Σάββατο 28 Μαΐου 2022

ΦΕΚ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΩΝ/ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 1248/26.05.2022

Τεύχος Γ’ 1248/26.05.2022

 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Με προεδρικό διάταγμα της 19ης Μαΐου 2022, που
εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης σύμφωνα με:
Α. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 26 του Κώδικα Ορ-
γανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει-
τουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35).
Β.
1. Την υπ’ αρ. 601/23.09.2021 γνώμη της Προέδρου
Εφετών Αιγαίου και την υπ’ αρ. 2318/05.10.2021 πρόταση
του Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.
2. Την υπ’ αρ. 54/15.02.2022 γνώμη του Προέδρου Εφε-
τών Ανατολικής Κρήτης και την υπ’ αρ. 953/15.02.2022
πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ανατολικής Κρήτης.
3. Την υπ’ αρ. 198/01.04.2022 γνώμη της Προ-
έδρου Πρωτοδικών Κοζάνης και την υπ’ αρ. 410/
05.04.2022 πρόταση της Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής
Μακεδονίας.


4. Την υπ’ αρ. 182/29.03.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Αιγίου και την υπ’ αρ. 1244/31.03.2022 πρό-
ταση του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Πατρών.
5. Την υπ’ αρ. 24/22/17.02.2022 γνώμη του Προέδρου
Πρωτοδικών Φλώρινας και την υπ’ αρ. 272/02.03.2022
πρόταση της Εισαγγελέας Εφετών Δυτικής Μακεδονίας.
6. Τις υπ’ αρ. 104/16-03-2022 και 105/16-03-2022 γνώ-
μες της Προέδρου Πρωτοδικών Λάρισας και την υπ’ αρ.
272/16.03.2022 πρόταση του Διευθύνοντα την Εισαγγε-
λία Εφετών Λάρισας.
7. Την υπό στοιχεία Π11/253/22.03.2022 γνώμη της
Προέδρου Πρωτοδικών Τριπόλεως και την υπ’ αρ.
1799/30.03.2022 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ναυ-
πλίου.
8. Την υπό στοιχεία Π10/272/31.03.2022 γνώμη της
Προέδρου Πρωτοδικών Τριπόλεως και την υπ’ αρ.
1932/04.04.2022 πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Ναυ-
πλίου.
9. Tις υπ’ αρ. 273/07-04-2022 και 274/07-04-2022 γνώ-
μες του Προέδρου Πρωτοδικών Γυθείου και τις υπ’ αρ.
448/15-04-2022 και 449/15-04-2022 προτάσεις της Ει-
σαγγελέα Εφετών Καλαμάτας.
10. Την υπ’ αρ. 222/12-04-2022 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Σερρών και την υπ’ αρ. 2903/18-04-2022
πρόταση του Διευθύνοντα την Εισαγγελία Εφετών Θεσ-
σαλονίκης.
11. Την υπ’ αρ. 398/16-09-2021 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Κιλκίς και την υπ’ αρ. 6240/23-02-2022 πρό-
ταση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
12. Την υπ’ αρ. 399/16-09-2021 γνώμη της Προέδρου
Πρωτοδικών Κιλκίς και την υπ’ αρ. 6304/23-02-2022 πρό-
ταση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
Α. Ορίζονται τακτικοί δικαστές ανηλίκων για μια τριετία
ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Αιγαίου τον Εφέτη Βασίλειο Πορτοκάλλη
του Στυλιανού, λόγω προαγωγής και μετάθεσης της δικα-
στή ανηλίκων Ασημίνας Σαλάτα - Πετροπούλου του Πέτρου.
2. Στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης τον Εφέτη Γερωνυ-
μάκη Ιωάννη, σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευαγγελίας
Ψαράκη του Μιχαήλ, λόγω λήξης της θητείας της.
3. Στο Πρωτοδικείο Σερρών την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Αποστολία Τσιαλάνη του Πέτρου, λόγω οριστικής
παύσης από το δικαστικό σώμα της δικαστή ανηλίκων
Άννας Πίλλη του Ιωάννη.
4. Στο Πρωτοδικείο Τρίπολης την Πρόεδρο Πρωτοδι-
κών Παρασκευή Μπουρέλου του Κωνσταντίνου, λόγω
ανανέωσης της θητείας της.
Β. Ορίζονται αναπληρωτές δικαστές ανηλίκων για μια
τριετία, ως ακολούθως:
1. Στο Εφετείο Αιγαίου την Εφέτη Νίκη Αστερή του
Βασιλείου, σε αντικατάσταση της δικαστή ανηλίκων Ιω-
άννας Πέττα - Χριστοπούλου Ιωάννα του Χρήστου, λόγω
αποχώρησης με όριο ηλικίας.
2. Στο Εφετείο Ανατολικής Κρήτης την Εφέτη Αγγελική
Δέτση του Νικολάου σε αντικατάσταση της Εφέτη Ευσε-
βίας Νεονάκη του Γεωργίου, λόγω λήξης της θητείας της.
3. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου την Πρωτοδίκη Βασιλική
Παράσχου του Νικολάου, σε αντικατάσταση του Πρωτοδί-
κη Ιωάννη Εγγλέζου του Νικολάου, λόγω μεταθέσεώς του.
4. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς τον Πρωτοδίκη Ιωάννη Ιω-
αννίδη του Φιλίππου, σε αντικατάσταση του δικαστή
ανηλίκων Νικόλαου Κασμερίδη του Γεωργίου, λόγω με-
ταθέσεώς του.

Γ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές ανηλίκων, ως ακολού-
θως:
1. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης για μία διετία, τον Πρω-
τοδίκη Γεώργιο Παπαβασιλείου του Κοσμά, λόγω ανα-
νέωσης της θητείας του.
2. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου για μία διετία, την Πρωτοδί-
κη Γεωργία Βίτσα του Αθανασίου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Πανωραίας Σπανού του Δημητρίου, λόγω
συμπληρώσεως της θητείας της.
3. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς για μία διετία, την Πρωτο-
δίκη Παναγιώτα Μπουρλή του Ελευθερίου, σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκη Αγορίτσας Μπαταβάνη του
Παναγιώτη, λόγω μετάθεσης.
4. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Βασιλική Παράσχου του Νικολάου, σε αντικατά-
σταση του Πρωτοδίκη Ιωάννη Εγγλέζου του Νικολάου,
λόγω μεταθέσεώς του.
Δ. Ορίζονται τακτικοί ανακριτές, ως ακολούθως:
1. Στο Πρωτοδικείο Κοζάνης για μία διετία, τον Πρω-
τοδίκη Γεώργιο Παπαβασιλείου του Κοσμά, λόγω ανα-
νέωσης της θητείας του.
2. Στο Πρωτοδικείο Αιγίου για μία διετία, την Πρωτοδί-
κη Γεωργία Βίτσα του Αθανασίου, σε αντικατάσταση της
Πρωτοδίκη Πανωραίας Σπανού του Δημητρίου, λόγω
συμπληρώσεως της θητείας της.
3. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Εύα Ναστούλα του Τηλέμαχου στο Α’ Ανακριτικό
τμήμα, σε αντικατάσταση της Ανακρίτριας αυτού Μαρίας
Νέσση του Γεωργίου, λόγω λήξεως της θητείας αυτής.
4. Στο Πρωτοδικείο Λάρισας για μία διετία, την Πρωτο-
δίκη Ευαγγελία Αποστόλου του Τρύφων στο Β’ Ανακρι-
τικό τμήμα, σε αντικατάσταση της Ανακρίτριας αυτού
Ελένης Μπαλατσού, λόγω λήξεως της θητείας αυτής.
5. Στο Πρωτοδικείο Φλώρινας για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Ελένη Τσιμέρογλου του Δημοσθένη.
6. Στο Πρωτοδικείο Τριπόλεως ως Ανακριτή Πλημ-
μελειοδικών για μία διετία, τον Πρωτοδίκη Τριπόλεως
Ανδρέα Περγιαλιώτη του Θεοφάνη, σε αντικατάσταση
της τακτικής ανακρίτριας Πρωτοδίκη Κωνσταντινιάς Χα-
ριστού του Ευαγγέλου, λόγω αδείας.
7. Στο Πρωτοδικείο Γυθείου για μία διετία, την Πρω-
τοδίκη Βασιλική Παράσχου του Νικολάου, σε αντικατά-
σταση του Πρωτοδίκη Ιωάννη Εγγλέζου του Νικολάου,
λόγω μεταθέσεώς του.
8. Στο Πρωτοδικείο Κιλκίς για μία διετία, την Πρωτο-
δίκη Παναγιώτα Μπουρλή του Ελευθερίου, σε αντικα-
τάσταση της Πρωτοδίκη Αγορίτσας Μπαταβάνη του
Παναγιώτη λόγω μεταθέσεώς της.
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ