Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

ΑΠ (Συμβ) 485/2021: Μη έκδοση στην Κίνα επειδή μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου η θανατική ποινή

 Αριθμός 485/2021

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-(ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτης, (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, ο οποίος ορίστηκε με την υπ'αριθμ. 18/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Κωνσταντίνα Μαυρικοπούλου - Εισηγήτρια, Γεώργιο Κόκκορη, Μαριάνθη Παγουτέλη και Άννα Φωτοπούλου-Ιωάννου (η οποία ορίστηκε με την υπ'αριθμ.54/2021 πράξη της Προέδρου του Αρείου Πάγου), Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε ως συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 19 Μαΐου 2021, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την έφεση του εκζητουμένου S. (ον.) D (επών.) του B.S. και L., υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, γεννηθείς στο ... της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στις ..., κατοίκου ... Αττικής, και ήδη κρατούμενου στο K.K. ..., ο οποίος

παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κίμωνα Ζάκκα, κατά της υπ'αριθμ. 25/16.3.2021 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με την ως άνω απόφασή του γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία Ε.Μ.: 4/22.03.2021 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών Καλλιντέρη Ευγενίας και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 288/21. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 444 του ΚΠοινΔ, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής αποφάσεως και να ζητηθούν από το Κράτος που κάνει την αίτηση για την έκδοση οι αναγκαίες επεξηγήσεις και ειδικότερα α) αν μετά την άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος του εκζητούμενου υπηκόου Κίνας D S. του B. για παράβαση του άρθρου 176 του Ποινικού Κώδικα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι δυνατόν να τύχει εφαρμογής και το άρθρο 48 του κώδικα αυτού και, σε καταφατική περίπτωση, υπό ποιες προϋποθέσεις και β) αν είναι δυνατή η επέκταση της κατηγορίας σε βάρος του ως άνω εκζητούμενου και για το άρθρο 192 του ίδιου Κώδικα επίσης με την επιβαρυντική περίσταση του ίδιου ως άνω άρθρου 48 αυτού. Όλες οι παραπάνω διευκρινίσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα αναγκαία στοιχεία να αποσταλούν εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Άλλως, να γίνει δεκτή κατ'ουσία η ασκηθείσα έφεση, καθόσον δεν διασφαλίζεται ότι δεν θα επιβληθεί σε βάρος του εκζητούμενου η θανατική ποινή, παντελώς ασύμβατη με το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο και να απορριφθεί η αίτηση εκδόσεως του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 451 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, κατά της οριστικής απόφασης του συμβουλίου εφετών, με την οποία τούτο γνωμοδότησε, κατά το άρθρο 450 του ίδιου Κώδικα, σε αίτηση έκδοσης αλλοδαπού, επιτρέπεται στον εκζητούμενο και στον εισαγγελέα να ασκήσουν έφεση στον Άρειο Πάγο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 474 του ίδιου Κώδικα. Επομένως, η υπό κρίση από 22.03.2021, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 4/2021, έφεση του υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας S. (ov) D (επ) του B.S. και L.., γεννηθέντος στο ... Κίνας στις ..., κατοίκου ... Αττικής και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., η οποία (έφεση) ασκήθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών κατά της απόφασης με αριθμό 25/16.3.2021 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο τούτο γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στο Κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, προκειμένου να δικαστεί για το προβλεπόμενο από το άρθρο 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αδίκημα (Παράνομη απορρόφηση Δημοσίων καταθέσεων), ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα. Κατά συνέπεια, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Από τη διάταξη του άρθρου 502 παρ. 2 του ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόμενο των λόγων της, στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έχει εξουσία να κρίνει επί εκείνων μόνο των μερών της πρωτόδικης απόφασης, στα οποία αναφέρονται οι προβαλλόμενοι από τον εκκαλούντα λόγοι έφεσης, οι οποίοι διατυπώνονται στη συντασσόμενη συναφώς, κατά το άρθρο 474 παρ. 2 του ΚΠοινΔ, έκθεση έφεσης. Τούτο ισχύει και επί του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης του συμβουλίου εφετών περί έκδοσης αλλοδαπού. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 436 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, "αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία της έκδοσης αλλοδαπών εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων". Με το Ν. 2358/1995 κυρώθηκε η μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας συναφθείσα σύμβαση δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, η οποία, όμως, δεν περιέχει διατάξεις για την έκδοση εγκληματιών και, επομένως, εφαρμόζονται στην προκείμενη περίπτωση οι διατάξεις των άρθρων 437 έως 457 του ΚΠοινΔ. Κατά το άρθρο 437 παρ. 1 εδ. α' του ΚΠοινΔ, "η έκδοση αλλοδαπού επιτρέπεται: α) όταν αυτός κατηγορείται για αξιόποινη πράξη, που απειλείται, και από τον ελληνικό ποινικό νόμο και από το νόμο του κράτους που ζητεί την έκδοση, με στερητική της ελευθερίας ποινή, της οποίας το ανώτατο όριο είναι πάνω από δύο έτη...", ενώ, κατά το άρθρο 438 του ίδιου Κώδικα, "η έκδοση απαγορεύεται και αν ακόμα συναινεί ο εκζητούμενος: α) αν πρόκειται για δράστη που κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ημεδαπός, β) αν υπάρχει δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστικών αρχών σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους, γ) αν πρόκειται για έγκλημα που κατά τους ελληνικούς νόμους χαρακτηρίζεται ως πολιτικό, στρατιωτικό, φορολογικό ή του τύπου ή, εξαιρουμένων των προβλεπόμενων στον ΠΚ εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας, διώκεται μόνο ύστερα από έγκληση αυτού που αδικήθηκε ή όταν από τις περιστάσεις προκύπτει ότι η έκδοση ζητείται για λόγους πολιτικούς, δ) αν, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους που ζητεί την έκδοση ή του Ελληνικού Κράτους ή του κράτους όπου τελέστηκε το έγκλημα, έχει ανακύψει ήδη πριν από την απόφαση για την έκδοση νόμιμος λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο, ε) αν πιθανολογείται ότι ο εκζητούμενος θα διωχθεί στο κράτος στο οποίο παραδίδεται για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση, στ) αν πιθανολογείται ότι θα υποβληθεί σε διακρίνουσα μεταχείριση για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς ή εξαιτίας της εθνικότητάς του ή ότι θα υποβληθεί σε μεταχείριση αντίθετη προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι θα διακυβευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματά του, ζ) αν κατά το δίκαιο του εκζητούντος κράτους προβλέπεται για την αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου και η) αν ο εκζητούμενος καταδικάστηκε ερήμην χωρίς να κλητευθεί". Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 443 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, η οποία καθορίζει την ακολουθητέα διαδικασία και τα έγγραφα, τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται από το εκζητούν κράτος στην αίτηση της αρμόδιας Αρχής αυτού προς τις Ελληνικές Αρχές για έκδοση εκζητουμένου, "αν πρόκειται για την περίπτωση του άρθρου 437 στοιχ. α', στην αίτηση που διαβιβάζεται με τη διπλωματική οδό πρέπει να επισυνάπτονται το κατηγορητήριο, το ένταλμα σύλληψης ή οποιαδήποτε άλλη δικαστική πράξη που έχει το ίδιο κύρος με αυτά και (αν δεν υπάρχει συνθήκη που να το εμποδίζει) όσα έγγραφα απαιτούνται ώστε να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής επαρκείς για να παραπεμφθεί σε δίκη εκείνος για τον οποίο ζητείται η έκδοση... Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διαβιβάζεται ταυτόχρονα αντίγραφο του νόμου ο οποίος ισχύει στο κράτος που ζητεί την έκδοση και τιμωρεί την πράξη, ακόμη, συνοπτική περιγραφή των περιστατικών του εγκλήματος και, τέλος, ακριβής περιγραφή των χαρακτηριστικών εκείνου για τον οποίο ζητείται η έκδοση, μαζί με τη φωτογραφία του και τα δακτυλικά του αποτυπώματα, αν αυτό είναι δυνατό. Όλα αυτά τα έγγραφα μπορούν να προσκομίζονται και σε αντίγραφα επικυρωμένα από το δικαστήριο ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή του κράτους που ζητεί την έκδοση". Τέλος, κατά το άρθρο 450 παρ. 2 εδ. α' του ΚΠοινΔ, "το συμβούλιο εφετών εξετάζει ακόμη, εφόσον δεν κωλύεται από αντίθετη διάταξη που περιέχεται σε συνθήκη, αν υπάρχουν ενδείξεις για τη βασιμότητα της κατηγορίας η οποία αποδίδεται σε εκείνον που έχει συλληφθεί, και αποφαίνεται, με βάση τα προσαγόμενα από το κράτος που ζητεί την έκδοση επίσημα αποδεικτικά στοιχεία, αν αυτά θα επέτρεπαν τη σύλληψη και την παραπομπή του σε δίκη στην Ελλάδα, σε περίπτωση που το έγκλημα είχε τελεστεί σε ελληνικό έδαφος" (ΑΠ 124/2020). Η πιθανολόγηση ότι ο εκζητούμενος θα καταδιωχθεί από το εκζητούν κράτος για πράξη διαφορετική από εκείνη για την οποία ζητείται η έκδοση, ιδρύει τον κατ' άρθρο 438 περ.ε'ΚΠΔ λόγο άρνησης έκδοσης, καθώς αποτελεί λογική συνέχεια της αρχής της ειδικότητας, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 440 ΚΠΔ και άρθρο 14 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεων (ΑΠ 243/2009, ΑΠ 1125/2006). Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ελληνικές και διεθνείς εγγυήσεις πρέπει να συντρέχουν και στο κράτος που ζητεί την έκδοση, διότι στη αντίθετη περίπτωση, αυτή αντίκειται στην "ημεδαπή δημόσια τάξη" (άρθρα 2 του Συντάγματος, 3 της ΕΣΔΑ, βλ. ΑΠ 1540/1996). Πιο συγκεκριμένα, η προβλεπόμενη από τον παλαιό Ποινικό Κώδικα επιβολή της θανατικής ποινής, στις περιπτώσεις που αναφέρονταν στον ίδιο κώδικα για ορισμένα αδικήματα, έχει καταργηθεί με το άρθρο 33 του Ν.2172/1993. Και τούτο γιατί ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί θεμελιώδη αρχή, όχι μόνο του Συντάγματος (άρθρο 2 παρ. 1), αλλά και διεθνών συνθηκών, οι οποίες προβλέπουν την κατάργηση της θανατικής ποινής, με σημαντικότερη το "Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά Δικαιώματα σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου", στο άρθρο πρώτο, του οποίου ορίζεται ότι: "1. Κανένα πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία Συμβαλλομένου Κράτους στο παρόν πρωτόκολλο δεν θα εκτελεσθεί. 2. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής μέσα στα όρια της δικαιοδοσίας του.". Ενώ, στο άρθρο 2 παρ. 1 του ίδιου Πρωτοκόλλου ορίζεται ότι "Δεν θα γίνει καμία επιφύλαξη στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός της επιφύλαξης που θα διατυπωθεί κατά την επικύρωση ή την προσχώρηση και θα προβλέπει την εφαρμογή της θανατικής ποινής σε καιρό πολέμου μετά από καταδίκη για έγκλημα στρατιωτικού χαρακτήρα, υψίστης σημασίας, που τελέσθηκε σε καιρό πολέμου". Τέτοια επιφύλαξη διατύπωσε η Ελλάδα στο άρθρο δεύτερο του πιο πάνω Πρωτοκόλλου, μόνο για τα πιο πάνω αδικήματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Το πρωτόκολλο αυτό υιοθετήθηκε, κατ' αρχήν, στις 15-12-1989, με την απόφαση 4428/1989 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (με έναρξη ισχύος στις 11-7-1991) και στη συνέχεια, κατέστη εσωτερικό δίκαιο της Χώρας, με την κύρωσή του από το Ν.2462/1997. Η θανατική ποινή σε καιρό ειρήνης θεωρείται ως μια απαράδεκτη, αν όχι απάνθρωπη μορφή ποινής, η οποία δεν επιτρέπεται πλέον από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Το καθήκον προστασίας της ανθρώπινης ζωής μπορεί να παραβιασθεί και στην περίπτωση έκδοσης ή απέλασης ενός προσώπου σε κράτος, στο οποίο υπάρχουν ουσιώδεις λόγοι που δικαιολογούν την πεποίθηση, ότι θα του επιβληθεί η θανατική ποινή, υπό περιστάσεις που δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η διάταξη του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ εγγυάται τη θεμελιώδη αξία των δημοκρατικών κοινωνιών και η παρεχόμενη προστασία είναι απόλυτη, ενώ εντάσσεται στο διαμορφούμενο από το άρθρο 15 παρ. 2 της ίδιας σύμβασης σκληρό πυρήνα αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων, τα οποία δεν περιορίζονται και δεν αναστέλλονται σε καμία περίπτωση. Τέλος, μετά την κύρωση από την Χώρα μας των έκτου και δέκατου τρίτου πρωτοκόλλων της ΕΣΔΑ με τους αντίστοιχους νόμους 2610/1998 και 3289/2004 και την πλήρη κατάργηση με αυτά της θανατικής ποινής, το δικαίωμα στη ζωή οποιουδήποτε ατόμου είναι απόλυτο (ΑΠ 140/2017, ΑΠ 1737/2016).
Συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει έκδοση αλλοδαπού σε ξένη χώρα, όπου επιβάλλεται τέτοια ποινή, αφού δεν είναι συμβατή με τον Ελληνικό ποινικό νόμο. Τέτοια ποινή προβλέπεται στο άρθρο 48 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατά το οποίο "η θανατική ποινή εφαρμόζεται μόνο σε εγκληματίες που έχουν διαπράξει εξαιρετικά σοβαρά εγκλήματα". Στην προκείμενη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων και τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, τα οποία αναγνώστηκαν, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσε ο εκκαλών - εκζητούμενος πρωτοδίκως και ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης μέσω της διερμηνέα του, αποδεικνύονται τα ακόλουθα:Ο εκκαλών-εκζητούμενος S.(ov)D (επ.) του B.S. και L., που είναι υπήκοος του Κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και γεννήθηκε στο ... Κίνας την ..., συνελήφθη στις 14.01.2021, με το υπ' αριθμ. 15/2021 ένταλμα συλλήψεως που είχε εκδοθεί σε βάρος του από τον αρμόδιο Πρόεδρο Εφετών Αθηνών και έκτοτε κρατείται στο Κατάστημα Κράτησης ..., διότι εκκρεμούσε σε βάρος του η υπ' αριθμ. ... από 16.11.2020 Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Κίνας, που διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ.... - ... (ΚΑΡΚ) από 14.1.2021 τ.π. σήμα της Interpol Αθηνών, αφού διωκόταν με το υπό στοιχεία J. G. (F ) B (2020) 62 από 16.9.2020 Ένταλμα Σύλληψης του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής Jingji Jishu Kaifaqu του Δημοτικού Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Changchun, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία Chang jing Jian Zhaen Jian Ri Bu (2020) 53/16.9.2020 Απόφασης Έγκρισης σύλληψης της Λαϊκής Εισαγγελίας της περιοχής Jingji Jishu Kaifaqu της πόλης Changchun, προκειμένου να δικασθεί για το αδίκημα της "παράνομης απορρόφησης δημόσιων καταθέσεων", το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Μετά τη σύλληψή του, ο εκκαλών-εκζητούμενος προσήχθη στην οικεία Εισαγγελία, όπου βεβαιώθηκαν τα στοιχεία της ταυτότητάς του και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στις Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ακολούθως δε με την παραγγελία 3/14.01.2021 της Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών διατάχθηκε η φυλάκισή του, ενώ παράλληλα με το έγγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΚΔ 43380 ΦΕ 6/21/15.1.2021 η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ζήτησε από την INTERPOL να διαβιβαστούν από τις Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σύλληψη του εκκαλούντος-εκζητουμένου, επίσημο αίτημα για την έκδοση αυτού και τα σχετικά με αυτή δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας και τις διατάξεις των άρθρων 436 επ. του τότε ισχύοντος Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ακολούθως, στις 08.02.2021 (αριθμ.Πρωτ.: ... οικ.ΦΕΑ 2033) διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων της Ελλάδος το από 28.1.2021 αίτημα του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, υποβληθέν νομοτύπως δια της διπλωματικής οδού, με το οποίο ζητήθηκε η έκδοση του ως άνω υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εκκαλούντος) στις δικαστικές αυτής Αρχές, προκειμένου αυτός να δικαστεί για το αδίκημα της "παράνομης απορρόφησης δημόσιων καταθέσεων", το οποίο προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με ποινή φυλάκισης έως δέκα έτη συνοδευόμενη με πρόστιμο, είναι δε αξιόποινο και κατά την Ελληνική ποινική νομοθεσία (άρθρα 98, 386 παρ. 1 εδ. β' του ΠΚ), ήτοι για απάτη κατ' εξακολούθηση με προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα έτη και χρηματική ποινή. Προς υποστήριξη του ως άνω αιτήματος για έκδοση συνυποβλήθηκαν, μέσω της διπλωματικής οδού, και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών τα ακόλουθα έγγραφα, συντεταγμένα στην κινεζική γλώσσα και σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική: α)το υπό στοιχεία J. G. (F ) B (2020) 62 από 16.9.2020 Ένταλμα Σύλληψης του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής Jingji Jishu Kaifaqu του Δημοτικού Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της πόλης Changchun της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, β) η από 16.09.2020. Απόφαση Έγκρισης σύλληψης της Λαϊκής Εισαγγελίας της περιοχής Jingji Jishu Kaifaqu της πόλης Changchun της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, δ) πληροφορίες, εμπεριεχόμενες στο ως άνω από 28.1.2021.αίτημα του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, σχετικές με την αξιόποινη πράξη, για την οποία ζητήθηκε η έκδοση του εκκαλούντος, καθώς και το συγκεντρωθέν από την ανάκριση υλικό για τη θεμελίωση επαρκών ενδείξεων ενοχής του εκζητούμενου για την προαναφερόμενη αξιόποινη πράξη και την παραπομπή αυτού σε δίκη για την ίδια πράξη, ε) οι διατάξεις του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που προβλέπουν την ως άνω αξιόποινη πράξη και στ) στοιχεία που μπορούν να χρησιμεύσουν για την εξακρίβωση της ταυτότητας και της εθνικότητας του εκκαλούντος-εκζητουμένου. Το διωκόμενο, με βάση όλα αυτά τα έγγραφα, αδίκημα είναι, όπως προαναφέρθηκε, αυτό της "παράνομης απορρόφησης δημόσιων καταθέσεων", που προβλέπεται από το άρθρο 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο (άρθρο) έχει ως εξής: "Εκείνος που απορροφά παράνομα τις δημόσιες καταθέσεις ή συγκαλυμμένα απορροφά δημόσιες καταθέσεις και διαταράσσει την χρηματοοικονομική τάξη. καταδικάζεται σε φυλάκιση ή ποινική κράτηση κάτω των τριών ετών, συνοδευόμενη με πρόστιμο ή καταδικάζεται μόνο σε πρόστιμο άνω των 20.000 γουάν και κάτω των 200.000 γουάν. Σε περίπτωση που το ποσό είναι τεράστιο ή υπάρχουν άλλες σοβαρές περιστάσεις, καταδικάζεται σε φυλάκιση άνω των τριών ετών και κάτω των δέκα ετών, συνοδευόμενη με πρόστιμο άνω των 50.000 γουάν και κάτω των 500.000 γουάν. Σε περίπτωση που ένα όργανο/υπηρεσία/εταιρία διαπράττει το προαναφερόμενο στην προηγούμενη παράγραφο έγκλημα, το όργανο/υπηρεσία/εταιρία καταδικάζεται σε πρόστιμο και ο υπεύθυνος άμεσης ευθύνης και άλλα άτομα άμεσης ευθύνης καταδικάζονται σε ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου". Η σχετική κατηγορία βασίστηκε στο ότι, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων και άλλες αποδείξεις, ο εκκαλών-εκζητούμενος, ως αναπληρωτής γενικός διευθυντής της εταιρείας Jilin Qinglv Information Consulting Services Co, Ltd (εφεξής αναφέρεται ως εταιρεία QinglvInformation), κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του έτους 2018 έως το Φεβρουάριο του έτους 2019, σε συνεργασία με τον T., Y.H. και άλλους μέσω της εταιρείας Qihglvlnformation και των εξήντα (60) θυγατρικών εταιρειών της, χωρίς την άδεια των χρηματοοικονομικών ρυθμιστικών αρχών και μη έχοντας την πιστοποίηση για την απορρόφηση των καταθέσεων, διαφήμιζαν προς το κοινό, με τη δικαιολογία πως η εταιρεία QinglvConstruction θα ανέπτυσσε και θα κατασκεύαζε το έργο ακινήτων "KuanchengYihao" της πόλης Changchyn, υποσχόμενοι την επιστροφή κεφαλαίου και την πληρωμή υψηλών τόκων κατά τη λήξη και συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας υψηλά επιτόκια ετήσιας απόδοσης από 7% έως 12% ως δόλωμα και υποσχόμενοι τον τρόπο εφάπαξ πληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων μετά τη λήξη- δελεάζοντας το κοινό να επενδύσει, με αποτέλεσμα να αποκτήσουν παράνομα από συνολικά 9.432 θύματα κεφάλαια 2,9941 δισεκατομμυρίων γουάν RMB, με το απλήρωτο κεφάλαιο ύψους 990 εκατομμυρίων γουάν RMB. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έγγραφα, η Πρόεδρος Εφετών Αθηνών εξέδωσε σε βάρος του εκκαλούντος-εκζητουμένου το ένταλμα σύλληψης αυτού με αριθμό 15/2019, με βάση το οποίο ο εκκαλών-εκζητούμενος φυλακίστηκε, ενώ η υπόθεση εισήχθη ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, προκειμένου αυτό να αποφανθεί για το αν συντρέχει ή όχι περίπτωση έκδοσης του εκκαλούντος- εκζητουμένου στις δικαστικές Αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για να δικαστεί για το προαναφερόμενο αδίκημα της "παράνομης απορρόφησης δημόσιων καταθέσεων ". Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με την απόφασή του 25/16.3.2021, γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης στο Κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας του ως άνω εκζητούμενου για το αδίκημα της "παράνομης απορρόφησης δημοσίων καταθέσεων". Όμως δεν διευκρινίζεται, αν είναι δυνατή η απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του εκκαλούντος-εκζητουμένου και για το προβλεπόμενο από το άρθρο 192 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αδίκημα της " συγκέντρωσης κεφαλαίων μέσω απάτης" το οποίο έχει ως εξής: "Εκείνος που παράνομα συγκεντρώνει κεφάλαια με σκοπό την παράνομη κατοχή και με απάτη, σε περίπτωση που το ποσό είναι συγκεκριμένα μεγάλο, καταδικάζεται σε φυλάκιση ή ποινική κράτηση κάτω των πέντε ετών, συνοδευόμενη με πρόστιμο άνω των 20.000 γουάν και κάτω των 200.000 γουάν. Σε περίπτωση που το ποσό είναι τεράστιο ή υπάρχουν άλλες σοβαρές περιστάσεις, καταδικάζεται σε φυλάκιση άνω των πέντε ετών και κάτω των δέκα ετών, συνοδευόμενη με πρόστιμο άνω των 50.000 γουάν και κάτω των 500.000 γουάν ή κατάσχεση περιουσίας". Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, καθίσταται σαφές ότι το προβλεπόμενο από το άρθρο 192 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αδίκημα της "συγκέντρωσης κεφαλαίων μέσω απάτης" δεν αποτελεί επιβαρυντική περίσταση του προβλεπόμενου από το άρθρο 176 του ιδίου δικαίου αδικήματος της "παράνομης απορρόφησης δημοσίων καταθέσεων, αλλά διαφορετική αξιόποινη πράξη. Ούτε διασφαλίζεται, από κάποιο στοιχείο του φακέλου, ότι δεν θα επεκταθεί η κατηγορία σε βάρος του και για το αδίκημα αυτό ή για οποιαδήποτε πράξη πέραν εκείνης του άρθρου 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Από το σύνολο δε των στοιχείων του φακέλου δεν προκύπτει αν τα "σοβαρά εγκλήματα" προσδιορίζονται από το νόμο και αποτελούν συγκεκριμένη ομάδα στην οποία ανήκει και αυτό του άρθρου 176 του ΠΚ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για το οποίο κατηγορείται ο εκκαλών ή αν αυτός ο κρίσιμος χαρακτηρισμός μπορεί να αποδοθεί σε κάθε αδίκημα και σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο, οπότε μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου η θανατική ποινή, δυνατότητα που προβλέπεται ρητά στο άρθρο 48 του ΠΚ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, όπως προαναφέρθηκε. Επομένως ο εκζητούμενος δεν μπορεί να εκδοθεί στη χώρα αυτή (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), στην ποινική νομοθεσία της οποίας προβλέπεται ακόμη και επιβολή της θανατικής ποινής για την πιο πάνω πράξη για την οποία ζητείται η έκδοση. Και τούτο γιατί, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και συνεπώς, η έκδοση του προαναφερομένου αλλοδαπού αντιβαίνει όχι μόνο στους κανόνες της διεθνούς, αλλά και της εσωτερικής έννομης τάξης. Κατ' ακολουθίαν τούτων το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που δέχτηκε τα αντίθετα, δηλαδή, ότι δεν υπήρχε κώλυμα που να εμποδίζει την έκδοση του εκκαλούντος - εκζητουμένου και γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, προκειμένου να δικαστεί για την πιο πάνω πράξη, έσφαλε ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του νομικών διατάξεων που προαναφέρθηκαν.
Συνεπώς, πρέπει κατά παραδοχή των 7ου και 8ου λόγων έφεσης (και εφόσον παρέλκει πλέον η έρευνα των λοιπών λόγων) να γίνει δεκτή η υπό κρίση έφεση, ως και κατ' ουσίαν βάσιμη, να εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη απόφαση και το παρόν Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει κατά της έκδοσης του εκκαλούντος-εκζητουμένου. Τέλος, πρέπει να αρθεί η κράτηση, στην οποία διατελεί ο εκκαλών-εκζητούμενος και να διαταχθεί η απόλυσή του από τις φυλακές, αν δεν κρατείται για άλλη αιτία.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δέχεται τυπικά και κατ' ουσίαν την από 22.3.2021, με αριθμό έκθεσης 4/2021, έφεση του υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας S (ον) D (επ) του B.S. και L.., γεννηθέντος στο ... της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την ..., κατοίκου ... Αττικής) και ήδη κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης ..., κατά της απόφασης με αριθμό 25/16.3.2021 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Εξαφανίζει την εκκαλούμενη απόφαση.
Γνωμοδοτεί ότι δεν πρέπει να εκδοθεί στις δικαστικές Αρχές του εκζητούντος Κράτους της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ο υπήκοος αυτής S (ον) D (επ) του B.S. και L.., γεννηθείς στο ... της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας την ..., κάτοικος ... Αττικής) και ήδη κρατούμενος στο Κατάστημα Κράτησης ..., προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της παράβασης του άρθρου 176 του Ποινικού Δικαίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (παράνομη απορρόφηση δημοσίων καταθέσεων).
Αίρει την κράτηση, στην οποία διατελεί ο εκκαλών-εκζητούμενος. Διατάσσει την απόλυση του εκκαλούντος-εκζητουμένου από τις φυλακές, εφόσον δεν πρέπει να κρατείται για άλλη αιτία.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 2021.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2021.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


http://www.areiospagos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"


Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ