Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2021

Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος για το έτος 2021. - ΦΕΚ B 344/2021

 

ΦΕΚ B 344/2021 

 Αριθμ. 3578 (2)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσε-
ως Αγωγών Κακοδικίας και επίλυσης διαφορών
της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος για
το έτος 2021.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 88 και του άρθρου 99 του
Συντάγματος.
β) Του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του
ν. 693/1977 (Α΄262), όπως ισχύουν.
γ) Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών της παρ. 2 του άρθρου 88 του
Συντάγματος και άλλες διατάξεις» (Α΄180).
2. Το υπ΄αρ. 167/30.12.2020 πρακτικό συνεδριάσεως
του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο και σε δη-
μόσια συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών:
α) του κατά τις διατάξεις του ν. 693/1977 και του άρθρου
99 του Συντάγματος Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως
Αγωγών Κακοδικίας και β) του κατά τις διατάξεις του
ν. 3038/2002 και της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγ-
ματος Ειδικού Δικαστηρίου, για το έτος 2021.
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121).
Συγκροτούμε
A) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδι-
κίας για το έτος 2021, αποτελούμενο από τα κατωτέρω
μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Αϊρίν-Έβελυν-Μικέλα-Μαίρη Σαρπ του Γκόρντον-
Χένρυ, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως
Πρόεδρο.
2. Νικόλαο Σκαρβέλη του Στυλιανού, Σύμβουλο της
Επικρατείας.
3. Μαρία Μουλιανιτάκη του Φειδία, Αρεοπαγίτη.
4. Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου του Αθανασίου, Σύμ-
βουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. α) Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Νικολάου, Καθη-
γητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Ευγενία Πρεβεδούρου του Βασιλείου, Καθηγήτρια
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
6. α) Χριστίνα Κουντούρη του Φιλίππου,
β) Θεμιστοκλή Μαμάκο του Νικολάου, Δικηγόρους
Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
των Δικηγόρων.
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Κωνσταντίνο Κουσούλη του Δημητρίου,
β) Δημήτριο Βασιλειάδη του Ηλία,
Συμβούλους της Επικρατείας.
2. α) Μυρσίνη Παπαχίου του Γεωργίου,
β) Πελαγία Ακάσογλου του Κωνσταντίνου,
Αρεοπαγίτες.
3. α) Νεκταρία Δουλιανάκη του Νικολάου,
β) Αγγελική Πανουτσακοπούλου του Γεωργίου,
Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. α) Ελένη Μουσταΐρα του Νικολάου,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Σπυρίδωνα Ψυχομάνη του Διονυσίου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
γ) Ελευθερία Παπαγιάννη του Σπυρίδωνος,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
δ) Ιωάννη Μπέκα του Γεωργίου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης.
5. α) Δημήτριο Πολλάλη του Ηλία, Δικηγόρο Πειραιά
β) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ, Δικηγόρο Αθη-
νών.
γ) Ιωάννη Πιτσιώρα του Δημητρίου, Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης.
δ) Ανδρέα Ταγαράκη του Ευστρατίου, Δικηγόρο Θεσ-
σαλονίκης, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
των Δικηγόρων.
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών
της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος και της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από
τα μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών
Κακοδικίας και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
I. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Ευγενία Σαχπεκίδου του Ροδίου,
Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2. Ανδρέα Ζαχόπουλο του Θεοφάνη, Δικηγόρο Αθηνών
Μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου των
Δικηγόρων.
II. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου του Αποστόλου,
β) Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο του Θεοδώρου,
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. α) Παναγιώτη Τσουμάνη του Χρήστου,
β) Θεόδωρο Γεωργάκη του Γεωργίου,
Δικηγόρους Αθηνών, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου των Δικηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"