Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Ανακατανομή των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών μεταξύ των Ειρηνοδικείων Λαγκαδά και Βασιλικών. - Τεύχος A’ 84/03.05.2022

Τεύχος A’ 84/03.05.2022

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 30 (1)
Ανακατανομή των οργανικών θέσεων Ειρηνοδι-
κών μεταξύ των Ειρηνοδικείων Λαγκαδά και Βα-
σιλικών.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 περ. α’, υποπερ. αα’
του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών» (κυρωτικός νόμος 1756/1988,
Α’ 35).
2. Τη με αριθμό 19/2022 γνώμη της Προέδρου του
Αρείου Πάγου, η οποία, για τη διατύπωσή της, έλαβε
υπόψη της, τη με αριθμό 514α/10.02.2022 (σε ορθή επα-
νάληψη) αιτιολογημένη πρόταση του Προέδρου Εφετών
Θεσσαλονίκης.
3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
4. Τη με αριθμό 43/2022 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Οι οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών, μεταξύ των Ειρηνοδι-
κείων Λαγκαδά και Βασιλικών, ανακατανέμονται ως εξής:
1. Ειρηνοδικείο Λαγκαδά: Μειώνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά μία (1), ορι-
ζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4).
2. Ειρηνοδικείο Βασιλικών: Αυξάνεται ο αριθμός των
οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά μία (1), οριζο-
μένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ