνσταντίνου,
3. Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, Κοσκινά Αικατερίνη
του Παναγιώτη,
4. Ειρηνοδικείου Λαυρίου, Παλαιοκρασσά Ειρήνη
του Ευστρατίου,
5. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Σκουτέλης Δημήτριος
του Αθανασίου.
2) Στο Πταισματοδικείο Αθηνών, οι Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Δασκαλοπούλου Φωτεινή
του Νικολάου,
2. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Κοκαρίδας Αχιλλεύς
του Γεωργίου,
3. Ειρηνοδικείου Αθηνών, Γεωργιάδου Ειρήνη του
Παύλου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, η Ειρηνοδίκης
Γ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Ξάνθης, Δημητρακοπούλου Δή-
μητρα του Ιωάννη.
4) Στο Ειρηνοδικείο Αλμωπίας, ο Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
του Ειρηνοδικείου Καβάλας, Μπατσουγιάννης Δημήτρι-
ος του Χρήστου.
5) Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, οι Ειρηνοδίκες Γ’
Τάξης:
1. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Παπάζογλου Δήμητρα
του Μαρίνου,
2. Ειρηνοδικείου Νίκαιας, Μιστιλιόγλου Εβελίνη του
Ακίλα.
6) Στο Ειρηνοδικείο Βέροιας, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Μουδανιών, Σιδηροπούλου Μαρία του
Θεολόγου.
7) Στο Πταισματοδικείο Βόλου, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Βόλου, Κατσαμπέκη Γεωργία του Κωνστα-
ντίνου.
8) Στο Ειρηνοδικείο Γρεβενών, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Καστοριάς, Παπακωνσταντίνου Αλκμήνη
του Ξενοφώντα.
9) Στο Ειρηνοδικείο Ελευσίνας, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Θηβών, Γιαννοπούλου Ανδριάνα του
Κωνσταντίνου.
10) Στο Ειρηνοδικείο Ηγουμενίτσας, ο Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, Βάκκας Παναγιώτης του
Νικολάου.
11) Στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, η Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Καστελλίου, Βλαχούλη Μαρία του
Φωτίου.
12) Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης, οι κάτωθι Ειρη-
νοδίκες Γ’ Τάξης ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου, Μιχαλογιάννη Βασι-
λική του Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Καβάλας, Παπαδοπούλου Κυριακή
του Γεωργίου,
3. Ειρηνοδικείου Βέροιας, Χατζηιωάννης Θεόδωρος
του Ευαγγέλου,
4. Ειρηνοδικείου Αρναίας, Μαστορίδου Αναστασία
του Νικολάου.
13) Στο Ειρηνοδικείο Θηβών, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, Κυριάζου Φωτεινή του Γε-
ωργίου.
14) Στο Ειρηνοδικείο Ιλίου, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης Ει-
ρηνοδικείου Αχαρνών, Γεωργά Χριστίνα του Αναστασίου.
15) Στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Γ’ Τάξης ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Τσαλαγανίδη Ευθαλία
του Ιωσήφ,
2. Ειρηνοδικείου Νίκαιας, Γιούργα Αλεξάνδρα του
Μιχαήλ,
3. Ειρηνοδικείου Νίκαιας, Σταυροπούλου Λυδία του
Σταύρου,

4. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Δερματά Χριστίνα - Μα-
ριγώ του Παναγιώτη.
16) Στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας, ο Ειρηνοδίκης Γ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Χαλκίδας, Σπανούλης Βασίλειος του
Ιωάννη.
17) Στο Ειρηνοδικείο Κασσάνδρας, η Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Αρναίας, Δημαρχοπούλου Σοφία
του Ηλία.
18) Στο Ειρηνοδικείο Κέρκυρας, ο Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Αθηνών, Παλιούρας Ζαχαρίας του Απο-
στόλου.
19) Στο Πταισματοδικείο Κέρκυρας, η Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Περπιράκη Μαρίνα του
Γεωργίου.
20) Στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Κασσάνδρας, Πεχλιβάνη Αναστασία του
Γεωργίου.
21) Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος, ο Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Κουστένης Παναγιώτης
του Πολύβιου.
22) Στο Ειρηνοδικείο Μουδανιών, ο Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Έδεσσας, Δαλακλής Γεώργιος του
Νικολάου.
23) Στο Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας, οι Ειρηνοδίκες Γ’
Τάξης ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Γεωργακοπούλου Λήδα
του Δημητρίου,
2. Ειρηνοδικείου Φλώρινας, Σίσκος Παναγιώτης του
Κωνσταντίνου,
3. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Τσότρα Μαρία του Δη-
μητρίου,
4. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Μόρτογλου Μαγδαληνή
του Μιχαήλ.
24) Στο Ειρηνοδικείο Πατρών, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, Παππά Ευτυχία του Σπυρί-
δωνα.
25) Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Κρεπούρη Στυλιανή - Θεοδώρα
του Παναγιώτη.
26) Στο Πταισματοδικείο Πειραιά, οι Ειρηνοδίκες Γ’
Τάξης ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Παπανικολάου Μαρία
του Ευσταθίου,
2. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Σοφικίτου Αντωνία του
Αποστόλου,
3. Ειρηνοδικείου Νίκαιας, Κούβαρη Αριστέα του Νι-
κολάου,
4. Ειρηνοδικείου Αχαρνών, Τριανταφυλλίδη Κυριακή
του Βασιλείου.
27) Στο Πταισματοδικείο Πιερίας, η Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, Γιαννακέρη
Αναστασία - Αντωνία του Αγγελή.
28) Στο Ειρηνοδικείο Ροδολίβους, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Καβάλας, Σταπατόρη Δέσποινα του
Κωνσταντίνου.
29) Στο Ειρηνοδικείο Σερρών, οι Ειρηνοδίκες Γ’ Τάξης
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Σιντικής, Καραούλης Βασίλειος του
Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείο Ροδολίβους, Κρομμύδα Παναγιώτα
του Γεωργίου,
3. Ειρηνοδικείο Ροδολίβους, Λιούβα Δέσποινα του
Θεοφάνη,
4. Ειρηνοδικείου Μαραθώνος, Τζίρα Γεωργία του
Παύλου.
30) Στο Ειρηνοδικείο Σιντικής, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης Ει-
ρηνοδικείου Κοζάνης, Παπάζογλου Ξανθή του Αθανασίου.
31) Στο Ειρηνοδικείο Τρικάλων, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Βόλου, Παππά Χρυσούλα του Αποστόλου.
32) Στο Ειρηνοδικείο Φλώρινας, η Ειρηνοδίκης Γ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Καστοριάς, Σολιδάκη Μαρία του Γεωργίου.
33) Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, η Ειρηνοδίκης Γ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Αρκουλή Κωνσταντίνα
του Γεωργίου.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Ειρηνοδίκες
Δ’ Τάξης ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, η Ειρηνοδίκης
Δ’ Τάξης Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, Αλεπούς Αικατερίνη
του Αποστόλου.
2) Στο Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, οι Ειρηνοδίκες Δ’
Τάξης ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Πατρών, Τριάντου Θεοδώρα του
Χρήστου,
2. Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, Μήνου Κωνσταντίνος
του Βασιλείου,
3. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Κούτη Ιωάννα του Δη-
μητρίου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Αρναίας, η Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, Παρίτση Θεοφανή του
Αποστόλου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών, οι Ειρηνοδίκες Δ’ Τάξης
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Αρετάκη Μαρία του Εμ-
μανουήλ,
2. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Γομάτου Σταυρούλα του
Ιωάννη.
5) Στο Ειρηνοδικείο Βόλου, οι Ειρηνοδίκες Δ’ Τάξης ως
εξής:
1. Ειρηνοδικείου Ξάνθης, Γώγου Βασιλική του Αθα-
νασίου,
2. Ειρηνοδικείου Αταλάντης, Μπέης Απόστολος του
Δημητρίου,
3. Ειρηνοδικείου Αμαλιάδας, Τερλιγκάκη Χαρίκλεια
του Σταμούλη.
6) Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας, η Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Λέρου, Αυγουστίδου Σμαράγδα του Γε-
ωργίου.
7) Στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου, η Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης Ει-
ρηνοδικείου Νικαίας, Τσουράκη Βασιλική του Βασιλείου.
8) Στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνος, ο Ειρηνοδίκης Δ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Σαλαμίνας, Τσοχαλής Γεώργιος του
Θεοδώρου.
9) Στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης, η Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, Ζαφειρίου Φωτεινή
του Δημητρίου.
10) Στο Ειρηνοδικείο Πατρών, η Ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης
Πταισματοδικείου Κέρκυρας, Πέτρου Μαρίνα του Θεο-
φύλακτου.

11) Στο Ειρηνοδικείο Πειραιά, η Ειρηνοδίκη Δ’ Τάξης
Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Κεβεντσίδου Χρυσούλα του
Ιωσήφ.
12) Στο Ειρηνοδικείο Πρέβεζας, την Ειρηνοδίκης Δ’ Τά-
ξης Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Βουκουβάλα Αικατερίνη
του Χρήστου.
13) Στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, ο Ειρηνοδίκης Δ’
Τάξης Ειρηνοδικείου Νικαίας, Δημουλέας Αντώνιος του
Τζανέτου.
Μετατίθενται με αίτησή τους, οι κάτωθι Δόκιμες Ειρη-
νοδίκες ως εξής:
1) Στο Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης, η δόκιμη Ειρη-
νοδίκης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου, Σπανού Ελένη
του Κωνσταντίνου.
2) Στο Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων, Αποστολοπούλου Μαρία -
Κωνσταντίνα του Γεωργίου.
3) Στο Ειρηνοδικείο Αρναίας, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Ορεστιάδας, Τριανταφύλλου Αναστασία
του Αποστόλου.
4) Στο Ειρηνοδικείο Αχαρνών, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, Σάββας Μιχαήλ του
Νικολάου - Γεωργίου,
2. Ειρηνοδικείου Μήλου, Πριτσούλη Ευαγγελία του
Δημητρίου,
3. Ειρηνοδικείου Χίου, Μανώλης Γαβριήλ του Ευ-
στρατίου,
4. Ειρηνοδικείου Ζακύνθου, Ζευγολάτη Αικατερίνη
του Νικολάου,
5. Ειρηνοδικείου Σπάρτης, Πολυζώη Χρυσούλα του
Κωνσταντίνου,
6. Ειρηνοδικείου Σπάρτης, Φωτάκη Μαρία του Ευ-
στρατίου.
5) Στο Ειρηνοδικείο Βόλου, η δόκιμη Ειρηνοδίκης του
Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Κατραντζή Μαρία του Δημο-
σθένη.
6) Στο Ειρηνοδικείο Καβάλας, οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Σαράντη Κλεοπάτρα του
Δημητρίου,
2. Ειρηνοδικείου Μυτιλήνης, Ευθυμίου Λουκία του
Μιχαήλ.
7) Στο Ειρηνοδικείο Καστοριάς, οι δόκιμες Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Λασιθίου - Νεάπολης, Στογιάννη
Σοφία του Νικολάου,
2. Ειρηνοδικείου Ρόδου, Θεοδοσιάδου Σημέλα του
Κυριάκου.
8) Στο Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Καρπάθου, Τσόγκα Χριστίνα του Χρήστου.
9) Στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Σικυώνος, Στασινού Ελένη του
Κωνσταντίνου,
2. Ειρηνοδικείου Μυκόνου, Χατζηδάκη Αλεξία του
Γεωργίου,
3. Ειρηνοδικείου Σητείας, Καινούργιου Ευαγγελία
του Κωνσταντίνου,
4. Ειρηνοδικείου Χίου, Βογιατζή Παναγιώτα του
Ηλία,
5. Ειρηνοδικείου Χανίων, Κούης Παναγιώτης του
Ιωάννη.
10) Στο Ειρηνοδικείο Κρωπίας, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου, Τυρίδη Μαρία του
Χρήστου,
2. Ειρηνοδικείου Κορίνθου, Παναγόπουλος Γεώργιος
του Αντωνίου,
3. Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως Βοιών, Μωυσή Ασπα-
σία του Ευστρατίου,
4. Ειρηνοδικείου Λέρου, Μίστρα Ερμιόνη του Νικο-
λάου,
5. Ειρηνοδικείου Κω, Νικοπούλου Ευαγγελία του
Λεωνίδα - Γεωργίου,
6. Ειρηνοδικείου Κέρκυρας, Τσότσου Μαρία του
Βασιλείου,
7. Ειρηνοδικείου Καστελλίου, Δουλάμη Θεοδώρα
του Παύλου.
11) Στο Ειρηνοδικείο Μυρτουντίων, η δόκιμη Ειρη-
νοδίκης Ειρηνοδικείου Χίου, Παπαντελάκη Ειρήνη του
Κωνσταντίνου.
12) Στο Ειρηνοδικείο Μυτιλήνης, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Καλλονής, Κακαλιά Ευανθία του Αποστόλου.
13) Στο Ειρηνοδικείο Ναυπάκτου, η δόκιμη Ειρηνοδί-
κης Ειρηνοδικείου Νεμέας, Κολοκουτσά Αγγελική του
Γεωργίου.
14) Στο Ειρηνοδικείο Νίκαιας, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Κρωπίας, Μπέλλου Ευαγγελία του
Αλκίνοου,
2. Ειρηνοδικείου Ζακύνθου, Πιλάτη Μαρία του Ιωάννη,
3. Ειρηνοδικείου Πύργου, Λαουτάρη Ζωή του Νι-
κολάου,
4. Ειρηνοδικείου Αρήνης, Δουβάρα Βασιλική του
Ιωάννη,
5. Ειρηνοδικείου Πύργου Κρήτης, Τσικαλάκη Γεωργία
του Γεωργίου,
6. Ειρηνοδικείου Ικαρίας, Ζώλη Ερμιόνη του Παντελή.
15) Στο Ειρηνοδικείο Ξάνθης, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Θάσου, Πιτιακούδη Μενεξία του Κωνστα-
ντίνου.
16) Στο Ειρηνοδικείο Ορεστιάδας, η δόκιμη Ειρηνο-
δίκης Ειρηνοδικείου Καστελλίου, Βογιατζή Αρετή του
Θωμά.
17) Στο Ειρηνοδικείο Παγγαίου, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Ρόδου, Σταυρίδου Ευαγγελία του Πελά-
γιου.
18) Στο Ειρηνοδικείο Πύργου, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Πλωμαρίου, Πινακίδου Αντιγόνη του Νι-
κολάου.
19) Στο Ειρηνοδικείο Ροδολίβους, η δόκιμη Ειρηνο-
δίκης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, Ζέζιου Κλεάνθη του
Στυλιανού.
20) Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, οι δόκιμοι Ειρηνοδίκες
ως εξής:
1. Ειρηνοδικείου Καλύμνου, Βασταρούχα Παναγιώτη
του Παύλου,

2. Ειρηνοδικείου Κω, Τσιαμήτρου Ευαγγελία του
Αθανασίου.
21) Στο Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, Γιαβρή Παναγιώτα του
Αργυρίου.
22) Στο Ειρηνοδικείο Σκοπέλου, ο δόκιμος Ειρηνο-
δίκης Ειρηνοδικείου Ολυμπίων, Χιώτης Δημήτριος του
Νικολάου.
23) Στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας, η δόκιμη Ειρηνοδίκης
Ειρηνοδικείου Νικαίας, Αντζίνα Καλλιόπη του Γεωργίου.
24) Στο Ειρηνοδικείο Χανίων, η δόκιμη Ειρηνοδίκης Ει-
ρηνοδικείου Βάμου, Μιχαηλίδου Αντιγόνη του Νικολάου.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ